Een slecht uitgevallen rapportage vanuit de lokale diensteneconomie

Die rapportage is niet goed omdat ze 1) te laat komt 2) veel te summier is en 3) de resultaatverbintenissen niet altijd zijn gehaald.

Bon.
Vorig jaar mei heeft het schepencollege aan drie vzw’s uitdrukkelijk opdracht gegeven om iets te doen aan het opkrikken van de tewerkstelling bij kansarmen. Om een project op te zetten dat werk verschaft aan werkzoekenden bij mensen “met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”. (Zo drukt men dat tegenwoordig uit.) Het is namelijk zo dat voor dit soort projecten (diensten van algemeen belang) de Vlaamse overheid nu eist dat er een opdrachtgeving komt van de overheid op wiens grondgebied het project wordt uitgevoerd. Dit moet zo vanwege een Europese richtlijn die hiermee oneerlijke concurrentie of verstoring van de reguliere markt wil vermijden.

In mei 2010 dus kreeg de vzw Habbekrats de opdracht om een sociaal restaurant uit bouwen.
Uit de rapportage die blijkbaar pas in juli of augustus aan het schepencollege is bezorgd (moest uiterlijk op 1 april gebeuren) blijkt nu dat de Vlaamse overheid (het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie) het aanvraagdossier “niet heeft gehonoreerd”. (We herhalen: niet heeft gehonoreerd.)
“Dat het project dus niet is opgestart binnen de lokale diensteneconomie”.
De “Eetkeet” krijgt dus geen subsidie. (Bestaat die keet nog wel?) Men hoopte vijf mensen in dienst te nemen.? En die zouden van het Subsidieagentschap 8.500 euro krijgen, en 12.700 euro voor de omkadering.
Hoe het komt dat de zaak niet is gehonoreerd, dat weten we niet. Was er een negatief advies van ons Lokaal Forum voor Werkgelegenheid? Was het project marktverstorend? (Iedereen mocht daar gaan eten.) Heeft Unizo zijn slag thuis gehaald?
Slecht rapport in elk geval.

Ook de vzw Solidariteit voor het Gezin (Stasegemsestraat) kreeg een opdracht.
Deze vzw zou een mobiliteitsassistentie uitbouwen voor oudere en sociaal zwakke personen. Zorgen voor armbegeleiding van minder mobiele personen bijvoorbeeld. Het project zou drie kansarmen aan het werk zetten plus een halftijdse medewerker als omkadering. De Vlaamse overheid heeft evenwel de tewerkstellingsresutaten “bijgesteld”. Er komen ten hoogste twee personen voltijds in aanmerking. Uit het rapport over de stand van zaken blijkt nu dat er in 2010 nog geen cliënten werden begeleid. Men deed wel voorbereidend werk: er zijn strooibriefjes uitgereikt. In 2011 heeft men een halftijdse medewerker uit de doelgroep aangeworven. En binnen de organisatie is er één medewerker vrijgesteld. Slecht rapport. Hoeveel cliënten zijn er dit jaar geholpen?

Ten slotte ging er een opdracht naar de vzw DieNaMo uit Waregem.
Die vzw zou alle hydranten op ons grondgebied controleren en eventueel herstellen. Daardoor zouden 4,6 voltijdse equivalenten aan het werk kunnen plus een halftijdse als omkadering. De Vlaamse overheid heeft dit aantal alweer bijgesteld. We krijgen slechts twee voltijdsen. Is er intussen al wat gebeurd met die brandkranen? In 2010 werd het project voorbereid, gebeurden nog geen aanwervingen en werden geen diensten verleend. In de eerste trimester van dit jaar heeft men 60 defecte kranen (van de 150) bij voorrang hersteld. Intussen zouden alle herstellingen zijn uitgevoerd en is men begonnen met de periodieke controle. (Volgens de Kortrijkse website zijn er hier 4.500 van die kranen.)
Eigenaardig is dat de vzw DieNaMo voor dit project ook nog betaald wordt door Stad Kortrijk. (De andere vzw’s niet.) 16 euro per uur voor de kansarme tewerkgestelden en 22 euro voor de omkadering. Maar de Vlaamse overheid voorziet geen omkadering meer.
Hoeveel mensen hier nu – dit jaar – bij DienaMo werk hebben gevonden weten we niet. In dat opzicht dus wel een slecht rapport.

P.S.
In geen enkel rapport vermeldt men iets over inkomsten en uitgaven.

Een interne evaluatie van het doortrekkersterrein

Personeelsinzet
Aanvankelijk was geopteerd om te werken met een halftijdse toezichter en twee reservetoezichters.
De hoofdtoezichter is soms meer dan 30 uur per week onledig met dat terrein. Dus moet hij voor 3/4 voltijds worden.

Permanentie
Oorspronkelijk was er een wachtregeling van 16u30 tot 18 uur gedurende de werdagen en van 9u30 tot 12 uur op zon- en feestdagen. De regeling wordt nu uitgebreid tot 22 uur (werkdagen) en van 9 tot 18 uur (zon- en feestdagen). De meerkost wordt geraamd op 5.500 euro.

Milieu
De woonwagenbewoners gooien zomaar allerhande afval over de omheining, kant De Branding. Voorstel: plaatsen van ballenvangnet zoals op voetbalterreinen. En de bomen moeten beter beschermd tegen spelende kinderen. Voorstel: aanplanten van stekelige struiken.

Afsluiting toegang
Die neerklapbare beugels voldoen niet. Ze worden opengebroken of men rijdt er omheen. Voorstel: zoeken naar alternatieven (neerzinkbare palen?)

Incidenten
Allerhande kleine incidenten (forceren van beugels, glasschade) worden pas achteraf geconstateerd. Voorstel: plaatsen van bewakingscamera’s !!

Nood aan een polyvalente ruimte voor zorgverstrekkers
Artsen voelen zich niet veilig in zo’n caravan en willen privacy.

Nood aan internetverbinding
De zigeuners vragen erom.

Meer schoonmaakbeurten nodig
Bij volledige bezetting zeker drie beurten per week nodig. Moeten we een externe firma aanspreken? Dat zou 35 euro per uur kosten, zonder BTW. Standgeld verhogen? (Nu 5 euro per dag en per standplaats.)

Brandveiligheid?
Overleg met de brandweer nodig want nu hebben brandweerwagens geen vlotte toegang.

Waarom Barkane, Candisky en het Thee-Huiss gesloten zijn (2)

Bij de politionele actie in de lokalen van de vzw Barkane (Sint-Jansstraat) controleerde men 25 personen.
Vier illegalen aangetroffen. Eén persoon was geseind. Niet minder dan 21 personen waren gekend in politionele gegevensbestanden voor allerhande feiten (drugs, maar ook wapenbezit, diefstal, fraude, slagen). In de toiletten kon hasj gevonden. 7.105 euro in beslag genomen.
Tijdens de hoorzitting liet het bestuur middels een raadsman weten dat “men niet op de hoogte was van enig drugsgebruik binnen de inrichting”. (In de wagen van de uitbater had men in december 2010 al hasj gevonden.)

In Candisky (Groeningelaan) controleerde men slechts 8 personen.
Zes daarvan waren alweer voor allerhande feiten gekend bij de politie. De uitbater (die vrij is onder voorwaarden) staat bekend als “drugs-organisator”. Op de hoorzitting verklaarde hij dat hij “vroeger wel eens dingen had uitgestoken, maar nu niet meer”.

In het “Thee-Huiss” (Salon de Thé) controleerde men 50 personen. Eén daarvan was geseind, 7 waren illegaal, 1 droeg een valse naam, en 20 gekend. 10 PV’s opgemaakt, o.a. voor mensenhandel. Op de eerste verdieping vond men een aantal matrassen. Op de hoorzitting verklaarde de voorzitter van de VZW dat hij hier al twaalf jaar verblijft en nog nooit problemen heeft gekend. “De slechte mensen komen van een ander café.” (Hijzelf baatte vroeger de Barkane uit en was bestuurslid van Candisky.)

P.S.
Op te merken valt dat de drie geviseerde lokalen in feite grotendeels door hetzelfde cliënteel is bezocht.

Waarom Barkane, Candisky en het Theehuis gesloten zijn (1)

Op 14 juli heeft waarnemend burgemeester Lieven Lybeer de allochtone “ontmoetingsplaatsen” van vzw’s Barkane (Sint-Jansstraat 33), Candisky (Groeningelaan 4) en Theehuis (Zwevegemsestraat 45) voor de duur van 5 maanden gesloten.
We weten nu in detail waarom. De dossiers liggen immers voor in de gemeenteraad van maandag aanstaande. (Iedereen kan die inzien.)
De sluiting is gebeurd conform art. 9 bis van de drugswet. Dat nieuwe artikel is in juli 2006 stiekem (via een verzamelwet) ingevoerd en geeft de burgemeester de bevoegdheid om private maar publiek toegankelijke plaatsen te sluiten indien er aanwijzingen zijn dat er herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden. Die activiteiten moeten betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende midddelen, psychotrope stoffen (…) waardooor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
Zo’n sluitingsmaatregel houdt evenwel op uitwerking te hebben indien hij niet ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerst daarop volgende zitting. Zo komt het dus dat we nu weten wat er zich allemaal afspeelt in een bepaalde perimeter rond de Veemarkt.

In een periode van de laatste 5 jaar (2006-2010) zijn op en rond de Veemarkt 1.322 processen-verbaal opgesteld. In 2010 alleen al 309. In de periode november 2010-maart 2011 waren er 31 gerichte politionele controles waarbij 166 PV’s zijn gemaakt. Bijna 30 procent daarvan sloegen op drugsgerelateerde feiten. Van de 591 gecontroleerde personen waren er al 43,6 procent politioneel gekend voor diefstal en afpersing en 35,4 procent voor drugs.

Op 27 mei kwam het tot een politionele actie in de lokalen van de vzw Candisky.
Volgens de statuten wil deze vzw jongeren en ouderen van alle nationaliteiten verenigen door het organiseren van socio-culturele en sportieve activiteiten, voornamelijk voetbal. (Nooit iets van gemerkt. Wie daar voorbijkwam zag voornamelijk sombere mannen in een al even somber, rokerig café. En op de parking van de Groeningelaan trof je wel eens zes gebruikte spuiten aan.)

Nog op 27 mei viel de politie ook binnen bij de vzw Barkane.
Statutair bekeken wil deze vereniging een ontspanningslokaal openhouden, en ontmoetingsplaats, – maar dan enkel voor de leden.

Op 30 mei kwam het Theehuis aan de beurt.
Deze vzw wil ijveren voor een harmonieus samenleven in Kortrijk. Men wil de maatschappelijke participatie van de allochtone gemeenschap bevorderen door het inrichten van ontmoetingsmomenten, het opzetten van activiteiten die openstaan voor de gehele bevolking.

Tot welke bevindingen kwam men nu bij die politionele acties?
Zie volgend stuk.

Bezoekerstellingen in K in Kortrijk

De bezoekersaantallen voor de maand juli (27 openingsdagen) zijn gepubliceerd in een interne infoflash van het winkelcentrum.
Totaal aantal in die 27 openingsdagen: 582.506. Dat is een gemiddelde van 21.574 bezoekers per dag.
Topdag was zaterdag 2 juli met 38.114 passanten.

Zaterdagen zijn trouwens elke week recorddagen:
– 9 juli: 32.616
– 16 juli: 28.892
– 23 juli: 26.186
– 30 juli: 25.528 bezoekers.

Maar de maandagen scoren ook altijd goed:
– 4 juli: 25.341
– 11 juli: 20.631
– 18 juli: 22.235
– 25 juli: 20.284 bezoekers.

De dinsdagen zijn het flauwst. Een waarlijk dieptepunt was 12 juli met 16.767 passanten.
– 5 juli: 19.071
– 19 juli: 19.108
– 26 juli: 18.063 bezoekers.

In het weekend van vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli telde men niet minder dan 90.818 bezoekers.
Van maandag 4 juli tot zaterdag 9 juli: 136.670.
van maandag 11 juli tot zaterdag 16 juli: 124.517.
Van maandag 18 juli tot zaterdag 23 juli: 110.224.
Van maandag 25 juli tot zaterdag 30 juli: 120.277.

Probleem is dat weinig werknemers in het winkelcomplex die cijfers geloven.
Hoe telt men eigenlijk die passanten?

Communicatie en openbaarheid van bestuur

Vandaag 6 september en ongeveer over een goed uur starten de raadscommissie ter voorbereiding van de gemeenteraad van maandag 12 september. De agenda en de memorie van toelichting van die gemeenteraad staat nog altijd niet te lezen op de website van stad. Hoe te weten komen of het de moeite waard is om vandaag zo’n raadscommissie bij te wonen?

Het ergste is dat de papieren perse weeral in onkunde wordt gelaten en daarom op de traditionele persbabbel van woensdag niet in staat zal zijn om 1 vraag te stellen.
En zo – beste lezers – weten we weer nergens van.

De nieuwe huisadvocaat voor zes gemeenten

Eindelijk. De kandidaturen moesten binnen tegen eind mei. Pas halfweg augustus kon de aanbestedende overheid (ons schepencollege) de opdracht gunnen aan het advocatenkantoor Cottyn uit Aalst.
Wij hebben dus voor één jaar een nieuwe raadsman voor extraprocedurele dienstverlening, d.w.z. voor extra-ingewikkelde rechtszaken. Grote nieuwigheid en een goede zaak is dat hetzelfde advocatenkantoor nu ook zal ingeschakeld worden in de gemeenten Zwevegem, Kuurne, Deerlijk, Wevelgem, Harelbeke en voor rechtszaken van de OCMW’s van Kortrijk en Zwevegem.

Het was blijkbaar geen gemakkelijke keuze.
Alle zes ingeschreven kandidaten genieten een goede reputatie en zijn vertrouwd met materies eigen aan de openbare sector. En allemaal konden ze uitstekende referenties voorleggen, hebben interessante samenwerkingsverbanden en waarborgen een snelle dienstverlening.
Maar het advocatenkantoor Cottyn was het goedkoopst: een uurtarief van 90 euro voor een junior adviseur en 100 euro voor een senior. Kosten inbegrepen en er wordt geen BTW aangerekend.

Voorheen en tot eind maart was Publius onze huisadvocaat.
Raar is dat meester Dirk Van Heuven toch nog recent is aangesteld als raadsman voor een zaak bij de Raad van State.