Progressieve Fractie wil bezinning over cameraplan

Komende maandag zullen alleszins de meerderheidspartijen in de gemeenteraad (CD&V en VLD) en het VB zich principieel akkoord verklaren met het plaatsen van camera’s op niet-besloten plaatsen in onze stad en de andere gemeenten van de politiezone VLAS. De Progressieve Fractie (SP.a en Groen) zit daar nogal verveeld mee en wil dat men zich nog even bezint over het project. Daartoe hebben de progressieven een tweevoudig voorstel toegevoegd aan de agenda van 14 februari. (Daar moet dan over gestemd worden!)

Vooreerst stelt men voor om met een delegatie een bezoek te brengen aan een vergelijkbare stad waar camera’s in werking zijn. Men suggereert Oostende. Twee bemerkingen hierbij. Oostende is absoluut niet te vergelijken met Kortrijk. Een studie als die van Brice De Ruyver over de criminaliteitsvormen en het beleid aldaar wijst dit net uit. Oostende is een kust- en havenstad met geheel eigen fenomenen inzake wonen, bevolking, uitgaansleven, vluchtelingen, toeristen, enz. Ten tweede. Wat kan zo een bezoek opleveren? Niets. Wat gepraat van leken in de materie, zonder veel nuances. (Een stad die eenmaal camera’s heeft geplaatst komt daar niet meer op terug, ook niet als de resultaten tegenvallen.)

Beter voorstel ware geweest: we gaan eens een bezoekje brengen aan gemeenten (ook in Nederland) waar men na beraad besloot om juist géén camera’s te plaatsen op openbaar domein. Of we gaan eens een literatuurstudie doen.
De Progressieve Fractie zegt in de toelichting bij het voorstel dat men de dossiers van Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende, Mechelen en Leuven heeft bestudeerd. Wel, we zouden die dossiers eens willen zien! De voorbereidende studies, het beraad, de evaluaties!

Tweede voorstel van de progressieven is dat Stad bij de opmaak van het cameraplan externe expertise zou inschakelen. Natuurlijk. Hier suggereert men de aanstelling van prof. Brice De Ruyver. Niets op tegen, want het is denkbaar dat hij de plannen van ons stadsbestuur disproportioneel vindt, en op zoek gaat naar alternatieven om straatcriminaliteit tegen te gaan.
Maar weet u wie veel ervaring heeft met veiligheidsmaatregelen in steden? Dat is het onafhankelijk studiebureau “DSP-groep” uit Amsterdam. Grote expert bij dit bureau over cameraplannen is Sander Flight. Hij heeft een zeer interessante website over cameratoezicht, met vele links. Raadsleden en schepenen lezen dat allemaal niet.

P.S.
Zie nog stukken van 2 en 4 februari en nog vele andere alhier op KW.

Ondernemingslust in Kortrijk

Het driemaandelijkse tijdschrift “West-Vlaanderen werkt” (van de Wes) publiceerde eind vorig jaar een studie over starters in de provincie, op basis van gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Meest recente cijfers van 2009.
In West-Vlaanderen telde men in 2009 5.600 starters, vooral terug te vinden in de arrondissementen Brugge (1.415) en Kortrijk (1.363).

Interessanter is het aantal starters in de gemeenten, per duizend inwoners op de beroepsactieve leeftijd (18 tot 64 jaar). Het gemiddelde is 8. Kortrijk komt daarnet boven met 8,1 per duizend. Roeselare 8. De cijfers liggen heel dicht bij mekaar. Tielt wint met 8,6. Sectoren met de meeste starters zijn: groot- en kleinhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen. Zoiets van 1,7 per duizend starters zochten hierin hun heil.
De evolutie van het aantal starters ziet er zo uit voor Kortrijk: 285 in 2001, 374 in 2005 en 408 in 2009. Vergelijking met Roeselare: van 205 over 291 naar…280.

Er is ook nog zoiets al de ondernemingsgraad.
Dat is het aantal zelfstandige ondernemers (en helpers) uitgedrukt in verhouding tot de totale beroepsbevolking. Hier zijn slechts cijfers gekend van het jaar 2008, en enkel per arrondissement. Het gemiddelde in de provincie was 16.7 procent. Voor het arr. Kortrijk: 15,3 procent. Een opvallende opwaartse trendbreuk kwam er in 2003, want toen moesten de meewerkende echtgenoten zich ook inschrijven.

Dan is er nog de oprichtingsratio.
Die wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal starters in een bepaald jaar en het totale aantal actieve ondernemingen bij de aanvang van dat jaar. Voor de regio Kortrijk ging het in 2008 om 7,7 procent. Roeselare 7,9.

Heel interessant is de uittredingsratio.
Dit is het aantal stopzettingen (en faillissementen) in procent van het aantal actieve ondernemingen. Helaas kennen we die ratio niet per gemeente. In 2008 was de uittredingsratio in de regio Kortrijk 5,8. Dus een nettogroeiratio van 2,0. Voor Roeselare: 2,3.

Kortrijk heeft een een NV én een VZW Ondernemerscentrum, tegenover het stadhuis. Het OCK. Het speelterrein van schepen Jean de Béthune. Daar zijn 10 kantoren voor starters en die waren vorig jaar zo goed als ingenomen. Financiering daarvan zeer abstract. Betaalt het winkelcentrum K (de NV Sint-Janspoort) zijn jaarlijkse vergoeding van 75.000 euro wel om hier een beetje aan innovatieve bedrijfsdinges te doen?
In het stadhuis zelf is er een Uniek Ondernemersloket. Het UOK. Kunnen die raamambtenaren aldaar niet wat accurater gegevens verstrekken over starters en ratio’s?

Maar waar blijven die tellingen van het SOK?

Ons StadsOntwikkelingsbedrijf Kortrijk heeft een contract lopen met het studiebureau Locatus om basisgegevens over onze winkelgebieden te verzamelen. Dit gebeurt door jaarlijkse bezoeken van alle winkels en consumentgerichte dienstverlenende bedrijven in de winkelcentra. Om de drie jaar doet men ook hetzelfde in een of andere deelgemeente. Op basis van die gegevens kan men vergelijkingen maken over evoluties of verschuivingen op het vlak van de leegstand. Men noemt dit een handelsinventarisatie.
Daarnaast doet Locatus ook een passantentellling in onze winkelstraten.

In oktober vorig jaar is er weer zo’n studie gemaakt. De resultaten ervan zouden zeker in november of begin december worden vrijgegeven. (Ze zijn uiteindelijk pas besproken in de Raad van Bestuur van 14 december.) Waarschijnlijk heeft men toen beslist om het rapport pas publiek te maken kort na de feestdagen van kerstmis en nieuwjaar. We wachten er nog steeds op. Nu horen we dat er een persconferentie zou komen naar het eind van deze maand toe, om tegelijk het éénjarig bestaan van het winkelcentrum K te herdenken.

De handelsinventarisatie van 2009 hebben we nog altijd niet te zien gekregen. Die van 2008 is plotseling geheel verdwenen van de SOK-website.
Voor meer info, wend u tot Ruth Vandenberghe. GSM 0472-60 38 45.

P.S.
Voor de zoveelste keer: die site van het gemeentelijk bedrijf SOK trekt nergens op, is hopeloos verouderd en zelfs desinformatief. Waar blijven de nieuwsbrieven? Het nieuwe project SWOP staat er nog altijd niet op.

Bestuur KV Kortrijk vist opnieuw achter het net

De arrogantie van dat bestuur van de CVBA Kortrijk Voetbalt kent waarlijk geen grenzen.
Nu hebben die bobo’s alweer geld gevraagd aan Stad Kortrijk (dat zijn wij). 91.000 euro als extra vergoeding om bijkomende bureelcontainers te plaatsen. Jean de Béthune, de bevoegde schepen voor Facility (stadsgebouwen) heeft die vraag naar betoelaging radicaal naast zich neergelegd. En met reden.

Ja, de gebruiksovereenkomst uit 2004 van Stad met “Kortrijk Voetbalt” zegt dat de stad de kosten draagt voor infrastructuurwerken op het Guldensporenstadion, evenwel slechts voor zover die nodig zijn om conform te blijven met de voetbalregelgeving. Die containers zijn zelfs geen minimale conditie om in eerste klasse te spelen.

Komt daar nog iets bij, en dat typeert alweer het lef van het KVK-bestuur.
In juni 2009 kreeg KVK een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke containers. Tijdelijk, want er was ook gestipuleerd dat die containers weg moesten twee jaar na het verstrijken van de vergunning. Dus ten laatste op 17 juni van dit jaar. Het is daarom absurd om nu nog (vier maanden voor de deadline) te vragen om extra containers én betoelaging ervan.

En het stopt niet.
KVK vroeg ook aan Stad om reclameborden aan te brengen op Stade Kortrijk. (KVK heeft dat al een keer gedaan zonder toelating.)
Ook op deze vraag wil schepen de Béthune niet ingaan. De aanvraag is niet opportuun meer. De lopende overeenkomst tussen Stad en KVK is alreeds opgezegd en eindigt ten laatste op 31 augustus 2011. En in de nieuwe overeenkomst zal Stade Kortrijk niet opgenomen worden.

Intussen krijgt KVK van de directie Facility nog een veeg uit de pan.
Het terrein en de infrastructuur van Stade wordt niet altijd naar behoren onderhouden door de CVBA Kortrijk Voetbalt én de vzw Kortrijk Jeugd.

P.S.
Het blijft intussen wel lang wachten op het nieuwe contract Stad-“Kortrijk Voetbalt”.
Driftkikker schepen Bral van Sport is allesbehalve een koninklijk bemiddelaar. En dat waarnemend burgemeester Lybeer een keer beloofd heeft om het dossier naar zich toe te trekken heeft blijkbaar ook niets opgeleverd.

De bestaande bewakingscamera’s van Parko zijn niet in regel met de wet

Ons gemeentebedrijf Parko beschikt over een aantal bewakingscamera’s op de parkings die het beheert. Helaas weten we niet over hoeveel camera’s het gaat en waar ze allemaal zijn te vinden. Terwijl dat moet publiek gemaakt worden. De korpschef zegt er niets over in zijn advies aan de gemeenteraad.
Het is zo dat voor cameratoezicht op niet-besloten plaatsen een advies van de gemeenteraad is vereist, na voorafgaandelijke raadpleging van de korpschef van de politie. Dat is wat de spullen van Parko betreft nog niet gebeurd. De korpschef heeft in november wel een positief advies afgeleverd aan het schepencollege, maar de gemeenteraad zal zich pas deze maand (14 februari) buigen over de materie.

Inbreuken op de nieuwe camerawetgeving kunnen sinds 11 juni 2010 bestraft worden met een geldboete tussen 25 en 100 euro. Soms tot 1.000 euro.
Hoe kon Parko nu zijn bestaande camera’s laten registreren bij de privacycommissie zonder het voorafgaandelijke, bijgaand positief besluit van de gemeenteraad? En zijn intussen de nodige en juiste pictogrammen wel aangebracht?

Parko beheert zeven parkings.
Over de aanwezigheid van camera’s op die parkings gaf de korpschef telkens een positief advies en telkens in dezelfde bewoordingen. Lees mee.
“Rekening houdend met alle informatie zijn er voldoende elementen die bevestigen dat er op bedoelde plaats en aansluitende niet-besloten plaats een veiligheidsrisico is, alsook dat er een onveiligheidsgevoel heerst onder de gebruikers en omwonenden.”
Korpschef staaft dit alles in het geheel niet concreet. Verwijst niet naar een (recente) criminaliteitsbeeld-analyse. Die van 2010 nog niet gezien.

Voor bepaalde parkings wijst de korpschef op een specifiek risico. Het gaat dan om de parking Station Tack (fietsdiefstal), Station (bussen, uitgaansbuurt), Schouwburg (uitgaansbuurt), Veemarkt (gemengde culturen), Xpo (bioscoop, horeca, afgelegen plaats). De parking Broel en Appel worden niet beschouwd als een risicobuurt.

Korpschef Stefaan Eeckhout besluit.
“Deze analyse wijst op een gunstige wijze uit dat alle elementen samen toereikend aantonen dat de installatie van een camerasysteem doeltreffend kan zijn.”

Zal Brice De Ruyver zich buigen over het cameraplan ?

Belangrijk nieuws in de regionale editie “Leiestreek” van “Het Laatste Nieuws” van vandaag zeg!
Dat wnd. burgemeester Lieven Lybeer een studiebureau (leverancier van camera’s?) wil aanstellen om het cameraplan van de politie technisch uit te werken, dat wisten we al.
De krant meldt nu dat SP.a-fractieleider Philippe De Coene de prof. Brice De Ruyver naar voren wil schuiven als adviseur. Lybeer zou volgens de krant hierop enthousiast hebben gereageerd. “Als de gemeenteraad in februari de startnota {van de politie?} goedkeurt wordt een studiebureau aangesteld. Het bureau zal moeten samenwerken met experten. De Ruyver is dan zeker een optie.”

Onze Lieven begrijpt er weer niks van. Kent het verschil niet tussen een technische studie (over plaatsing van camera’s) en een allesomvattend veiligheidsrapport.
Nog volgens de krant gaf De Ruyver hierbij immers dit mee als reactie: “Als er interesse is vanuit Kortrijk, lijkt me dat een interessante uitdaging.” Gevolgd door: “Het gaat over veel meer dan enkel een netwerk van camera’s.”

Ha.
Die laatste zinsnede vooral is interessant.
Criminoloog Brice De Ruyver heeft in februari 2009 een veiligheidsrapport afgewerkt in opdracht van de stad Oostende. Maanden aan gewerkt, 144 bladzijden, 15 figuren, 23 tabellen, gesprekken met 90-tal sleutelfiguren, kostprijs 18.000 euro. Titel van de studie: “Voor een veilig en leefbaar Oostende.”
Jawel, het gaat om méér dan enkel een netwerk van camera’s.

Weet u wat het eerste is dat de Gentse criminoloog zich zal afvragen?
Hetzelfde als in het eerste hoofdstuk van zijn Oostendse werkstuk: “hoe (on)veilig is Kortrijk?” Hij zal proberen om onze criminaliteitscijfers te objectiveren. Het is hierbij niet ondenkbeeldig dat hij het beeld danig nuanceert en dientengevolge tot de vaststelling komt dat ons cameraplan geen donder uitmaakt in verband met de voorgenomen strijd tegen straatcriminaliteit. Wat dan gedaan, korpschef, commissaris of consulent Aster Buysschaert, en wnd. burgemeester? Stefaan De Clerck?

Onversneden en voortvarende voorstanders van cameratoezicht kunnen met vrucht overgaan tot de lectuur van het Oostendse veiligheidsrapport. Het tweede hoofdstuk behandelt “de beleving van onveiligheid”. De media krijgen een sneer. Net als hier in de Leiestreek krijgen positieve artikelen over de dalende (!) criminaliteit te weinig ruimte en plaats. Ook hier voeden een serie artikels in de pers het beeld dat Kortrijk een onveilige stad is.
(Vandaag nog gelezen in twee kranten: frigobox gestolen, op voetpad.)

Het derde hoofdstuk bespreekt “de organisatie van het veiligheidsbeleid”. Oei. Stel u voor dat De Ruyver nu eens open en bloot constateert dat de bestaande camera’s in Kortrijk sinds 2005 inzake effectiviteit totaal niets hebben opgeleverd. Stel u voor dat hij vindt dat ons politiekorps een Mexicaans leger lijkt. Teveel officieren en te weinig soldaten. Stel u voor dat Brice vindt dat we met al dat geld voor cameratoezicht nog wel iets anders zouden kunnen uitvinden. Dat hij het middel disproportioneel vindt tegenover de doelstelling. Stel u dat maar eens voor. Het risico bestaat. Stel u voor dat hij een lijst opmaakt van gemeenten hier en elders – wereldwijd – die afzien van cameratoezicht. Wat dan?

Weet u? De helft van de studie over Oostende is gewijd aan het sociaal beleid van de badstad. Criminoloog De Ruyver acht de omvang van ” het sociaal probleemveld” van de stad (kansarmoede, huisvesting, minderheden, drugs, bepaalde locale toestanden, enz.) blijkbaar als DE voedingsbodem voor bepaalde criminaliteitsvormen.

Prof. De Ruyver deed voor Oostende een aantal aanbevelingen.
Geen woord over cameratoezicht. Wel over wijkagenten, straathoekwerkers, betere monitoring van (subjectieve) onveiligheid. In zekere zin wat meer agenten. Betere bijeenkomsten van de zonale veiligheidsraad. Een ‘actief verstoringsbeleid’. Met dat laatste bedoelt hij dat we “het leven moeten zuur maken van wie de buurt verzuurt”.
Goed mogelijk dat onze Gentse criminoloog geen studieopdracht van ons stadsbestuur aanvaardt. Zeker niet als men hem lichtelijk suggestief zou vragen om cameratoezicht – een reeks van locaties – in onze stad zomaar te legitimeren.

P.S.
Op woensdag 16 februari organiseert De FOD Binnenlandse Zaken in Brussel (Albert Hall) een colloquium onder de titel “Cameratoezicht in uw gemeente”. De ondertitel “De sleutels tot succes!” (en de lijst van sprekers) laat vermoeden dat er weinig ruimte zal zijn voor kritiek op cameratoezicht. Net vóór de middag stelt prof. Claire Lobet uit Namen de resultaten voor van een kwalitatieve analyse van camerabewaking in openbare ruimte in België. Zouden we wel een keer willen zien. (Kan niet juist zijn.) Kortrijkwatcher is er zeker van dat geen raadslid afweet van dat colloquium. Daar ook niet zal naartoe gaan, niettegenstaande daarvoor juist fractietoelagen zijn voorzien.