Iedereen gebuisd

Het zgn. Bamfordrapport van 2007 bestudeerde de aard, de draagwijdte en de invloed van kunst- en cultuureducatie op Vlaamse kinderen. Daaruit resulteerde in 2008 een rapport “Verdieping/Verbreding” waarin een aantal beleidsaanbevelingen werden geformuleerd ten aanzien van het deeltijds kunstonderwijs. Daar moet dan straks een nieuw decreet over het DKO uit voortvloeien.
Bij ons is dat DKO om historische redenen in handen van de stad. We hebben een Conservatorium en een Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK).

Toen de KASK-directeur Luc Doutremont met pensioen ging (intussen in december vervangen door Petra Flamand als directeur Beeld en Media) vond het stadsbestuur dat een uitgelezen moment om de evolutie en de toekomst van ons DKO te verzekeren. Vooruitlopend op het nieuwe decreet bedacht men dat er een vernieuwing op drie vlakken nodig is.
1. Men wil de kunst- en cultuureducatie in het kleuter- en leerplichtonderwijs bevorderen.
2. De DKO-structuur moet vernieuwd.
De opleidingen moeten discipline-overschrijdend zijn. De opdeling in twee deelsectoren (beeldende kunsten en podiumkunsten) dient overstegen.
3. Het DKO moet aantrekkelijker gemaakt voor moeilijk bereikbare groepen (lees: allochtonen).

Zoals dat gaat bij vernieuwingen heeft men in de eerste plaats gedacht aan personeelsbenoemingen.
Er komt een nieuw managementteam.
Dat zal bestaan uit:
– een directeur Muziek, Woord en Dans (=Conservatorium);
– een directeur Beeld en Media (=KASK);
een coördinator Management, Ontwikkeling en Administratie;
– een hoofd administratie DKO;
– een vertegenwoordiger van de “cel onderwijs”.

Bon.
Een schepencollege van juni 2010 verklaarde de functie van voltijds coördinator voor twee jaar vacant.
Bij het afsluiten van de inschrijvingstermijn in september vorig jaar hadden er zich 45 kandidaten aangemeld.
Daarvan werden er 18 toegelaten tot de wervingsprocedure.
Bij een eerste sessie in de selecteprocedure daagden er in december 12 kandidaten op. Twee daarvan slaagden.
Bij de tweede sessie (presentatie van een case en interview) slaagden ook deze kandidaten niet.

Ons DKO zit dus zonder coördinator Management, Ontwikkeling en Administratie.
Overigens heeft de directie Cultuur van Stad nog altijd geen directeur. We hebben wel een cultuurintendant. Zijn beloofde eindrapport over ons cultuurbeleid blijft uit.