Daar is het jaarverslag 2011 van het doortrekkersterrein: muntstukjes gevonden

Gisteren, de 10de van de 9de maand van 2012, kregen de raadsleden het jaarverslag 2011 van het “zigeunerpark” in handen. Veelkleurendruk en glanzend papier. 36 pagina’s. Foto’s van (een niet overvolle) camping.
(Krijgen de gebruikers van het terrein ook dat verslag?)

Goed. Het punt was niet geagendeerd op de gemeenteraad en kwam dientengevolge niet ter sprake.

Kortrijk opende aan de R8 in Heule in oktober 2009 een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Er ging tien jaar planning en werk aan vooraf. (Dat alles heeft gigantisch veel geld gekost – vooral voor grondaankopen – , maar werd ook nogal ruim gesubsidieerd.) Even is gedacht dat ook Oostende, Brugge, Roeselare zo’n terrein zouden inrichten, maar de bewindvoerders aldaar hielden de boot af. Kortrijk stond voor een pilootproject…

2011 is dus het tweede volledige werkingsjaar van het terrein, zodat het pas verschenen jaarverslag daarom toelaat om enkele interessante vergelijkingen te maken ten opzichte van 2010.

Het aantal gebruikers dat vorig jaar voor het eerst op het terrein verbleef daalde met 47 procent maar dit was te verwachten: de oude gebruikers komen terug. In 2011 registreerde men in totaal 252 verblijven (gezinnen) en 1.207 gebruikers (+5 procent) in 402 woonwagens (+7 procent). Het jaarverslag vermeldt niet hoeveel zigeunersfamilies werden geweigerd ingevolge overbevolking. (Er zijn slecht 20 standplaatsen.)

De nationaliteit van de bewoners was voor ca. 60 procent Frans, voor ongeveer 30 procent Brits. Slechts 5 procent Belgen.

In 2011 zijn er geen toegangsverboden opgelegd door het schepencollege. Wel is de waarborg negen keer ingehouden en zijn er een tiental meldingen bij de politie geweest over geluidshinder en sluikstorten.
De toezichter kan niet altijd aanwezig zijn op het terrein. Daarom wil de stad investeren in een volgsysteem (camera’s) dat het mogelijk maakt om de toegang tot het terrein permanent te controleren. Omwille van de hoge bezettingsgraad is nu ook het aantal schoonmaakbeurten verhoogd.

Inkomsten vanwege standplaatsvergoeding en elektriciteit: 20.920 euro. (In 2010 ongever evenveel.)
Uitgaven: 24.974 euro. (Voor schoonmaak 4.420 euro, voor klein beheer en onderhoud 535 euro, voor elektriciteit 9.947 euro, voor water 5.135 euro, voor gas 4.3936 euro.)

Gevonden muntstukjes
Het doortrekkersterrein steunde de Studio Brussel actie “Music For Life” met 22,42 euro door de toezichter gevonden muntstukjes. Deze werden gewild of ongewild achtergelaten door de kinderen van de gebruikers die dat gebruikten als speelgoed.

P.S.
Zoals hier vroeger al gemeld weigert het stadspersoneel intussen om het terrein schoon te maken. Dat gebeurt nu door een externe firma uit Lauwe. Geraamde kostprijs per jaar: 11.422 euro.

Quote van de dag: “nultolerantie tegenover joden”

In het “Kortrijks Handelsblad” van vandaag (pag. 20-21) krijgen de kopstukken van de diverse partijen drie vragen voorgeschoteld. Onafhankelijk raadslid Eric Flo vindt dat het gaat om “negatieve thema’s” zoals armoede en betaalbaar wonen.
De vraag over “veiligheid” is blijkbaar niet negatief. Maar ja: “wat is veiligheid?” “In de Middeleeuwen was de wereld ook niet veilig.”
En trouwens: het huidige bestuur heeft de laatste vijf jaar de criminaliteit enkel gestimuleerd. Behalve de laatste maanden met die nultolerantie, die trouwens totaal geen zin heeft. Dixit Eric.

En nu komt het.
“Dat soort politiek is enkel voor mensen die negatief denken en werkt niet. In 1936 paste ene Adolf Hitler al nultolerantie toe tegen over de joden, toch?”

Eric !?
Even vragen. Werkt nultolerantie nu wel of niet?

De verdwenen “verbonden projecten” bij het masterplan stationsomgeving

Tijd om een keer de samenwerkingsovereenkomst te lezen “voor de opmaak van een masterplan en een definitief voorontwerp stationsomgeving”. Deze overeenkomst is door de gemeenteraad van december 2009 unaniem goedgekeurd, maar de burgemeester is ietwat vergeten wat daarin is overeengekomen.
Bon. Dat weten we nog wel:
de partners (Partijen genaamd) zijn Stad Kortrijk, de NMBS-holding, De Lijn, het Vlaamse Gewest (drie instanties). De NV Euro Immo Star (EIS) – een dochtermaatschappij van de NMBS-holding – kreeg de opdracht om dat masterplan op te maken.
Tussen haakjes (staat niet in de pers). EIS is voor deze eerste fase 200.000 euro beloofd, met een stadsaandeel van 40.000 euro (verdeelsleutel 1/5de).

De grote principes ervan zijn intussen kenbaar gemaakt, zoals altijd eerst aan de pers en daarna aan de verkozenen des volks, de gemeenteraadsleden.

De Projectonderdelen waren drievoudig: 1) het station en de onmiddellijke omgeving, 2) de nieuwe vervoersverbinding tussen het station en Hoog-Kortrijk, 3) de zgn. verbonden projecten.
Welnu.
* In het voorgestelde masterplan is geen spoor te vinden van die vervoersverbinding (middel en tracé). Bij de voorstelling van het masterplan voor de raadsleden vergat de general manager van EIS (Lieve De Cock) zelfs om het onderwerp aan te kaarten. In de powerpointvoorstelling was er op één van de lichtbeelden helemaal in de hoek met enige inspanning een perron te merken voor een eventuele tram.
* Wat met de verbonden projecten?
Volgens de samenwerkingsovereenkomst van 2009 zou het EIS zich in het masterplan ook buigen over volgende desiderata van Stad:
– een nieuwe bibLLLiotheek met een centrum voor Levenslang Leren en een ondergrondse parking op het Conservatoriumplein;
– de ontwikkeling van de site Kortrijk-Weide (het voormalige rangeerstation).

Deze twee desiderata zijn dus geheel verdwenen uit het voorliggende masterplan.
Hierover geïnterpelleerd door raadslid Marc Lemaitre (SP.a) vond de burgemeester dat de geplande nieuwe bibliotheek moet los gezien worden van het masterplan. (Over Kortrijk-Weide is niet meer gerept.)

In de samenwerkingsovereenkomst is gesteld dat de Partijen na goedkeuring van het masterplan unaniem gaan beslissen over de definitieve afbakening van het project, het projectgebied en de afbakening van de verbonden projecten.
Eigenlijk mogen we al die “verbonden projecten” vergeten. Art. 6.11 van de samenwerkingsovereenkomst zegt nu al dat het Definitieve Voorontwerp in principe zal uitgewerkt worden EXCLUSIEF de verbonden projecten.

Stadsadministratie bedriegt zichzelf…

Onze senior-writer van de KW-redactie – die al een halve eeuw de Kortrijkse politiek volgt – is vandaag van zijn stoel gevallen. Zijn klomp nog gebroken ook. Het is waarlijk ongezien hoe ons stadsbestuur nu het stijgingspercentage van de meerkosten bij werken berekent.
We hebben het hier over de meerkosten bij de bouw van “site Callens”, de zgn. “Depot 102” in de Moorseelsestraat 102, alwaar sinds kort al onze technische diensten zijn ondergebracht.

Lot 1 sloeg op de “ruwbouw, afwerking en omgevingsaanleg” en werd in september 2010 gegund aan de NV Stadsbader-Flamand (Harelbeke) voor 3.211.449 euro (excl. BTW). De definitieve oplevering is nu gebeurd en wat blijkt? De ware kost bedraagt 3.700.525 euro, of 4.477.635 euro (incl. BTW). Dat is een kostenstijging met niet minder dan 15 procent. Maar de administratie (is dat die van schepen Jean de Bethune?) vindt een meerkost van slechts 7,2 procent. Hoe komt men daar zo bij? Men houdt enkel rekening met de “bijkomende werken” (233.295 euro). Niet met de wijzigingen van de ‘vermoedelijke hoeveelheden’ (+55.072 euro) , niet met de ‘herzieningen’ (159.226 euro). En zelfs niet met de tussentijdse ‘verrekeningen’ (41.492 euro) die nochtans wel degelijk sloegen op bijkomende werken (de tuinmuur, kasseien).

Lot 2 nu. Het sanitair en de verwarming. Gegund aan de bvba Six (Izegem) voor 349.195 euro (excl. BTW). Het is 382.957 euro geworden, of 463.378 euro met BTW.
Dat is een stijging van 9,6 procent, maar de ambtenarij houdt het bij 8,4 procent. Alweer omdat men geen rekening houdt met tussentijdse verrekeningen (18.497 euro), herzieningen en hoeveelheden.

Lot 3. Elektriciteit. Gegund voor 344.752 euro (excl. BTW) aan de bvba Electrolyse (Menen). Het is bij de eindafrekening 375.832 euro geworden. Of 454.767 euro met BTW. Volgens ons een stijging van 9 procent. Volgens de administratie slechts 6,1 procent.

Er zijn nog drie loten (totaal zes) te gaan voor de eindafrekening. Volgens de officiële website van Stad is totale investeringskost voor de zes loten 5,23 miljoen (met BTW). Dit is dus verkeerd! We houden u op de hoogte. Met de eerste drie gekende afrekeningen komen we alreeds aan 5,39 miljoen euro (met BTW)…Dat is een gemiddelde stijging van 13,4 procent.

Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? De ontwerper??

P.S.
De voorlopige oplevering van lot 1 is meerdere malen geweigerd. En zelfs nu – bij de definitieve oplevering – stelt men nog vier gebreken vast…