Stemgerechtigde niet-Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Bij de vorige raadsverkiezingen van 2006 waren er in Kortrijk potentieel 993 EU-burgers en 655 niet-EU burgers stemgerechtigd. Maar slechts 93 (9,4 %) , resp. 76 (11,6 %) van die niet-Belgen hadden zich op tijd ingeschreven op de kiezerslijst.
Voor de verkiezingen van oktober dit jaar zijn er momenteel (april) 1.409 potentiële kiezers vanuit de EU en 2.114 van niet-EU afkomst met stemrecht.

Het stadsbestuur is van plan om al die burgers thuis aan te schrijven met een brief en een folder waarin ze gewezen worden op hun rechten en plichten (formaliteiten) om actief en eventueel passief deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. (Deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen kan in geen geval.)
Niet-Belgen van buiten de EU kunnen geen kandidaat zijn. Zij moeten aantonen dat ze gedurende 5 jaar onafgebroken hun hoofdverbliijfplaats in België hadden en er zich toe verbinden om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Wat statistieken?

Aantal vreemdelingen ingeschreven in het bevolkings- en vreemdelingenregister:
2006: 3.242
2007: 3.433
2008: 3.793
2009: 4.283
2010: 4.310 (5,7 procent van de bevolking, veel Fransen ook!)

Er is ook buitenlandse uitwijking!
Hierna inwijking/uitwijking/saldo:
2006: 746/309/437
2007: 771/502/269
2008: 1.046/529/517
2009: 1.059/353/706
2010: 960/765/195