Kosten inname van openbaar domein kunnen hoog oplopen

Plaatst u om een of andere reden een container, bouwmaterialen, een kraan, een stelling (enz.) op openbaar domein dan dient u daarvoor contant (ja!) een retributie te betalen. Die “boete” kan hoog oplopen, zeker als u een wat grotere oppervlakte in beslag neemt. Tussen 30 m² en 60 m² kost dat voor zeven kalenderdagen 100 euro. Voor méér dan 60 m² alreeds 350 euro per week. Is dat bedrijdsvriendelijk?

– Zou de bouwheer van het winkelcentrum K al de retributie hebben betaald? Die is (voor twee jaar) geraamd op 40.000 euro.
– Bouwheer van het oude postgebouw aan de Grote Markt zou 44.225 euro hebben betaald, ook voor twee jaar.
– De Zilvertorens aan de Veemarkt moeten vanaf juni 2010 tot op heden 44.100 euro betalen.

Nieuw opgeworpen probleem.
Er zijn nu werken aan de gang bij de bank Paribas-Fortis aan de Waterpoort. Tot eind 1014 zou de retributie tot 39.900 euro kunnen oplopen. De bank heeft aan het schepencollege beleefd gevraagd of er met de voortschrijdende duur van de werken geen regressief tarief kan gehanteerd worden. Het College gaat daar niet op in maar laat toch uitschijnen dat de bank opnieuw contact kan opnemen als de werken langer duren dan gepland.

Me dunkt is het retributiereglement toch aan herziening toe.

РIn het verleden is al ̩̩n keer een vrijstelling toegekend die absoluut niet is voorzien in het reglement. Een handelszaak kreeg toelating om zijn activiteiten tijdelijk voort te zetten in een container op openbaar domein. Gratis.
– Wat met die contante betaling van de retributie als men nauwelijks weet hoelang de werken zullen duren? Kan er niet in schijven betaald?
– Wat bij onderbreking van de werken wegens overmacht? Vriesverlet bijvoorbeeld, of een rechtszaak zoals met de Zilvertorens.
– Kunnen die bedragen niet wat meer gediversifieerd per m²?
– Inname van grote oppervakten gedurende lange tijd kan wel eens wijzen op werken die de stad verfraaien…Waarom zo hoog “beboeten”?
– Vanaf 2010 gaat de retributie naar Parko bij inname van parkeerplaatsen. Waar en wanneer is dat beslist?

In een nota aan het schepencollege geeft men de jaarlijkse opbrengst weer van de retributie.
2008: 79.430
2009: 73.276
2010: 64.380
2011: 58.190 euro.
We veronderstellen dat die bedragen enkel slaan op de inname van grote oppervlakten.
De stadsbegroting 2012 raamt de opbrengst van “andere belasting op gebruik van openbaar domein” op 587.00O euro. (Exclusief terrassen, kiosken, frituren,…) In 2010 werd hiervoor 272.036 euro als rechten beschouwd (daarom nog niet geïnd…).

P.S.
Merk even het verschil op tussen wat men voor 2011 heeft begroot en wat dan 2010 als invorderingsrecht beschouwt (tussen haakjes):
Belasting op plaatsing van terrassen, tafels en stoelen: 24.000 (8.430)
Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen…: 47.000 (22.751)
Belasting op ander gebruik van de openbare weg: 49.000 (57.470) – enkel hier onderschatting
Andere belastingen gebruik openbaar domein (gedoogzaamheid): 587.000 (272.036)

Kortrijkwatcher was even out…

Op de drukkerij van deze krant wordt nog altijd gewerkt met een linotype, zo conservatief zijn we wel. Een linotype is een hete-lood-zetmachine. Bij het aanslaan van een toets op een klavier valt een matrijs uit een magazijn. Als de regel volledig is getypt worden die matrijzen gevuld met lood en krijgen we dus loden letters. Fit to print. Een verzameling van regels (we noemen dat dan “een stuk”, soms “een verhaal”) stuurt de eindredacteur van KW dan naar Tinternet. En zo krijgt u kortrijkwatcher na nog wat bewerkingen die geheim moeten blijven uiteindelijk op uw scherm.
Sinds enige tijd echter is onze Letterszetter met “ziekteverlof”. Wegens bevroren vingers kan hij sinds enkele dagen het toetsenbord niet meer bedienen.
Onze excuses. Op aanvraag kunnen onze abonnees een restitutie krijgen onder de vorm van een verlenging van het abonnement met drie dagen.
Men zegge het voort.

Morgen maandag 13 februari een bijzondere gemeenteraadsdag !
Op de dagorde niet enkel de stadsbegroting 2012 maar ook het OCMW-budget EN het lang verwachte “veiligheidsdebat”.
De KW-redactie hoopt Letterszetter spoedig terug te zien.

Stad kreeg opnieuw een visitatiecommissie op het dak

Stad krijgt niet alleen jaarlijks veel geld van het Gemeentefonds, maar daarnaast (als centrumstad) nog vele miljoenen van het Stedenfonds. Voor de periode 2008-2013 bijvoorbeeld gaat het om een totaal van bijna 13 miljoen euro. Euroots! Men kan daar iets mee doen. Maar doet men er wel iets mee?
Dat wordt halverwege de tijdspanne van de stedenfondsovereenkomst met de Vlaamse regering bekeken door een zogenaamde visitatiecommissie. Een eerste keer is ons dat overkomen in 2005. Het rapport zorgde toen voor de nodige spanningen bij het bestuur. Subtitel van het verslag luidde immers “tussen drive en overdrive” waarmee men wou zeggen dat Stad met al zijn projecten teveel hooi op de vork nam. Er was volgens de toenmalige ‘inspecteurs’ nood aan een moment van bezinning alvorens op het elan verder te gaan.

De tweede visitatiecommisssie is hier geweest in februari-maart van vorig jaar. En wrijf nu maar eens uw ogen uit: het rapport werd aan de gemeenteraad van deze maand februari van het jaar 2012 voorgelegd. Een soort samenvatting ervan is te lezen op de website van Stad. De papieren pers schrijft er niet over, want las dat document niet.
Kortrijkwatcher kan het niet nalaten om enige treffende, heel concrete citaten uit het rapport weer te geven. Om te beginnen de titel zelf: “Elan aanhouden en synergie maken tussen stenen en mensen“. Die titel alleen al maakt duidelijk dat er een aantal projecten aan het slabakken zijn (de bib! zwembaden!) en dat er teveel aandacht (geld) gaat naar fysiek-ruimtelijke stadprojecten. Ja, gewezen waarnemend burgemeester Lieven Lybeer kon het niet nalaten om de beleidsvisie van Stefaan De Clerck te actualiseren – zeg maar om te buigen – van “stad van innovatie en design en creatie” naar “een warme, leefbare stad”. LET WEL : OP DIT PUNT OP KOUSENVOETEN GESTEUND DOOR VLD-SCHEPEN WOUT MADDENS.

Maar goed, enkele meer pikante citaten.

– Het bestuur heeft op dit moment niet de mogelijkheid om de investeringsgraad nog verder op te trekken. De snelle opeenvolging van ingrijpende fysiek-ruimtelijke projecten is bijgevolg vertraagd en de ontwikkeling ervan verloopt voorzichtiger (bijvoorbeeld Kortrijk Weide, stationsomgeving en BibLLL). (Voorzichtiger, let op het woordgebruik.)
– In de toekomst wenst men een beter evenwicht na te streven met investeringen die minder tastbaar en zichtbaar zijn. Lybeer plaatst eerder de sociaal-maatschappelijke thema’s sterker op de agenda.
– Het blijft zoeken naar een identiteit die de stad Kortrijk typeert.
– Momenteel zouden er in de praktijk niet zelden vier of meer schepen (moeten) samenwerken aan een dossier. Dergelijke aanpak verloopt niet altijd even vlot, maar blijkt wel noodzakelijk om met de complexiteit om te gaan. Zo is het voor ambtenaren soms zoeken wie ze waar en wanneer moeten inspireren en/of volgen.
– De relatie tussen Kortrijkse politici en het OCMW zou dan weer voor verbetering vatbaar zijn.
– Het Kortrijkse bestuur geeft aan dat vooral vooruitgang werd geboekt bij het informeren van de burger maar dat de stap naar echte inspraak bij beleidsbeslissingen nog moet worden gezet.
– Een echt sterk debat voeren over de strategische keuzes voor Kortrijk is net als in andere steden nog een grote uitdaging.
– Gebiedswerking kan de identiteit van de deelgemeenten in stand houden. Vraag is of het stadsbestuur deze verdere “parochianisering” echt wil. De commissie meent dat het bestuur hierop verder moet reflecteren en minstens de vraag moet beantwoorden of het niet nodig is meer verbindingen te maken tussen het centrum en de deelgemeenten.
– Minder fijn is dat de buurgemeenten het Stedenfonds als argument inroepen om niet te moeten bijdragen in het oplossen van bovenlokale vraagstukken. Toen het stadsbestuur een solidaire oplossing bepleitte voor daklozenopvang of de aanleg van een doortrekkersterrein verwezen de buurgemeenten naar het Stedenfonds dat volgens hen bedoeld is om in dit soort vraagstukken als centrumstad de verantwoordelijkheid te dragen. (KW verstaat dit niet.)
– Het stadsbestuur worstelt met een doel-middeldiscussie rond het thema “kindvriendelijkheid”. Wenst het bestuur een stad op maat voor alle kinderen of wenst men om fiscale en andere redenen veeleer jonge tweeverdieners in de stad te krijgen of te houden? (De commissie pleit voor de invoering van de term “gezinsvriendelijk”.)
– De stedelijke voorzieningen in de kern lijken trouwens het “tea-room” karakter te versterken. (Waar slaat dit nu op? Ja, we hebben de Zonnewijzer, maar ook het Ondenemerscenrum, het Achturenhuis, Buda, de Schouwburg, de Musea,…)
– De visitatiecommissie stelde zich ook de vraag hoe het Kortrijkse bestuur in de toekomst zal omgaan met kinderen uit kansarme gezinnen en met de toenemende diversiteit. (Men bedoelt mensen van allochtone afkomst.)
– De visitatiecommissie vemoedt wel dat jonge gezinnen een betaalbare woning met een tuin essentiëler vinden dan het feit dat Kortrijk evolueert tot designstad.
– Het weghouden van studentencampussen uit het stadscentrum wordt door sommigen als een enorme strategische blunder gezien.
– De commissie ontmoette in Kortrijk een professioneel korps van ambtenaren en medewerkers die zich bedienen van moderne beheers-, plannings- en opvolgingsinstrumenten.

KOMMENTAAR
Visitatie-rapporten beginnen of eindigen altijd met een positieve noot. (Ja, de leden van de commissie worden goed ontvangen.)
Positief is wel dat het recente rapport met omfloerste termen constateert dat er iets hapert.
Maar toch mankeert het de commissie aan relevante kennis. Slaagt er niet in om een evaluatie te maken over de besteding van de gelden van het Stedenfonds. Die gebiedswerking bijvoorbeeld. En vele cijfers zijn compleet verouderd.

Daar is het cameraplan !

De firma Optimit heeft eindelijk een cameraplan uitgewerkt voor de politiezone Vlas. Lendelede krijgt er geen. Kuurne wel: 2. (Burgemeester Carl Vereecke was vroeger tegen maar is bezweken onder de druk van VLD-minister Van Quickenborne.) In Kortrijk-centrum zouden er – volgens dat plan althans – op korte termijn en om te beginnen in een eerste fase 16 nieuwe camera’s moeten komen.

Het lijstje.
Plaatsen met hoge prioriteit
– Grote Markt: 4
– Schouwburgplein/Burgemeester Reynaertstraat: 2
– Conservatoriumplein/Tolstraat: 4 (1 bestaande van Parko)
– Stationsplein: 4
– Veemarkt/Zwevegemsestraat: 4 (1 bestaande van Parko)

Medium-prioriteit
– Sint-Maartenskerkhof/Jozef Vandaeleplein: 2
– Doorniksestraat/tunnel: 6 (4 bestaande die moeten vervangen worden)
– Winkelstraten: 8
– Plein en omgeving: 1
– In Kuurne op Spijker: 1

Lage prioriteit (voor volgend jaar)
– Station kant Minister Tacklaan: 1 (1 bestaande)
– Begijnhofpark: 2
– In Kuurne op sportpark: 5

Totaal voor de PZ Vlas: 47 waarvan 13 bestaande.

Opmerkenswaardig is dat er in de studie geen sprake is van de mogelijke aanschaf van mobiele camera’s.
Een groot mankement in de studie is dat er nergens is becijferd wat dit allemaal moet kosten. Tenminste niet in de studie zoals die is vrijgegeven aan de raadsleden. (Gemeenten waar men van plan is camera’s te plaatsen zijn altijd heel zuinig met info over de kosten. En men verzwijgt er een aantal.) Het zullen in elke geval peperdure camera’s worden want men opteert voor tools die kunnen inzoomen, geluid detecteren, gezichten en nummerplaten identificeren.

Volgende maandag is er in de gemeenteraad een debat gepland over veiligheid en criminaliteit.
Dan zullen we min of meer te weten komen wat het schepencollege nu eigenlijk van plan is. Op de begroting 2012 (die ook maandag wordt behandeld, nog voor het veiligheidsdebat) is in elk geval al 250.000 euro ingeschreven. (In de wandelgangen heeft men het over 600.000 euro.) Wie dat artikel goedkeurt gaat dus principieel akkoord met de plaatsing van camera’s. De VLD-fractie en de VLD-schepen Maddens zijn fervente voorstanders van cameratoezicht in de openbare ruimte. Van burgemeester Stefaan De Clerck is geweten dat hij niet echt enthousiast is. Maar men kan vermoeden dat hij zich zal neerleggen bij de plaatsing van de camera’s ‘met hoge prioriteit’. Groen en SP.a staan weigerachtig.

ZULLEN ONZE PROGRESSIEVE RAADSLEDEN BEZWIJKEN ONDER DE ROEP VAN EEN ONWETENDE PUBLIEKE OPINIE??

De definitieve goedkeuring van een cameraplan wordt verwacht begin maart. De offertes moeten binnen begin juni en midden augustus zou men dan beginnen met de plaatsing.

P.S.
Deze elektronische krant Kortrijkwatcher heeft al tientallen pagina’s gewijd aan de problematiek…

Het nieuwe Vlasmuseum zal wat meer kosten dan gedacht

In de begroting 2012 staat voor de renovatie en inrichting van het nieuwe Vlasmuseum (in de vroegere Euroshop aan de Beheerstraat) 3.689.895 euro ingeschreven. Dat is eigenlijk het bedrag dat oorspronkelijk was geraamd, en wel zonder BTW en erelonen. Er zijn intussen al voor 500.000 euro voorafnames gebeurd voor erelonen en voorbereidende werken. (Moet dit bijgeteld bij die 3,6 mio?)

Een eerste voorbeeld van ombuigingsbeleid

Het schepencollege heeft nu het voorontwerp van de ontwerper NoA.architecten nader bekeken en schrok zich een hoedje. De raming bedraagt nu namelijk 6.047.783 euro (inclusief erelonen en BTW).
Het College heeft daarom het voorontwerp wat ingeperkt.
Het bestuur van de gemeentelijke vzw Musea weet nog nergens van. Men zal een aantal dingen faseren, dat wil zeggen: uitstellen.
Bestuursleden van de vzw, let even op. Dat u het weet tenminste.

– De loods wordt nog niet helemaal ingenomen.
– Het koelsysteem wordt beperkt. (Gevaarlijk! In een museum.)
– Het depot komt er voorlopig niet.
– Inrichting “gouden kroon” (dak) nu berekend als ‘casco’.

Zo komt men tot een virtuele besparing van ca. 1 miljoen. De nieuwe geraamde kostprijs is nu 5.046.502 euro.
Dat is wat schepen Cnudde van Financiën in het algemeen bestempelt als OMBUIGINGSBELEID.

Om het verschil met het krediet op de huidige begroting weg te werken hoopt men op een subsidie van 1,7 miljoen euro vanwege Toerisme Vlaanderen. Bij de provincie wil schepen Jean de Bethune 500.000 euro in de wacht slepen. Een gespecialiseerd bureau is bezig met fondsenverwerving. Daarvan verwacht men ook 500.000 euro.

In juni wordt het definitieve ontwerp goedgekeurd. De werken zouden kunnen starten in oktober van dit jaar en eindigen in juli 2013.

Zo. Dat weten we dan alweer. Wij althans, lezers van KW, niet het bestuur van de musea.
Nog onthouden dat we voor het gebouw aan de eigenaar een erfpacht van 2.034.021 euro CASH hebben betaald.

P.S.
Cultuurintendant Wim Vanseveren vindt dat het Vlasmuseum een nieuwe naam moet krijgen.
Iemand inspiratie?

Kunnen we dan niets meer zelf doen? Alweer een dure studie uitbesteed…

Het beleidplan 2007-2012 van de gemeentelijke vzw Toerisme Kortrijk is al vroeger opgesteld in samenwerking met het studiebureau WES. Wat dat heeft gekost, dat weten we niet.
Gezien een aantal evoluties in onze stad vond schepen Jean De Bethune (ook bevoegd voor toerisme) het in november vorig jaar nodig om dat beleidsplan te evalueren en te actualiseren. En aangezien de directrice van de dienst toerisme (en van Kortrijk 1302) Eliza Bruneel – noch haar ambtenaren, noch het bestuur van de VZW – zich daartoe competent achtten heeft men dan maar weer een aantal studiebureaus aangeschreven.
Acht in totaal, waaronder WES en Westtoer. Uit offertes kun je ook leren.
Maar het duurste bureau heeft gewonnen: Idea Consult uit Brussel. Een kluifje voor Toon Berckmoes, tot voor kort nog algemeen directeur van Cultuurnet Vlaanderen.

Voor die evaluatie en actualisatie stelde de gemeentelijke vzw Toerisme niet minder dan 30.000 euro (maximaal!) ter beschikking. Hoeveel bedraagt de offerteprijs nu? Niet minder dan 36.015 euro, EXCLUSIEF BTW. Schepen De Bethune probeert nu een toelage van 12.000 euro in de wacht te slepen bij Toerisme Vlaanderen.

Weet u wat telkens weer tegen de borst stuit?
Dat allerhande ambtenaren genieten van allerhande en soms dure vormingsactiviteiten. Reisjes om bij te leren. Of bij hun aanstelling geslaagd zijn bij vermoedelijk ernstige selectieproeven. Zo’n meisje als Eliza ook dus. Ja? En er dan toch maar niet in slagen om een beleidsplan op te maken.

Wordt Mike Tattoo toch nog Kortrijks gemeenteraadslid?

Zal Mike Tattoo vervroegd moeten terugkeren uit zijn winterverblijf in Bali?
Me dunkt dat die vraag mag gesteld.

Wat is er aan de hand?
Het ziet ernaar uit dat een VLD-raadslid binnenkort een bevallingsverlof zal aanvragen. Om te genieten van de zwangerschapsuitkering mag men namelijk geen presentiegelden ontvangen, zodat het raadslid zich zal genoodzaakt zien om tijdelijk ontslag in te dienen. 16 weken? Vier zittingen? Komt moeder nog wel terug? Wie wordt de opvolger?
De eerste (Anthony Vanden Berghe) en tweede opvolger (Eline Brugman) zetelen intussen TOTAAL ONVERWACHT al in de gemeenteraad wegens het vertrek van een totale miscasting van VLD-raadsleden, met name Joost Ghyssel en Nele Claus.
Derde opvolger is het voormalig VLD-raadslid Tony Descamps. Het vermoeden bestaat dat hij de gemeentepolitiek (een komedie…) grondig beu is en zal weigeren om nog op het toneel te verschijnen. (De VLD-top zal vermoedelijk ook niet aandringen.) De vierde opvolger is Ann-Sophie Hoornaert maar zij zetelt alreeds in de OCMW-raad. De vijfde opvolger (Romain De Smet) heeft het waarschijnlijk te druk in zijn Bellegemse zaak. Zesde opvolger is het gewezen raadslid Dirk Bossuyt! Maar die jeunt zich dusdanig in zijn rentenierschap dat hij zeker nog weinig zin heeft om zich nog met serieuze zaken te bemoeien.

En zo komen we terecht bij de zevende opvolger, niemand minder dan Romain Lefebvre, beter bekend als Tattoo Mike van de Vlasmarkt. (Is ook cursiefjesschrijver in Het Kortrijks Handelsblad.)
Mike stond bij de raadsverkiezingen in 2006 op de VLD-lijst op de 32ste plaats en behaalde niettemin nog 511 stemmen.
De VLD zou er verstandig aan doen om hem nu als raadslid te lanceren met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe lente en een nieuw geluid in de gemeenteraad, dat staat nu al vast. (Of laat hij zich toch temmen?)
Maar wil Mike wel zijn luilekkerbestaan in Bali opgeven?

En daar is het langverwachte rapport-Vanseveren

Wim Vanseveren is sinds begin 2010 cultuurintendant in Kortrijk. (De stad zit na het verdwijnen van Machteld namelijk al jaren zonder directeur cultuur.) Eén van zijn opdrachten bestond erin om een geïntegreerde visie uit te schrijven over het cultuur- en kunstenbeleid ter stede.
Het lag gisteren in de bedoeling van Vanseveren om zijn eindrapport (240 bladzijden) voor te stellen aan de gemeenteraadsleden in een vergadering die men hier noemt “Verenigde Raadscommissie”. Zo’n vergadering is van informatieve aard, raadsleden komen ‘vrijwillig’ opdagen. Men gaat niet over tot beslissingen, dus zijn er ook geen stemmingen gepland. Geen presentiegeld. (Wacht even, als er op die dag nog een raadscommissie is.)

De vergadering is niet doorgegaan…
De raadsleden konden door de dienst Communicatie pas om 2u16′ verwittigd dat er na de traditionele raadscommisies van 18u30′ (ter voorbereiding van de gemeenteraad) nog een optreden van Wim Vanseveren was gepland. De meesten wisten nergens van en vonden dat dit niet kon. Zij hadden andere activiteiten gepland. (Zo’n gewone commissievergadering duurt maximaal 15 minuten en levert 185 euro op.) Het is overigens ook zo dat een Verenigde Raadscommissie altijd doorgaat vòòr de gewone raadscommissies. Bon.
Burgemeester Stefaan De Clercq gaf alras toe om de toelichting van Vanseveren uit te stellen tot in maart. Ja.

Het beleidsplan is intussen vandaag doorgemaild naar alle raadsleden en staat nu zelfs te lezen op de website van Stad.
Lezers van Kortrijkwatcher verwachten waarschijnlijk toch wat bedenkingen over het werkstuk. De cultuurredactie van KW zal alleszins een aantal opvallende punten onder uw aandacht brengen. Aldus moet u niet zelf die 240 bladzijden doorploegen.

Het werk van de cultuurintendant zit er nog niet op hoor. (Zijn opdracht loopt trouwens tot 30 juni 2013.) In het najaar volgt nog een deel II waarin wordt nagegaan wat er is verwezenlijkt van de voorstellen en keuzes zoals gemaakt in deel I. Dat wordt toch wel heel delicaat, met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet. Of wacht Vanseveren met de publicatie tot in november? Ook dat zou heel delicaat zijn en ongetwijfeld tijdens de campagne felle reacties uitlokken vanwege de oppositie…

P.S.
Om 17u39 verspreidde Tom Delmotte van de dienst Communicatie een persnota over het feit dat er een speciale raadcommissie zou doorgaan over het rapport van de cultuurintendant, samen met enige toelichting.
We gaan dat nu nog eens zeggen aan onzen vriend TOM.
Dat hij zijn adressenlijst dringend moet actualiseren. Tom stuurt emails naar journalisten die dat al lang niet meer zijn (er zitten misschien doden tussen?) en tevens meerdere malen tegelijk naar dezelfde kranten. Soms naar bladen of andere media waarvan je denkt: wat doen die in godsnaam hier op die lijst?
Zeg Tom. Nu we u toch aan de lijn hebben. Waar blijft dat verslag van de gemeenteraad van december? En de agenda plus memorie van de gemeenteraad van januari?

Quote van de dag: “Ik ben een N-VA’er…”

Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag liet schepen Wout Maddens vorige maandag op de nieuwjaarsreceptie van de politie zich dit ontvallen: “Ik ben een N-VA’er, maar ik blijf wel actief bij de Open VLD.”
Ten overvloede voegde hij er nog aan toe: “Je weet toch dat ik een Volksunie-verleden heb en dat ik uit een familie kom met veel sympathie voor de N-VA. Ik ben altijd vlaamsgezind gebleven en de laatste tijd meer en meer opgeschoven richting N-VA. Dat wil daarom niet zeggen dat ik Open VLD verlaat.”

Wat de familie Maddens betreft wil Kortrijkwatcher er nog aan toevoegen dat volgens een zeer hardnekkig gerucht een zoon van Wout Maddens N-VA-kandidaat zal zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.