Over de agenda van de gemeenteraad

Maandag 12 maart is er opnieuw gemeenteraadsdag.
“Gotverdevort“, – alweer? – zeggen nu veel raadsleden (de meerderheid) als ze dit lezen. En dat die zitting maar niet lang mag duren!

Op de redactievloer van kortrijkwatcher vreest de gemeenteraadwatcher dat er nog deze maand een speciale zitting zal moeten belegd, met de daaraan verbonden (hoog oplopende) kosten. Op de agenda ontbreekt het punt waarbij de gemeenteraad ermee instemt om de verkiezingen van 14 oktober digitaal te laten gebeuren. Die beslissing moet voor 23 maart officieel meegedeeld aan de Vlaamse minister (van Izegem).
Het punt bij hoogdringendheid toevoegen kan moeilijk want het schepencollege is daar al sinds lang van op de hoogte.

Er zijn nog een paar punten die we mankeren

Bij het begin van het jaar dienen de fracties binnen de gemeenteraad de verantwoordingsstukken (facturen) neer te leggen waarbij is aangetoond dat de fractietoelagen van het vorige jaar nuttig zijn besteed. Op 12 maart (derde maand van dit jaar) is de bespreking van die stukken nog altijd niet geagendeerd.

Het Novarockfestival (een pure ACW-organisatie) krijgt volgens de begroting 2012 niet minder dan 35.000 euro.
Organisaties die zo’n fenomenale bedragen opstrijken dienen een samenwerkingsverband af te sluiten met Stad. Daarin staat dan te lezen wat de missie is van de organisatie (de vzw Novarock), het gemeenschappelijk doel van Stad en organisatie, de wederzijdse plichten, de financiële inbreng. De organisatie is gevraagd om een jaaractieplan, een jaarrekening en een budget. Novarock gaat toch nog deze maand door? Kan dus momenteel geen geld krijgen van Stad want er is nog geen goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst. (Op het schepencollege van 23 februari is het punt trouwens uitgesteld. Een veeg teken? Er is veel commotie over die toelage, tot in de provincieraad toe. Provincie schonk er nog 5.000 euro bovenop.)

Waar blijft de goedkeuring van het lastenkohier voor de concessie van het zogenoemde Bastion aan het Budapark langs de Leie? Op de website van Stad stond alreeds een oproep naar mogelijke kandidaten. Het lastenkohier is op 12 maart nog niet geagendeerd…

Oei.
Dat beleidsplan van de cultuurintendant? Bespreking was toch nog voor deze maand maart beloofd?

O ja, er zijn op de zitting van aanstaande maandag Рtot onze verbazing Рw̩l een aantal zaken geagendeerd.

* Het Stadsontwikkelingsbedrijf legt zijn budget 2012 voor. Wist u dat het schepencollege daar per brief heeft moeten op aandringen? Het SOK (een autonoom gemeentebedrijf) was niet van plan om dat te doen!

* Het gemeentebedrijf Parko legt warempel ook zijn budget 2012 voor. Schepen Leleu heeft er nu blijkbaar de zweep opgelegd. De rekening 2009 heeft de gemeenteraad nog altijd niet bereikt.

* In besloten zitting zal men de vaststellers voor de gemeentelijke administratieve sancties aanduiden. Dat moest dus al lang geleden zijn gebeurd. Vraag of die vaststellingen van vroeger wel geldig zijn?

Acribie

Er moet ons nog iets van het hart.
– Het verslag van de Raad van december 2011 staat nog altijd niet te lezen op de website van Stad. In dat verslag was namelijk verkeerdelijk genotuleerd dat de begroting van FIK (Feest in Kortrijk) is goedgekeurd terwijl de burgemeester het punt had overgeslagen. Hoe valt dat op te lossen?
РDe agenda en memorie van de Raad van januari 2012 is nog altijd niet te bespeuren. En het lijkt alsof er in die maand twee zittingen waren want er zijn wel aanvullende punten gepubliceerd voor 9 ̩n 12 januari. Tweemaal dezelfde trouwens. Is er dan niemand die dat ziet?