Dossier gemeentebelastingen in HLN (3): de schuldenberg nader bekeken

Professor Matthijs gaf onze geliefde stad in “Het Laatste Nieuws” (17 maart) een dikke buis. Voor de inkomsten 1 op 3, voor de uitgaven 3 op 3 en voor de stand van de schulden NUL op 4. Totaal: 4/10.
Volgens de krant heeft Kortrijk met 2.178,89 euro schuld per inwoner de tweede hoogste schuld van alle Vlaamse centrumsteden. En de afgelopen tien jaar is de schuld quasi verdubbeld van 86 miljoen (in 2000) naar 163 miljoen (in 2010). In een vorige editie van deze electronische krant hebben we ons al afgevraagd of die cijfers wel kloppen. Maar laat ons dat probleempje nu even vergeten (hallo, schepen Cnudde?) en de officiële jaarrekening 2010 (balans) open plooien.

Hoe moeten we de schuld van een gemeente in een bepaald jaar cijfermatig beoordelen? Zonder naar het gevoerde beleid te kijken? Laat ons dat even doen zoals in een bedrijf. En niet beginnen krijsen en paniek zaaien over een schuldenberg die is verdubbeld.

We berekenen dus de cash flow, het verschil tussen inkomende en uitgaande financiële stromen.
Die bedroeg in 2010 welgeteld 20.084.047 euro. Ten opzichte van het jaar tevoren een stijging met zowat 9 miljoen. Het gemiddelde in de centrumsteden bedroeg toen 22 miljoen. Besluit: Kortrijk deed het niet zo slecht op dit punt.

En hoe stond het met het werkkapitaal?
Goed. De vlottende activa min de passiva op korte termiin geven als resultaat: 70.303.785 euro. Bij de centrumsteden lag dat bedrag op ca. 49 miljoen euro. En als we vergelijken met 2007 (het begin van deze bestuursperiode ) constateren we méér dan een verdubbeling van dat werkkapitaal (was toen 48,4 miljoen).

De current ratio nu. In hoevere kan Stad voldoen aan zijn schulden op korte termijn?
We delen het bedrag van de vlottende activa door het bedrag van het vreemd vermogen op korte termijn. Uitkomst 2,63. In vergelijking met 2007 is die ratio ook weer gestegen (2,46).
Hoe hoger deze ratio, hoe beter. In de centrumsteden bedroeg de gemiddelde liquiditeitsratio 2,77. Besluit: onze liquiditeitstoestand was goed.

Hoe zat het met onze solvabiliteit?
De verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen gaf in 2010 als uitslag: 0,421. Zou beter kunnen: in 2009 bedroeg dit cijfer voor de centrumsteden 0,230. Onze financiële draagkracht toen? 58 procent van het vermogen van onze stad bestond uit eigen vermogen.

Algemeen besluit?
De krant HLN had er beter aan gedaan om de evolutie van de ratio’s te publiceren.
Of hoe het zit met de jaarlijkse schuldenlast. Hoe evolueert die? Gaat die onze draagkracht te boven?
In 2010 betaalden we ter aflossing van leningen 15,6 miljoen. Intresten 2,7 miljoen. Totaal 18,3 miljoen. Is dat veel? Ten overstaan van de totale inkomsten van 149,9 miljoen is dat 12 procent.

Dit soort nieuws (duiding) kun je helaas niet verwachten van zo’n locale persjongen.

Beste lezer, hoeveel betaalt u af aan leningen in uw huisgezin in verhouding tot uw inkomen?

Ter info nog een overzicht van de jaarlijkse totale schulduitgaven vanaf het begin van deze legislatuur:
2007: 18,09 mio
2008: 18,00
2009: 18,23
2010: 19,13
Voor 2011 is nog geen rekening gekend.
Budget (geraamd) van de lasten voor leningen is in dat jaar 18,9 miljoen. In 2012: 19,3 miljoen euro.
En inderdaad, de prognose voor de jaren na de verkiezing ziet er minder goed uit. We maken volgend jaar een sprong naar 24,6 miljoen euro lasten van leningen