Het eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai krijgt eindelijk een directeur

0p 28 januari 2008 is de eurometropool met veel bombarie in onze Budascoop officieel van start gegaan. Kostprijs van het evenement iets van 20.000 euro. (Voorafgaande studies voor de oprichting kostten verschrikkelijk veel geld.) Sindsdien hebben we niets meer gehoord van die grensoverschrijdende praatbarak. Heeft nog niet eens een eigen website. Maar zwemt wel in het geld. Een jaarlijks budget van 1 miljoen euroots. Hoe die centen worden bijeengescharreld is een raadsel.
De eurometropool had een soort voorloper. Die Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales (GPCI of COPIT in ’t frans) heeft er volgens onze berekeningen minstens 2,4 miljoen euro doorgesleurd. Allemaal opgegaan in dure reisjes, symposia, studies, rapporten, etentjes, seminaries. Iemand nog gehoord van het miljoenenproject GROOTSTAD ? (Zie stuk van 29 januari 2008 in KW.)

Twee jaar heeft men er over gedaan om een algemeen directeur te vinden. Vanaf 1 september komt de Kortrijkzaan Stef Vande Meulebroucke (van de vzw Buda) in functie. Met een staf van wellicht ooit 7 à 10 personen (het Grensoverschrijdend Agentschap) zal hij zijn intrek nemen in het Casinogebouw dat Stad kocht van VOKA terwijl men niet wist wat te doen met het gebouw.

Tot voor kort was Stefaan De Clerck voorzitter van de eurometropool. Sinds april is dat de rode Martine Aubry van Rijsel.
Kort voordat De Clerck afscheid nam van zijn prestigieuze functie kreeg hij een alhier totaal onopgemerkt interview op hhtp://grandlille.eurosblog.eu. (Zie onder ‘rubriques’: In het nederlands.) Titel: “De eurometropool is natuurlijk al een realiteit”
We memoreren hier enkele opvallende vragen en antwoorden uit dat vleierige en wollige gesprek. Zeer onvolledige en héél beknopte samenvatting, want het onderonsje is waarlijk te lang uitgevallen. Cursief gedrukt wat kommentaar van KW.

Vraag: “Meneer de Clerck, is de metropool al operationeel?”
Antwoord: “Natuurlijk al een realiteit. Die structuur is niet altijd gemakkelijk te beheren, maar toch bestaat die. Natuurlijk blijft er ook enorm veel werk. Er zijn veel uitdagingen. Maar het is toch leuk om te zien dat er nog veel werk op de plank is.”
De Algemene Vergadering telt 84 leden. Er is een Bureau met 32 leden. Een Agentschap (secretariaat) met 7 à 10 medewerkers.

Vraag: “Stellen er zich nog (administratieve, juridische, enz) problemen?”
Antwoord: “Het zijn allemaal zeer concrete dingen die gebeuren want de metropool als structuur wil niet zelf alle initiatieven nemen. Er moet nog veel gewerkt worden.”
De Clerck verwijst hierbij naar het festival ‘NEXT’. De eurometropool als instelling heeft en had daar niks mee te maken.

Vraag: “Wat is de rol van de voorzitter? Wat zijn uw vaardigheden?”
Antwoord: “Voor een deel bestaat de rol in het bekleden van protocollaire functies. De voornaamste verantwoordelijkheid is eerst aanwezig te zijn.”
Madam Aubry laatst nog in Kortrijk gezien?

Vraag: “Wat waren de belangrijkste projecten die u wilde realiseren?? Hebt u de objectieven bereikt?”
Antwoord: “Blij dat “le Conseil de développement/transforum” is opgericht. Belangrijk dat de commissies zijn opgericht. Er zijn zeer goede afspraken over de kostprijs en treinverbindingen tussen Rijsel, Kortrijk en Doornik.”
De eurometropool had niets te maken met die treinverbindingen.

Vraag: “Voelen de inwoners van de metropool zich bij die structuur betrokken?”
Antwoord: “Meestal zitten burgers al in georganiseerde initiatieven. Het is een bottum-up structuur. We willen dingen diep bewegen, meefaciliteren. Wij willen alles wat beweegt proberen te stimuleren.”

Vraag: “Is er nog mogelijkheid om een fonds op te richten om steun te bieden aan kleine projecten naar de burgers toe gericht?”
Antwoord: “Er zijn heelwat vormen van interventie denkbaar. Het is vooral belangrijk om het label Eurometropool te kunnen geven. We willen gewoon helpen.”
In feite zegt De Clerck hier dat er geen fonds is. Logistieke hulp is mogelijk.
Vraag: “Nog een vraag over de zichtbaarheid van de structuur. De naam aanpassen?”
Antwoord: “Het is dus een Eurometropool.”
(We slaan een vraag over.)
Onze laatste vraag: “Verwacht u belangrijke vooruitgang is de komende jaren?”
Antwoord: “Wij gaan ervan uit dat Martine Aubry een nieuwe dynamiek zal brengen. Ik zal als minister van Justitie een grensoverschrijdend initiatief nemen inzake veiligheid.”
We wachten af.

De opening van het winkelcentrum K kostte ons meer dan 100.000 euro

Ja.
Op 17 maart raamden we de kosten van Stad bij de vierdaagse opening van het megawinkelcenrum K in Kortrijk op ongeveer 30.000 euro. Die raming sloeg dan op de inzet van gratis bussen, jobstudenten en de aanschaf van broodjes. De echte afrekening moet nog komen. Die eerste raming houdt ook geen rekening met allerhande logistieke steun van stadsdiensten.
De ware kosten zullen we dus nooit kennen,

Tijdens die vierdaagse van 11 tot en met 14 maart werden 421 politiemensen ingezet, en zij presteerden in totaal 2.694 uren.
De globale prijs voor die inzet wordt geraamd op 72.217 euro, waarvan 50.699 euro ten laste van onze zone VLAS, 8.151 euro van de federale politie, en 13.365 euro ten laste van andere zones.

Het is de fractieleider van het Vlaams Belang Maarten Seynaeve die de euvele moed had om hierover een schriftelijke vraag te stellen.
Uit het antwoord van de korpschef blijkt niet dat men een poging zal doen om die kosten te factureren.
Hij merkt integendeel op dat het hier niet gaat om netto-kosten, want een aantal zaken zouden toch gepresteerd worden..

Wat betaalde u per inwoner aan… investeringen?

In een vorig stuk gingen we na wat Kortrijkzanen betaalden per inwoner voor allerlei posten in de “gewone dienst”, d.w.z. de courante uitgaven.
Nu bekijken we even wat de investeringen (“buitengewone dienst”) van 2009 ons kostten per capita, dus baby’s inbegrepen.

Volgens de berekening van het stadsbestuur ging het voor het totaal aan uitgaven om 371 euro per inwoner. (In het verkiezingsjaar 2006 : 575 euro !).
Nu moet u eerst even dit weten. Voor het bekomen van dit cijfer gaat men uit van het uitgavenbedrag dat is “vastgelegd”. Natuurlijk. Het gaat om die investeringen waarbij Stad daadwerkelijk een verbintenissen heeft aangegaan met de aannemers. Het contract is ondertekend. Die vastgelegde uitgaven bedroegen vorig jaar dus slechts 27,45 miljoen euro. Dit is slechts 55,8 procent van wat men zich had voorgenomen, namelijk 49,18 miljoen.

Wat moet u nog weten? Die facturen werden vorig jaar niet allemaal uitbetaald hoor. Geloof het of niet: van dat bedrag is vorig jaar slechts 12,8 miljoen euro daadwerkelijk aangewend of aangerekend. Dit staat allemaal nooit in de krant. Dat betekent dat we door allerlei vormen van traagheid van bestuur (soms vanwege onvoorziene omstandigheden) per inwoner concreet slechts 173 euro hebben uitgegeven.
Nog iets wat zou moeten weten.
Hoeveel zou u per inwoner hebben uitgegeven indien Stad alle beloofde investeringen binnen dat jaar had uitgevoerd? Wel, niet minder dan 665 euro ! Want er was oorspronkelijk voor niet minder dan 49,18 miljoen begroot aan investeringsuitgaven. Maar de tweede begrotingswijziging van september 2009 heeft allerlei grote werken geschrapt of uitgesteld. Bijvoorbeeld de heraanleg van de Broelkaai (1 miljoen), aankoop gronden (Bad Godesberglaan voor 2 miljoen), site Callens (2,7 miljoen), enzovoort.

Even de totale investeringsinspanningen per inwoner samenvatten.
Begroot: 665 euro.
Vastgelegd: 371 euro.
Aangerekend: 173 euro.

Nu maken we het even nog wat ingewikkelder.
Als onze schepen van Financiën Alain Cnudde uitpakt met “de uitgaven in buitengewone dienst”, dan heeft hij het niet enkel over “pure investeringen”, maar ook over overdrachten en schulduitgaven.
“Overdrachten” zijn investeringen in allerhande zaken waar Stad (een schepen) zich om een of andere reden bij betrokken voelt. Zo kreeg “Mijn Restaurant” 50.000 euro. Het handelsdistrict 78.000 euro. Het ondernemerscentrum 75.000 euro. Designregio 100.000 euro.
Kortrijkwatcher vindt dit geen pure investeringen. Maar het totaal van die overdrachten ligt gelukkig niet erg hoog. Vorig jaar: 430.000 euro.

De “schulduitgaven” zijn wel beduidend groot: 5,6 miljoen. Maar dat zijn door Stad toegestane leningen aan derden of deelnemingen. We gaven bijvoorbeeld aan de kerkfabrieken een doorgeeflening van 316.000 euro. Aan de Xpo (NV XOM) 2,5 miljoen ! Op termijn krijgen we dat geld terug. (Is dat voor de Xpo al gebeurd?)
Vandaar dat we die uitgaven met permissie ook niet als ware investeringen willen beschouwen.

Aan pure investeringen werd vorig jaar voor 43,14 miljoen begroot. Begroot ! Dat wil niet zeggen: vastgelegd. De daadwerkelijke verbintenissen sloegen slechts op 22 miljoen euro. Niet gebruikt: 21 miljoen.
En, er werd voor slechts 7,6 miljoen echt uitbetaald. Onvoorstelbaar.

Vandaar nu een ander overzicht van onze pure investeringsinspanningen per inwoner:
Begroot: 583 euro.
Vastgelegd: 298 euro.
Aangerekend: 103 euro.

Misschien wilt u nog weten voor welke posten u zich persoonlijk het meest hebt ingespannen?
Voor “jeugd, volksontwikkeling en kunst”: 71 euro. Maar zoals u weet zit daar ook sport in. Eenzelfde bedrag ging naar “verkeer”. “Afvalwater” kostte 58 euro per inwoner. “Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening”: 36 euro. Basisonderwijs: 15 euro.