Is de financiële toestand van KV Kortrijk wel zo gezond ?

Het businessplan van de club stelt onomwonden dat die financiële toestand wel degelijk gezond is.
Is dat wel waar? Om dat te weten kijken we even naar de laatste balansen van de cvba Kortrijk Voetbalt, zoals die zijn neergelegd bij de Nationale Bank.
Het boekjaar van de cluborganisatie loopt altijd van 1 juli van het ene jaar tot 30 juni van het volgende. De balans van het laatste boekjaar 2010-2011 is dus nog niet gepubliceerd. Overigens is het zo dat KVK telkenjare uitermate laat zijn balansen neerlegt bij de Nationale Bank. Dat gebeurt altijd opnieuw pas in januari van het volgende jaar, en de Algemene Vergadering die de documenten moet goedkeuren gaan telkens pas door in december. Concreet: om de laatste stand van zaken voor het afgelopen boekjaar 2010-2011 te kennen zullen we moeten wachten tot volgend jaar.

We bekijken hier dus de financiële toestand van het boekjaar 2009-2010, en tussen haakjes ook die van het jaar tevoren.
Aan u om het werkkapitaal te berekenen, de solvabiliteit, de liquiditeit. (Kortrijkwatcher kan het niet al doen, wie doet het in ons plaats?)

Hierna, in volgende editie: de balans.
Daarna de resultatenrekening en de resultaatverwerking.

Het budget van KV-Kortrijk

Supporters van KVK: dit exclusief bericht uithangen in al uw kantines. Dat ge een keer van wat weet !
We geven wel niet alle cijfers, enkel de grote lijnen. Of die budgettering geloofwaardig is weten we niet. In het businessplan wordt geen enkele toelichting gegeven bij de becijferingen. Bepaalde cijfers kunnen wat twijfel doen rijzen, als we vergelijken met de jaarrekeningen zoals die zijn neergelegd bij de Nationale Bank. En één cijfergegeven is alleszins pertinent onjuist.

KVK (de zoon van Yves Leterme?) heeft een budgettering opgesteld die loopt van het seizoen 2010-2011 tot en met dat van 2016-2017.

We geven hierna de geraamde opbrengsten, de kosten en het resultaat (cashflow genaamd in het businessplan) voor al die seizoenen.

2010-11
Opbrengsten: 8,073 miljoen
Kosten: 7,887 mio
Cashflow: 1,070 mio

2011-12
Opbrengsten: 7,97 mio
Kosten: 7,656 mio
Cashflow: 465.817 euro

2012-13
Opbrengsten: 8,216 mio
Kosten: 8,010 mio
Cashflow: 530.983 euro

2013-14
Opbrengsten: 8,216 mio
Kosten: 8,330 mio
Cashflow: 627.044 euro

2014-15
Opbrengsten: 8,815 mio
Kosten: 8,517 mio
Cashflow: 623.471 euro

2015-16
Opbrengsten: 9,000 mio
Kosten: 8,755 mio
Cashflow: 570.220 euro

2016-17
Opbrengsten: 9,186 mio
Kosten: 8,829 mio
Cashflow: 682.306 euro

Laat het ons eerst wat over de kosten hebben.

Wat kosten die spelers?
In het voorbije seizoen 4,643 miljoen. Komend seizoen klein beetje meer: 4,70 miljoen. In de volgende seizoenen dan wordt de kaap van 5 miljoen overschreden en gaan we uiteindelijk naar 5,5 miljoen.
Scouting kost ook geld.
Vorig seizoen 226.000 euro. Komend seizoen 250.000 euro. Dan enkele jaren 275.000 euro en in 2016-2017 dan 300.000 euro.
De personeelskosten lopen snel op.
Van 425.000 naar 600.000, dan naar 630.000 en 690.000 euro.
De afschrijvingen.
Laatste seizoen waren die hoog: 885.000. Voor alle volgende seizoen een daling die constant blijft : 325.000 euro.
Een niet nader beschreven post is “overige kosten”. Raadselachtig. .
En die zijn heel hoog hoor. 1,25 miljoen. Volgend seizoen 1,3 miljoen en daarna constant 1,4 miljoen.

En nu de geraamde opbrengsten.

In het businessplan wordt hard gehamerd op het feit dat het stadion onvoldoende vol loopt. Gemiddeld 6.500 aanwezig. Men hoopt dat het aantal toeschouwers sterk zal oplopen, zeker als dat nieuw stadion er komt.
Hoe zit het met de abonnementen?
In het voorbije seizoen brachten die 782.248 euro op. Dat moet in 2012 dan 825.000 euro worden om in het laatst berekende jaar 845.000 euro te worden.
Hoe zit het met de ticketverkoop?
In het voorbije seizoen 558.785 euro. Moet later in 2012 minstens 616.000 worden om op te lopen naar bijna 700.000 euro.
De horeca !
Daarover zegt het businessplan dat die opbrengsten absoluut fel moeten stijgen.
We gaan van 569.486 euro naar zowat 628.000 euro en later (2015) naar méér dan 700.000 euro. Merk op: daar zijn ook hoge kosten aan verbonden zodat de winst in feite nooit opzienbarend hoog is. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld: 110.000 euro. Kan hoogstens stijgen naar 150.000 euro, volgens de ramingen.
De opbrengsten van de transfers zijn ook al berekend!
Afgelopen seizoen: 1,465 miljoen euro. voor de volgende drie seizoenen plakt men er een vast bedrag op: 750.000 euro. Later wordt dat 800.000 euro en nog later telkens verhoogd met 50.000 euro.
Heel hoge opbrengsten komen van de TV-gelden.
Vorig seizoen: 1,78 miljoen. Komend seizoen verwacht men 2,6 miljoen. En in 2013-14 meer dan 3 miljoen.
Publiciteit en merchandising moet ook veel opleveren.
We gaan van 1,24 miljoen naar 1,35 miljoen en vanaf 2013 moet dit minstens 1,5 miljoen worden.
Er is ook een post “varia” bij de opbrengsten, alweer niet nader toegelicht.
Het gaat nochtans niet om kleine bedragen. Afgelopen seizoen 1.050.000 euro! Voor de volgende seizoenen standvastig geschat op 750.000 euro.

Maar waar zit de post “sponsoring”?
Waar zit die ergens verscholen? in de rubriek “varia”? KVK zegt dat het stadsbestuur daar geen zaken mee heeft.

Maar nu nog iets over die stadstoelage.
In de budgetberekening gaat men er telkens vanuit dat het bedrag constant blijft tot en met het seizoen 2016-2017: 362.500 euro.
Hoe komt men aan dat cijfer?
Ja, in de nieuwe overeenkomst Stad- KVK is voorzien dat het stadsbestuur telkenjare voor de werkingskosten 212.500 euro (geïndexeerd hoor) uitkeert, en daarnaast een vast bedrag van 150.000 euro voor de investeringskosten. Maakt 362.500 euro, ja.
Maar dat bedrag voor de investeringen is een trekkingsrecht en heeft wel degelijk een limiet van 450.000 euro. Dat trekkingsrecht zal dus spoedig opgebruikt zijn. Nu al is beslist en goedgekeurd dat er elektronische toegangen komen aan het Guldensporenstadion. Straks wordt een kantine en een restaurant “opgefrist”. Het kan dus niet dat men het bedrag van 150.000 euro tot in de lengte van jaren inschrijft in het budget van de opbrengsten.

Nog een P.S. dan maar.
In het businessplan zegt men dat de stadstoelage voor het seizoen 2010-2011 netjes 625.314 euro bedroeg. Daar zouden we echt weer graag wat uitleg bij hebben gekregen.

Ziehier een samenvatting van het businessplan 2011-2017 van KV-Kortrijk

De opmaak van zo’n businessplan was al een jaar geleden een aan KVK opgelegde voorwaarde om een eenmalige toelage te krijgen van 300.000 euro, bovenop de andere investerings- en onderhoudstoelagen. In de nieuwe gebruiksovereenkomst Stad-KVK is dat plan herhaaldelijk vermeld als bijlage, maar het stak wel niet in het dossier van de gemeenteraad van afgelopen maandag.
Ziehier niettemin een samenvatting van de tekst (24 pagina’s) die onze onderzoeksjournalist Dieppe Troot kon bemachtigen, nog wel zonder steekpenning. De meer literair getinte delen slaan we over.

Het plan bevat de traditionele SWOT-analyse.
Als sterk punt aanziet men het feit dat de financiële toestand van de club gezond mag genoemd. Dit is te danken aan de steun van Stad, de TV-gelden, de play-offs. Voor dit boekjaar 2010-2011 verwacht men zelfs een bescheiden winst. (Over die budgettering zoals aangegeven in het businessplan zal kortrijkwatcher het hebben in een volgende editie. Er is wat over te zeggen.)
Ander sterk punt dat blijkt uit de SWOT-analyse is dat de KVK Business Club steeds meer deelnemers kent. De hoofdsponsor Vasco (Jan Valcke) is content over de return van zijn engagement. (“Sponsors haken uitzonderlijk af.)

De zwakke punten nu.
De accommodatie om een hoogkwalitatieve ontvangst te verzekeren is ontoereikend. Men kan slechts 150 tafelgenoten uitnodigen. Club 19 en het restaurant moet heringericht. De kantine in tribune 4 moet opgefrist.
Het gemiddeld aantal toeschouwers blijft te laag. 6.500. Vorig seizoen bleven 60.000 tickets onverkocht.
KVK herkent in de SWOT-analyse een bedreiging. De grote “threat” is de pers! Aanhoudende aantijgingen in de pers bezorgen KVK een negatief beeld bij de publieke opinie.

Waar vandaan haalt men dit? De pers durft geen kritisch woord schrijven over het bestuur, de werking, de financiering van KVK.

KVK zal een aantal acties ondernemen.
De ploeg wordt versterkt met een bedrijfsjurist. (Ja, ‘t zal nodig zijn om inzake investeringstoelagen conflicten met schepen Jean de Bethune te vermijden.)
KVK wil zich profileren als een netwerkplatform voor bedrijven.
Er komt een elektronische toegangscontrole. (Intussen goedgekeurd door het schepencollege.)
Bovenal wil men zich inzetten voor de jeugd. Jeugdspelers van alle ploegen ter stede mogen gratis naar niet-topwedtrijden. Er is een bijzondere jeugdwerking gepland (voetbalacademie) en er komen grote investeringen op de site Stade. Een masterplan.

Opvallende nieuwigheid is dat de club nu aan community-werking gaat doen. KVK wil ook een sociale rol spelen. Met allerhande sociale initiatieven wil men de buurt, de maatschappelijk zwakkeren, heel de bevolking betrekken bij de club.

Maar het opvallendste in heel het businessplan is wel dat KVK de komst van een nieuw stadion resoluut als opportuniteit aanziet.
En waar komt dat broodnodige multi-inzetbaar complex? Voor de club is zonneklaar. Langs de E17 ter hoogte van het Evolis-industriepark. Dat wordt de nieuwe thuisbasis voor KVK. Club acht dit project van levensnoodzakelijk belang.

(Wordt vervolgd met de financiële rubriek van het businessplan. )

Een appeltje om te schillen (3)

Vorige stukken alhier dateren al van 25 en 26 september 2007, zolang sleept die zaak nu al aan.
Hoeveel maal heeft raadslid Moniek Gheysens (VLD) nu al niet het voorstel gedaan om poëtische teksten (of iets anders) aan te brengen op blinde muren in de stad? En zelfs nu zij met de partij tot de regerende coalitie behoort, geraakt haar voorstel om meer speciaal iets te doen met die blinde muur aan de kluifrotonde (Den Appel) er niet doo
r.

Onlangs heeft het schepencollege zich gebogen over het voorstel Gheysens.
Het is een lange, turbulente geschiedenis zodat een korte samenvatting op zijn plaats is. Het adviescomité “Sculpturen in de Stad” heeft in juli vorig jaar een brief geschreven naar die instanties waarvan men dacht dat zij betrokken zijn in de zaak: het agentschap Wegen en Verkeer, de N.V. Waterwegen en Zeekanaal, Infrabel. Een brief met een simulatie van het project. (Merk op: die instanties zouden intussen aan schepen Wout Maddens wel al een mondelinge toezegging hebben gedaan.)

Het agentschap Wegen antwoordt op de brief met een negatief advies.
De NV Waterwegen zegt eerst (in juli vorig jaar) dat zij geen rechten kunnen uitoefenen op de blinde gevel en meldt vervolgens (november) dat men van plan is om aldaar ergens een “reclamedrager” aan te brengen. Infrabel wil de vraag doorgeven aan de zonechef, maar van die kant is inmiddels nog altijd geen officiële repliek gekomen.
De stadsdirectie Mobiliteit en Infrastructuur hoort in mei van dit jaar van het agentschap Wegen dat een en ander misschien zou kunnen mits voldaan is aan enkele voorwaarden. Stad moet de goedkeuring krijgen van de Vlaamse Bouwmeester en van de verkeerstechnische dienst van het Vlaams Gewest. Plus moet Stad zijn vroeger project met de kunstenaar Jan De Cock opgeven.

Wat heeft het schepencollege nu beslist?
1. Men zal aan de NV Waterwegen opnieuw toelating vragen om iets te doen met die blinde gevels van de Beheerstraat, en aan Wegen en Verkeer voor de gevel Magdalenastraat-Zandstraat. Voor die projecten zal men een budget voorzien op de begroting… 2012.
2. Plus, en nu komt het! Het plan om Jan De Cock zijn gang te laten gaan aan de kluifrotonde wordt absoluut niet geschrapt.
Jan De Cock is die dure schrijnwerker met spaanplaten. Werkt goed samen met Unilin uit Wielsbeke. Noemt zijn timmerwerk dan een Denkmal. Wordt gesponsord door captains uit de plaatselijke industrie (bijvoorbeeld Christian Dumolin) en heeft veel vrienden in de kennissenkring van minister Stefaan De Clerck.

Dat plan is plots opgedoken via een lulnota in de gemeenteraad van september 2007.
Burgemeester Stefaan De Clerck zei toen dat Stad zich niet kan verzetten tegen plannen van de NV Waterwegen om aan de kluifrotonde billboards te plaatsen. En het voorstel van Moniek Gheysens om daar een monument te plaatsen (een appel op paal) kon niet doorgaan want Stad had beslist dat er geen kunstwerken mogen komen op rotondes. Maar de burgemeester toverde toen toch het plan tevoorschijn om huisvriend Jan De Cock aan het werk te zetten. De schrijnwerker (dixit Jan Hoet) wil niet op voorhand zeggen wat hij gaat doen, en wil ook geen prijsofferte indienen. In artistieke kringen fluistert men dat De Cock zeker niks laat maken bij Unilin voor minder dan 25.000 euro. Op kunstbeurzen heeft men het soms over 20 miljoen BEF.

Franky Devos is opdrachthouder van de Budafabriek

Franky Devos blijft wel directeur van het kunstencentrum Buda (een vzw), maar is nu ook parttime opdrachthouder van de toekomstige Budafabriek. Hij is dus door iemand (of iets) bij nacht en ontij in elk geval geselecteerd als de “leidinggevende teamspeler” van het economisch-artistiek project in het fabriekspand Desmet-Dejaeger.
Hoe dit allemaal in zijn werk gaat of kan gaan? Dat is iets wat alleen de ene Joost van Kortrijk mag weten. Die bestaat? Niemand weet wie dat is.

Eén van Franky’s opdrachten is: zorgen voor subsidiëring en sponsoring.
Het beheer komt in handen van het autonoom gemeentebedrijf Buda.
Dat AGB is op absurde wijze en in theorie geleid door ene riant betaalde, elders wonende musicus Gunther Broucke – die hier geen barst uitricht (2X )- maar in de praktijk enigszins overeind wordt gehouden door een ambtenaar: Davy Callewaert. GEEN KRANT DIE DAAROVER IETS DURFT MEDEDELEN.
Onze Davy heeft wel het nadeel dat hij een fervent geprononceerde CD@V-stempel draagt. (Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zeg dat wel. Bijkomende factor is dat hij enkel deze elektronische krant KW leest als hij tijd heeft.)

De “Budafabriek” krijgt blijkbaar geen aparte rechtspersoonlijkheid. Er komt wel een “fabrieksraad” met (hoofdzakelijk) vertegenwoordigers van zeven organisaties: AGB Buda, Leiedal, Designregio, Flanders in Shape, het Broelmuseum, Buda KC en Howest.

De verbouwingswerken zijn intussen opgestart. (Voor de kosten: zie ons lijfblad kortrijkwatcher, de editie van 14 januari.) Men voorziet 250 werkdagen. Het gebouw moet in casco gereed zijn tegen de zomer van 2012. De opening zal gelijktijdig gebeuren met de Biënnale van Interieur: september 2012.

Ge ziet daar nooit geen papier van.
Het staat nu vast dat Stad subsidies krijgt voor de renovatie van het pand:
– van Europa (EFRO): 974.382 euro;
– van HERMES (Vlaams Agentschap Economie): 365.393 euro;
– van “Thuis in de Stad” (Agentschap Binnenlands Bestuur): 25.000 euro.
Het aandeel van Stad is hiermee herleid tot 1.096.180 euro. (Er is wel aan de nonnen nog een erfpacht betaald van 650.000 euro. En straks moet het pand natuurlijk nog opgetuigd. Jongens, jongens, het eind is niet in zicht.)

Vorige dinsdag heeft cultuurintendant Wim Vanseveren het project enigszins voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. De verslaggeving was niet helemaal van dezelfde aard of het peil van wat men al eerder kon lezen op kortrijkwatcher. Geen locale persjongens te bespeuren terwijl het gaat over miljoenen en miljoenen euroots voor een in Vlaanderen toch unieke zaak of gebeurtenis, evenals niet van grootse doeleinden ontbloot. Kortrijk op de (wereld)kaart plaatsen zonder enige alertheid van onze plaatselijke persjongens, hoe gaat dat?

Opvallend nog was wel de uiterst sceptische houding van raadslid Philippe De Coene (SP.A en leider van de zgn. Progressieve Fractie). Hij kan zich nog altijd niet ontdoen van de indruk dat nog altijd niet goed is geweten wat men precies gaat doen in de fabriek. Bart Caron (Groen) daarentegen hield zich op de vlakte. Vlaams Belang maakte geen onoverkomelijk misbaar. Was ietwat bezorgd over de financiering.

P.S.
De administratie van Buda Kunstencentrum verlaat eind november de kantoren langs de oude Leie. De medewerkers nemen hun intrek in het penthouse boven de Budascoop.