Behoeften aan kinderopvang berekend

Het OCMW heeft een interessante analyse gemaakt over de behoeften aan kinderopvang in 17 gebieden van groot-Kortrijk.
Belangrijkste criterium is: we hebben 60 plaatsten nodig per 100 kinderen tussen nul en drie jaar. Jammer is dat het OCMW slechts kon beschikken over het aantal kinderen van nul tot vier (!) jaar voor het jaar 2007. Voor het aantal bestaande opvangplaatsen gaat het daarentegen om de toestand in november 2010.

Kooigem heeft geen enkele kinderopvang ! Terwijl er (in 2007) 45 kinderen waren van nul tot vier jaar. We hebben in dat dorp nood aan 16,2 plaatsen, zo rekent het OCMW uit.

Ander prioritair gebied is Kortrijk-centrum.
– aantal kinderen: 232
– aantal opvangplaatsen: 44
– aantal plaatsen nodig per 100 kinderen van 0-3 jaar: 31,6 %
– nodig om 60 plaatsen per 100 kinderen aan te bieden: 39,5..

Ook problematisch is de wijk Sint-Elsabeth.
– 523 peuters
– 116 opvangplaatsen
– 36,9 %
– 72,2

Totaal niet problematisch zijn de gebieden Overleie, Marke, Patershol-Pottelberg-Beverlaai. Daar zijn zelfs teveel plaatsen beschikbaar.

Het aantal onthaalouders daalt, terwijl het aantal zelfstandige kinderdagverblijven wat stijgt.
Het OCMW wil daar iets aan doen en zal met premies allerhande strooien voor (samenwerkende) onthaalouders. Als zij zelf instaan voor een locatie dan krijgen ze een premie van 3.000 euro. Voor meubilair en speelgoed 1.500 euro. (Maar dat blijft eigendom van het OCMW.) Het OCMW is zelfs bereid om in te staan voor verbouwingswerken. Of is bereid om zelf een of ander pand te verhuren tegen een schappelijke prijs.
Er zijn zaakjes te doen !

P.S.
Kinderopvang is een taak die het stadsbestuur naar zich heeft toegetrokken. Daar bestaat een heus masterplan over.

Directeur stadsplanning neemt ontslag

Voor een aantal mensen misschien een donderslag bij heldere hemel, voor anderen wellicht niet.
De directeur van de dienst Stadsplanning en Ontwikkeling (bevoegde schepen Wout Maddens) verlaat ons. Zoals dat heet: op eigen verzoek en in onderling overleg.
Filip Canfyn is niet de eerste de beste. Van opleiding architect én burgerlijk ingenieur. Rijke ervaring als projectontwikkelaar en aannemer. Docent aan hogeschool Sint-Lucas te Gent. Veel gevraagd spreker op seminaries inzake stedenbouw. Duurzaam en goedkoop bouwen is zijn stokpaardje. Rugbyspeler.

Canfyn kwam hier in dienst begin januari 2008. Niet zonder moeite weggeplukt bij de projectontwikkelaar NV Vooruitzicht uit Antwerpen. Probleem is dat dit soort mensen in de private sector meer verdienen. Dat zij in het wereldje van promotoren en architecten meer gezag hebben als ervaringsdeskundige dan als ambtenaar van categorie A in een provinciestadje.

De personeelsdienst van Stad zal weer heel creatief moeten omspringen met het ambtenarenstatuut (verloning, anciënniteit, arbeidsvoorwaarden) om een vervanger te vinden van de ontslagnemende directeur, althans extern. De vorige (waarnemende) directeur Pieter Jacobs is het ook al afgetrapt. In de dienst stadsontwikkeling en planning is er wel tamelijk veel verloop.

P.S. (1)
Wat ons telkens weer verbaasde is dat Canfyn geregeld stukken publiceerde (in “De Morgen”) waarbij hij zich uiterst kritisch uitliet over wat in andere steden gebeurt op urbanistisch gebied. Over het station in Luik. Het MAS in Antwerpen. Het stedenbouwkundig erfgoed in Brugge. Over het nieuwe grond- en pandendecreet was hij ook niet echt te spreken.

P.S. (2)
Stel u voor dat Canfyn (zijn toekomstige werkkring) straks opdaagt met een project langs onze Leieboorden ! Iets met betaalbaar en energiezuinig wonen. En schepencollege moet daar dan over oordelen.
Stel u voor dat hij stadsambtenaar wordt in Brugge, zijn geliefkoosde geboortestad?

Kortrijk omarmt elektrische auto ?

In “Het Nieuwsblad” van 11 juni lazen we een stukje dat langs alle kanten rammelt. Dat krijg je als je als journalist beperkt tot één bron: schepen Guy Leleu, – nooit van een leugentje vervaard. Dezelfde schepen die bijvoorbeeld werken laat uitvoeren alvorens ze zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook nu spreekt hij weer voor zijn beurt en zegt hij dingen die niet als dusdanig zijn afgesproken in het schepencollege.

Titel van het stuk in HN: “Kortrijk omarmt als eerste elektrische auto”. Dit wordt dan onmiddellijk afgezwakt tot: “zowat als eerste“. En nog een paar zinnen verder luidt het “als eerste stad in West-Vlaanderen”.
Bon.

Schepen Leleu beweert dat Kortrijk een wagenpark wil met elektrische auto’s. Dat is zo niet afgesproken in het College, en er is geen budget voor voorzien. In de notulen van het College heeft men het over een intentieverklaring om deel te nemen aan een proefproject op lange termijn waarbij “de traditionele bestelwagen uit het straatbeeld van de binnenstad zal verdwijnen”. Wat dat ook moge betekenen, geen sprake van stadswagens. Leleu zegt nog dat er vier laadpunten komen. In de notulen van het schepencollege is er sprake van drie.

Leleu, hou toch op. Lees toch eens kortrijkwatcher. Stuk van 24 mei.
Je maakt ons nog wijs dat Stad Kortrijk een dossier heeft ingediend om als eerste stad (in onze provincie) de nieuwe technologie te omarmen. In werkelijkheid heeft men Stad moeten smeken om deel te nemen aan het Vlaams project van minister Lieten, genaamd “platformen voor proeftuinen met elektrische voertuigen”. Een extern bureau dat aast op overheidssubsidies (“Mint Europe” uit Kuurne) heeft gevraagd of Kortrijk wou deelnemen aan het experiment. De oproep van Lieten dateert al van 22 december en de voorstellen van organisaties of besturen moesten binnen tegen 14 februari. Pas begin maart heeft het Schepencollege een soort principiële beslissing genomen om deel te nemen aan de proeftuinen. Met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het niets mocht kosten. Een paar weken later wil men zich toch financieel engageren voor drie laadpunten in de stad. 15.811 euro want men verwacht 80 procent subsidie op een bedrag van 79.056 euro. Dat staat allemaal niet in de krant. (Overigens heeft minister Lieten nog bepaald dat men zich hoogstens aan 70 procent overheidsubsidie mag verwachten.)

Leleu!
Nog midden mei zegt uw eigenste schepencollege dat “Volt-Air” nog altijd géén project heeft ingediend.
Wie is er nu eigenlijk de indiener – en hoofdpartner – van het project waar onze Stad zou aan deelnemen?
In de diverse notulen van het CBS vallen volgende namen: Mint Europe (Kuurne), Volt-Air (niet te vinden op internet), Flanders Distribution (Bavikhove) dat aanklopt bij de bvba Subsideaal (een adviesbureau voor subsidies uit Waasmunster).
Op zekert moment notuleert het College dus dat het subsidieadviesbureau uit Waasmunster het aanvraagdossier heeft opgemaakt. Maar in dezelfde notulen leest men dit: “Stad verklaart akkoord te gaan met de uitgewerkte aanvraag van “Blue Cargo”, ingediend door Flanders Distribution”. Stad wil hierbij een faciliterende rol vervullen voor partners van Blue Cargo “die de stadsdistributie in Kortrijk wensen op te zetten”. En Stad wil zich met deze intentieverklaring geenszins financieel binden.

Guy Leleu !

Wat betekent dat allemaal ?? Stadsdistributie? Zijn dat bestelwagens? Wagens van Stad?
En nu kom je daar in de gazet plots op de proppen met een leasingmaatschappij “Westlease” uit Kuurne die een elektrische Peugeot wil promoten en in omloop brengen.

Zeg, schepen,
Wat is “Bleu Cargo”?
Waarom vertel je dat niet aan onze journalisten?
En hebt u al een partner, een organisatie voor technisch-wetenschappelijke ondersteuning van uw project?
Indien niet, dan krijgt u geen subsidie van het IWT, het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Goed onthouden.

P.S. (1)
De oproep van Lieten kreeg binnen de geldige termijn 22 voorstellen binnen. Daarvan werden er al onmiddellijk 6 geselecteerd.
Een raadslid (of reguliere journalist) zou eens kunnen vragen of Kortrijk daar nu wel bij is. Wat Stad nu eigenlijk van plan is met die proeftuin.
Bellen naar Jozef Ghyselen van het IWT op het nummer 32(0)24324240.
Of naar Nicole van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit: 011/24 60 00. Dat instituut coördineert de projecten.

P.S. (2)
Voor de vervanging van stadswagens is schepen Jean de Bethune bevoegd, niet Leleu.

Schepen Bral in de steek gelaten door partijgenoten

De laatste Kortrijkse gemeenteraad van 6 juni was in menig opzicht opzienbarend. We vertelden hier al over het feit dat voor het eerst in onze stedelijke geschiedenis het cordon sanitaire is doorbroken. Leden van de CD&V en VLD keurden een voorstel van het Vlaams Belang goed of onthielden zich of stemden gewoon niet. Daar wordt nu een hartig woordje over gesproken binnen de partijbesturen en de fracties.

Maar er deed zich nog een historisch incident voor. Schepen van milieu Stefaan Bral is er nog niet van bekomen.
Het zit zo.
Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) betreurt dat de Vlaamse regering milieuconvenanten of samenwerkingsovereenkomsten na 2013 wil opdoeken. Zoals andere gemeenten zal Stad Kortrijk hierdoor nogal wat subsidies ontlopen en minder acties kunnen op touw zetten. Het raadslid wil daarom een motie van aanbeveling ter stemming brengen waarbij de Kortrijkse Raad aan de Vlaamse regering vraagt om de voorgenomen afschaffing van milieuconvenanten minstens te herzien. Hij pleit voor een vereenvoudiging van het huidig systeem, voor een lichte vorm van een Samenwerkingsovereenkomst.

Tot eenieders verbazing pakt Schepen Bral uit met een “alternatieve motie”.
Daarin staat krak hetzelfde als in de motie van Bart Caron. De tekst van Bral (dus van het schepencollege) dikt de zaak zelfs wat aan. Er komen twee bijkomende overwegingen en Bral vraagt aan de regering zelfs om de afschaffing van de milieuconvenanten te herroepen.

Bral kijkt triomfantelijk uit naar de stemming. Verwacht – net als eenieder – dat de motie over alle partijen heen unaniem zal worden gesteund.
Maar dat is buiten Carl Decaluwé gerekend. Het raadslid en volksvertegenwoordiger begint te roepen dat een (CD&V)-stadsbestuur niet zomaar een beslissing van de Vlaamse regering (met een CD&V-president) kan gaan afvallen. Zijn buurman (gewezen federaal parlementslid Roel Deseyn) mompelt ook iets in deze zin. De voorzitter van de Raad (waarnemend burgemeester Lieven Lybeer) vergeet op te roepen om voor de motie-Bral te stemmen.
Sommige raadsleden raken in opperste verwarring.

Gevolg: niet minder dan zes onthoudingen. Waarvan vijf van de partij van schepen Bral: Carl Decaluwé, Roel Deseyn, Godelieve Vanhoutte, Ann-Pascale Mommerency en schepen (!) Christine Depuydt. Plus Marie-Claire Vandenbulcke van de regerende coalitie, en voormalig VLD-schepen.
Wonderlijk ook dat er tien raadsleden NIET hebben gestemd. De stemming gebeurde rond halfnegen, en op dat uur zijn er traditioneel al een aantal leden naar huis. Van een aantal (4) zijn we zeker dat ze er niet meer bij waren en dus niet konden stemmen. Maar schepen Wout Maddens (VLD) was er toch nog? Schepen Jean de Bethune? De raadsleden Patrick Jolie (CD&V) en Eline Brugman (VLD)? Zij allen namen géén deel aan de stemming. Dat ze dat maar een keer uitleggen !
Uitslag: slechts 25 ja-stemmen. Men heeft er 21 nodig om iets goedgekeurd te krijgen. In feite is dit voor schepen Bral een motie van wantrouwen.

Bon.
Uit dit alles leren we opnieuw dat de fracties zich niet accuraat voorbereiden op een raadszitting. Dat het schepencollege niet collegiaal is. En dat er tussen bepaalde raadsleden enige animositeit heerst.

Totaal verbijsterend is nog dat verkozenen des volks het zich durven veroorloven om niet te stemmen terwijl ze aanwezig zijn.

P.S.
Daar zal nogal wat afgelachen worden op de Brusselse kabinetten van de drie betrokken ministers. Motie ter afkeuring van het beleid ondersteund door 25 raadsleden op 41 stemgerechtigden uit Kortrijk-centrumstad.

Cordon sanitaire doorbroken in Kortrijkse gemeenteraad

Het staat niet in “De Morgen”. Nergens. Geen krant, geen radio, geen WTV.

Historisch feit en nochtans totaal onopgemerkt voorbijgegaan. Papieren Perse (de PP van de Dode Bomen) weet weer nergens van.
EN GEEN FRACTIELEIDER DIE INGREEP. (WETEN ZE VEEL..).
IN EEN KORTRIJKSE GEMEENTERAAD KUN JE OOK NIET STEMMEN. EN AANWEZIG ZIJN. EN PRESENTIEGELD OPSTRIJKEN. EN NIETS AFWETEN OVER DE ZAAK.

In de gemeenteraad van vorige maandag 6 juni ging agendapunt 6 over het gewijzigd reglement inzake het Fonds voor Sociaal Kapitaal. Het Vlaams Belang (fractieleider Maarten Seynaeve) maakte van de gelegenheid gebruik om drie amendementen ter stemming te brengen. Hierna een overzicht van het bizarre stemgedrag van een aantal raadsleden.

Amendement 1.
Aantal stemgerechtigden bedraagt 41. Er was één onthouding (onafhankelijk raadslid Eric Flo). Maar twee leden hebben NIET gestemd, terwijl ze wel degelijk aanwezig waren. Op zichzelf al een uniek feit. Wisten dus gewoon niet wat te doen of lagen te slapen: Eline Brugman (VLD) en Ann-Pascale Mommerency (CD&V).

Amendement 2.
Drie onthoudingen. Eric Flo opnieuw, maar nu nog twee leden van de CD&V: Patrick Jolie en Ann-Pacale Mommerency. Dit betekent iets hoor. Leden van de meerderheid of van de traditionele partijen stemmen immers automatisch tegen voorstellen van het Vlaams Belang. Een onthouding betekent hier in Kortrijk alleszins dat men eigenlijk het VB wil steunen, maar dat nog niet openlijk durft te bekennen.
Op de VLD-banken begint Hans Masselis te pruttelen bij aanhoren van het amendement. Hij beseft dat de achterliggende gedachte toch wel heel liberaal getint is, dat de VLD dat zeker had goedgekeurd indien de partij nog in de oppositie had gezeten. Minister Vincent Van Quickenborne (bezig op een nieuw apparaat) mompelde iets van dan maar niet stemmen. En zijn buurvrouw hoort dat. Dus drie VLD’ers brengen gewoon géén stem uit over dit amendement: Moniek Gheysens, Hans Masselis en Vincent Van Quickenborne. Moet kunnen. De VLD’ers op de achterste rij hebben de noodoplossing van hun minister niet gehoord en stemmen dus tegen. (Dat zegt iets over de manier waarop de fractie een gemeenteraad voorbereidt.)

Amendement 3.
Hier wordt het cordon echt doorbroken. A-P Mommerency stemt vóór !
Hebben zich onthouden: Patrick Jolie en Eric Flo. Iedereen heeft gestemd.

De amendementen zijn verworpen.
Nu moet er nog gestemd over het voorstel van het schepencollege.
Mommerency is niet echt tevreden en onthoudt zich ! Bij een voorstel van haar eigenste partij !

Maar waarover ging het?
Hoe is dat alles uit te leggen?

Het Fonds voor Sociaal Kapitaal is een instrument dat door Stad (bon: alles wat te maken heeft met “de Gilde“.) wordt ingezet om meer speciaal projecten binnen de sociale economie te ondersteunen. Ondernemingen die om een toelage vragen moeten vooral kunnen aantonen dat ze kansarmen aan werk helpen. En goede connecties hebben bij de gilde.

Het eerste amendement van het Vlaams Belang oogt nogal onschuldig. Raadslid Seynaeve wil dat organisaties of ondernemingen die een subsidie aanvragen bij het Fonds met hun project worden doorgelicht door een onafhankelijk adviesbureau. Helemaal onschuldig is dat amendement overigens niet. Bij de beoordeling van projecten is het getouwtrek vanuit ACW-middens (en van Lieven Lybeer) van groot belang. Raadslid Mommerency daarentegen is van de middenstandsvleugel en innig verbonden met Unizo.

Het tweede amendement trapt op zere tenen. Het Vlaams Belang wil absoluut vermijden dat steun aan projecten uit de sociale economie de reguliere markt verstoren. Het is een veel gehoorde klacht van Unizo. Bepaalde initiatieven die met overheidsteun kansarmen aan het werk zetten veroorzaken deloyale concurrentie op de reguliere markt. Toen de VLD nog in de oppositie zat schaarde de partij zich achter deze klacht. Vandaar het gepruttel van Hans Masselis en de paniek op de eerste rij banken van de VLD-raadsleden. Zij stemmen gewoon niet… Patrick Jolie kijkt even op van zijn laptop en onthoudt zich nu ook als fervent middenstander.

Het derde amendement dwingt Ann-Pascale Mommerency tot het uiterste. Zet het mes op de keel. Als voormalig medewerker van Unizo kan ze niet anders dan deze tekst goedkeuren. Het Vlaams Belang wil namelijk dat de ondernemersorganisatie Unizo advies kan geven over de projecten die steun willen krijgen van het Fonds Sociaal Kapitaal.

Het cordon sanitaire is doorbroken. Nog wel door kersvers raadslid Mommerency. Gesteund door de ouwe jonge turk Patrick Jolie.
Bij de stemming over het voorstel van haar schepencollege onthoudt zij zich dan nog een keer. En dan waren er nog die drie niet-stemmers bij de VLD.
Historisch !!

Of hilarisch.

Hoever staan we met het cameraplan ?

Dat we het niet weten !
De stuurgroep die bestudeert of we camera’s op openbaar domein in Kortrijk-Kuurne-Lendelede gaan plaatsten of niet – en zo ja: waar? – laat niets van zich horen. De leden van die groep zijn zelfs niet gekend. Is er expertise ingehuurd?
Van enige beslissing hebben we ook geen weet.
Nochtans.
In de politieraad van mei is een eerste begrotingswijziging 2011 goedgekeurd. De investeringenuitgaven stegen met 123.000 euro. En waarom? Voor de herinrichting van de dispatchingruimte in het commissariaat en de aankoop van materiaal voor het cameratoezicht.
We zullen nooit de echte prijs kennen van dat cameratoezicht. Men zal die kosten op een sluipende manier camoufleren.
Er zijn ook LED-schermen gekocht voor 49.817 euro. En nieuw dispatchingmeubilair voor 31.733 euro. Wees er maar zeker van dat dit alles niet enkel nodig was omdat er bewakingscamera’s komen in de cellen.

Terwijl we het nu toch even hebben over politie.
Waarom is de criminaliteitsanalyse 2010 nog altijd niet verschenen op de website van PZVLAS?
Die cijfers vielen toch goed mee?
Ze onderstrepen alleszins niet de absolute noodzakelijkheid van tientallen peperdure camera’s op openbare plaatsen.

Een voetnoot.
Kortrijkwatcher gaf al enige gegevens bloot over die criminaliteitsanalyse 2010.
Reguliere pers (die van papier) neemt die niet over.

De Zorgelozen vallen weer in de prijzen

Zopas maakte minister Joke Schauvliege bekend (WAT ZE GRAAG DOET) dat de “Unie der Zorgelozen” een investeringstoelage krijgt van 514.000 euro. En de vzw kreeg al een keer 174.000 euro. Die gelden moeten dienen om de nieuwe stek van de Unie te renoveren. De Zorgelozen hebben in 2009 de Scala gekocht, lang geleden een dans- en feestzaal in de Pluimstraat. (Dichtbij de Vleesmarkt zegt de minister…wat een illustratie is van dossierkennis.) Een project van 1,4 miljoen, zegt men. Aanvraagdossier nergens te bekennen.

De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistieke kunstorganisatie met een bijzondere bekommernis voor sociaal kwetsbaren uit de buurt van de Veemarkt en de Venning. Wel kort bij die andere kwetsbare gasten in de voormalige ciné Palace in de Zwevegemsestraat. Corebusiness van de Unie is geëngageerd theater, onder regie van drijvende kracht Geert Six en met Klaartje Mertens als zakelijk leider. Contextprojecten (een gebruikelijk jargon bij marginalen) zijn bijvoorbeeld kookprogramma’s. Stamcafé van de kansarme Zorgelozen is ” ‘t Filosoofke” op de Veemarkt.

De Unie beschikt over goede lobbyisten om subsidies in de wacht te slepen. De vzw krijgt steun van twee kanten: uit de welzijnssector en uit die van de kunst. Vele honderdduizenden euro. Van Stad, het OCMW (borg, met voorwaarden), de provincie, de Vlaamse gemeenschap. En van de Nationale Loterij !

De naar schatting 200 Zorgelozen van de club weten daar niks van.
De Unie heeft een website. Zorgelozen kijken daar vaak bezorgd naar. Vinden daar dan niet de minste gegevens over de financiering van de vzw. VAN HUN EIGENSTE CLUB.
Geen balansen, geen jaarrekeningen. Geen verslagen van bestuursvergaderingen of Algemene Vergaderingen. Niets. Zelfs geen lijst van bestuursleden. Ene Joost Bonte is sinds januari de nieuwe voorzitter in opvolging van Lionel Vergote. Dat staat ook nog altijd niet op de website.

Nu ja, laat ons zorgeloos blijven.

Openbaarheid van bestuur ??

Traditioneel vertoont men de uitslag van een stemming in de gemeenteraad op een projectiescherm. Aantal stemmen vóór, stemmen tegen, onthoudingen. Bij een openbare stemming kan men ook zien hoe de individuele raadsleden hebben gestemd.
Het systeem (TOOL in onze SMART CITY) vertoont nog altijd kinderziektes.
In de gemeenteraad van vorige maandag slaagde men er niet om het stemgedrag van de individuele raadsleden te projecteren.
Kortrijkwatcher is de uitslag van bepaalde agendapunten vandaag dan maar gaan opvragen in het stadhuis. (Zie vorig stuk, waarom!)

Inzage geweigerd!
Volgens het secretariaat gaat het om een intern document. In Stad Kortrijk beschouwt men de uitslag van een stemming als een intern document. Terwijl die nominatieve uitslag al jaren open en bloot wordt geprojecteerd in de raadzaal.

Ge moet dat een keer aan gewone mensen of een gouverneur gaan vertellen.

En kortrijkwatcher moet wachten tot het verslag wordt openbaar gemaakt! Dit gebeurt pas na de volgende gemeenteraad.
Wat nu?
We laten het daar niet bij natuurlijk.

Drie heel merkwaardige stemuitslagen in de gemeenteraad

Gisteren dus kwam het in de Kortrijkse gemeenteraad tot drie zeer merkwaardige stemmingen. Eén ervan was zelfs uniek, want het gevolg van een wisselmeerderheid.
Die ene historisch-unieke stemming kwam er ten gevolge van een motie van aanbeveling van raadslid Bart Caron (Groen) handelend over de dreigende afschaffing van milieuconvenanten tussen gemeenten en Vlaamse regering.
Een andere curieuze uitslag gold de stemming over drie amendementen van Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) bij het nieuwe reglement van het Fonds voor Sociaal Kapitaal. Gesteund door raadsleden van de CD&V.
En tenslotte was daar Philippe De Coene (SP.a) met zijn voorstel tot splitsing van de stemming over het oude en nieuwe reglement inzake huisvestingspremies.

Morgen meer details hierover. Als we die krijgen.
Het ontbreekt onze gemeenteraadwatcher nog aan nauwkeurige gegevens.
Kortrijkwatcher duldt geen fouten.

P.S.
Administratie slaagt er niet in om stemuitslagen weer te geven in gemeenteraad. Er is altijd iets aan de hand. Ook qua geluid. Kortrijk is een smart city.

Voor wanneer UITZICHT op het crematorium op Hoog-Kortrijk?

Vanavond komt ook het jaarverslag 2010 van “Psilon” ter sprake in de gemeenteraad. “Psilon” is een lengtemaat (44 stappen?) maar ook de naam van de intercommunale vereniging van 22 gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen die instaat voor de bouw van het crematorium “Uitzicht” op Hoog-Kortrijk. Lieven Lybeer is daar voorzitter van. (Kosten bestuurswerking vorig jaar: 50.000 euro, dienend voor presentiegelden en verplaatsingskosten.)

Een actiecomité genaamd “Samen sterk” verzet zich als sinds 2007 met man en macht tegen de komst van die drie ovens waar men mee lijken wil verbranden. Eerst probeerde men het met bezwaarschriften en administratieve beroepen bij de Vlaamse minister. Later met het indienen van schorsings- en vernietigingsberoepen bij de Raad van State. Tenslotte met een procedure milieustakingsvordering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, en inmiddels bij het Hof van Beroep. Tot op heden kenden alle juridische procedures een gunstig verloop voor Psilon.

Maar er zijn nog procedures lopende!
* De milieustakingsvordering in beroep bij het Hof van Beroep te Gent. Pleitdatum pas op 7 december.
* De vernietigingsaanvragen bij de Raad van State voor zowel de bouw- als de milieuvergunning. Vonnis verwacht ergens in het najaar.
Een vernietiging van die vergunningen is – zegt Psilon zelf! – niet uit te sluiten. Een recent advies (11 februari) van de adjunct-auditeur bij de Raad van State wil althans de milieuvergunning vernietigen. En er is betwisting omtrent de motivering voor de afwijking van het gewestplan door het BPA “Kerkhof Hoog-Kortrijk”.

In de Raadscommissie van vorige dinsdag vroeg VB-raadslid Maarten Seynaeve zich af of die rechtszaken gevolgen hadden of nog hebben op het verloop van de werken.
Volgens Psilon hoeft een eventuele vernietiging van de vergunningen geen stopzetting van de werken te betekenen. De intercommunale neemt zich voor om dan gewoon onmiddellijk vernieuwde aanvragen in te dienen. Een dergelijke procedure laat toe om de lopende werken verder te zetten, aldus Psilon.

De juridische procedures hebben een globale vertraging meegebracht van één tot anderhalf jaar, maar dan wel vóór de aanvang van de werken. Psilon is opgericht in maart 2005, de vergunningen kwamen er aan in 2008 en de werken startten in februari 2010.
De oplevering van de werken is contractueel bepaald op 22 september 2011.
Op de website van Psilon zijn twee data te lezen over de inwerkingtreding van het crematorium. Start van de dienstverlening: eind 2011. Opening: voorjaar 2012.

Psilon laat zich bijstaan door het advocatenkantoor van Stad: Publius. Advocatenkosten in de periode 2009-2010: 55.000 euro. Volgens het jaarverslag 2010: 33.787 euro.

P.S.
Psilon vergat een rechtszaak.
Bij de offerte voor de bouw van de ovens en filters is er een betwisting geweest voor de Raad van State. Hierna pas kon men kiezen voor de laagste bieder: het Italiaans-Amerikaans consortium Gem-Matthews.
Psilon vergeet nog een rechtszaak. Vindt dat het actiecomité een tergend en roekeloos geding heeft ingespannen. Maar volgens voorzitter Lieven Lybeer moeten we daar niet veel belang aan hechten.