Burgemeester-voorzitter Stefaan De Clerck reed toch wel een brokkenparcours

Stefaan De Clerck is opnieuw volwaardig Kortrijks burgemeester én voorzitter van de gemeenteraad. En dat hebben we geweten, op de zitting van vorige maandag 12 december. Velen dachten dat we een marathonzitting zouden meemaken – een memorie van toelichting van 302 bladzijden – maar de voorzitter joeg het gezelschap met een rotvaart doorheen de agendapunten. Net vóór 9 uur was het spel afgelopen.
Dat komt zo. Toen hij nog minister in functie was verliet hij als raadslid naar gewoonte ten laatste om 21 uur de vergadering. Als raadsvoorzitter wil hij blijkbaar die traditie in ere houden. Overigens houdt Stefaan niet echt van debat over het beleid, zeker niet als het dreigt uit te draaien op kritische noten. (En als hij merkt dat zijn schepenen wat te lang doorbomen en hun betoog daarbij verzwakt zal hij niet nalaten om ze het woord te ontnemen met de geijkte uitdrukking : “OK, dank u !“)

Maarten Seynaeve (VB) had nog maar nauwelijks het woord genomen of het raadslid kreeg al het verwijt te horen dat hij teveel tijd van de zitting in beslag neemt. 85 procent namelijk. En hij mocht slechts éénmaal repliceren. (Een fractieleider mag volgens het huishoudelijk reglement driemaal het het woord nemen over hetzelfde onderwerp.)

Over onze interim-burgemeester Lieven Lybeer maakten we ooit het Borat-blunderboek, maar vorige maandag konden we merken dat Stefaan er ook niet helemaal met zijn hoofd bij was.
– De stemming over de nieuwe politieverordening en het amendement-Caron liep volkomen in het honderd.
– “We gaan stemmen over de begroting 2012,” zo luidde het bij punt 31 terwijl het ging om het goedkeuren van “voorlopige twaalfden”.
– Bij punt 32 (retributies) vergat de voorzitter dat er moest gestemd worden.
– Punt 33 (opcentiemen op de onroerende voorheffing) probeert hij erdoor te jagen zonder stemming.
– En punt 34 (aanvullende personenbelasting) sloeg hij gewoon over. Het was raadslid Seynaeve dan nog die Stefaan moest terechtwijzen…Als hij dat niet had gedaan, dan moest er nog deze maand een speciale gemeenteraad gehouden worden.

En eigenlijk zou dat toch nog moeten gebeuren !
Men heeft wel degelijk een agendapunt totaal vergeten. Punt 19: de goedkeuring van het budget en het jaaractieplan 2012 van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk”.
Zoals de zaken er nu voorstaan mag de FIK vanaf 1 januari geen cent uitgeven en geen enkele actie ondernemen.

We gaan eindelijk Kortrijk Weide kopen.
Voor ongeveer de helft van de oorspronkelijke prijs, want Stad zal op het grootste deel van het terrein de bodem saneren. Kostprijs van die werken 1,2 miljoen! In de raadscommissie zei Stefaan nog dat de NMBS niet is ontslagen van de saneringsplicht. In de gemeenteraad herhaalt de burgemeester deze uitspraak wijselijk niet. Op de vraag van raadslid Eric Flo of we de koopprijs (1,5 miljoen) in één keer zullen betalen wil Stefaan geen uitspraak doen.

Schepen Alain Cnudde heeft voor de zoveelste keer en méér dan ooit raadslid Marc Lemaitre hard en arrogant en agressief aangepakt. Op een hoge toon. Hij vindt Marc hypocriet. De burgemeester-voorzitter grijpt niet in. Het is een ongezonde combinatie: tegelijk voorzitter zijn van het schepencollege én van de gemeenteraad.

Quote van de dag: “laten we hopen”

Yves Desmet interviewt ex-minister Guy Vanhengel (VLD) in “de Morgen” van 10 december (zie ‘Zeno’ pag. 49).

Y.D: En toch heb ik meer vertrouwen in u als vice-premier dan in ‘Quick’, die me eerder geschikt lijkt als proefpersoon voor een nieuw type rilatine.

Vanhengel:
(schatert) “Ik heb hem vanmorgen aan de lijn gehad, en ik heb hem gezegd: ‘Gij gaat u nu wat moeten gedragen, hé, vriend.’ En hij heeft geantwoord dat hij dat wist en dat ook zou doen. Hij ging zich focussen op de grote dingen en niet op alle slakken zout leggen. Laten we hopen.”

Wegenzout pas onlangs aangekocht (1)

Schepen Guy Leleu van mobiliteit heeft pas op 12 oktober een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding“. De opening van de offertes greep plaats op 9 november en pas op 28 november kon het schepencollege de gunning toewijzen. Aldus konden we niet profiteren van mogelijke kortingen door aankoop in de zomerperiode. Het weze zo. Leleu zal daar wel een smoes voor verzinnen. Een grapje ook, ja -, en wij maar lachen. Bij Guy is het altijd lachen geblazen. Laat dit nu maar een keer ophouden, daar in de gemeenteraad.

Er liepen alweer de twee traditionele offertes binnen.
Het zoutbedrijf Quatannens (Q-salt) uit Gistel-Snaaskerke won opnieuw, met het laagste bod.
Voor lot 1 (zakken van 25 kg) vraagt het bedrijf 176,24 euro per ton, inclusief BTW. Dit is ongeveer de prijs van de raming.
Voor lot 2 (levering in bulk): 85,91 euro per ton. Dit is bijna de helft hoger dan de raming. Hoe kon men dat zo foutief inschatten?
De NV Zoutman vroeg resp. 183,92 en 91,96 euro per ton.

Vorig jaar kochten wij bij Quatannens nog smeltmiddelen in bulk aan de prijs van 58,44 euro.
Hoog tijd voor een prijscontrole. Of er nog wel concurrentie bestaat tussen de leveranciers? Monopolies van producenten? Verdelen ze hun territorium? Vraag het aan schepen Leleu, ja toch?
Kan er een keer een raadslid nagaan wat andere steden betalen en bij welke leverancier?
Is het mogelijk dat bijvoorbeeld alle gemeenten van de intercommunale Leiedal samen een aanbesteding of offerte uitschrijven
?

Het is voor het eerst dat men de aanbesteding splitst in twee loten. Waarom? Gaat het om verschillende soorten smeltmiddelen? Waarom?? Wat bezielt er de twee schepenen bij het aantreden van de winter?
– De (dure) zakken gaan naar de directie Faciity.
Zakken dienen dus waarschijnlijk voor gladheidsbestrijding rondom stadspatrimonium. Voor Jean. De vermoedelijk te leveren hoeveelheid bedraagt hier 30 ton.
– De levering in bulk is voor de dienst Mobiliteit, dus voor de wegen. Dat is voor Leleu. Vermoedelijk te bestellen hoeveelheid kennen we niet.

In het verleden heeft schepen Leleu een keer gezegd dat Kortrijk in principe ‘s winters 200 ton van dat dooizout nodig heeft. In de winter 2008-2009 hebben we wel 364 ton uitgestrooid. En vorige winter hadden we alreeds zout tekort toen er al 500 ton was uitgestrooid. (Dat is te wijten aan de opwarming van de aarde.)

Bij een openbare aanbesteding wint de inschrijver met de laagste prijs. Hoe dan ook.
We konden het bestek niet inzien, en dus weten we niet of er voorwaarden zijn gesteld aan de leverancier omtrent de kwaliteit van het zout. Daar zijn namelijk grote verschillen en soorten in. Is er een boete voorzien bij een te late levering?

Het krediet voor de zakken zout staat op het budget 2011 ingeschreven onder de post… “benodigdheden voor gebouwen van de algemene administratie” (32.400 euro) en is dus ruim voldoende.
De post “sneeuwopruiming en ijzelbestrijding” is dit jaar begroot op 25.000 euro. We kunnen daarmee nu 290 ton kopen. Vorig jaar stond er uiteindelijk 55.000 euro op het budget!

Die voorlopige twaalfden leggen de stad voor twee maanden lam

Stel u voor dat uw gezin enkel nog uitgaven mag of kan doen om de leden ervan nog net in leven te houden. Eten en drinken aanschaffen mag nog net. Nieuwe kledingstukken kopen, dat niet. Defecte televisie? Blijft kapot.
Wel, in zo’n lamentabele toestand zal onze stad Kortrijk verkeren gedurende de maanden januari en februari van volgend jaar.
Hoe dat zo komt?
Dat is nog niet goed uitgelegd in de gazetten.

Kortrijkzanen, burgers, landbouwers,
De schepen van financiën Alain Cnudde zal pas in februari het budget 2012 voorleggen aan de gemeenteraad. Bestuurskracht !
Dat betekent dat Stad moet werken met voorlopige kredieten, ook “voorlopige twaalfden” genoemd. Aanstaande maandag zullen de verkozen gemeenteraadsleden daarvoor toestemming verlenen aan het schepencollege. DAT ZIJN WIJ ZEKER??

Als voor het einde van het jaar nog geen begroting is goedgekeurd voor het volgende jaar, dan mogen de voorlopige kredieten niet meer bedragen dan een twaalfde van de begrotingskredieten van het lopende jaar. Dat is één.
Ten tweede – en dat maakt het helemaal erg – mogen de voorlopige kredieten slechts betrekking hebben op verplichte uitgaven van de gewone dienst. We mogen dus geen investeringsuitgaven doen !
Tot de verplichte uitgaven behoren alleszins: bezoldigingen van personeel, verzekeringen en de dotaties aan politie, OCMW en kerkfabrieken.

Niet-verplichte (facultatieve) uitgaven mogen niet. En dat zijn er een hele resem hoor.
De vele premies die Stad uitdeelt worden voor twee maanden lang niet uitgekeerd. De vele toelagen en/of subsidies worden voor twee maanden opgeschort. Bevroren. VZW’s bijvoorbeeld zullen daar het slachtoffer van zijn. (Moeten dan lonen uitbetalen?)
Jeugdverenigingen, scholen, socio-culturele verenigingen, gehandicapten- en bejaardenzorg, gebiedswerking, sportmanifestaties, designregio, het ondernemerscentrum, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansenbeleid, enz. Staan on hold.

Bestuursmatig stelt er zich een serieus probleem.
Wat als Stad er zich bij een verplichte uitgave toe verbonden heeft om die uitgave in één keer uit te betalen, terwijl het bedrag ervan hoger is dan één twaalfde? Wat met een contract waarbij is bepaald dat de betaling begin volgend jaar dient te geschieden? En het gaat dan ook nog om een investering?

Kommer en kwel is ons deel…Bij de jaarwisseling.

Wordt het Nathalie Muylle ?

Ja, wordt Nathalie Muylle de nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen? We doen een gok hoor. (En zou het kunnen dat federaal minister Q hierover ook zijn zeg heeft??)

Er zouden naar verluidt nog drie kandidaten in de running zijn.
Kortrijks schepen en voorzitter van de provincieraad Jean de Bethune is er niet meer bij want de ACW-bonzen uit de partij willen mordicus iemand uit hun midden laten benoemen. (En Jean zelf kan geen ACW’ers uitstaan.)

Update
Wat een kwakkel in het Kortrijks Handelsblad (9 december). Jean krijgt daar een ACW-stempel!

Maakt ons aller welbekend Kortrijks raadslid en Vlaams parlementslid Carl Decaluwé een kans?
Hij is vanwege zijn persoonlijkheidsstructuur alleen al niet ieders vriend en volgens menigeen niet representatief genoeg voor zo’n functie. (Men lette maar eens op zijn taalgebruik. Grof gebekt in ons idioom, ja.) Ook is geweten dat hij de politiek beu is en dacht van naar het bedrijfsleven te trekken.

Dan is er nog ex-gedeputeerde Jan Durnez.
Hij is nu Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator. Dat verdient goed, en hij kan in die gremia voor de rest van zijn leven daar rustig blijven niets doen. Hij zou al hebben laten weten dat hij geen zin heeft in die functie.

Na eliminatie blijft over: Nathalie Muylle.
Het is een vrouw! En binnen de bepaalde geledingen van CD&V is men tegenwoordig heel boos over het feit dat zij geen minister of staatssecretaris kon worden. Voorzitter Wouter Beke heeft iets goed te maken. Nathalie vindt trouwens zelf dat het een goed idee zou zijn om eindelijk eens een vrouwelijke gouverneur te krijgen in de provincie.
Momenteel is Nathalie schepen in Roeselare en federaal volksvertegenwoordiger (ze scheert daar wel geen hoge toppen). En zij is licentiate politieke wetenschappen. Heeft daarenboven in haar leven ook nog ervaring opgedaan buiten de politiek om.

P.S.
De benoeming tot gouverneur gebeurt door de Vlaamse regering op eensluidend advies van de ministerraad. En de benoeming is gebaseerd op “een bijzondere band van vertrouwen“. Met andere woorden: er is niet eens een soort selectie nodig op basis van titels en verdiensten van mogelijke kandidaten. (Maar in de praktijk speelt dat natuurlijk wel mee.)
Ik geloof dat de beslissing dan nog door de minister-president voor advies moet bezorgd worden aan de federale regering. Als dat zo is, dan moet ook minister Vincent Van Quickenborne – Kortrijks raadslid – een advies geven.

Heb je vertrouwen in het stadsbestuur?

In welke mate heb je vertrouwen in het stadsbestuur? De pas verschenen “stadsmonitor” geeft daar opnieuw antwoord op.
In 2008 beantwoordden 29,1 procent der ondervraagde Kortrijkzanen de vraag met “zeer veel” of “veel”. In 2011: 28,6 procent. De lichte daling is evenwel niet significant. (Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden ligt wel wat hoger: resp. 34,6 en 32,2 procent.) 15 procent Kortrijkzanen is “zeer ontevreden”. Het grootste deel van de respondenten spreekt zich dus niet expliciet uit.
De verschillen in de steden zijn vrij groot. In Hasselt, Gent en Leuven betuigen meer dan 40 procent van de inwoners hun vertrouwen in het stadsbestuur. In Turnhout en Aalst nog geen 20 procent.

En zijn we tevreden over de mate waarin het stadsbestuur ons consulteert?
30,8 procent der respondenten knikken van ja. In 2008: 33,7 procent. In Gent, Hasselt, Oostende: meer dan 40 procent.

Vertonen we politiek interesse?
30,1 procent zegt ja. Het gemiddelde in de centrumsteden is 35 procent. Antwerpen (40,3) en Gent (38) scoren het hoogst.

Zijn we bereid om mee te praten over het beleid?
Hier is er een significante terugloop te bespeuren! Van 41,9 naar 34 procent. Wie legt dat uit?

P.S. (1)
In Kortrijk bestond de steekproef uit 1500 personen. Er werden 765 vragenlijsten teruggestuurd. Dat is een goede bruto respons: 51 procent. Na beoordeling bleven er 703 geldige respondenten over. De vragenlijsten konden beantwoord tussen 5 april en 11 juli.

P.S. (2)
De tweejaarlijkse stadsmonitor is ditmaal wel laat verschenen. Publicatie op website “Thuis in de stad” pas vandaag gebeurd. Let op: de stadsmonitor in boekvorm (gratis te krijgen zolang de voorraad strekt) is minder volledig.
Cijfermatige, feitelijke gegevens slaan op het jaar 2010.
Merk op: de vraag naar ons vertrouwen in de pers is nu verdwenen. In 2008 vertoonden de Kortrijkzanen totaal geen vertrouwen in de pers. Geen enkele krant heeft dat toen gemeld.

Het werkprogramma en de begroting van het crematorium

Weten de protesterende buutbewoners dat wel?
Morgen 6 december is er een algemene vergadering van de intercommunale Psilon, de beheerder van het crematorium “Uitzicht”. Zo’n algemene vergadering is wel degelijk openbaar. Plaats van het gebeuren: de aula van het crematorium, om 19 uur.

Het bestuur (voorzitter Lieven Lybeer?) zal er het werkprogramma 2012 toelichten.
– Volgend jaar verwacht men 700 afscheidsceremonies en 2.200 crematies. Opbrengst resp. 95.750 euro en 1.056.000 euro.
– Opstart van de website www.crematoriumuitzicht.be. Kostprijs daarvan (samen met wat andere vormen van communicatie): 25.000 euro.
– Men wil vier bijkomende medewerkers aanwerven.
– In het kader van een Interreg-project (Alpha & Omega) zal men een juridische harmonisering van procedures voor lijkbezorging en asbestemming uitwerken binnen de verschillende crematoria in de Eurometropool. (Subsidie: 18.000 euro. Vorig jaar ook begroot, maar 20.000 euro externe kosten…)
– Vanaf november 2012 zullen afscheidsmaaltijden mogelijk zijn in “familiesalons”.
– Men onderzoekt de mogelijkheden tot ontwikkeling van een beeldenpark in de omgeving.

Op de algemene vergadering zal men ook de begroting 2012 goedkeuren.

De inkomsten? Geraamd op 1.277.720 euro.
Bij de inkomsten lezen we niet wat men denkt te incasseren door de verkoop van uit de as gerecupereerde metalen (kunstheupen, gouden tanden).

Uitgaven: 1.213.600 euro.
– Personeelskosten: 445.000 euro.
– Kosten uit exploitatie: 176.000 euro.
– Intresten en afschrijvingen van leningen: 384.000 euro.
– Presentiegelden: 43.000 euro. (Er zijn 22 bestuurders.)
Voor juridisch advies (al die rechtszaken !) is alweer 25.00 euro uitgetrokken. (Vorig jaar kostte het bureau Publius 33.787 euro.)

Welke investeringsuitgaven voorziet men nog?
Een totaal van 1.013.500 euro. (Vorig jaar met de bouwwerken: 4.120.000 euro.)
– Bouw en inrichting onthaalgebouw-familiesalons: 935.000 euro. (Te verwachten subsidies: 127.500 euro.)
– Omgevingswerken: 53.000 euro.
– Erelonen architecten: 25.500 euro. (Vorig jaar: 90.000 euro.)

Wat is de impact van het crematorium op de gemeentefinanciën van de gemeenten-vennoten?
Bij de oprichting van de vereniging hebben de deelnemende gemeenten een kapitaal bijgedragen van 5 euro per inwoner. Dat gaf 2.076.000 euro. Tachtig procent daarvan is nu volstort. In 2005 ging het om 1,75 euro per inwoner, in 2008 om 2,25 euro en in 2012 om 1 euro per inwoner.
Daarnaast betaalden we gedurende vijf opeenvolgende jaren (2005-2009) een werkingsbijdrage van 0,50 euro per inwoner.
Of we ons daar laten cremeren of niet.

Over de financies is de intercommunale Psilon op de website absoluut niet communicatief.
Men publiceert wel een jaarverslag 2010 maar men verdomt het om ook inzage te geven in de jaarrekening. De desbetreffende bladzijden blijven blanco !

Kortrijkwatcher kon wel op een enigszins sluikse manier de begroting van vorig jaar bemachtigen.

De inkomsten waren geraamd op 182.020 euro.
De uitgaven op 392.500 euro.

Investeringsuitgaven vorig jaar: 4.120.000 euro.
Het totale geraamde investeringsbudget bedraagt 9.693.365 euro.
– Aanbestedingen crematoriumgebouw: 5.004.000 euro.
– Ovens: 1.440.000 euro.
– Onthaalgebouw: 850.000 euro.
– Parking en omgeving: 492.000 euro.
– Ontwerpstudies en erelonen: 513.000 euro.

Zo.
Nu weet u het weer.
Dank u, Kortrijkwatcher!

Zeg, gaat u soms naar die algemene vergadering? Zijn al onze drie aangeduide afgevaardigden vanuit de gemeenteraad daar wel? Zeggen zij iets? Ze hebben daar een mandaat voor gekregen hoor, om ter plekke iets te zeggen. En zij worden verondersteld van daar achteraf verslag over uit te brengen in de gemeenteraad. DOE ZE DE COMPLIMENTEN.

Sluiting theehuizen hielp helemaal niet

Onze lokale persjongens van zowel “Het Laatste Nieuws” als “Het Nieuwsblad” konden via Maarten Seynaeve (fractieleider van het Vlaams Belang) vernemen dat er een politierapport dd. 18 november bestaat, handelend over criminele feiten die zich de laatste maanden hebben voorgedaan in gebied rondom de Veemarkt. En via deze secundaire bron berichten onze persjongens daarom dan vandaag een en ander gegeven uit dat politioneel verslag.

(Papieren Perse van de Dode Bomen heeft dan niet onmiddellijk de professioneel-journalistieke reflex om de primaire bron te raadplegen. PPDB wist en weet ook niks van het bestaan van dat verslag.)

Beste jongens en meisjes van de pers en vooral beste Kortrijkzaan en lezer van deze elektronische krant, dat verslag is totaal en helemaal niet geheim. Helemaal niet.
“Kortrijkwatcher” (onze gemeenteraadwatcher) kon dat rapport al gisteren op zijn gemak gaan lezen. Heel de dag. Iedereen kan dat. We gaan het nu nog één keer zeggen. De dossiers van de gemeenteraad zijn openbaar. Ze liggen open en bloot in het historische stadhuis, in het bureau vlakbij de ingang op de binnenkoer, aan de linkerkant. Zie voor het politieverslag de mappen 5, 6 en 7. Meld je wel beleefd aan bij de dame van telefoon 1777, zeg wie je bent en waarvoor je komt. Anders denken ze daar “wat krijgen we nou?” Is dat een raadslid?
Doe vooral de groeten van kortrijkwatcher. Dan ben je ongetwijfeld met open armen ontvangen en geholpen.

Wat bij monde van raadslid Seynaeve in de kranten staat te lezen is juist maar kon vollediger.
Er zijn vechtpartijen, de drugshandel tiert welig, er men vond in bepaalde buurten spuiten (daar niet), enz.

(Even ter info, voor onze jongere lezers. Die Zwevegemsestraat en omtrek was al midden vorige eeuw een merkwaardige Рen voor veel feiten Рeen gedoogde buurt. Wel plezanter. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is er gebeurd? Hoe komt dat toch? En gaat men nu ook Cin̩ Palace afbreken?)

Het rapport somt zowat 70 PV’s op, opgemaakt sinds de sluiting van de drie theehuizen Berkane (Sint-Jansstraat 33), Candisky (Groeningelaan 4) en Theehuiss (Zwevegemsestraat 45). De eerste sluiting en de aanstaande verlenging ervan is gebeurd op grond van de drugswet, maar de PV’s en IV’s hebben het nog over andere feiten: witwassen (illegalen in bezit van grote sommen geld aan), wapenbezit (een alarmpistool), lawaaioverlast, intimidatie, slagen en verwondingen, geweld tegen dragers van openbaar gezag, diefstal en heling.

De eerste sluiting van de drie theehuizen dateert van 14 juli en sloeg op een periode van vijf maanden. De maatregel verloopt dus op 14 december. De sluitingsduur kan met gunstig advies van de gemeenteraad eenmaal verlengd voor de duur van zes maanden (het maximum) voor zover zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of zijn aan het licht gekomen.
Dit is dus blijkbaar het geval. Sedert de sluiting noteerde men 43 vaststellingen inzake drugs en 25 andere criminele feiten.

Blijkens het rapport neemt men het de bestuursleden van die ‘allochtone’ VZW’s en de uitbaters van de theehuizen ook kwalijk dat ze geen tekenen van of tot inkeer vertonen. Niemand is ontslagen na die eerste sluiting. Er zijn geen nieuwe bestuursleden aangesteld. Men vraagt nog altijd geen uitbatingsvergunning aan.

Eigenlijk is het bestuurlijk verslag van de politie een toonbeeld of verslag van onmacht.
Het rapport zegt letterlijk dat het doel om de buurt drugsvrij te krijgen tot op heden nog niet is bereikt. De problematiek en de overlast is gebleven. Er is een verschuivingseffect naar de publieke ruimte, naar de openbare weg. (Moeten die theehuizen dan niet best weer open?)

We lezen even het advies mee van de politie aan de burgemeester (en de gemeenteraad).
“Gezien uit evaluatie blijkt dat door de sluiting van de verschillende instellingen de problematiek van drugsgerelateerde overlast, criminele feiten van drugsverkoop nog steeds aanwezig is in het straatbeeld en uiteindelijk zelfs meer zichtbaar aanwezig is adviseren wij vanuit politioneel oogpunt de verlenging van de sluiting van de instellingen. Indien deze sluitingen niet zouden worden verlengd bestaat een reëel risico dat de drugsverkoop zich opnieuw zal verplaatsen naar deze lokaties en zou er een blijvende drugsoverlast in de publieke ruimte kunnen worden vastgesteld.”

Met andere woorden: de sluiting diende nergens voor (integendeel) en de heropening zal ook niet helpen (integendeel). Dat is Kafka, of Catch22.

P.S.
– Valt daar juridisch niet wat over te bakkeleien?
De verlenging van de sluiting van de drie theehuizen afzonderlijk is letterlijk door één en hetzelfde verslag gemotiveerd. Bij de initiële sluiting was dat niet het geval.
– Reageren de betrokken vzw’s op voorgenomen maatregelen, of zijn ze daar niet van op de hoogte? Of kan het ze allemaal helemaal niet schelen?
– Wat denkt zo’n een eigenaar of verhuurder van de panden over heel de historie, al weze het pure Kortrijkzaan? Ja. Kan ook hoor.

Het wordt een boeiende en woelige gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad van 12 december is nog niet gepubliceerd op de website van Stad, maar onze nijvere gemeenteraadwatcher kon al de dossiers gaan inkijken. Het is een nietsontziende durfal. (Je hoort er nog van.)
De memorie van toelichting alleen al beslaat meer dan 300 bladzijden; onze raadsleden gaan een drukke week tegemoet. Hoogte van de stapel dossiers bijna een halve meter.

Er zijn aantal punten die elk rechtgeaard Kortrijkzaan kan ter harte nemen.

* Er komt dus een derde begrotingswijziging voor dit jaar. Ongezien. We gaan voor de investeringen minder lenen en voor 9,8 miljoen euro méér putten uit het reservefonds. Hoe gaat dat dan met onze offertes van leningen aan ING?

* De begroting 2012 komt er pas in februari. Waarom dan niet in januari zult u zeggen? Omdat men de nieuwjaarszitting wil kort houden! Die is immers gevolgd door een receptie. De laattijdige opmaak van het budget 2012 zal nu de gemeenteraadsleden verplichten tot het goedkeuren van “voorlopige twaalfden”. Met andere woorden: de werking van Stad als bedrijf ligt voor twee maanden stil.

* De lokalen van de allochtonen rond de Veemarkt (de vzw’s Berkane, Candisky en Theehuiss) blijven nog voor zes maanden gesloten. Dat is tot halfweg juni.

* Het verslag van het overlegcomité Stad-OCMW leest bijna niemand. Er staan nochtans weer belangwekkende zaken in. (En dan hebben we het niet over het feit dat het OCMW een deel van de parking aan de Dam wil huren.)

* Er komen ook heel wat belangrijke wijzigingen in de algemene politieverordening. Zoekgedrag naar drugs is nu ook strafbaar met een gemeentelijke administratieve sanctie.

* We kopen eindelijk Kortrijk Weide! Het dossier loopt al van in 2005. De koopprijs is tot de helft herleid (nu 1,5 miljoen) maar we moeten nu wel zelf voor 1,2 miljoen euro de grond saneren. (Normaal gezien moet de verkoper – de NMBS – dit doen. Ze doen het slechts voor twee kleine percelen.)

* Zeven gemeentelijke vzw’s leggen hun jaaractieplan en budget 2012 neer. Dat van Feest in Kortrijk (FIK) is opnieuw nogal sober gehouden.

* Parko heeft nu toch wel zijn resultatenrekening en jaarverslag 2010 gereed gekregen zeer. Proficiat. Het gaat goed hoor met het bedrijf. (Heeft Parko alreeds de plaatsing van zijn camera’s gemeld aan de privacycommissie?)

* Schepen Wout Maddens haalt een slag thuis. De premie “Nu-of-Nooit” voor renovatie van woningen zoals die bestaat voor de Pluimstraat geldt nu ook voor Overleie.

* Eerst begrotingswijziging 2011 van het OCMW. Het centrum krijgt van Stad een crisisdotatie van 600.000 euro. Maar het exploitatieverlies is intussen gestegen met 2 miljoen tot 12,6 miljoen.

* Er zijn ook wat retributiereglementen gewijzigd.

* Allerhande belastingreglementen voor 1012 moeten goedgekeurd. Anders kunnen we die belastingen niet innen. De tarieven voor de opcentiemen OV en de APB blijven ongewijzigd.

* De dotatie voor de politiezone VLAS voor volgend jaar blijft staan op 13.136.798 euro, zijnde het bedrag van 2011. Nochtans was in een overlegvergadering van 13 oktober een bedrag overeengekomen van 13.394.382 euro.

* De raadsleden moeten nu op eigen houtje bepalen waar het geld van het Stedenfonds naartoe kan gaan. 2,5 miljoen is er nu te verdelen.

* En de raadsleden kunnen zich ook buigen over een nieuw Veiligheids- en Preventieplan.

Zo.
Het spreekt vanzelf dat kortrijkwatcher op een aantal zaken nog terugkomt.
En laat volgende week onze raadsleden maar wat met rust!