Sluiting Snack Oriëntal geschorst door Raad van State : het arrest (1)

In juli 2011 heeft plaatsvervangend burgemeester Lieven Lybeer al drie theehuizen gesloten in de buurt van de Veemarkt en in de Zwevegemsestraat. Aanvankelijk voor 5 maanden. Die lokalen zijn nog altijd gesloten want de maatregel is in december 2011 verlengd met 6 maanden.
Op 23 mei van dit jaar heeft burgemeester Stefaan De Clerck ook op grond van de drugswet de sluiting bevolen van vijf handelzaken. Eén daarvan in de Tolstraat (café Spoor 9)
en de vier anderen allemaal gelegen in de Zwevegemsestraat: Cap de Lau, Abely, Riley en Snack Oriëntal.

Alhoewel er binnen de SP.a en de VLD-fractie ook wel enkele raadsleden niet helemaal akkoord gaan met die drastische maatregelen was in de laatste gemeenteraad (vorige maandag 11 juni) alleen onafhankelijk raadslid Eric Flo bereid tot een hevig protest.
In de verslaggeving had de pers het wel over zijn spectaculaire stunt met een zakje valse cocaïne, de inbeslagneming ervan door de politie en de schorsing van de vergadering. Het was talkpoeder.

Maar intussen zijn door dit potsierlijke (of komische?) incident bepaalde objecties van raadslid Flo geheel de mist ingegaan.
– Hij vond bijvoorbeeld dat zo’n sluitingen voor 6 of 4 maanden (in het geval van Snack Oriëntal) niets anders kunnen betekenen dan het faillissement van de getroffen handelszaken. Broodraaf, ja – dat is het.
– Voorts vond hij dat de betrokken exploitanten verantwoordelijk worden geacht voor drugsgerelateerde delicten in hun buurt waar ze weinig weerwerk kunnen tegen bieden.
– En al de tenlasteleggingen deden hem denken aan methodes van de inquisitie (geen bewijzen).

Zoals gezegd: geen van de collega’s-raadsleden trad hem bij.

Heel jammer dat de raadsleden niet voor de aanvang van de zitting van vorige maandag 11 juni in kennis waren gesteld van het arrest nr. 219.623 van 5 juni in de zaak A.204.968/XII-6953. Want in dat arrest staan zaken te lezen die raadslid Flo toch enigszins bijtreden.
Het is namelijk zo dat de zaakvoerder van Snack Oriëntal (Lasgaz Abderzak van de bvba CIMS) op 25 mei bij de Raad van State (bij monde van advocaat Bram Vandromme) een vordering heeft ingesteld tot schorsing van de beslissing van de burgemeester tot sluiting van het pand gedurende vier maanden. De zitting van de R.v.St. vond plaats op 4 juni en toch vond de burgemeester het niet nodig om de gemeenteraad op voorhand in kennis te stellen van het arrest. Tja, de lectuur ervan brengt een voormalig Minister van Justitie toch in verlegenheid.

De Raad van State heeft dus op 5 juni bij uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van de beslissing van 23 mei tot sluiting van restaurant Snack Oriëntal geschorst.
Dat de raadsleden dit pas ter zitting van 11 juni vernamen en geen kans kregen om het arrest te lezen heeft het verloop van het debat over de sluiting van de vijf handelzaken ongetwijfeld vervalst.
En raadslid Eric Flo een krachtige argumentatie voor zijn stellingen tegen de sluitingen ontnomen!

Aangezien de reguliere perse (die van de dode bomen en van de elektromagnetische stralingen) geen aandacht schenkt aan de inhoud van het arrest, zal kortrijkwatcher het maar wat uitvoerig gaan doen.
Wordt vervolgd.

Waarom het festival NEXT geen subsidies krijgt

Het grensoverschrijdend kunstenfestival NEXT heeft in het kader van het kunstendecreet om subsidies gevraagd bij de Vlaamse regering. Voor de 6de en 7de editie (2013 en 2014) van het internationaal evenement telkens 151.500 euro. Maar de vzw vangt bot. Nochtans spreekt de beoordelingscommissie over meerdere alinea’s zijn waardering uit voor wat al op artistiek gebied is gepresteerd. “NEXT betekent een meerwaarde voor de regio.” “Next creëert een interessante dynamiek.” Enzovoort. Maar toch: geen poen.
Waarom?
– Bij de aanvraag is onvoldoende diep ingegaan op de artistieke projecten voor de toekomst.
– De concrete uitwerking is te beperkt.
– De commissie is niet overtuigd van de meerwaarde van de nieuwe vzw-structuur binnen de kunstwereld in Vlaanderen, zeker gelet op het feit dat een deel van de subsidie die Buda Kunstencentrum al krijgt gewoon gaat naar de organisatie van het festival. (Buda KC is de organisator aan Vlaamse zijde.)

In het zakelijk advies (dat komt van ambtenaren van het Agentschap Kunsten en Erfgoed) zegt men het onomwonden: de vzw NEXT is vooral opgericht om extra subsidies te verwerven.
En de toelichting bij de begroting is ondermaats. En er is onvoldoende transparantie op financieel vlak. En de coördinator wordt al betaald door de vijf partners. Voor 3/5de door La Maison du Culture (Tournai), La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) en L’Espace Pasolini (Valenciennes). Wat de Vlaamse partners (Buda KC en het Cultuurcentrum Kortrijk) daartoe bijdragen was ook niet goed toegelicht.

P.S.
De vijfde editie van NEXT is voorzien in november van dit jaar. Daarvoor is een projectsubsidie aangevraagd bij cultuurminister Joke Schauvliege maar ook die is geweigerd omwille van een wel heel grote stommiteit. De statuten van de vzw waren nog niet neergelegd bij de rechtbank van Koophandel op het moment van de aanvraag…
De vierde editie van 2011 telde zo’n 10.000 bezoekers. Men ambieert een jaarlijkse publieksaangroei met 1000 bezoekers.

10 gram coke in de gemeenteraad?

Op zeker moment tovert onafhankelijk raadslid Eric Flo in de gemeenteraad van 11 juni een zakje boven met naar zijn zeggen 10 gram cocaïne.
Consternatie alom. Het is 19u58.
Burgemeester schorst de vergadering en roept de politie op.
Flo overhandigt zonder problemen het verdachte goedje aan de burgemeester.
Een aantal raadsleden gaan pinten (hard drug) drinken tegenover het stadhuis.
Rond kwart na acht is alles opgeklaard.
Niemand heeft het er nog over. Het incident is gesloten.

Of was het cement? Volgens de politie misschien wel.
Volgens Eric Flo ging het om 10 gram talkpoeder.
Onze gemeenteraadwatcher van KW zoekt het uit.
Heeft namelijk ooit na een gemeenteraad samen met raadslid Vincent Van Quickenborne een joint gerookt onder het stadhuis, in de raadskelder. Is ervaringsdeskundige.

En intussen kon men de pertinente vragen van raadslid Flo onder tafel vegen.
Triest.

Daar is de jaarrekening 2009 van Parko !

Het parkeerbedrijf Parko is een autonoom gemeentebedrijf met als voorzitter van het directiecomité de schepen Guy Leleu.
Tot de Raad van Bestuur behoren nog de raadsleden Koen Byttebier (VLD), Roger Lesaffre (SP.a), Wilfried Depauw (VB) en schepen Stefaan Bral (CD&V). Geen van allen heeft in 2010 of 2011 ooit opgemerkt dat Parko nog altijd geen jaarrekening 2009 had voorgelegd aan de gemeenteraad. En de amorele schepen Guy Leleu deed alsof zijn neus bloedde. Toen uiteindelijk raadslid Maarten Seynaeve (VB) – na lectuur van kortrijkwatcher – een keer vroeg waar dat jaarverslag bleef, dacht de bevoegde schepen dat het stuk wel degelijk al was geagendeerd.

Vandaag is het zover. Parko legt zijn resultatenrekening 2009 (en die van 2011!) ter akteneming voor aan de gemeenteraad. Het schepencollege van 18 januari van dit jaar kon er immers kennis van nemen. Ongelooflijk allemaal.
Parko is al jaren slordig bezig.
– Het jaarverslag 2010 bijvoorbeeld kreeg de Raad pas te zien in december 2011.
– De verslagen van de Raad van Bestuur worden nog altijd niet digitaal bezorgd aan de raadsleden.
– Waar blijft het ondernemings- en operationeel plan?
– Waar blijft de evaluatie van de beheersovereenkomst met Stad? (Moest gebeuren in 2010!)

P.S.
Parko torst nog altijd een grote schuldenlast: 12,9 miljoen euro. Maar het zit toch nog goed met de ratio’s (liquiditeit, solvabiliteit, terugbetalingscapaciteit).
De ondergrondse parkeergarages maken nog altijd verlies wegens hoge afschrijvingen, intrestlasten en toezichtkosten.
Parko telt 11 straattoezichters, 17 parkingwachters, 11 bedienden en 7 techniekers. De personeelskosten lopen dus hoog op: méér dan 1 miljoen.

KV Courtrai

Op de website van KV Kortrijk tellen we nog altijd 22 spelers.
Drie doelmannen (ook nog junior Jorgen Rogiers), acht verdedigers (terwijl David Vandenbroeck weg is), zeven middenvelders (Mohamed Messoudi is weg), vier aanvallers (terwijl Dalibor Veselinovic en Pablo Chavarria toch verdwijnen).

Er zijn nu vier nieuwe aanwinsten: ̩̩n nederlandstalige Belg (Thomas Matton) en niet minder dan drie Fransen (K̩vin Dupuis, Jimmy Kamghain, plus Romain Reynaud). Zelfs hoofdcoach Hein Vanhaezebrouck vindt dat van het goede teveel, maar ja РVlaamse spelers aantrekken schijnt te duur te zijn. En de Fransen komen graag naar hier. Ze kunnen lekker netjes over de grens in hun vertrouwde thuisland blijven wonen en aldaar genieten van een gunstig belastingsregime.

Hoeveel franstaligen tellen we nu in de ploeg?
Naast de drie nieuwe transfers zijn er nog spelers met Franse nationaliteit (Baptiste Martin, Alasanne També, Ismaila N’Diaye, Steven Joseph-Monrose), franstalige Belgen (Mustapha Oussalah, Landry Muleno, Dylan Ragolle) en franstalige allochtonen: Darren Keet (uit Zuid-Afrika), Ervin Zukanov (uit Bosnië), Nebojsa Pavlovic (Servië), Peter Czvitkovics (Hongarije), Ernest Nfor (Kameroen).

Zonder Jorgen Rogiers tellen we nog zes nederlandstaligen: 1 doelman (Kristof Van Hout), 1 verdediger (David Wijns) en 4 middenvelders (Gertjan De Mets, Brecht Dejaegere, Brecht Capon, Thomas Matton). Dus 6 op 21. (Er is in de huidige stand van zaken nog een speler tekort voor een licentie.) De training verloopt hoofdzakelijk in het frans.

KVK telt nu 9 Belgen in zijn rangen (Rogiers buiten beschouwing gelaten).

Hoeveel kostten de Sinksenfeesten vorig jaar?

De gemeentelijke vzw Feest in Kortrijk (FIK) kreeg zijn jaarrekening 2011 een maand geleden op punt en legt die volgende maandag voor aan de gemeenteraad.
De FIK verzorgt nu nog enkel de evenementen rond Sinksen en rond Nieuwjaar.

Het werkingsresultaat vermeldt als uitgaven een bedrag 252.780 euro. De algemene uitgaven bedroegen 4.199 euro, die voor Sinksen 212.917 euro en die voor de eindejaarsevenementen (“Winter in Kortrijk”) 35.664 euro.

Voor de Sinksenfeesten zijn de grootste uitgaven natuurlijk die voor honoraria van de artiesten: 92.950 euro.
Honoraria voor derden: 14.320 euro.
Huur van allerhande materiaal (ook voor geluid en licht): 39.440 euro.
Publiciteit kostte 17.037 euro.
Hotelkosten: 4.894 euro.
Catering: 9.920 euro.

De uitgaven voor “Winter in Kortrijk” gaan naar huur materiaal (30.431 euro) en medewerking van derden (4.861 euro).

Wat we evenwel niet mogen vergeten is dat de werking van FIK volkomen wordt gedragen door stadspersoneel. Zowat 10 voltijdse equivalenten ! Groot werkpaard is Marnix Theys. Die onschatbare personeelskosten moet de VZW dus niet dragen.
FIK heeft ook opbrengsten. Bijvoorbeeld vorig jaar 12.690 euro van sponsors, 8.490 euro van de deelnemers aan de rommelmarkt, 4.350 euro “terrastaks”.
De stadstoelage bedroeg 223.100 euro plus nog een speciale bijdrage van 10.000 euro.

De FIK eindigde vorig jaar alweer met een lichte winst!
Ontvangsten (incl. de stadstoelage): 265.909 euro. Uitgaven 253.227 euro. Saldo: + 12.681 euro.

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering ging door op 3 mei. Slechts vijf aanwezigen waaronder vooral ambtenaren. Dat komt omdat de voorzitter VLD-raadslid Koen Byttebier zijn leden altijd op een ontieglijk vroeg uur bijeenroept: ‘s morgens om 8u30.

150 miljoen investeringen ? (3)

Wat hebben we tot op heden zoal geleerd?
– Dat de Kortrijkse schepen van Financiën meent te moeten beweren dat er hier in de periode 2007-2011 voor 150 miljoen is geïnvesteerd.
– Dat we voor die jaren volgens het Agentschap van Binnenlands Bestuur nauwelijks aan 100 miljoen zullen komen. En we mogen aannemen dat het Agentschap die cijfers rechtstreeks van de stadsontvanger heeft bekomen. Dus juist zijn. (Zie stuk van 31 mei.)
– Dat schepen Alain Cnudde voor het gemak alle (drie soorten) uitgaven in buitengewone dienst beschouwt als investeringsuitgaven.
– Dat de realisatiegraad voor bepaalde jaren (zeker 2008-2009) heel laag is, nog geen 60 procent.
– Dat de schepen vooral vergeet te melden hoeveel van die investeringen daadwerkelijk is uitgevoerd, gefactureerd, aangerekend. Vaak uiterst weinig, wat wijst op een tekort aan bestuurskracht. Het eerste jaar na de verkiezingen (2007) was in dat opzicht zeer teleurstellend.

We bekijken nu even de echte (pure) investeringsuitgaven zoals die voorkomen in de begrotingsrekeningen van de jaren 2007 tot en met 2011.
Geraamd (voorgenomen) totaal bedrag : 189,75 miljoen euro.
Vastgelegd in verbintenissen: 118,62 miljoen (dat is 62 procent van wat was begroot).
Aangerekend: 30,76 miljoen.
Dat is dus slechts 25,9 procent van wat werd vastgelegd en slechts 16,2 procent van wat aanvankelijk was begroot!

Hierna de volledige cijfergegevens: begrote/ vastgelegde/ aangerekende investeringsuitgaven.
2007: 24,79 / 17,33 (69,9%) / 2,56 mio.
2008: 37,33 / 20,21 (54,1%) / 3,48
2009: 43,14 / 22,04 (51,1%) / 7,66
2010: 38,22 / 29,86 (78,1%) / 5,60
2011: 46,26 / 29,16 (63,0%) / 11,44
Totaal: 189,75 / 118,62 (62,2%) / 30,77 mio.

Voor dit jaar voorziet men 36,38 mio pure investeringen. Pas in mei volgend jaar (dus lang na de verkiezingen) zullen we weten wat daarvan is gerealiseerd.

P.S.
De papieren perse mag zonder verpinken deze gegevens overnemen…

150 miljoen investeringen ? (2)

Volkomen in tegenspraak met de bedragen die het Agentschap voor Binnenlands Bestuur publiceert in zijn rubriek “lokale statistieken” beweert de schepen van Financiën dat Stad in de periode 2007-1011 voor 150 miljoen euro heeft geïnvesteerd. (Zie KW van vorige donderdag.)

Maar hoe komt schepen Alain Cnudde eigenlijk aan dat cijfer?
Hij telt in feite per jaar drie soorten buitengewone uitgaven samen en noemt dat dan gemakshalve “investeringen”.
Dus de “pure” stadsinvesteringen + de overdrachten naar andere instellingen (Leiedal bijv.) + de schulduitgaven (doorgeefleningen, vervroegde aflossingen, deelnemingen).
Zo bijvoorbeeld gaat het voor het jaar 2011 om een geraamd (begroot) bedrag van 46,2 miljoen euro. Maar daarvan is slechts 29,1 mio vastgelegd. Dat wil zeggen dat er voor 63 procent daadwerkelijke verbintenissen zijn aangegaan met aannemers of leveranciers.

Het zijn die vastleggingen die de schepen jaar na jaar optelt. En ja, zo komen we voor de jaren 2007-2011 aan een totaal van 149,79 miljoen euro aan investeringen plus overdrachten plus schulduitgaven.

Aanrekeningen

Schepen Cnudde vergeet altijd een paar zaken te vertellen.
РDat hij het dus over m̩̩r heeft dan de pure stadsinvesteringen.
– Dat de realisatiegraad voor de periode 2007-2011 gemiddeld slechts 68,1 procent bedraagt ten opzichte van wat aanvankelijk aan buitengewone uitgaven werd beoogd. (Het jaar 2009 was een dieptepunt: voor 55,8 procent vastgelegd.)
– Maar vooral vergeet de schepen te zeggen wat er daadwerkelijk is aangerekend, dat wil zeggen voor welk bedrag er een factuur is opgemaakt. Met andere woorden: voor welke bedrag de investeringen (werken, aankopen) daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Lezer, nu gaat u verschieten.

In de periode 2007-2011 begrootte het stadsbestuur voor 219,9 miljoen euro buitengewone uitgaven. Ja.
Daarvan is dus voor slechts 149,7 miljoen aan uitgaven vastgelegd. 68,1 procent.
Maar hoeveel is er dan daadwerkelijk aangerekend, geregistreerd in de boekhouding, verwezenlijkt? Verschiet niet ! 58,2 miljoen. Dat is ten opzichte van de vastleggingen 38,8 procent. En ten opzichte van de initiële ramingen 26,4 procent.
(Het jaar 2008 was een dieptepunt.)

We zitten dus ver onder de 150 miljoen waarover schepen Cnudde het altijd heeft.
Maar hoe zit het dan als we niet alle (3) soorten buitengewone uitgaven in rekening brengen?
Het enkel hebben over de “pure investeringen”?

(Wordt vervolgd…)

P.S.
Nog voor de cijfergekken.
De begrotingen – de vastleggingen – de aanrekeningen:
2007: 37,37 – 29,45 (78,8%) – 14,00 mio
2008: 43,27 – 25,78 (59,5%) – 7,88 (ja!)
2009: 49,18 – 27,45 (55,8%) – 12,80
2010: 43,83 – 37,93 (86,5%) – 12,09
2011: 46,26 – 29,16 (63,0%) – 11,44
Totaal: 219,93 – 149,79 (68,1%) – 58,23 mio (38,8% van de vastleggingen).

Voor 2012 is er voor 38,48 miljoen euro begroot aan buitengewone uitgaven. We zullen pas in mei van volgend jaar weten wat daarvan is verwezenlijkt. JAMMER hé?

Kortrijkse cultuurorganisaties in de prijzen

Als cultuurminister Joke Schauvliege de adviezen van de beoordelingscommissies over meerjarige cultuursubsidies in het kader van het Kunstendecreet volgt zal er één Kortrijkse organisatie voor de volgende jaren van haar geen euro subsidie krijgen. Het gaat om het International Arts Festival NEXT. De inhoud van het dubbel negatief advies (artistiek en zakelijk) is nog niet publiek gemaakt, maar de veronderstelling is dat men vooral heeft geoordeeld dat NEXT deel uitmaakt van een alreeds structureel gesubsidieerde organisatie, met name het kunstencentrum Buda. Een aparte vzw acht men dan onvoldoende verantwoord.

Buda KC zou volgens het advies aan (niet: van) de minister 1 miljoen euro mogen krijgen over een tijdspanne van vier jaar (2013-2016). Buda KC heeft overigens een hoge ranking: 3. (Buda KC vroeg wel 1.288.000 euro.)
De Kreun (met een lage ranking: 36!) mag hopen op 275.00 euro.
Festival van Vlaanderen – Kortrijk: 230.000 euro.
Theater Antigone: 830.00 euro.
Unie der Zorgelozen: 418.000 euro.
Wit.h: 252.000 euro.
CAW Stimulans (De Figuranten): 303.000 euro. Al van gehoord?? Al aan deelgenomen?

Designregio Kortrijk zal 86.000 euro krijgen, hier voor een periode van twee jaar.

De nieuwe zaakvoerder van resto Dell’Anno en tapasbar Punta-K wil wat van ons

Na het faillissement van de bvba Clausix is het restaurant in de Oude Dekenij onder dezelfde oorspronkelijke naam Dell’Anno in de zomer van 2010 overgenomen door ene Alain Vandesande, zaakvoerder van de bvba Beau M.
Alain heeft in maart een brief geschreven naar het stadsbestuur en daar is nu een repliek op gekomen.
Wat wil hij van ons allemaal en waarom?

1. Hij vraagt dat Stad (dat zijn wij) tussenkomt in de kosten voor de aanleg van zijn tuin achter de Oude Dekenij (kant Boerenhol).
Alain begroot die kosten op ca. 18.000 euro.
Nou, Stad weet ook dat belastinggeld niet zomaar kan aangewend tot profijt van een enkel individu. Maar de directie Leefmilieu (schepen Stefaan Bral) heeft er iets op gevonden. Men zal de tuin opsplitsen in een gedeelte met openbaar karakter en een ander met privaat karakter. Stad (dat zijn wij) is bereid om in te staan voor de kosten van de aanleg en het onderhoud van het publieke tuingedeelte. Dat is dan geregeld. (Maar die tuinen zijn toch al aangelegd?)

2. Hij vraagt om een bijkomende verlichting van de gevel.
Komt in orde. De directies Facility (schepen Jean de Bethune), Mobiliteit en Infrastructuur (schepen Guy Leleu) gaan akkoord over de plaatsing van een bijkomende armatuur.

3. Hij vraagt om een vermindering van de bankwaarborg en een spreiding van de canon.
De Oude Dekenij is (beschermd) stadseigendom. Het pand is (in principe nog tot eind 2036) verpacht aan de bvba Beau M. De erfpachtvergoeding bedraagt jaarlijks 30.000 euro (te indexeren). De bankwaarborg is hoog: 100.000 euro. De directie Stadsplanning en Ontwikkeling (schepen Wout Maddens) is bereid om die te verlagen tot 15.000 euro. Alain heeft weliswaar allerlei aanpassingen aan het pand doorgevoerd die niet altijd conform waren met de vergunningen of zelfs zonder toestemming van Stad, maar alle gekende bouwovertredingen zijn nu weggewerkt of geregulariseerd. (Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot betwijfelt dit heel sterk.)

Wat is nu de motivering van zaakvoerder Vandesande om aan ons allen, Kortrijkzanen, dergelijke tegemoetkomingen te vragen?
Hij exploiteert nog een horecazaak op de Grote Markt (Beau M) en heeft zowel daar als in de Oude Dekenij aanzienlijk veel geld geïnvesteerd. Die investeringen komen ook de stad ten goede. Zijn zaken lokken volk (WIJ, dezelfde belastingbetalers) naar het stadcentrum, brengen leven op de pleinen. De goede faam ervan straalt af op stad Kortrijk. Overigens streeft Alain naar een michelinster voor Dell’Anno.

P.S.
De vragen van Alain veronderstellen een wijziging van de erfpachtovereenkomst met de bvba Beau M, en dit kan niet gebeuren zonder toestemming van de gemeenteraad.