Geen anti-ramkraakpalen op openbaar domein

Al meer dan twee jaar terug vroeg een bank- en verzekeringskantoor in Aalbeke een vergunning aan om rampalen te plaatsen. Het schepencollege was geneigd om bij uitzondering op het verzoek in te gaan, maar wou de plaatsing uitstellen tot na de heraanleg van de Aalbekeplaats. De stadssecretaris formuleerde wel enkele vragen bij het dossier. Wat met de aansprakelijkheid van Stad als nadien zou blijken dat de paaltjes niet voldoen?

Het College stelt nu vast dat bij de nakende heraanleg van de Moeskroensesteenweg er een verhoogde vluchtheuvel is voorzien tegenover het etalageraam van de bank. Dit zal een eventuele ramkraak alvast bemoeilijken. En daarbij: het raam reikt niet tot op vloerniveau want onder het raam is nog een schuin hellende arduinen “opstand”.

Het College beslist dus om niet in te gaan op het verzoek alhoewel de handelaar recent een bevrijdingsbeding onderschreef ter ontlasting van de aansprakelijkheid.
Men wil vooral geen precedent scheppen. Als er ergens anders op het grondgebied een ramkraak zou gebeuren bij een zaak zonder rampalen, dan zal men verwijzen naar plaatsen met reeds toegelaten paaltjes.
Wegens principiële redenen wil het stadsbestuur dus niet ingaan op vragen tot het plaatsen van ram- of veiligheidspaaltjes op het openbaar domein.

P.S.
Er zijn wel degelijk gemeenten waar het wel mag. Of principieel niet (bijv. Leuven).
In Wevelgem is het ook verboden? Een winkelier die al tweemaal het slachtoffer werd van een ramkraak spande in 2002 een proces aan tegen de gemeente omdat die hem had verboden rampalen te plaatsen. Hoe is dat eigenlijk afgelopen?

Eeuwenoud seks-schandaal in Kortrijks hospitaal pas nu aan het licht gekomen !

Het is dan nog het doorgaans brave en onschuldige heemkundig-historisch (halfjaarlijkse) tijdschrift “De Leiegouw” dat de verbijsterende feiten zopas aan licht bracht. In het eerste nummer van de jaargang 2010, pag. 35-38. Auteur: H. Callewier.
Het kan geen toeval zijn, in deze voor de christenmensen moeilijke tijden.

Begin juli 1605 kwamen de zusters van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (nu in handen van het OCMW) bijeen om een nieuwe priorin te verkiezen. De aanstelling van de vorige priorin werd aangevochten door het Kortrijkse stadsbestuur en koning Filips II heeft de benoeming geannuleerd. De keuze viel op ene Margriete de Hertoghe, niettegenstaande verzet van de bisschop van Doornik. De nieuwe kandidate stamde uit een een zeer invloedrijke adellijke familie uit het Waasland. Vader was bijvoorbeeld schepen en stadsontvanger in Gent. Een oom was voorzitter van de Raad van Vlaanderen.

Vleselijke omgang

In de zomer van 1612 brak een schandaal los.
De priorin werd ‘s nachts in bed dan nog aangetroffen met een minderbroeder, wellicht een monnik van het nabijgelegen fransicanerklooster op Overleie. Niettegenstaande bestraffende maatregelen van de Doornikse bisschop ging de situatie in het klooster van kwaad naar erger. Bijna dagelijks nam Margriete de Hertoghe deel aan drinkgelagen met religieuzen, seculieren en gehuwden, zowel binnen als buiten het klooster. Tegenstribbelende zusters werden ertoe aangezet om deel te nemen aan de orgieën.
Met één jongeman in het bijzonder zou de priorin meerdere malen “conversation charnelle” hebben gehad.
De bisschop besloot om in te grijpen en stuurde Margriete naar het klooster van de Zwarte Zusters in Rijsel. Met behulp van de familie ontsnapte ze daar evenwel. Intussen kon ze er nog in slagen om grote sommen geld uit de fondsen van het hospitaal te verduisteren om een twee jaar durend proces te bekostigen.
Antonis Herberti, kanunnik van O.L.-Vrouwekerk, en de rector van het Kortrijkse jezuïetencollege ondernamen in 1614 pogingen om de kwestie op te lossen. De zaak wordt zelfs tot bij de aartshertogen aangekaart. Bedoeling was voor alles om het geld en de goederen die de priorin had verduisterd terug te krijgen.

Op 1 oktober 1614 overleed de bisschop van Doornik. Hierbij vond men dat de voogdij van kanunnik Herberti ook te einde liep.
Die taak werd dan maar overgenomen door pastoor Dewitte van van de Sint-Maartenskerk. Aldus verdwenen de twee belangrijkste tegenstanders van Margriete.
Tot aan haar dood op 12 juni 1623 bleef de losbandige Margriete de Hertoghe aan het hoofd staan van het hospitaal. Waarschijnlijk ligt ze daar nu nog begraven.

P.S.
Na juni 1614 zijn geen archiefdocumenten bekend die betrekking hebben op de zaak.
Typerend voor de huidige en vroegere gang van zaken in de Kerk is nog dat kanunnik Herberti aan één van zijn correspondenten vraagt om de stukken in bijlage terug te sturen want ze mochten niet in verkeerde handen vallen.
Het probleem is structureel zeker? Toch in Kortrijk.

Maar hoeveel verdienen onze Kortrijkse bestuurders? (2)

De bruto-jaarwedde van burgemeester en schepenen kennen we. Tenminste toch zoals bepaald in juli vorig jaar.
De Kortrijkse burgemeester: 92.440,84 euro. Onze schepenen: 69.330,63 euro.

Nu moeten we nog te weten komen welke (bezoldigde) mandaten de bestuurders bekleden. Daarvoor baseren we ons op de lijst van 2009 zoals verschenen in het Staatsblad. Maar er is wel een keer iemand die een mandaat vergeet.
De zitpenningen per vergadering voor de diverse Raden van Bestuur en de Directiecomités in 2009 kennen we, maar weer niet allemaal (Ethias? de Gemeentelijke Holding? Intermixt? GeFIN?)
Een overzicht.

Intercommunales:
Gaselwest:185,71 euro (directiecomités: 619,06. Bijv. schepen Leleu.)
Leiedal: 178 (maar wat verdient de voorzitter Filiep Santy?)
Psilon: 175
Imog:175
WIV (vliegveld):185,71
Figga: 185,71

Watermaatschappijen:
VMW: 250 (provinciaal en sectorieel 185,71)

Huisvestingsmaatschappijen:
Goedkope Woning:181
Elk zijn Huis:110
Zuidwest-Vlaamse: 150
De Leie (Wervik):142
Eigen Haard is Goud Waard: 74,02
Eigen Haard (Zwevegem): 150

Rechtspersonen:
SOK: 100
Parko: 171
Buda AGB: 100
Xpo: 50

Nu nog het aantal vergaderingen opzoeken. Die kennen we enkel voor het jaar 2008. Laat ons er maar van uitgaan dat dit aantal in 2009 ongeveer hetzelfde was.
En nu maar rekenen…
Wie wint het meest? Lybeer? De Bethune? Leleu?
Minister Stefaan De Clerck is voor 2009 buiten deze wedstrijd gehouden. Maar als burgemeester was hij toch wel de grootverdiener hoor, met – naar onze ruwe schatting – ietwat meer dan 92.000 euro.

Wordt vervolgd…

Maar hoeveel verdienen onze Kortrijkse bestuurders ? (1)

De papieren perse (die van de dode populieren) kon opvallend weinig aandacht besteden aan de cumulatie van mandaten bij onze leden van het College van Burgemeester en Schepenen. (Zie nog KW van 16 augustus.)
Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer had er in 2009 (hoogstwaarschijnlijk nu nog) niet minder dan 34. Vierendertig. Via “Het Laatste Nieuws” liet hij weten dat hij een en ander zou “afbouwen”.
Maar wat geen enkele krant heeft verteld, dat is hoeveel van die mandaten nu eigenlijk bezoldigd zijn. En nog minder over welke bedragen het dan gaat. Schepen Guy Leleu is recordhouder inzake het aantal bezoldigde functies. Op zijn sokken. Van zijn 15 mandaten zijn er welgeteld 14 bezoldigd. Lieven Lybeer is voor 13 bestuursfuncties bezoldigd. Schepen en provincieraadslid Jean de Bethune liet zich voor 11 mandaten op 29 betalen.
Staat allemaal niet in onze Stadskrant. “Moeten we allemaal niet weten!” “Zo’n informatie bevordert de anti-politiek!”

Ja, wat verdienen onze bestuurders?
Geen idee !
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) wou dat uit gezonde nieuwsgierigheid (het gaat immers om publiek geld) ook wel eens te weten komen. Vandaar dat hij in september van vorig jaar vroeg hoe het zat met de presentiegelden die schepenen ontvingen als bestuurder in diverse bestuursorganen in het jaar 2008. Daar kwam onverwacht vlug een antwoord op en het staat zelfs te lezen op de website van Stad Kortrijk. (Bulletin van Vragen en Antwoorden, december 2009.) U kunt daar dus zien hoeveel de zitpenningen bedragen (in 2009 dan) en hoeveel vergaderingen er in 2008 zijn geweest. Een lid van het directiecomité bij Gaselwest (bijvoorbeeld Leleu) krijgt per vergadering 619,06 euro. Het Bulletin geeft wel niet per naam aan hoeveel hij/zij verdiende, maar dat was niet echt gevraagd.

Seynaeve stelde evenwel in het antwoord een aantal “onvolledigheden” vast en vroeg in februari van dit jaar enige nadere toelichting. De lijst van “onvolledigheden” is ellenlang. Hij vond bijvoorbeeld geen presentiegelden terug voor de Gemeentelijke Holding (waar Stefaan De Clerck ooit deel uitmaakte van de Raad van Bestuur). Tevens klopten een aantal zaken niet. Zo bijvoorbeeld is geen sprake van GeFIN (een financieringsintercommunale) en Intermixt (energie) waar volgens het Staatsblad Leleu toch bestuurder van is. Enzovoort, enzovoort. Van een aantal bestuursorganen is trouwens niet helemaal gekend hoeveel vergaderingen er zijn geweest. Soms laat het antwoord van het stadsbestuur uitschijnen dat schepenen in bepaalde instellingen geen mandaat bekleden terwijl dat wel het geval is. Niettegenstaande herhaalde rappels (tot in juli van dit jaar) is vanwege het stadsbestuur tot op heden geen aanvullend antwoord gekomen op de opmerkingen (22!) van Maarten Seynaeve.

Het is dus praktisch onmogelijk om met grote nauwkeurigheid te berekenen hoeveel zitpenningen onze schepenen en burgemeester gedurende een heel jaar opstrijken. Trouwens, waren zij wel op alle vergaderingen aanwezig?
De bruto-jaarwedde van onze burgemeester bedraagt sinds juli 2009 92.440,84 euro. Die van een schepen alhier 69.330,63 euro. Die bedragen worden om de haverklap geïndexeerd.

De Raad gaat ermee akkoord om…

Stel dat u niet kon aanwezig zijn op de gemeenteraad van 12 juli en niettemin benieuwd bent hoe de antwoorden luidden van de schepenen op de interessante (toegevoegde) vragen van de raadsleden.
Stel dat u die antwoorden niet kon vinden in de papieren pers (die van de dode populieren).
Wat dan?
Dan raadpleegt u toch het officiële proces-verbaal (de notulen) van die zitting?
Bon.

Vraag van Philippe De Coene (SP.a) over KVK.
Wat leest u dan als antwoord op die vraag?
De Raad hoort:
– de tussenkomsten van P.Jolie, E.Flo, A.Vanden Berghe;
– het antwoord van Lieven Lybeer;
– de reactie van P.De Coene;
– het antwoord van schepen S.Bral.

Vraag van Bart Caron (Groen) over de cultuurmanager en over de bibliotheek.
– De Raad hoort het gedeeltelijk antwoord van schepen C.Depuydt;
– De Raad gaat ermee akkoord om het volledige antwoord van de schepen schriftelijk mee te delen aan alle raadsleden.

Vraag van Bart Caron over de bestemming van de kerk op de Lange Munte.
De Raad gaat ermee akkoord om het antwoord van de schepen schriftelijk mee te delen aan alle raadsleden.

Vraag van Patrick Jolie (CD&V) over de openingstijden van de containerparken.
De Raad gaat ermee akkoord om het antwoord van de schepen schriftelijk mee te delen aan alle raadsleden.

Vraag van Maarten Seynaeve (VB) betreffende de sluipende verfransing van Aalbeke.
De Raad gaat ermee akkoord om…

Vraag van Maarten Seynaeve over het plaatsvinden van Kortrijk Congé op Buda-eiland.
De Raad gaat ermee akkoord om…

Vraag van Jan Deweer (VB) omtrent het voornemen van schepen Wout Maddens om van Kortrijk geen Dubai aan de Leie te maken.
De Raad gaat ermee akkoord om…

Vraag van Philippe De Coene over de verkeersafwikkeling van de R36.
De Raad gaat ermee akkoord om het antwoord van de schepen schriftelijk mee te delen aan alle raadsleden.

Schepen Bral mag VIP-kaarten verdelen voor thuismatchen van KVK

Voor elke thuiswedstrijd van KV Kortrijk beschikt Stad sinds jaren over 10 VIP-kaarten. Voor dit seizoen 2010-2011 zijn er 15 thuiswedstrijden in de reguliere competitie. Met eventuele eindrondewedstrijden houdt men voorlopig geen rekening.
Voor dit lopende seizoen is nu voor het eerst uitdrukkelijk bepaald dat Stefaan Bral (o.a. schepen van sport) instaat voor “het beheer” van die kaarten. Hierbij wordt hij verzocht om dit te doen “in functie van de public relations van onze Stad”. Dus niet als een persoonlijke electoraal gerichte vriendendienst. Voor elke wedstrijd mag Bral nog een drankje en een borreltje aanbieden aan de genodigden in het sportcentrum Wembley.

Naast die 10 VIP-kaarten krijgt Stad per thuismatch nog 50 kaarten voor (staan-)/zitplaatsen. Die worden als volgt verdeeld:
– 15 kaarten voor geïnteresseerde gemeenteraadsleden (voor zover nodig in overeenstemming met het aantal zetels);
– 30 kaarten voor negen directies, twaalf lokale adviesraden, de brandweer, het OCMW en de Vriendenkring van gepensioneerd stadspersoneel:
– 5 kaarten voor mensen (uit de directies Sport, Facility, Communicatie en Recht) met een nauwe relatie met KVK.

Daar bovenop zijn er nog 300 kaarten te verdelen bij tien jeugdvoetbalploegen en bedrijfsvoetbal. Die kaarten zijn niet bruikbaar bij topwedstrijden. (De ploeg van de Wikings mag toch naar de wedstrijd tegen Mechelen? En KFC Aalbeke naar die tegen Cercle Brugge. De ouderenadviesraad en de gepensioneerde ambtenaren mogen naar de match tegen Zulte-Waregem.)
Die 300 kaarten zijn verdeeld volgens loting “door vier onschuldige kabinetshanden” in het kabinet van schepen Christine Depuydt.
De brandweer mag naar de match tegen Standard. Het OCMW gaat kijken naar Lierse. De sportraad naar Anderlecht.

Gebruiksovereenkomst Stad-K.V. Kortrijk wordt “geactualiseerd”

Het is zover.
Die overeenkomst tussen Stad en de cvba Kortrijk Voetbalt van 2004 wordt bëeindigd en er komen onderhandelingen met het oog op het sluiten van een nieuw akkoord. De van rechtvaardigheid en billijkheid doordrongen ambtenaren van de directie Communicatie en Recht (dossierbehandelaar: Yves Vanneste) hebben al grondig voorbereidend werk geleverd.
Mogen we nu hopen dat achter de schermen is overeen gekomen dat de schepen van Sport zich even afzijdig houdt? Stefaan Bral die alles, maar dan ook alles waar hij even voorbijkomt in de war stuurt.

De “geactualiseerde” overeenkomst zal drie delen omvatten, zijnde:
1. Een algemeen deel waarin alles terug te vinden is in de nog lopende overeenkomst: bepalingen, omschrijving van het voorwerp van de ingebruikneming, duur, rechten en verplichtingen van beide partijen, enzovoort.
2. Een facilitair deel, zijnde het toekennen van een trekkingsrecht op jaarbasis voor nieuwe investeringen en onderhoud, met daarbovenop een vaste jaarlijkse toelage.
3. Een sportief-sociaal deel, waarbij de club verplicht wordt om een volwaardige jeugdwerking uit te bouwen en ten opzichte van de gemeenschap een aantal afspraken moet nakomen.

Voorwerp van de ingebruikgeving is het Guldensporenstadion, een oefenveld campus Wembley en op wedstrijddagen de parking Wembley en de zgn. Astriddreef. Met uitsluiting van de terreinen van “Stade” ! De club zal die terreinen (eigenaar is het OCMW!) niet meer exclusief mogen gebruiken. Stad zal de exploitatie en programmatie in eigen beheer nemen. Toch Bral niet? Alstublieft zeg. De jaarlijkse vergoeding is zoals voorheen gewoon kosteloos.

Met de toekenning van een trekkingsrecht voor nieuwe investeringen en onderhoud, en een vaste jaarlijkse werkingstoelage wil Stad de steeds doller worden kosten aan banden leggen. Onze lezers weten hoeveel miljoenen (euroots!) de club de laatste vijf jaren al heeft gekost aan de belastingbetaler. De energiekosten swingen de pan uit. En laatst is nog een investeringstoelage van 550.000 euro toegekend voor veldverwarming en drainage.

In het sportief-sociaal deel van de nieuwe overeenkomst wil Stad dat de club verder toegangskaarten ter beschikking stelt, meewerkt aan stadsinitiatieven, een supportersdag inricht, en nog zo’n een aantal dingen.

Het schepencollege wil het debat op de gemeenteraad van 13 september duidelijk sereen houden. Een concrete lijstje van de vele contractbreuken door KVK gepleegd en de arrogante eisen van de club ontbreekt in de memorie van toelichting. Men heeft het over “een cumul van vaststellingen en feitelijkheden”. “Diverse signalen” die erop wijzen dat een actualisering van de lopende overeenkomst nodig is. In deze snel veranderende maatschappij.

Op facebook heeft raadslid Philippe De Coene (SP.a) al zijn ergernis uitgesproken over de beëindiging van de gebruiksovereenkomst van 2004, zo “midden in de competitie”.

BREAKING NEWS / Overeenkomst Stad-KV Kortrijk wordt beëindigd

Weldra meer hierover…
Iets zeer curieus !

Het schepencollege van 18 augustus heeft dit punt uitgesteld.
Op 25 augustus heeft het schepencollege nog werken (VIP-club 19) toegestaan in toepassing van de gebruiksovereenkomst van 2004. Wat zou er gebeurd zijn op de zitting van 1 september? Agendapunt op de valreep toegevoegd?

Nu stelt CBS dus aan de komende gemeenteraad van 13 september voor om het akkoord van 2004 (met de aanhangsels) te beëindigen. Met dien verstande dat het stadsbestuur onderhandelingen wil opstarten met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst. De principes die daarbij zullen worden gehanteerd zijn niet mis.
Raadsleden weten weer nergens van. ZE MOETEN HET MAAR WETEN.

Uitgestelde agendapunten

De nieuwe cultuurintendant Wim Vanseveren zou zijn eerste tussentijds verslag begin juli voorleggen aan het schepencollege. Dat werd dus geagendeerd op… 18 augustus. Punt uitgesteld… (Het komt nu terug op het College van 8 september.)
Het voorstel om de gebruiksovereenkomst tussen Stad en KVK te beëindigen zou ook op 18 augustus ter sprake komen geagendeerd en is toen verdaagd. (Zie een vorig stuk.)

Sinds begin dit jaar zijn er al 20 gevallen geweest waarbij het schepencollege er niet toe kwam om onmiddellijk een beslissing te nemen. Het meest merkwaardige hierbij is dat nogal wat van die agendapunten niet eens terug op de agenda komen. Enkel de punten waarover een beslissing uiteindelijk moeilijk kan uitblijven zien we na een tweetal weken of zo terug opduiken. Het gaat dan om evenementen zoals “eiland van licht”, “lelijke plekjes”, “Kortrijk Congé”. Of een erfpacht zoals die van de Oude Dekenij. Of de aankoop van het Voka-gebouw op het Casinoplein.

Bepaalde gewichtige beleidsbeslissingen blijven vaak uit: over sociale dienstverlening, de activeringsheffing op onbebouwde percelen, het nieuw jeugdbeleidsplan 2011-2013, de besparingsmaatregelen, een engagementsverklaring over “minder hinder bij openbare werken”.
Hoe dat zo komt, daar zou een gemeenteraadslid wel eens naar kunnen informeren.
Triviale redenen mag men hierbij niet uitsluiten. Een bevoegde schepen die afwezig is. Of zijn dossier niet kent. Of niet wist dat het punt was geagendeerd. Misschien was het dossier al te klungelig om voor behandeling in aanmerking te komen. Constateerde men ter plekke dat er nog een probleempje was.
Misschien bevatte het punt enige splijtstof om de coalitie CD&V-VLD te doen ontploffen. Misschien ging het om een ACW-voorstel waarmee de middenstandvleugel binnen het schepencollege niet kon akkoord gaan.

Raadsleden zouden dat toch eens moeten uitvlooien. Want het is waarlijk zo dat het lijstje van uitgestelde punten jaar na jaar steeds langer wordt. In de vorige bestuursperiode (coalitie CD&V-SP) kwam dit zéér zelden voor.

Hierna het lijstje van dit jaar, per maand en tot en met de zitting van 18 augustus.

Augustus
– Verslag intendant cultuur.
– Beëindiging gebruiksovereenkomst Stad-KVK.
– “Eiland van licht”.

Juni
– Sociale dienstverlening.
– Oude Dekenij.
– “Kortrijk Congé”.

Mei
– Activeringsheffing op onbebouwde percelen. (Voor de tweede maal uitgesteld.)
– Pauluskerk.
– Nieuw jeugdbeleidsplan 2011-2013.

April
– Reglement activeringsheffing onbebouwde percelen.
– Aankoop VOKA-gebouw.
– Uitleenpost Lange Munte.
– Interreg IVB en het project “lelijke plekjes”.

Maart
– Erfpacht buurthuis Molenheem.
– Venning.
– Project proeftuin buurtsportbegeleiders.
– Besparingssuggesties.

Februari
– Engagementsverklaring “minder hinder”.
– Opname van een weg in het openbaar domein.
– Erkenning van kunst- en cultuurorganisaties.

Gebruiksovereenkomst tussen Stad en KVK nog niet beëindigd

Alom heerste grote consternatie in onze redactielokalen toen we op de dagorde van het schepencollege dd. 18 augustus als punt 106 lazen dat de gebruiksovereenkomst tussen Stad en de voetbalclub Veeka zou worden beëindigd.

U moet namelijk weten wat in dat akkoord van 16 februari allemaal voorkomt. Om van de aanhangsels (soort uitvoeringsbesluiten) nog te zwijgen. Het eerste aanhangsel van 19 mei 2008 brengt bijvoorbeeld het stadion in overeenstemming met de voetbalregelgeving. Kostprijs voor Stad (dat zijn wij): minsten 1,5 miljoen euro. Het tweede van 17 december 2008 zorgt voor bijkomende parkeergelegenheid, oefenvelden en past de jaarlijkse stadsvergoedingen voor onderhoud en energiekosten eventjes aan. (Vorig jaar ging het om 180.000 euro.) Voorts is toen nog geregeld hoeveel VIP-kaarten (10) en zitplaatsen (50) het stadsbestuur (onder meer raadsleden) kan krijgen.

Een persbericht van 30 juni – uitgaande van een ambtenaar! – sprak al dreigende taal over de mogelijke beëindiging van de gebruiksovereenkomst.
Men vond dat het akkoord aan “actualisering” toe was. De afspraken rond het onderhoud van de infrastructuur konden nu wel eens een keer geëvalueerd. Er moest een grotere responsabilisering komen rond het energieverbruik. Grotere (financiële) transparantie van de club. Meer professionaliteit en deskundigheid van de bestuursorganen. Enzovoort.
Nou. En in de mate dat het College vaststelt dat hieraan geen gevolg wordt gegeven, zou dit een bijkomend argument zijn om de gemeenteraad voor te stellen om een beëindiging van de overeenkomst te overwegen.

Dat zal nog wel even duren. Terwijl het schepencollege intussen vanwege KVK alweer twee contractbreuken heeft vastgesteld. (Zie een vorig stuk.)
Tot onze opluchting is in zitting van 18 augustus het punt “beëindiging van de gebruiksovereenkomst” uitgesteld.
En op de dagorde van het schepencollege van vandaag 1 september komt het weer niet voor.
Supporters, ga maar allemaal rustig slapen.

P.S.
Het valt steeds meer op hoe vaak agendapunten van het schepencollege worden uitgesteld. Kortrijkwatcher zal het daar nog eens over hebben.