Geen enkele taxi aan het station was in orde met de regelgeving

(Straks in de reguliere pers hoor. Niet verschieten.)

Vorige zaterdag heeft de politie aan de voorkant van het station 13 taxi’s gecontroleerd. En dan nog enkel aan de voorkant.
Geen één van die voertuigen daarvan bleek in orde te zijn!
Wat waren zoal de inbreuken? Houd u vast!

* Rijden zonder geldig rijbewijs.
* Geen originele boorddocumenten.
* Illegale tewerkstelling.
* Onmogelijkheid om controlerapport af te drukken.
* Geen taxilicht.
* Vervallen keuringsverslag.

Enzovoort.

Een toevoeging.
Het Kortrijkse schepencollege is nogal tolerant wat strafbladen van taxichauffeurs betreft. Zij mogen tot twee veroordelingen (verkeersovertredingen bijvoorbeeld) oplopen die rechtstreeks te maken hebben met beroepsvaardigheid en veiligheid van de taxigebruiker. Per jaar??
Taxichauffeurs moeten hier jaarlijks een bewijs van goed gedrag voorleggen- MORALITEIT – en de vergunninghouder zelf – bijvoorbeeld taxi Gilbert – moet instaan voor de nodige zedelijke waarborgen en waarborgen inzake beroepsbekwaamheid en solvabiliteit.
De grote vraag is nu of het politioneel optreden gevolgen zal hebben voor de vergunninghouders van de gecontroleerde taxi’s. Die moeten aangepakt.
Illegale tewerkstelling (zwartwerk) en zo, dat is toch niet niks?

Probleem is dat politiekers bang zijn van taxichauffeurs en van pompiers. Hier ter KW-redactie nooit verstaan, maar het is zo.

P.S.
Al vele jaren geleden voorzag burgemeester Stefaan de Clerck een groot debat in de gemeenteraad over het Kortrijkse taxibeleid. Op vraag van de VLD, toen nog in de oppositie. Nu vooralsnog 1 vraag: waarom taxi’s altijd dure wagens zijn?

Ervaringen van onze kuisvrouw van de KW-redactie met taxibedrijven

Taxichauffeur kan niet terugbetalen wegens tekort aan wisselgeld.
Taxichauffeur doet onderweg een persoonlijke boodschap.
Taxichauffeur onderschept oproep naar ander bedrijf.
Taxichauffeur is compleet gek. (“Dienen rosten”)
Taxichauffeur wil naar bordeel.

En ze kan nog meer vertellen, beweert zij tenminste.
Wat de vergunninghouder betreft: de vergunninghouder heeft haar nooit de beloofde korting als veelvuldig en vaste, jarenlange cliënt uitbetaald. Zegt ze, onze kuisvrouw.
Kuisvrouw beweert nu zelfs dat het nergens toe diende om enige bevindingen over te maken aan de baas van het taxibedrijf. Baas was er steeds niet. Volgens haar zijn het daar, in in die taxibedrijven allemaal deugnieten.
Ja, wat moet je daar nu op zeggen?

Dat boeiende maar vergeten formulier T !

Dat formulier T is geen formulier maar een heus boek. Dit jaar (d.w.z. voor het jaar 2010) zelfs een heel dik boek: niet minder dan 284 bladzijden. Niemand leest dat. Weerom niet ter sprake gebracht bij de bespreking van de jaarrekening in de raadzitting van deze maand.

Het is nochtans leerrijke en boeiende lectuur. Je leert er namelijk uit wat Stad NIET heeft verwezenlijkt in het afgelopen jaar. Terwijl dat was beloofd aan elk van ons, Kortrijkzanen. En wij dat hebben geloofd.
Anders gezegd: wat niet is aagerekend aan investeringen of aan dagelijkse kosten. Deftig uitgedrukt: het formulier T omvat een gedetailleerde lijst van naar het volgende jaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen.

Enkele boeiende voorbeelden.
Een ambtenaar (met naam vermeld!) heeft een keer in 2010 met iemand geluncht. De uitgave is vastgelegd, er is een registratie in de boekhouding: 100 euro. Maar er is nog geen aanrekening, nog geen uitbetaling. Dat krediet van 100 euro mag dus overgeheveld naar de begroting van 2011.
Zo is ook nog altijd geen pensioen van voormalig schepen Marcel Waegemans uitbetaald, ten bedrage van 9.500 euro.
“Villa Vanthilt” wachtte eind vorig jaar althans nog altijd op de toelage van 75.000 euro en onkostenvergoeding (hotel?) van 5.678 euro.
De actie van Humo “Bol het af” heeft of had nog 4.454 euro tegoed.

De serie van begrote kredieten van 2010 die vorig jaar niettemin NIET zijn aangerekend is eindeloos.
Sommige van die posten zijn echt raadselachtig.
* Plaatsmeester van de foor: 59.455 euro (al sinds 2007).
* Kosten Oude Dekenij: 50.000.
* Kazuifel: 3.000 euro.
* Radionetwerk: 25.000 euro.
* Project KIOSK: niet minder dan 114.250 euro.

Men leert uit formulier T dus wat er in een bepaald jaar (hier 2010) niet is uitgegeven, terwijl men die uitgave wel had voorgenomen (vastgelegd bij een nominatief gekende schuldeiser).
* Die Raadkelder onder het stadhuis is nog altijd niet onder handen genomen. Over te dragen krediet: 25.000 euro.
* Studie Oude Leiearm: 33.000 plus 32.000 plus 113.000 euro doorgeschoven naar de begroting van dit jaar.
* Lichtstudie: 75.000 euro.
* Herinrichting tunnel: 28.500 euro.
* De doorgeeflening voor de politiezone VLAS is niet uitbetaald: 590.000 euro.
* Sanitair Sint-Rochus: 150.000.
* Collegebrug: 250.000.
* Studie Warande: 81.000.
* Ledwalls: 229.000.

In het totaal is er in 2010 inzake gewone uitgaven afgerond 54,6 miljoen begroot, 52 miljoen vastgelegd en slechts 45,4 miljoen aangerekend. Overschot: 6,6 miljoen.
De investeringen waren begroot op 54.8 miljoen. Daarvan is 51 miljoen vastgelegd en slechts 14,5 miljoen vastgelegd. Saldo: niet minder dan 37,1 miljoen !!

Algeheel totaal van over te dragen kredieten: 43,6 miljoen !!

Er zijn ook posten “zonder gebruik“. Bij de investeringen: 3,1 miljoen. Bij de gewone uitgaven: 2,5 miljoen.
Maar wat wil dat zeggen: kredieten “zonder gebruik”?

P.S.
Een aanrekening van een uitgave is de registratie in de boekhouding waarbij de ontvanger akkoord gaat met de uitbetaling omdat de factuur juist werd bevonden.
Een vastgelegde uitgave is de schuld die we moeten betalen ingevolge van een verbintenis (bestelbon, contract, gunning) met een nominatief gekende schuldeiser.

Criminaliteitscijfers 2010 in de politiezone vallen nogal mee (2)

(STRAKS IN UW PAPIEREN KRANT)

Misdrijven tegen de persoon en gezin
Het gaat hier onder meer om moorden (3), doodslag (7), verkrachtingen (16), slagen en verwondingen (187 binnen de familie en 491 buiten familie), aanrandingen van de eerbaarheid (12 met geweld en 15 zonder).
2008: 1203
2009: 1185
2010: 1172

Misdrijven tegen de openbare orde en veiligheid
Bijvoorbeeld bedreigingen, valsheid in geschrifte.
2008: 360
2009: 477
2010: 377

Inbreuken tegen bijzondere wetten
Hier gaat om gevallen als dronkenschap (278), verdovende middelen (279), vreemdelingenwetgeving (40), wapens (57), milieu (14).
2008: 1333
2009: 1422
2010: 1309 (- 8 procent)

Overtredingen van het lokaal politiereglement
2008: 19
2009: 234
2010: 306 (+ 31 procent)

Vaststellingen die leidden tot gemeentelijke administratieve sancties
Zo zijn er 39 mensen die meenden op straat te moeten voldoen aan een natuurlijke behoefte! In 42 gevallen voldeden reclameborden niet aan het reglement. En 20 cafébazen letten niet op het sluitingsuur. Diversen, niet nader bepaald: 149.

Criminaliteitscijfers 2010 in de politiezone vallen nogal mee (1)

STRAKS IN UW KRANT.

Alhoewel de “criminaleitsbeeldanalyse” van 2010 al is besproken in de politieraad van maart zijn de cijfers op de website van de PZ VLAS nog altijd niet beschikbaar.
Kortrijkwatcher brengt u in primeur de uitkomst.

Geen paniek dus. Terwijl de roep om camera’s op openbaar domein vorig jaar weerklonk!
Het totaalbeeld van het aantal geregistreerde delicten in 2010 in de politiezone Kortrijk, Kuurne, Lendelede ziet er goed uit in vergelijking met 2009. We benaderen in veel gevallen opnieuw de cijfers van het “veilige” jaar 2008.

Voor de gehele zone daalde het aantal feiten van 8.325 naar 8.002 (- 4 %).
Voor Kortrijk zelf ging het van 7505 naar 7227 (- 4 %). Kuurne van 656 naar 662 (+ 1 %). Lendelede: van 164 naar 113 (- 31 %).
Het grootste aandeel van de feiten slaat op misdrijven tegen de eigendom: 4.838 (60 %), alhoewel ook hier een daling valt te constateren.

De criminaliteitsgraad geeft u een idee over het risico dat u loopt om slachtoffer te worden van een misdrijf.
Het is de verhouding (een breuk) tussen het totaal aantal feiten en het aantal inwoners. Dat onbenoemd getal is ook al gedaald. Van 7,5 naar 7,1.

Misdrijven tegen de eigendom zijn met 3 procent gedaald.
We gaan van 5.007 naar 4.838 feiten.

Diefstal en afpersing: 74 procent van het aantal feiten (- 4 %).
(Diefstallen met geweld: 135 tegenover 147.)
Bedrogsmisdrijven tegen eigendom (oplichting, flessentrekkerij, misbruik van vertrouwen): 3 procent (- 13 %).
Gewelddadige misdrijven tegen de eigendom (vandalisme: 22 procent) (-3 %)

Autodiefstallen
2008: 83
2009: 67
2010: 54
In 9 gevallen ging het om carjacking. Geen homejacking in 2010.

Fietsdiefstallen
Blijft een plaag, en niet iedereen neemt de moeite om aangifte te doen.
2008: 894
2009: 1090
2010: 1055
Er werden 492 fietsen teruggevonden en slechts 178 eigenaars zagen die terug (??).

Inbraken in woningen
2008: 345
2009: 395
2010: 280

Inbraken in bedrijven, handelszaken, instellingen
2008: 282
2009: 226
2010: 240

Diefstallen uit of aan auto
2008: 418
2009: 337
2010: 288

Winkeldiefstallen
Sprong voorwaarts ten opzichte van 2009, maar 2007 was ook niet mis.
2006: 271
2007: 355
2008: 322
2009: 327
2010: 373
De maanden augustus, november en december zijn het ergst.

(Wordt vervolgd.)

Kijkt u graag naar machtige (megalomane) mannen ??

Een unieke kans !
Spoed u op zaterdag 14 mei even vóór 11u30 naar de ingang van het historisch stadhuis.
Dan zult u daar de vijf procureurs-generaal van de Hoven van Beroep en die van het Hof van Cassatie uit heel België in zware limousines zien arriveren.
Ze komen naar hier op uitnodiging van onze minister van Justitie. Ontvangst in de oude schepenzaal en daarna krijgen zij een drankje in de Gravin Beatrijszaal. Een geval van teambuilding.
Waar gaat het gezelschap lunchen?
Stefaan De Clerck stuurt die mannen toch niet zomaar over de middag terug naar hun thuisbasis?

P.S.
Komt er een betoging? Flyers? Voor of tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling? De wet-Lejeune? Over gevangenistoestanden? Het uitblijven van de justitiehervorming?

Hoe die dag alvast vrij!

Op zaterdag 27 augustus zeker terug thuis zijn !
Die dag organiseert de CD&V een groots volksfeest in het Begijnhofpark.
Dat is een historische gebeurtenis. Een politieke partij organiseert een volksfeest in open lucht.

Een gedurfd initiatief.
Dat wordt een visuele peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan met eigen ogen kunnen zien welke Kortrijkzanen zich openlijk tot de christen-democratie bekennen. Middenstanders en gildemannen tellen. Zullen Borat en Stefaan elk met een eigen kraam uitpakken?

Nadere modaliteiten over de gang van zaken nog niet gekend. Maar men ziet het gebeuren blijkbaar als een grootschalig iets want de organisatie palmt al dagen te voren het Begijnhofpark in.
Er komt die dag alleszins nog een wandeltocht, waarschijnlijk langs de zeven bruggen die burgemeester Stefaan De Clerck naar eigen zeggen eigenhandig heeft gebouwd.

Update
Het volksfeest zou kaderen in een viering van het tienjarig bestaan van de CD&V als CD&V. Onder het voorzitterschap van Stefaan De Clerck kreeg de partij in september 2001 op een vernieuwingscongres een andere naam.
Het volksfeest krijgt een onverstaanbaar motto mee: “Samen is super-markt”.

Verkeersleefbaarheid en veiligheid in cijfers

Naar aanleiding van een vraag van raadslid Maarten Seynaeve (VB) in de laatste gemeenteraad zijn een aantal interessante cijfers naar boven gekomen.
PERS HEEFT DAAR GEEN VOELING VOOR.

Fietscontroles

In het najaar van 2010 werden 1.248 fietsen preventief gecontroleerd in de scholen. 423 (= 34%) niet in orde.
Dit voorjaar waren er op de openbare weg 350 controles. 69 (= 20%) niet in orde.

Bemande snelheidscontroles in 2010 (exlusief in Kortrijk)

Aantal gecontroleerde voertuigen: 47.620.
Aantal overtredingen: 4.392.
(Aantal controle uren: 266)

Onbemande snelheidscontroles

Aantal gecontroleerde voertuigen: 1.488.644 (!?)
Aantal overtredingen: 2.715
Aantal roodlicht negaties: 514
(Aantal controle uren: 6.356)

Verkeersongevallen
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel vermindert gestaag. Voor 2008 telden wij er 465, in 2009 slechts 395. Een daling van 15 procent.
Voor 2010 daalde het cijfer tot 336, wat opnieuw een vermindering is van 15 procent.
Over de drie jaar gaat het om een daling van iets minder dan 28 procent.

Aantal doden
2008: 3
2009: 3
2010: 4

Stoffelijke schade
2008: 855
2009: 926
2010: 915

Journalisten laten weerom verstek gaan…

Laat ons die lokale journalisten van “Het Nieuwsblad” (Freddy Vermoere) en van “Het Laatste Nieuws” (Peter Lanssens) voortaan maar gewoon persjongetjes noemen. Of iets anders, iets wat we nog niet kennen in de media. Hun optreden als “verslaggevers” in de Kortrijkse gemeenteraad begint waarlijk grote vraagtekens op te roepen. Vragen naar hun mate van professionaliteit en deontologisch bewustzijn. Zelfs vragen over hun ruimere bekwaamheid en arbeidsethos.

Gisteren dus.
Gemeenteraad in Kortrijk, één van de centrumsteden. Samen met die zitting van december de “zwaarste zitting” van het jaar.

Raadslid Marc Lemaitre (SP.a) start om 20u45′ zijn betoog over de stadsjaarrekening 2010 en de eerste budgetwijziging van dit jaar. Dat is het sein voor beide scribenten van voornoemde gazetten om ostentatief te verdwijnen naar de koffietafel naast de raadzaal. Een statement.
Zij dagen pas terug op als heel de discussie tussen de oppositie en de schepen van Financiën is afgelopen.
Het is niet de eerste maal dat onze jongens van de printmedia dit soort klunzig en ronduit grof gedrag vertonen. Mei vorig jaar zijn ze bij dezelfde gelegenheid ook weggelopen. En sterker nog: bij het begrotingsdebat 2011 (in december vorig jaar) kwamen de reporters zelfs niet opdagen. Nog een statement.

Dat is niet meer ernstig. Kortrijk is een centrumstad.
Het betekent dus dat Kortrijkzanen die kranten lezen verstoken blijven van enige informatie en duiding over onze stadsfinancies. Onwetend worden gehouden. (Over mogelijke commentaar zullen we maar zwijgen.) Terwijl we na afsluiting van de rekeningen van 2010 een overschot hebben van 11 miljoen. En voor 40 miljoen beleggingen hebben uitstaan. Enzovoort.
Krantenlezers vernemen de stem van de oppositie niet. De zgn. Progressieve Fractie. Dit soort van non- en daardoor des-informatie is nergens meer mee goed te praten of mee weg te lachen.

Onze persjongens plegen schuldig verzuim.
Wij verstaan niet dat de regio-chefs van die kranten dit blijven toelaten.
Destijds probeerde Philippe Moerman (chef van HLN) het verzuim goed te praten door te zeggen dat zijn persjongens gebukt gaan onder het vele werk. Chef! Ze zitten in het “koffiekot”, of op café! En Tom Christiaens (chef van HN) verschoonde zijn medewerker met de mededeling dat men er toch “iets” over schrijft. Ja! De versie van de schepen van Financiën. Niet van de oppositie..
De werkelijkheid is dat de regionale persmuskieten zich enkel nog willen en mentaal kunnen bezig houden met trivialiteiten (er is een knuffelbeertje verloren geraakt!) en niet geheel instrumenteel bekwaam zijn om een wat moeilijker materie (met cijfers) bevattelijk en boeiend te maken.
Peter Lanssens (HLN) drukte het ooit eens zo uit: “Institutionele stukken komen er bij ons niet in, tenzij met hoge nieuwswaarde.”

ALS PERSJONGENS GEEN PAPIER FORMAAT A4’tje IN HANDEN KRIJGEN ZIJN ZE VERLOREN.
En zonder foto overigens ook geen nieuws.

Ja, beste lezer van deze elektronische krant.
Zo komt het dat u in de papieren perse van de dode bomen ook niets gaat lezen over de jaarverslagen van twee voor Kortrijk pertinent belangrijke intercommunales: Leiedal en WIV (vliegveld). Want onze persjongens waren bij de bespreking ervan ook weer richting koffiekan getrokken. Bijna één uur weggebleven.

P.S.
Kortrijkse raadsleden, schepenen, ambtenaren doen off-the-record ook hun beklag over de politieke berichtgeving in de pers. JA!
Maar niemand die dat luidop durft te zeggen, zeker niet in gezelschap van de betrokken persjongens. Persjongens weten het zelfs niet!
Integendeel, hypocriete politiekers benaderen de pers op een kruiperige, onderdanige, vleierige manier. Ze zouden vechten om met foto in de krant te komen. Met de naderende verkiezingen zal dat steeds erger worden. Bang van “de vierde macht”.
Alhoewel. Op lokaal vlak doet zich tegelijk een omgekeerd fenomeen voor. Ten opzichte van de meer machtige bewindslieden (een burgemeester, een bepaalde schepen, een minister) gedragen onze lokale persjongens zich uiterst nederig. Slaafs. Stylo in aanslag. Ge moet het voor uw ogen zien gebeuren om het te geloven. Een wel heel verklaarbare paradox.

Quote van de dag: “Roeselare of Deinze misschien even erg”

“Gisteren naar de afdeling Kortrijk van de Leuvense universiteit. Ik kan het niet vergelijken met andere steden en misschien is Roeselare of Deinze even erg, maar Kortrijk maakt een afschuwelijke indruk op mij – hoe het ooit neer te schrijven…”

Voor het vervolg , zie de Humo van vandaag op pag. 39.
Het gaat om een voorpublicatie uit de dagboeken van HUGO CLAUS.
Het citaat dateert wel van 19 december 1968.
Maar tot in zijn laatste levensjaren hield hij niet van Kortrijk, om het zacht uit te drukken. Claus weigerde tot tweemaal toe (1998 en 2003) om het ere-burgerschap te aanvaarden.