De tien gevaarlijkste kruispunten in de stad

De meting slaat op de periode 2006-2009. (Dure mobiliteitstudies – door schepen Leleu op ons kosten besteld – ten spijt.) Het eerste getal slaat op het totaal aantal ongevallen, het tweede op het aantal slachtoffers. Er waren op die plaatsen en in die periode geen dodelijke slachtoffers.

Dolfijnkaai/Handboogstraat/Leiestraat: 26 – 16
R8-E17/Oudenaardsesteenweg: 21 – 17
R8/Pottelberg: 21 – 8
Bruyningstraat/Pottelberg: 18 – 11
Brugsesteenweg/Ringlaan: 15 – 8
Deken Degryselaan/Hugo Verriestlaan: 15 – 11
R8/Meensesteenweg: 14 – 8
Jan Palfijnstraat/Koning Albertstraat: 14 – 9
Broelkaai/Budastraat/Reepkaai: 13 – 10
Bissegemplaats/Meensesteenweg: 13 – 2

Elders in Groot-Kortrijk vielen er wel doden en nog zwaargewonden en lichtgewonden. Maar in de beschouwde periode zijn voor de diverse categorieën geen significante stijgingen of dalingen vastgesteld.
2006: 3 doden – 42 zwaargewonden – 341 lichtgewonden
2007: 5 – 46 – 383
2008: 3 – 53 – 401
2009: 3 – 50 – 321

Het pas goedgekeurde mobiliteitsplan wil dat alle gevaarlijke locaties tegen 2018 worden aangepakt. De eerste doelstelling is dat het aantal zwaargewonden jaarlijks daalt met 5 procent.
Men wil nog bijkomende zones 30 in de woongebieden en zones 50 in de industriezones. Plus de maximum toegelaten snelheden verlagen van 90 naar 70 en van 70 naar 50.

P.S.
De website van de politiezone VLAS geeft cijfers van 2004 tot 2006. Cijfers van 2006 zijn verschillend van die uit mobiliteitsplan. We kunnen niet tellen bij de politie. Of bij de verkeersdeskundigen van Tritel.

Sportjournalist verzorgt algemeen nieuws

Vandaag meldt Benny Wouters, de derde (minder bekende) lokale persjongen van “Het Nieuwsblad” dat de criminaliteitscijfers zijn gestegen. Welke? Wat voor soort? Die van Kortrijk of Kuurne of Lendelede? Sinds september van vorig jaar zijn er 75 brutale overvallen gebeurd, zegt Benny. (De minder brutale zijn niet meegeteld.)
Titel van het stuk: “Opnieuw gewelddadige diefstallen in binnenstad”. (Overvallen zijn diefstallen, als het van Benny afhangt.)

Dezelfde Benny Wouters liet in zijn krant van de dode bomen van 3 augustus weten dat “de criminaliteit alhier een dalende lijn vertoont”. Zo zegt hij: “De jongste maanden werd het centrum geregeld opgeschrikt door criminele praktijken maar voorlopig lijkt de rust teruggekeerd.” En commissaris Kurt D’Hondt vertelt: “We merken dat het aantal feiten afneemt. Het verhoogde toezicht werpt duidelijk vruchten af.”

Beste krantenlezer, wat moet u daar nu mee? Dat het aantal feiten of cijfers of PRAKTIJKEN afneemt en toeneemt? Weet dat de op 3 augustus geciteerde D’Hondt van ons korps dezelfde is van vandaag 6 augustus.
Weet dat onze Benny (woonachtig te Desselgem) gespecialiseerd is in sportnieuws, meer speciaal uit Waregem. (Benny wil niet meer naar KVK komen.) Benny heeft nog nooit gehoord van de criminaliteitsbeeldanalyse van de politiezone VLAS. Die van het jaar 2010. Benny is dus niet in staat om te vragen naar die van de eerste helft van dit jaar.
Benny (WBK) moet tijdens de vakantie van zijn twee collega’s even inspringen om over het Kortrijkse te berichten. Kortrijk coveren.

Geen enkele krant schonk aandacht aan de relatief gunstige cijfers van 2010. Geen enkele krant vroeg naar de juiste cijfers van september tot december 2010, of die van de eerste maanden van dit jaar.

Over onze parkeerstrategie

Het nieuwe mobiliteitsplan opgesteld door het bureau Tritel dateert van juni dit jaar. De cijfers waarop men zich baseert om een nieuwe parkeerstrategie uit te werken steunen op een studie van het bureau Vectris en dateren van het jaar 2007.
Uit die inventarisatie van vier jaar geleden dus vernemen we dat er binnen de R36 een totale capaciteit is van 5538 parkeerplaatsen , waarvan 2153 in parkings en 3385 op openbaar domein. Uit die verouderde studie blijkt dat er een permanent aandeel van vrije parkeerplaatsen is van 436 plaatsten of 8 procent. Bijgevolg kan het aantal parkeerplaatsen in Kortrijk gereduceerd worden, zo zegt het nieuwe mobiliteitsplan van dit jaar. In elk geval mag het aanbod binnen de R38 niet stijgen. “Parkeerplaatsen op straat moeten verdwijnen vooraleer nieuwe parkings worden ingericht.”

Er zijn een aantal minpunten in het huidig beleid.
Er is sprake van overbezetting op bepaalde plaatsen, deels te wijten aan de mogelijkheid om gratis te parkeren of aan de te lage tarieven.
De park&ride kent geen succes: er zijn immers voldoende alternatieven in de binnenstad en de parking is slecht bewijzerd.
Het openbaar vervoer wordt te weinig gebruikt, de wagen in de binnenstad parkeren is in sommige gevallen goedkoper dan een busticket.
Er is tevens een overaanbod aan parkeerplaatsen in en rond de binnenstad. Zonder de nieuwe parking De Kien, moeten er 574 parkeerplaatsen verdwijnen op straat.

Nochtans, centraal in de binnenstad is er een parkeertekort vastgesteld (in 2007 zeker?) van in totaal 171 parkeerplaatsen: zowel de Houtmarkt, de Veemarkt als de omgeving Grote Markt zijn overbezet.
In het richtinggevend gedeelte stelt het mobiliteitsplan voor om de parking Broeltorens uit te breiden, in combinatie met de aanleg van een parking aan De Kien (Gasstraat, Nijverheidskaai).
De bouw van een nieuwe ondergrondse parking aan de Houtmarkt wordt volstrekt afgeraden als de huidige bovengrondse blijft bestaan.
De gratis Park&BIKE-mogelijkheden dienen geoptimaliseerd te worden.

Denk nu vooral niet dat onze schepen van mobiliteit Guy Leleu zich ook maar iets zal aantrekken van heel dat mobiliteitsplan ! Ja, soms wel, als de aanbeveling in zijn kraam past. Of als hij er zelf eigenhandig een richtlijn heeft aan toegevoegd.
Trouwens, wat een onzin allemaal.