Naar een globale marketingstrategie

Ja, het begint in bepaalde middens te dagen.
Allerhande versnipperde, kortetermijn-acties om Kortrijk op de kaart te zetten ondermijnen de slagkracht van citymarketing. Een aantal commerciële spelers gaan nu samen met het stadsbestuur een grootschalig stedelijk marketing initiatief ontwikkelen. Nu? Dat is vanaf grote momenten in dit voorjaar nog (Pasen, Sinksen) over de zomer heen (braderie, 11 juli, zomercarnaval) tot september-november (Budafabriek, Interieur, Heropening Ring Shopping) van dit verkiezingsjaar.

Middels een brainstorming bij Howest hoopt men te komen tot originele en nieuwe initiatieven. Zo wil men nu ook geordend gebruik maken van de sociale media. De coördinatie van het project is in handen van het marketingbureau van Kurt Ostyn en ambtenaar Tom Delmotte van de dienst communicatie. Hoofddoel is eigenlijk eenvoudig: meer bezoekers naar Kortrijk brengen.

Wat mag dat kosten?
Volgens een eerste raming is niet minder 250.000 euro vereist. Voor dit jaar.
Voor de print-middelen bijvoorbeeld 66.500 euro, voor audio-visuele middelen 83.200 euro, voor producties 33.000 euro.
Voor de helft daarvan (125.000 euro) wil men beroep doen op een vroeger engagement van Foruminvest. (Wat er op wijst dat Foruminvest – toen nog de NV-Sint-Janspoort- nog altijd niet al zijn beloften heeft nagekomen zoals vervat in een charter met Stad en het SOK. Ongelooflijk.)
Stad zelf wil voor het project 50.000 euro uittrekken. Het resterende bedrag zou dan volgens een verdeelsleutel worden opgehoest door commerciële partners (zoals K-in-Kortrijk, het Ring Shopping Centrum Noord, Dacathlon, Pottelberg, Xpo) en het BID (handelsdistrict) van de centrummanager.

P.S.
Bij de bespreking van dit punt in het schepencollege verliet Lieven Lybeer de zitting. Waarom? Gaat hij niet akkoord met het (commerciële) project?

Naschrift

De redactie van Kortrijkwatcher heeft al meermaals acties/middelen gesuggereerd om Kortrijk op de kaart te zetten, om meer bezoekers aan te trekken.
Even herhalen.
– Een waterbus op de Leie.
– De invoering van een stadsmunt.
– Een prettig stadskaartje bedelen.
– Een paaldorp bouwen.
– Een drijvende tuin op de oude Leie (die ook toegankelijk is).
– Tuk-tuks als taxi-vervoer.
– Evenementen, gebeurtenissen die bezoekers (en inwoners) perplex doen staan.

Cowboy Henk kost ons eigenlijk niks

Een erratum !
In onze editie van 26 februari deden we hier een poging om de kosten te berekenen van Henkie. En moesten toegeven dat we het niet echt goed wisten. We kennen bijvoorbeeld het honorarium niet van de ontwerper en van de geraadpleegde plantendeskundigen, de onderhoudskosten (al of niet door eigen personeel), de concessievergoeding voor het gebruik van de rotonde.

Voormalig schepen Philippe De Coene laat ons nu weten dat er geen concessie moet betaald, dat de deskundigen (tot en met 2006 dan toch) niks kostten en dat cowboy Henk eigenijk slecht werd onderhouden.
En daarbij moeten we toch bedenken dat een rotonde aanleggen en onderhouden toch ook veel geld kost. Hij raamt die kost over acht jaar heen op minstens 44.000 euro. Of het dubbele daarvan als men viermaal per jaar de aanplanting vernieuwt.

Ja, het is maar hoe je het bekijkt.
Schepen Guy Leleu houdt er in verband met de prijs van het desingtoilet aan Sint-Rochus een gelijkaardige redenering op na. Dat toilet kost dan wel 168.233 euro, maar een gewoon sanitair had ook algauw 98.000 euro gekost.

Een meerderheidsaandeelhouder bij KVK ? Dat mag niet !

In maart 2010 heeft het bestuur van de voetbalclub (de cvba “Kortrijk Voetbalt”) er zich in enkele dagen tot tweemaal toe verbonden om de statuten zodanig aan te passen dat een aandeelhouder nooit meer dan 24,9 procent van de aandelen zou kunnen bezitten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks via verwanten. De vrijgekomen aandelen zouden dan bij het bredere publiek verspreid worden. Schepen Bral (van sport) vond dat prachtig. Hiermee zou KVK een groter draagvlak krijgen bij Kortrijkzanen en supporters om nog meer gemeenschapsgeld in de wacht te slepen. Verstaan? Ja toch.

Die overeenkomst met het Kortrijkse stadsbestuur is door de gemeenteraad (door wij allen) van 10 april 2010 goedgekeurd.

Heeft iedereen dat nu vergeten?
Dat pacta sunt servanda, of zoiets? Dat “wat geschreven is, blijft geschreven”?
We lezen zopas in de gazetten dat de familie De Grijse nu nog 15 procent van de stemgerechtigde aandelen in handen kreeg, plus nog “een pak” B-aandelen. Bovenop de 49 procent die wijlen Jean-Marc De Grijse al bezat.

Dat mag dus niet. Het kan niet.
Burgerjournalistiek als die van kortrijkwatcher kan er ook niet veel aan doen hoor als er iets niet klopt.
Het is nu eenmaal zo. Het is zo overeen gekomen. Dat het niet kan.
Zo ondertekend, zelfs door de burgemeester. En de secretaris van Stad. Is dat erg? Kun je als Kortrijkzaan of raadslid daarmee naar de juge trekken?

Die spreiding van de aandelen was de eerste van de zes (harde) voorwaarden waartoe de club zich verbond om van stadswege (van ons allen) een toelage van 300.000 euro “bij wijze van sponsoring” te krijgen. Méér nog: als aan die voorwaarde(n) niet was voldaan tegen eind 2010 zou de voetbalclub verplicht worden om die som van 300.000 euro terug te betalen aan Stad.

Waarop wacht schepen van sport Stefaan Bral om de nodige stappen te ondernemen?
En indien de schepen doet alsof zijn neus bloedt, durft er dan een of ander raadslid in de volgende gemeenteraad enige interpellatie indienen?

P.S.
Het geplaatst kapitaal van 269.941 euro is al jaren onveranderd gebleven. Voor de aandelen van categorie A 223.991 euro en voor categorie B 46.000 euro. Niet-opgevraagd kapitaal 15.750 euro. De nominale waarde van de aandelen kennen we niet. (Vroeger – voor het boekjaar 2004-2005 – was dat 1 euro, voor een kapitaal van 25.000 euro.)

We gaan dus digitaal stemmen

Morgen zal het schepencollege beslissen dat we op 14 oktober electronisch gaan stemmen.
Stad zit evenwel met een probleem.
Het is wel de gemeenteraad die daarover moet beslissen, waarna dat besluit dan aangetekend moet verstuurd naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
En tegen wanneer moet dat gebeuren? Nog voor 23 maart! (Zie omzendbrief van minister Bourgeois van 9 februari.)
Welnu, de maandelijkse gemeenteraad van maart is al voorbij (was gisteren).
Vandaar dat er nog deze maand een speciale zitting nodig is, louter en alleen voor dat punt. Dat kost alleen aan presentiegelden méér dan 6.000 euro.
Of zal de minister bij omzendbrief en speciaal voor Kortrijk een verlenging van de termijn toestaan?

P.S. (1)
Bij het kabinet van minister Bourgeois bleef het stil aan de lijn toen we het probleem voorlegden.

P.S. (2)
Met 41 kandidaten op een lijst zullen op het computerscherm drie kolommen verschijnen. Eerste en tweede kolom met 14 namen, de derde kolom met 13 namen. Zaak is dus van op de 15de of 29ste plaats te staan.

P.S. (3)
Vrouwen mogen hun naam nog altijd laten voorafgaan die van de familienaam van de echtgenoot, zelfs al is hij dood.
En mannen mogen hun naam nu laten volgen door die van de echtgenote. Wat een onzin.

De onrechtmatige subsidie voor de vzw Novarock

Wij Рin deze volstrekt elektronische ̩n onafhankelijke burgerkrant Рhebben het hier nu louter en alleen over die ene 4.500 euro die het Kortrijkse ACW-middenveld via de vzw Novarock van Stad (van ons) krijgt voor het ACW-muziekfestival. Dit als tussenkomst voor de huur van hal 5 in de Xpo.
Over die andere 35.000 euro subsidie van ons allemaal (Stad) voor het festival zelf kan nog achteraf duiding en kommentaar opbollen. Stel u voor: dat relevante info over de besluitvorming om tot dit gigantische bedrag te komen naar boven komt… (Pro memorie, zo’n Vlasmuseum bijvoorbeeld krijgt voor een heel jaar werking 25.000 euroots.)

Jawel, er is sinds begin 2009 een Kortrijks reglement dat stelt dat jeugdorganisaties kunnen genieten van een stadstoelage van 4.500 euro als ze voor een of ander groot jeugdevenement gebruik maken van die Xpo-hal 5. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Fundamenteel is dat de aanvraag moet komen van een – in en door – Kortrijk erkende jeugdvereniging. Voor groot-Kortrijk bestaat er een actuele lijst van 140 van dit soort verenigingen, waarvan 93 in Kortrijk-stad. De vzw Novarock is daar niet bij !
En toch krijgt die vzw dit jaar van Stad zonder verpinken opnieuw die 4.500 euro. Dat bedrag heeft de ACW-organisatie trouwens al een keer kunnen incasseren voor het festival van maart 2011 door een Collegebeslissing van 7 december 2011. (Nooit enige evaluatie achteraf gezien, wat is vereist.)

Arrogantie van de macht

Onvoorstelbaar in een administratie is dat de ACW-schepen van Jeugd – Alain Cnudde – het reglement over de organisatie van jeugdevenmenten in de Xpo via zijn Jeugdteam liet uitdokteren (“uitttesten”) door de bevriende tsjevenorganisatie uit Kuurne. Door Novarock!
Uitgangspunt was dat Stad zich 4.000 euro kon veroorloven, maar de test van Novarock vereiste als compensatie voor de uitbetaling van de “billijke vergoeding” van de zaal nogmaals 4.000 euro. (CBS van 4 november 2008, lees maar. Is die overschrijving van 8.000 euro waarlijk gebeurd? Ja, op rekeningnummer 778-5984392-22. Volkomen onterecht. Het reglement was nog niet goedgekeurd. Terug met die centen!)

Bij Collegebeslissing van 23 december 2009 heeft Novarock de toelage van 4.500 euro in de wacht gesleept door bedrog. Jawel. Bij die aanvraag deed de vzw zich namelijk voor als een studentenclub! In de lijst van studentenclubs zoals te vinden in het voorlaatste en laatste vigerende jeugdbeleidsplan komt Novarock geeneens voor. Ook niet in de overzichtstabel van de gefinancierde organisaties. In het verleden heeft Novarock ook andere (project)subsidies in de wacht gesleept door zich voor te doen als een “semi-professionele organisatie voor kunst- en cultuurspreiding” (2.200 euro in 2005) en een andere keer als een “socio-culturele vereniging met een vernieuwend project” (500 euro in 2009 voor Novarock KIKT!)

Overigens kan de vzw Novarock ter stede nooit erkend geraken als jeugdvereniging. Het bestuur van zo’n erkende vereniging moet immers voor minstens de helft bestaan uit Kortrijkzanen. Bij de vzw is er één bestuurslid van de vier woonachtig in Kortrijk…Vermoedelijk beantwoorden de bestuurleden ook niet aan de opgelegde leeftijdsgrens (minder dan 30 jaar). En tenslotte mag een gesubsidieerde erkende jeugdorganisatie geen toelagen krijgen van andere overheidsinstanties. Novarock krijgt nog 5.000 euro van de provincie.

De dienst Financiën gaf een negatief advies over het toekennen van die 4.500 euro. Waarschijnlijk omdat er een budgetwijziging voor nodig is. Of omdat Novarock al een subsidie krijgt van 35.000 euro, alreeds ingeschreven in de begroting. Die 35.000 euro kan pas toegekend als de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en Novarock heeft goedgekeurd. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Bij de behandeling van dat punt in het schepencollege verliet Wout Maddens (VLD) de zitting. Stel u voor dat de VLD-fractie (coalitiepartner) tegenstemt!

Eén subsidie aan Novarock is alleszins niet in orde…

De vzw Novarock krijgt dit jaar van Stad (dat is van ons) voor zijn festival 35.000 euro plus 4.500 euro.
Die 4.500 euro dient als tegemoetkoming voor de huur van hal 5 in Xpo (de vroegere “Hallen”).
Mag en kan juridisch gesproken niet want Novarock is geen erkend jeugdinitiatief, noch een erkende jeugdvereniging.

Over het juridische aspect van de toelage van 35.000 euro voor het festival is geen uitspraak mogelijk. Het is een (niet geplande) beleidsdaad van de ACW-vleugel in het schepencollege.
Maar wat de schepen van cultuur Christine Depuydt vandaag via “Het Laatste Nieuws” laat weten is alleszins onjuist. Zij verwijst naar een reglement voor het subsidiëren van festivals. Waarbij “de uitstraling” van het festival geldt als criterium. Zo’n reglement bestaat gewoonweg niet…

In een volgende editie van kortrijkwatcher meer toelichting.
Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot zit nog op de werkvloer.

Gaan we nu toch niet digitaal stemmen?

Kortrijkwatcher zoekt het uit…
Wat is er beslist in het laatste schepencollege (in afwezigheid van de burgemeester en schepen Maddens)? Is er wel iets beslist? Het punt was toch niet geagendeerd?
Maar het is een hardnekkig gerucht.
Centrumsteden Gent en Oostende (de SP.a aldaar) zouden niet willen meedoen, om electorale redenen. Vrezen dat het systeem voordelig zal uitvallen voor de N-VA. (Men moet eerst een partij kiezen alvorens een eventuele naamstem uit te brengen.)

Dus…waarom zou Kortrijk dan electronisch gaan stemmen??

P.S.
De keuze om digitaal te stemmen is alleszins niet geagendeerd op de gemeenteraad van maandag aanstaande. En de beslissing moet vallen voor 23 maart…

Waar staat de vzw Novarock eigenlijk voor?

Er is heelwat commotie rond het feit dat het muziekfestival Novarock nu nominatief en forfaitair jaarlijks van 35.000 euro stadssteun zal genieten. En voor dit jaar daar bovenop nog de tradionele subsidie van 4.500 euro krijgt om de huur van de Xpo te betalen. (Reglementair kan dit niet, twee subsidies tegelijk.) Andere festivals moeten het stellen met bijvoorbeeld 3.500 euro (Student Welcome) of 4.000 euro (Vlas Vegas) of 26.000 euro (De Kreun). Volgens de reporter van “Het Nieuwsblad” is al die heibel bij andere organisatoren gewoon te wijten aan een vlaag van jaloersheid. Welnu, om de grootteorde van de steun aan Novarock in te schatten wijzen we nog even naar enkele andere toelagen voor belangrijke evenementen: Tinekesfeesten (17.500 euro), Kortrijk Congé (20.000), zomercarnaval (32.500), Humorologie (12.000). Of zo u wil: de toelage voor het Vlasmuseum: 25.000 euro…

Om de ontstane commotie wat beter in te kaderen is het nuttig om na te gaan wat het onderliggende – onuitgesproken – doel is van het festival.
Waarom organiseert de vzw zo’n evenement? Wie zijn de organisatoren? Door wie worden ze zoal gesponsord?
Om dit te weten lezen we gewoon de oprichtingsakte van de vzw Novarock, zoals neergelegd ter griffie bij de Kamer van Koophandel op 19 juli 2005
. Zeer leerrijk is dat. Daar gaan we…

“De vzw stelt zich tot doel om de jongerenwerking binnen het ACW van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen te behartigen.”
* En waarom dan wel? “En dit met het oog op een samenleving waarin iedereen solidair en gelijkwaardig kan genieten van de fundamentele politieke, sociale, economische en culturele rechten.”
* Wat streeft de vereniging nog altijd na? “De totale emancipatie van de werknemersbevolking.”
* Waaraan schenkt de vzw hierbij nog een heel bijzondere aandacht? “Met bijzonder aandacht voor de zwaksten en de meest achtergestelden in de samenleving.”
* Wat doet de vzw ondermeer om het omschreven doel te bereiken? Ondermeer a) inrichten van rockfestivals, rockwedstrijden voor nieuwe groepen; b) … geen b) te bespeuren…

In juni 2009 zijn er vier bestuursleden herbenoemd, te weten:
– Jenny Mestdagh, voorzitter ACW Midden en Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk)
– Michelline Vandenbroucke, ACW-verbondsecretaris ( Roeselare)
РFrancis Benoit, stafmedewerker ACW en schepen (Kuurne)- de bezieler en co̦rdinator van het festival!
– Marniz Vande Velde, boekhouder ACW (Roeselare).
(Sven De Meulenaere uit Roeselare viel uit de boot.)

De zetel van de vereniging is gelegen in “De Gilde”, Wijngaardstraat 48, Kortrijk.

Over de financies van de vzw weten we voorlopig niks. Dit zal veranderen als de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst Stad-Novarock heeft goedgekeurd. Dan moeten de boeken open…
Heel curieus is wel dat bij de oprichtingsakte een aantal financiële verbintenissen zijn opgenomen.
Bijvoorbeeld met vzw’s waar we nog nooit hebben van gehoord: vzw Staelemale (1.540 euro), vzw Delaveya (1.584 euro), vzw Draaischijf (292,25 euro), vzw Walvis (1.590 euro), enzovoort. Hoge (in euro) verbintenissen zijn: vzw Barbes (9.450 euro), Big Dynamic (7.858,95 (euro), bvba AES (5.354,25 euro), bvba Daan (7.319 euro), MTC (4.660 euro).

De website van Novarock vermeldt voor het festival van dit jaar niet minder dan 38 sponors.
Natuurlijk Stad Kortrijk, het ACW en het ACV, de CD&V, de CM, de provincie (5.000 euro). Maar ook de Kulak, Katho, Howest. En verder nog De Lijn, Dexia, Groep Intro, Winforlive, K in Kortrijk, Ibis Hotel. Er zijn ook een aantal gemeenten die gratis tickets weggeven.

Met het festival 2012 zou een budget van 250.000 euro zijn gemoeid.

P.S.
Het ondernemingsnummer van de vzw is 875.169.830. Kan er iemand de jaarrekeningen opsporen?

Een historisch voorstel

In de eerstkomende gemeenteraad (aanstaande maandag 12 maart) krijgen we te maken met een unieke, historische gebeurtenis.
De raadsleden Bert Herrewijn (Sp.a), Eline Brugman (VLD) en Bart Caron (Groen) dienen gezamenlijk één en hetzelfde voorstel in.

Wat is daar nu zo uniek aan?
Eline Brugman (ook Kortrijks VLD-voorzitter) behoort met haar partij bij monde van schepen Maddens tot de meerderheidscoalitie CD&V-VLD. Herrewijn en Caron behoren tot de oppositiepartijen. Onze gemeenteraadwatcher herinnert zich niet dat oppositie én meerderheid ooit gezamenlijk een voorstel hebben ingediend. Een voorstel dat ingaat tegen het beleid van het schepencollege, of er toch van afwijkt. Het is hier ter stede overigens zo dat voorstellen van de oppositie geen kans krijgen om te worden aangenomen.

Hoe zal dit aflopen? Kortrijkwatcher weet het al. Uiteindelijk met veel gepraat naast de kwestie, veel wederzijds gehuichel en wijze tolerante opmerkingen die getuigen van gezond verstand en goede wil, plus de belofte dat men “het voorstel naar de toekomst toe zal meenemen”. Want iedereen heeft het toch goed voor met Stad en de muziekscène? Maar Novarock-ACW krijgt wel zijn bijna 40.00O euro hoor.

Waarover gaat het?
Herrewijn c.s. willen een nieuw kader- en subsidiereglement voor muziekfestivals.
Aanleiding is dat het festival van de vzw Novarock onverhoeds een fenomenale, ongeziene forfaitaire toelage krijgt van 35.000 euro. Plus voor dit jaar nog de traditionele subsidie van 4.500 euro. (Daar bovenop nog 5.000 euro van de provincie.) Hoe is dit uit te leggen? De organisatie van Novarock is volkomen in ACW-handen. De zetel van de vzw is trouwens gevestigd in de Wijngaardstraat (“De Gilde”). De vier huidige bestuurleden (het moeten er 5 zijn) van de vzw zijn allen gelieerd met het ACW, soms beroepshalve. En de missie van de vzw is statutair zo bepaald: de emancipatie van de werklieden en meer in het bijzonder de behartiging van de jongerenwerking binnen het ACW van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.

De naam NOVArock komt trouwens van Rerum NOVArum. Het festival was in oorsprong een soort alternatieve viering van het Rerum Novarum-feest, in Heule.
Huidig bezieler van het festival is Kuurns ACW-schepen Francis Benoit.

P.S.
Een opgemerkt feit.
Toen in het schepencollege van 29 februari de samenwerkingsovereenkomst Stad-Novarock ter sprake kwam verliet schepen Wout Maddens de vergadering.

Cambio streeft naar 300 autodelers

Het staat nog niet te lezen op de website van Cambio, maar de organisatie is van plan om – met de steun van De Lijn alweer – in diverse steden een promotiecampagne te voeren ter bevordering van het autodelen. En Stad Kortrijk doet in het kader van deze actie ook een duit in het zakje. Voor de verspreiding van een folder en zo heeft men 5.868 euro veil. En voor de vernieuwing van de panelen aan de standplaatsen nog 1.203 euro ! (Overigens nergens voor nodig: die panelen zien er nog goed uit.)

In Kortrijk bezet Cambio met zijn Polo’s twee parkeerpaatsen: op het Sint-Michielsplein en aan het station. De parkeerplaats aan de Sint-Michielskerk zal verhuizen naar de Graanmarkt. Wat de reden daarvoor is weten we niet.

Heeft het autodelen in Kortrijk succes? Weten we ook niet. Nochtans is er volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en Cambio (dateert al van 2007) een jaarlijkse infovergadering voorzien met rapportage en evaluatie van de werking. Cambio beweert nu dat er in Kortrijk 72 mensen gebruik maken van de dienst. (Maar wat is de frequentie?)
Het streefdoel voor het jaar 2018 is niet minder dan 300 gebruikers!

Dat cijfer 72 blijft merkwaardig stabiel. Het lijkt wel magisch.
Nog onder staatsecretaris Els van Weert Рdus lang geleden Рis er via Taxistop in een aantal steden een vooronderzoek geweest dat wou peilen naar de haalbaarheid van een project tot invoering van het autodelen. In Kortrijk kreeg men op dat onderzoek 164 respondenten (was dat de steekproef?), maar slechts 120 vulden de enqu̻te in. Op de vraag of men eraan dacht van eventueel klant te worden van Cambio kreeg men slechts 87 antwoorden. Moet lukken: 72 wisten het al heel zeker (=28) of dachten dan toch van wel (=44).
Eind 2009 vroeg raadslid Maarten Seynaeve (VB) aan schepen Guy Leleu of het autodelen alhier wel succesvol was. De schepen vond het geen onverdeeld succes. Het meest recente cijfer waarover hij beschikte leek eerder bescheiden. Je raadt het? 71 !