Een waarlijk loodzware gemeenteraad

De gemeenteraad van mei is traditioneel door menig raadslid bekeken als “zwaar”. Maar deze van aanstaande maandag 9 mei is nu wel loodzwaar. Vanaf 4 kg dossiers spreekt onze gemeenteraadwatcher altoos van een zware agenda, maar als die stapel papieren daarenboven nog een halve meter of meer hoog is gebruikt hij met reden het adjectief “loodzwaar”.

KORTRIJKZANEN.
GE KUNT U NIET INBEELDEN OF VOORSTELLEN MET WAT VOOR LOODZWARE SCHOENEN DE DOOR U VERKOZEN RAADSLEDEN STRAKS GAAN BEGINNEN AAN DIE GEMEENTERAAD. (Kom maar eens kijken.)

We mankeren evenwel toch nog enkele agendapunten. Waar blijven de jaarrekeningen van onze gemeentelijke vzw’s? En de nieuwe gebruiksovereenkomst van Stad met KVK? We geven dat voetbal daar alweer geld, zonder enig arrangement.

We krijgen dus de eerste budgetwijzing voor dit jaar voorgeschoteld. (Enkele merkwaardige posten komen hier op KW later nog ter sprake.) Klassiek agendapunt in mei is ook de stadsbegrotings- en jaarrekening (van het vorige jaar) en het jaarverslag. Daarover is hier al wat gemeld. Over de jaarrekening en het jaarverslag 2010 van het OCMW moeten we het nog hebben.

Een traditioneel mei-ritueel is nog de bespreking van de jaarverslagen van de intercommunales Gaselwest, Figga, Leiedal, WIV (vliegveld), IMOG. Moge het niet te lang duren ! Laten we even tussendoor een constructief voorstel doen. De bevoegde schepen zegt bij die agendapunten gewoon: “Ik mag veronderstellen dat alle raadsleden die verslagen hebben gelezen? Kom maar op met uw vragen of commentaar!”

Een nieuw punt is de “rapportering van de interne controle”. In de memorie van toelichting is vooral beschreven hoe die verloopt. Volgens het COSO-model. De aanbevelingen en “verbeteringen” voor de ambtenarij zijn nauwelijks toegelicht. Hoe ziet dat nieuwe organigram er nu eigenlijk uit?

Verdorie! We gaan onze “sociale ondernemingen” professionaliseren. Met steun van o.a. Europa. Kosten van het project: 470.000 euro! Aandeel Stad: 86.691 euro. Alweer werk aan de winkel voor onze non-profit-sector, meer speciaal voor Kanaal Z. Grapje.
Twee belangrijke openbare werken komen aan bod.
De heraanleg van een stuk van de President Kennedylaan. Aandeel van de kosten voor het AZ Groeninge is triomfantelijk vermeld in de toelichting, dat van Stad en Gewest niet. En heelwat panden in de Zwevegemsestraat worden onteigend. Men weet nog niet helemaal goed wat ermee te doen. Verdwijnt de vroegere cinema Palace nu, ja of neen? Zeg het toch eens, bestuur dat je bent.

Zonder morren doet Stad met 1,6 miljoen mee aan een gigantische kapitaalsinbreng bij IMOG, dat is de verbrandingsoven. En we waarborgen met 3,2 miljoen een lening van 9,3 miljoen. Plus nog een waarborg voor de financiering van het leningsprogramma. Onze vertegenwoordigers in het bestuur van IMOG staat alweer een lekker diner te wachten.

Geen vragen

In de raadscommissie van vorige dinsdag gaven schepenen en ambtenaren enige toelichting bij enkele belangrijke agendapunten.
Over de jaarrekening van Stad kwam geen enkele vraag uit de zaal. Over de nieuwe “beleids- en beheerscyclus” ook niet. Bij de budgetwijziging 2011 was het raadslid Marc Lemaitre (SP.a) opgevallen dat het Zilverfonds opnieuw wat geld (1,5 mio) wordt toegewezen. Nadere informatieve informatie bleef uit.

Over de OCMW-rekening: geen vragen.

Niemand had een vraag over de voorgestelde, totaal nieuwe “beleids- en beheerscyclus”. (Geen 1 iemand wist waarover het ging.)
Stad neemt ook deel aan een kapitaaloperatie bij Gaselwest. Bij de eerste ronde daarvan is Stad er voor 2,5 miljoen bij betrokken. Enkel raadslid Maarten Seynaeve (VB) gaf de indruk er is iets van te begrijpen. Het schepencollege gaf volmondig toe dat men helemaal niet gelukkig is met die operatie. De Raad zal die niettemin toch goedkeuren, zoals men vroeger zei: “met de dood in het hart”.

En weet u waarover raadsleden ook geen vragen in petto hadden?
Over dat ontwikkelingskader op 12 sites langs de Leieboorden.

Veel mensen denken dat we de raadsleden hebben die we verdienen.

Nog meer keramiek in het Broelmuseum

Het Kortrijkse Broelmuseum bezit een pracht van een collectie aan keramiek, helaas weinig te bezichtigen en weinig bekend.
Andreas Van Kerckhove, een privé-verzamelaars uit Lokeren, wist deze schatten wel te waarderen en heeft nu (kort voor zijn onverwacht overlijden!) 75 topstukken van binnen- en buitenlandse kunstenaars geschonken aan ons museum. En daarenboven nog 115 stukken voor 30 jaar in bruikleen gegeven.

Een deel van de schenking zal pas in het voorjaar 2012 te zien zijn.
Van 15 maart tot 29 april 2012 organiseren “De Vrienden van het Museum” namelijk een tentoonstelling van 25 jaar eigentijdse Italiaanse keramiek. Een herneming van het evenement “Peccati di Originalità“, eerder te zien in het Internationale Museum van Keramiek in Faenza. Goede gelegenheid tot confrontatie met de werken uit het Fonds Van Kerckhove.

Quote van de dag: “Genoemd zonder genoemd te worden”

(Er is een update onderaan toegevoegd.)
Uittreksel van een dialoog in de plenaire zitting van vandaag in het Vlaams parlement. Zie de handelingen op de website.
Aanleiding was een actuele vraag van Peter Reekmans (LDD) over de sponsoring van het 1-mei-feest in Kortrijk door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

Philippe De Coene
Voorzitter, ik wil graag het woord voor een persoonlijk feit. Ik werd genoemd zonder met naam genoemd te worden, dat is natuurlijk de truc van de heer Reekmans.

De voorzitter
Mijnheer De Coene, dit is geen persoonlijk feit. (…) Gaat uw gang maar dit is geen persoonlijk feit.

Philippe De Coene
Ik werd hier genoemd.

De voorzitter
U werd niet bij naam genoemd.
(…)

De voorzitter
Mijnheer Reekmans, hebt u de naam van de heer De Coene genoemd?

Peter Reekmans
Neen. Ik wou persoonlijke feiten vermijden.

UPDATE
Iemand die de plenaire zitting vanuit de publieke tribune meemaakte meldt de redactie dat Reekmans het op een gegeven moment had over “een socialistisch parlementslid uit Kortrijk”. In de Handelingen staat dit te lezen: “Ik stel vast dat er hier in de Vlaamse fractie ook een lid uit Kortrijk zit dat blijkbaar…”

Ex-museum 1302 op zoek naar nieuwe identiteit

Per 1 januari 2012 houdt het Kortrijkse museum 1302 als dusdanig formeel op met bestaan. De vzw Toerisme (van schepen Jean de Béthune) zal dan instaan voor het zakelijk-organisatorisch beheer, de exploitatie en de marketing.
Wel blijft het streekbezoekerscentrum de uitgelezen locatie voor permanente (in het ex-museum) en tijdelijke tentoonstellingen (in het dormitorium). Overigens is voor de komende jaren al enige inhoudelijke invulling in de maak: “Woelige Stad”, “Leve de Leie”, WO I.
De huidige permanente tentoonstelling rond de Slag der Gulden Sporen zal vanaf 2016 vernieuwd worden waarbij het accent meer komt te liggen op “beleving”. Evenementen rondom erfgoed en geschiedenis met een toeristische relevantie.

Dit alles stond sinds lang in de sterren geschreven.
Het vertrek van conservator Véronique Lambert in oktober 2009 was al een veeg teken. (Zij is nu kabinetchef bij waarnemend burgemeester Lieven Lybeer.) En het museum kreeg van minister Bert Anciaux indertijd al geen erkenning als “regionaal museum”. Terwijl men intussen van hogerhand al meerdere malen discreet liet weten dat men “Kortrijk 1302” nooit die status zou gunnen. Drie erkende musea in een stad als Kortrijk vond men teveel van het goede.
Maar wie is die MEN?

http://nl.eurometropolis.eu

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is in januari 2008 officieel boven de doopvont gehouden (het gelag: 20.000 euro) en heeft sinds kort en eindelijk een website. Goed gedocumenteerd, maar – zoals voorspeld – ontbreekt daar ieder gegeven over de financiering, de begroting, de jaarrekening. De verslagen (notulen) van allerhande vergaderingen.
Kortrijkwatcher heeft een keer min of meer kunnen achterhalen hoeveel miljoen euro de voorloper van het Eurodistrict (de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales en GROOTSTAD) over de balk heeft gegooid. Aan etentjes, reisjes, colloquia, seminaries, werkplaatsen en studies. Iets van 2,4 miljoen. (Zie stuk van 29 januari 2008, met zoekterm: “praatbarak”.)

De “Europese Groepering van Territoriale Samenwerking” is een overleg- en beheersorgaan waarin 14 bevoegde overheden uit Lille, West-Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren. Omvat 147 gemeenten met een totale oppervlakte van 3550 km².
Vandaar dat de Algemene Vergadering 84 leden telt. Uit Kortrijk zijn dat Stefaan De Clerck, Filip Santy, Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne. Stefaan De Clerck is tevens vice-voorzitter en lid van het directiecomité.
Het Bureau (een uitvoerend orgaan) telt 32 leden. Er zijn 6 themawerkgroepen. Er is een Conferentie van Burgemeesters. Er is nog een soort secretariaat, een staf (“het Grensoverschrijdende Agentschap”) gevestigd in het voormalige, statige VOKA-gebouw op het Casinoplein. De directeur is een Kortrijkzaan: Stef Vande Meulebroucke.

Eerstvolgende activiteit: een colloquium! Op 5 en 6 mei in Lille. Men herdenkt het ontstaan van de EGKS. “60 jaar industrie, energie en duurzame ontwikkeling”. Allen daarheen.

P.S.
Franstalige sceptici over de werking van het eurodistrict hebben het smalend over de “gasfabriek”. Wij zeggen gewoon: “praatbarak”.

Het vliegveld Kortrijk-Wevelgem in cijfers (jaar 2010)

Bedrijfsopbrengsten vorig jaar: 1.787.745 euro. Bedrijfskosten: 2.000.575 euro. Bedrijfsverlies: 212.830 euro. Over te dragen verlies: 390.045 euro.
Ten opzichte van 2009 zijn de opbrengsten uit verhuring van standplaatsen met niet minder dan 12.000 euro gedaald. Er is wat meer winst gemaakt uit de benzineverkoop: nu 43.485 euro. (Er is voor 1,33 miljoen brandstof verkocht.) De landingsrechten brachten ook meer op, vanwege het invoeren van een “veiligheidsdienstvergoeding” van 1,50 euro per vliegbeweging: plus 43.485 euro!

Inzake de bedrijfskosten is er een toename geweest van de kosten voor de startbaanverlichting, vanwege de vele sombere dagen (plus 11.750 euro). En dat winterweer eiste ook zijn tol: 40.000 euro voor de bestrijding ervan. Maar we hebben nog voor 10.000 euro strooizout in voorraad.
De personeelskosten stegen met 5 procent. Voor de 7 voltijdse medewerkers is bijna 400.000 euro uitgegeven. Voor de 18,4 deeltijdsen: iets van 570.000 euro. Aangezien er minder bestuursvergaderingen waren daalden de presentiegelden met 13.000 euro!!

De trafiekcijfers leden onder het slecht weer, de aswolk en de nasleep van de economische crisis.
In het totaal waren er vorig jaar 32.020 bewegingen (min 2 %) met 65.879 passagiers (min 1 %). Dat is een gemiddelde van 88 bewegingen per dag.
Zakelijk verkeer: 3.432 bewegingen (min 6 %) met 11.674 passagiers (plus 3 %).
Niet-zakelijk verkeer (scholing bijvoorbeeld): 28.597 bewegingen (min 2 %) met 55.223 passagiers (plus 1 %).

P.S.
Het vliegveld EBKT is nog altijd bestuurd als een “intercommunale”. De aandeelhouders zijn 13 gemeenten, de provincie en Leiedal, plus Infrax- West. De algemene vergadering gaat door op 17 mei, om 19 uur in het stadhuis. Voor iedereen toegankelijk.