De pers en het voetbal – een hersenscheet

Al geruime tijd geleden dat er hier op KW nog een bericht of gewone feitelijke mededeling zonder duiding of kommentaar is geplaatst onder de rubriek “hersenscheten”.
Een hersenscheet is een gedachte (feit mag ook) die je er plots uitflapt, en daarbij op hetzelfde moment denkt: gvd had ik dat maar niet gezegd !
Welnu.
Kortrijkwatcher heeft al vier stukken gewijd aan de gigantische miljoenen-uitgaven die Stad (dat zijn wij) besteedt aan de voetbalclub KVK. Eerste stuk en de vorige dateren van 3 maart. Alle gewone en investeringsuitgaven netjes op een rij. Niemand die daar weet van had. Geen supporter, geen raadslid, geen belastingbetaler, zelfs geen schepen. Zelfs Stefaan Bral niet. Misschien wel raadslid en fervente supporter van het eerste uur, Ph. De Coene naar we tegenwoordig mogen hopen. Of dinge, Patrick.

Een primeur van jewelste. Dat wel. Hier.
Alle plaatselijk bevoegde persjongens hebben die verhalen gelezen. Maar tot op de dag van vandaag nog niet als coverstory overgenomen. Over WTV hebben we het nu niet. Dat is sport.

Het is in de tradionele media tussen ons, lezers en kijkers, waarlijk een taboe-onderwerp.
Papieren Perse (van de dode bomen) krijgt nu nog twee kansen.
In het volgende schepencollege (morgen) vraagt schepen Stefaan Bral om aan KVK een “voorafname” uit te betalen van de zgn. gewone toelagen voor KVK. Zo’n College wordt dan over de middag gevolgd door een persbabbel. Veel lezers van kranten weten dit niet en kunnen het niet weten. Jammer.
Een uitgelezen moment voor de perse om te vragen naar de zin van die voorafname, gezien al die immense stadsuitgaven voor de club. Gezien de play-off nu ook. Aanstaande donderdag dus even de krant openslaan.

Tweede kans op verslaggeving in de gedrukte media is op woensdag 14 april na de gemeenteraad van volgende maand. Of misschien reeds des anderendaags den 13den april, als breaking news. Als er geen kink in de kabel komt zal de Raad op 12 april namelijk beslissen of er al of niet dit jaar NOG een toelage van 300.000 euro komt voor verfraaiende werken in het Guldensporenstadion. Werken waartoe Stad niet gehouden is om ze te financieren. Hier op KW door onze medewerker onderzoeksjournalist Dieppe Throot al goed uitgelegd. Door het Fonds Decroos voor bijzondere journalistiek betaald.
Maar zullen de raadsleden dan wel durven vragen of het hier voordien gepubliceerde cijfermateriaal misschien klopt?
Zeer veel sorry hoor.
Misschien is deze hersenscheet voorbarig.

Hoe uw rijke bibliotheek bewaren, ontsluiten en valoriseren in samenwerking met Stad?

Belleman en bibliofiel Peter Caesens met uw “Alles Behalve Ideale Bibliotheek” ! Dit is een bericht voor jou.
Nog onlangs slaakte je op uw webstek een noodkreet. Je weet geen raad meer met uw tonnen papier en vraagt je vertwijfeld af hoe het verder moet met uw slinkend kapitaal, nochtans nodig om uw erfgoed nog enigszins te redden voor het nageslacht.
Er bestaat – zoals je weet – een simpele methode om wat geld uit de stadskas te rijven. Maak van jouw ABIB een door stad erkende culturele vereniging (een private stichting bijvoorbeeld) en dien een projectaanvraag in. Helaas – en dat weet je ook wel – krijg je dan slechts een jaarlijkse forfaitaire subsidie van 150 euro, tenzij je met een puntensysteem uw activiteiten kunt declareren. Uw aanvraag moet daarbij nog gehonoreerd worden door de cel Socio-Cultureel Verenigingswerk, die – zoals je weet – zeer sporadisch bijeenkomt en veel noten op haar zang heeft.

Peter.
Er bestaat een geheel nieuwe methode om onopgemerkt gemeenschapsgeld in de wacht te slepen en daarenboven nog te genieten van aanzienlijke, onbetaalbare logistieke steun van Stad, subsidiair van de welbekende Erfgoedcel.

Neem nu toch eens een meer adellijk getint voorbeeld aan schepen Jean de Bethune van Marke. Om een erfgoe-bib na te laten.
In 2004 heeft de vader van Jean, de genaamde Emmanuel baron (Pierre, Maria, Ghislenus) samen met zijn vrouw Margaretha plus nakomelingen Jean, Sabine en Godelieve een stichting in het leven geroepen: de Fondation de Bethune. Nr. 862 966 042. (Zoek jaarrekening.)
Zij heeft als doel te waken over het erfgoedgeheel van de familie. Over het kasteel, enkele kapellen in Kortrijk, Marke en Zwevegem, maar ook over het uitgebreide archief en de bibliotheek.
Zoals je weet kon Manu in het verleden als burgemeester hiervoor al wat beroep doen op stadspersoneel. Passons.

Eenmaal uw akte verleden bij de bekende notaris Boes (dat is de beste in Kortrijk althans voor dit soort zaken), richt je een subsidieaanvraag in bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Formulier te vinden op Tinternet. Gedelegeerd bestuurder Jean de Bethune van de gelijknamige Stichting kon zo vorig jaar – mits wat ruggesteun of referenties – van de Vlaamse Gemeenschap 50.000 euro subsidie opstrijken, plus nog steun van de partner genaamd het KAtholieke DOCumentatiecentrum (KADOC) uit Leuven, je wel bekend.

Nu lijkt het er sterk op dat de Stichting dB een aanvraag deed voor een verlenging van het project bij het Erfgoedagentschap.
En zie nu wat Gedelegeerd Bestuurder Jean heeft bedacht om te ontsnappen aan de criteria van het Kortrijkse subsidiereglement.
Hij vraagt geeneens om speciën, – neen – althans niet direct. Zijn projectaanvraag is bij het Schepencollege (waar hij deel van uitmaakt) gewoon uitgemond in een samenwerkingsovereenkomst met Stad, meer in het bijzonder met onze Erfgoedcel. Gelukkig was de schepen bij de bespreking van dit agendapunt even naar buiten. Anders was her er nooit van gekomen. Dit even terzijde.

ERF-GOE-BIB

Het komt daar voor de erfgenamen heus wel allemaal op tijd in orde op het kasteel, met een gevaloriseerd archief en bibliotheek. Goed voor een veiling.
Via het cultureel-erfgoedconvenant kan Stad rekenen op werkingskosten vanuit de Vlaamse Gemeenschap. 205.000 euro. Dat geld, Peter, zal nu ongetwijfeld deels in natura via de Erfgoedcel doorgesluisd worden naar het archief en de bibliotheek in le château de Marke. Was niet helemaal voorzien in de planning van erfgoed dit jaar, maar het zij zo. Planning was : evenement OnGELOOFlijk en niet veel meer.
Tussen de Erfgoedcel en de Stichting dB is een samenwerkingsfiche opgesteld.

Wat is nu de rol van de Erfgoedcel als partner in het kasteelproject?
– De Erfgoedcel neemt de Stichting op in haar netwerk, communiceert belangrijke activiteiten via haar kanalen en deelt haar expertise op vlak van publiekswerking.
– De Erfgoedcel ondersteunt de ontsluiting van de collecties van de Stichting.
– De Erfgoedcel zetelt in de begeleidingscommissie (??) van het project. Begeleidingscommissie?

Kortom, Peter, je begrijpt dat er op het kasteel in Marke zo nu en dan (niet meer bij nacht en ontij) opnieuw ambtenaren zullen opduiken om een en ander te helpen digitaliseren, klasseren, preserveren, inventariseren en ontsluiten. Net wat jij nodig hebt in uw ABIB.
Maar we benoemen dat zeker niet als een financiële inbreng van stadswege. Laat dit gezegd zijn. Alles blijft buiten het stadsbudget.

Peter.
De Stichting heeft nu ook een website, totaal niet te vergelijken met die van jou.
www.stichtingdebethune.be
Gestart begin maart, en er staat nog bijna niets op. 1 pag. Verwacht er dit KW-stuk als pure uitleg bij het project later maar niet op.
Oogt niet mooi ook. Niet flashy. De Erfgoedcel kan (zal) die misschien gratis verder uitbouwen en de lancering ervan verzorgen middels een persmoment.
Peter.
Nog een project dat Erfgoedcel in samenwerking met het kasteel in het vooruitzicht stelt: een studiedag wijden aan bedreigd erfgoed in familiebezit. Zorg dat je erbij bent.

P.S. (1)
Maar. Waarom komt die samenwerkingsovereenkomst niet voor de gemeenteraad en weten raadsleden nergens van?
Omdat het College “op zijn eigen” bevoegd is tot het sluiten van samenwerkingsverbanden die de termijn van één jaar niet overschrijden. Wist dit niet. Echt niet. Zou beslist zijn in een gemeenteraad van 24 (?) september 2007, punt 3.4. art 2.
Uitsluitend voor gemeenteraadsleden:
vraag eens dat aanvraagformulier op dat de Stichting dB heeft ingevuld om opnieuw projectsubsidie te krijgen. Bijlage 3: samenwerkingsfiche. Bijlage 2: begroting. Plus de datum van de aanvraag. Of die soms niet is gedaan vóór de goedkeuring van het schepencollege. Je weet nooit, hier in deze stad, alwaar men het ook nooit wil weten.

P.S. (2)
Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot popelt om zonder enige tegemoetkoming op een persmoment bij de ontsluiting van het archief van burgemeester Manu in de kelders te duiken van het kasteel.

Innovatie Festival in Kortrijk op komst

In oktober, tegelijk met de Interieur Biënnale, organiseert Stad een Innovatieweek. De vergaderingen zijn al volop bezig.
Voor nadere informatie hebben we dus nog alle tijd. Maar conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om allerhande overeenkomsten hieromtrent goed te keuren.
Alvast al dit.

Het budget van het Kortrijkse project bedraagt 650.000 euro, waarvan waarschijnlijk de helft wordt gefinancierd door melkkoe Europa. Stad probeert via schepen Jean de Bethune (voorzitter van de provincieraad) nog wat geld los te wrikken bij de provincie.
Het budget is opgedeeld in:
– personeelskost: 150.000 euro
– contracten: 300.000 euro
– directe kost: 129.675 euro
– indirecte kost: 45.075 euro (20 % float rate)
– overhead (Lead Partner PDC en Corporate Identity dus): 25.000 euro.

Voor het Innovation Festival in Kortrijk wordt het volgende voorzien:
– loonkost Strategische Cel: 50.000 euro
– loonkost voor vier directies: 100.250 euro
– kosten voor het inkaderen van het programma: 103.850 euro
– toelage voor medeorganisator vzw Designregio: 100.000 euro
– overheadkost Lead Partner, audit, indirecte kost, reis- en verblijfkosten voor meetings: 95.000 euro
– inbreng partners: 200.000 euro met cofinanciering van 40 procent.

Even verduidelijken.
Voor Stad is volgende verdeling voorzien:
– 15.825 euro reis- en verblijfkosten (begroting art. 93040/121-01)
– 20.000 euro publiciteit (art. 93040/124-06)
– 25.000 euro voor technische prestaties van derden (art. 93040/124-06)
– 48.850 voor het programma (art. 93040/124-06)
– 10.000 euro voor onthaal en recepties (art.93040/123-16)
– 10.000 euro voor een interne audit (art. 93040/122-01)
– 25.000 euro overheadkosten Lead Partner (art.?)
– 45.075 euro overhead en indirecte kosten (art.?)

De innovatieweek kadert in een Europees project: het 7de kaderprogramma op gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. U weet wel: Innovation and Novelty Exhibition for the Population, kortweg INNOEXPO. Nauwkeuriger: PROINNOEuropa-ENT-CIP-09-N02S00, nr. 1982/2006/EC.
Hoofdpartner is het Portugese Design Centre van Lissabon. Andere transnationale partners zijn de provincie Milaan, Alintec Scart (Milaan), Lithuarlian Innovation Centre (Vilnius), Estonian Association of Designers (Tallinn), Barcelona Centre de Disseny (in Barcelona).

De transnationale activiteiten bestaan uit drie werkpakketten rond de hoofdthema’s van INNOEXPO, met name WP2 – de organisatie van de InnovationWeek, WP3 DME award (dat is een vervolg op het bekende Admire Project!), en WP4 communicatie en netwerking.

De algemene coördinatie binnen de stad gebeurt door Marianne De Meyere van de strategische cel.

Zo. Nu weet u toch al iets.
Nu nog ons traditiegetrouw positief en constructief KW-voorstel. Laat ons in het kader van innovatie en creatie voor een jaar een Kortrijkse stadsmunt in omloop brengen.

KVK nu toch in geldnood? (2)

Enkele dagen geleden kon u uit deze krant vernemen dat Stad Kortrijk dit jaar alleen al voor minsten 1,16 miljoen euro zal investeren in ons KVK. (Zonder de toelage van 300.000 euro, en zonder de nog aan te leggen veldverwarming.)
Daarnaast gaat er nog veel geld om inzake “gewone uitgaven”.
Die zogenaamde jaarlijkse stadstoelagen (waar geen mens iets van afwist) bedroegen vorig jaar 118.069 euro en worden normaliter in vier schijven uitbetaald.
Voor wie deze KW-krant van 3 maart al heeft weggegooid nog even in detail de cijfers van vorig jaar.
– Terreinonderhoud en schoonmaak: 71.656 euro.
– Water en energiekosten: 46.413 euro.
Voor energiekosten verwachten we aan het eind van dit jaar wel het dubbele.

Sportschepen Stefaan Bral wil nu van het eerstvolgende College op woensdag aanstaande bekomen dat er een voorafbetaling van die jaarlijkse stadstoelage wordt uitgekeerd. Een voorafname. Om hoeveel euroots het zal gaan weten we nog niet. De pers zal dat over de middag van 17 maart vernemen en de raadsleden tien dagen later. Een eerste schijf moest al op 1 januari zijn uitbetaald. (Is dit gebeurd? Geen collegebesluit gezien.) De volgende schijf moet er aankomen op 1 april. Wat zal het College beslissen? Nu reeds de toelage voor een half jaar ineens uitbetalen? Voor een heel jaar?
Zal men zich baseren op het bedrag van de toelagen van vorig jaar? Is KVK voorlopig gered met 118.000 euro?

KVK heeft zich duidelijk vergaloppeerd met zijn recente uitgaven voor zogenaamde verfraaiingswerken. Voetbalkundig niet echt nodig en dus niet subsidieerbaar door Stad. Onthoud dat maar eens voor de volgende gemeenteraad.
Schepen Bral liet dit trouwens uitschijnen op de laatste gemeenteraad. Hij zei toen dat KVK misschien wat te “voortvarend” is geweest, te “enthousiast”. Men heeft werken uitgevoerd voor 411.530 euro, met bijkomende kosten ten belope van 40.000 euro. Vandaar dat KVK in september 2009 vroeg om een overbruggingskrediet (géén toelage) van 450.000 euro. Nog op 25 februari van dit jaar smeekte het clubbestuur om een krediet van 400.000 euro met een terugbetaling over vijf jaar in vijf gelijke schijven.

Het KVK-bestuur klopte zich zelfs deemoedig op de borst.
Bepaalde zinnen uit die brief van februari zijn onvergetelijk memorabel.
“Na de bouw van de tribune vorig seizoen willen we de last van de huidige werken dragen en de stad niet verder belasten.”
“Naar de publieke opinie toe is dit een zeer krachtig signaal. Als voetbalvereniging kunnen we niet blijven rekenen op de belastingbetaler.

Dat is dus wat we hier in deze webkrant sinds jaren proberen kond te maken. Voetbal is commercie en moet door de politiek als dusdanig worden behandeld.

——-
In contracten tussen Stad en KVK staat altijd dat het stadsbestuur bereid is om de investeringen te dragen voor werken die moeten gedaan worden teneinde het voetballen onder de beste omstandigheden en conform de minimale voertbalregelgeving te laten plaatsvinden. Nu is het wel zo dat Stad zelf (Bral? Stefaan de Clerck?) er heeft op aangedrongen om bijvoorbeeld drie dure designchalets (20.165 euro) te plaatsen, ten einde het imago van Kortrijk als designstad te beklemtonen. Die ledwall.

KVK toch in geldnood? (1)

Schepen Stefaan Bral zei in de gemeenteraad van 8 maart (alvorens weg te lopen) dat Stad geen bank is en daarom geen lening kan verstrekken aan de cvba Kortrijk Voetbalt. Hij herhaalde dit nog een keer in een unieke, door hemzelf in eigen naam belegde persconferentie. Pers acteert dat dan. Op een “persmoment” moet hij geen tegenspraak of moeilijke vraag verwachten.
Bral, we gaan u eerst een keer iets vertellen dat u wellicht niet weet omdat u nogal eens afwezig bent op schepencolleges.

Begin november van vorig jaar heeft uw College zonder verpinken aan de NV XOM een lening van 4.250.000 euro toegestaan ter (pre)financiering van de uitbreiding en de verbouwingen van de Xpo. Vier miljoen, terwijl er in eerste instantie slechts om 2 miljoen werd gevraagd. Xpo zou dit bedrag ten laatste terugbetalen op 1 april van dit jaar. (Zou dit al gebeurd zijn?)
En Bral, bent u dan niet op de hoogte van het feit dat Stad dit jaar een doorgeeflening van 590.000 euro schenkt aan de politiezone VLAS? En aan de kerkfabrieken nog eens 790.043 euro?

De gemeenteraad van vorige maandag kon de toelage van 300.000 euro aan KVK nog niet goedkeuren omdat men het agendapunt niet als hoogdringend kon aanzien. Raadslid Patrick Jolie die het als supportersvoorzitter kan weten zei nog dat de voetbalclub krap bij kas zit. Bral vond ook dat KVK op korte termijn in geldnood zit maar flapte er toch uit dat de hoogdringendheid “misschien niet zo evident is”. Tevens merkte hij op dat Stad nu eenmaal geen aandeelhouder of bestuurder is bij de cvba Kortrijk Voetbalt en dientengevolge geen inzage kan eisen in de financiële toestand.

Stefaan !
Eén van de voorwaarden tot het toekennen van die nieuwe toelage is dat de club een externe accountant-revisor (door Stad aangesteld!) inzage geeft in de boeken en de rekeningen controleert. (Dat KVK dit aanvaardt is ongezien en bijna niet te geloven.)

Nu moeten we Bral opnieuw iets vertellen.
De minste organisatie die van Stad een subsidie (toelage) krijgt van méér dan 10.000 euro moet verantwoording afleggen van zijn financiële toestand en rapporteren wat men met het geld zal doen en heeft gedaan. Al die organisaties (uitgenomen de vzw Habbekrats) hebben daartoe een gedetailleerd samenwerkingsakkoord met afsprakennota afgesloten.

Stefaan Bral heeft nu iets bedacht om zijn geliefde club uit de nood te helpen, in afwachting van die toelage van 300.000 euro.
Op het komend schepencollege staat een opvallend agendapunt: “voorafname van de jaarlijkse toelage aan KV Kortrijk”.
Wat heeft dat te betekenen?
Zie volgend stuk. Trouwe lezers van KW weten er al iets van.

Le château de Marke du baron Emmanuel de Bethune

Voormalig meerdere malen (tot eind van de vorige eeuw) burgemeester Emmanuel de Bethune. Vader van schepen Jean en senatrice Sabine. Manu heeft in 2006 zijn politieke mémoires gepubliceerd onder de titel “Gedachten en herinneringen”. Een kostelijk boek waarover hier indertijd en nergens anders wat recensies zijn gepleegd. De teneur van die bespreking was welwillend.

Nu heeft er een nieuw boek van de baron het licht gezien:
Le château de Marke, deux cents ans d’histoire“. Het werk telt 368 pagina’s, is weerom op zeer mooi ultradik wegend papier gedrukt en kost 20 euro.
Er bestaat een stichting “de Bethune” die zo nu en dan wat subsidie krijgt van Stad en onlangs van de Vlaamse Gemeenschap nog 50.000 euro.
Het werk is daarom te verkrijgen bij Manu zelf, tel. 056/21 66 57. (Geen portkosten als u het ophaalt in de Kasteeldreef?)

Voor het schrijven van het boek kon de baron en zijn nègre putten uit een onmetelijk archief (niet voor iedereen toegankelijk). Al twee eeuwen lang bewaart men op het domein elk document en elke brief. Als gewezen politicus en adviseur (kabinetten van Arthur Gilson en Vanden Boeynants) sleepte Manu trouwens nogal wat kilo’s aan politieke documenten mee naar zijn kasteel.
Zowat alles wat volgens de auteur belangrijk is komt aan bod: de verschillende en vele bewoners (zowel Duitsers als Engelsen en gehandicapten), de restauraties, het personeel (ook dat van Stad Kortrijk?), de tuinaanleg, fauna en flora in domein Patersmote, etc. Veel foto’s.

Baron de Bethune is op 18 juli 1930 op het kasteel geboren als spruit van Louise de Vink.
Hij behoort tot de zesde generatie die er verbleef. Manu was er wel niet altijd. Bombardementen dreven de familie naar het zuiden. Dure kostscholen tot in Nederland toe om Vlaams te leren. Vrouwonvriendelijk kot in Leuven alwaar hij niettegenstaande alles de ACW-moeder van zijn kinderen ontving. Prof in Congo. Onbestemde opdrachten in Brusselse ministeriële kabinetten. Toen in 1963 heimwee krijgen naar het Markse dorpsbeschermde domein. Om uit de heerlijkheid nog zes of zeven jaar weg te blijven. Bronnen hierover niet duidelijk.

Het kasteel is in de jaren 1802-1807 gebouwd door de overgrootvader van de grootvader van de baron. Als buitenverblijf van lijnwaadhandelaar François van Ruymbeke (+1840), tweede echtgenoot van Marie-Thérèse Delebec (+1844), de weduwe van Jean-Baptiste Bethune (+1791). De oudste bekende voorvader van de familie was ene Louis, die begin 17de eeuw schepen was Mont-Saint-Aubert. En ene Felix was in 1830 lid van het Nationaal Congres ! Stichter van België. Het familiepatrimonium is opgebouwd middels het voeren van handel oftemet speculeren in specerijen, alcohol, linnen.

Een op 13 september 1940 merkwaardige hoffelijke gast op het kasteel was wel maarschalk Göring. Die mof kende het domein al van vroeger toen hij daar in de maanden juli-november 1917 verbleef met niemand minder dan de rode baron Manfred von Richthofen. Die van het Flying Circus.

We hollen naar de stadsbibliotheek om het boek in handen te krijgen.
Zouden graag eens wat meer lezen over de evolutie van het kadaster van de familie, door de eeuwen heen.
En hoe Manu als populaire kasteelheer-burgemeester in Marke en Kortrijk en voorzitter van een bouwmaatschappij (“Mijn Tehuis”) daar in vorige eeuw mee omging.

P.S.
Die subsidie van 50.000 EUR die de stichting De Bethune (van Jean en Sabine, ondernemingsnummer 0862966042) van Vlaanderen kreeg is te wijten aan het feit dat men in het kader van allerhande erfgoeddingen wenst om een project te financieren ter ontsluiting en valorisatie van het archief te Marke. Goed zo. “Fysieke ontsluiting” – voor mensen met een badge van KADOC-Leuven – zal wel kunnen. Wie is nu de projectleider in het kasteel?

De miljoenen voor de Koninklijke Voetbalclub van Kortrijk (2)

Ditmaal hebben we het over de investeringen op en rond (Stade) het Guldensporenstadion. Eerst even opmerken dat aan KVK het gebruiksrecht van de terreinen en infrastructuur om niet werd verleend.
Op het forum van www.kvkfans.be zegt de voorzitter Franky Geldhof van de beruchte supportersclub Red Side dat Stad niets over heeft voor KVK, maar wel alles voor televisieprogramma’s zoals Mijn Restaurant en De Rodenburgs.
Nou, kan Geldhof misschien even deze bladzijde en de vorige copypasten naar zijn forum?

Promotiekost

Naar aanleiding van de bevordering van de ploeg naar eerste nationale verschafte Stad aan de cvba Kortrijk Voetbalt een toelage die moest dienen voor infrastructurele ingrepen aan het stadion, ten einde te voldoen aan allerhande eisen die de profliga stelt aan clubs uit de eerste klasse. Dat ging dan om de renovatie van tribune 3, de verlichting, sanitair, afsluitingen, persvoorzieningen, camerabewaking.

Voor welk bedrag wou Stad hierbij tussenkomen?
Maximaal voor 1.594.389,84 EUR. Te verhogen met het BTW-gedeelte dat niet kan gerecupereerd door KVK. Wel, in februari 2009 heeft het Schepencollege een eindafrekening gekregen van 1.511.447,75 euro plus 28.347,63 eur BTW. Het totaal is minder dan de voorziene toelage, maar gelukkig was daar iets over afgesproken. Het restant van 54.594,46 euro mag KVK simpelweg behouden.
De laatste schijf van deze toelage van 1,59 miljoen euro heeft Stad intussen al een jaar geleden uitbetaald.
Plus nog zowat een jaar geleden is er al een betaalbaarstelling uitgevoerd voor niet-recupereerbare BTW ten belope van niet minder dan 127.901,95 euro. Maakt alles samen iets van 1,72 miljoen. Maar die BTW bedraagt 250.000 euro.
Zo komen we aan een totaal van 1.844.389 euro, door Stad betaald, alleen al naar aanleiding van de bevordering naar eerste klasse.
We onthouden even dit cijfer.

Kunstgrasvelden

We vonden met zijn allen dat een club van eerste klasse wel wat meer trainingsmogelijkheden kon gebruiken.
Men wou dus kunstgrasvelden op Stade. De studieopdracht voor de aanleg kostte 63.404 euro. De aanleg zelf 1.289.730 euro. Totaal: 1.353.134 euro.

Waren er nog investeringen in 2009?
Ja. Voor het aanpassen van het dak tribune KVK-jeugd gaf men 18.283 euro uit.

Zal er dit jaar nog geïnvesteerd worden?

Ja. Sportschepen Stefaan Bral heeft een masterplan bedacht waarin voorlopig de bouw van een sanitair blok(KVK-Jeugd) is voorzien dat 1 miljoen mag kosten. Eén miljoen euro. Nog in dat masterplan voorziet men de aanleg van een natuurgrasveld (KVK-Jeugd) voor 160.000 euro.
Dit jaar 2010 gaat er dus zeker al 1.160.000 euro naar het KVK-voetbal.
Oei. Bijna vergeten. In de gemeenteraad van volgende maand april keurt men nog een investeringstoelage goed van 300.000 euro voor reeds uitgevoerde “verfraaiingswerken”. Maakt niet minder dan 1.460.000 euro.

De supporters van de Red Side zijn waarschijnlijk nog hoogst benieuwd naar wat Stad aan investeringen heeft gedaan sinds 2005.
Ziehier dan.
– Voor warmwater in kleedkamers, de huisvesting van stewards en diverse veiligheidswerken is 88.416 euro uitgegeven in het jaar 2005.
– In 2006 werden bewakingscamera’s en wateraansluitingen en frontpanelen vernieuwd. Kostprijs: 84.221 euro.
– 2008 was ook een goed investeringsjaar. Er werd geschilderd en opgefrist, een berging gemaakt en containers geplaatst. Voor een bedrag van 245.454 euro.

Samengevat

In de periode 2005-2009 is door Stad 1.789.514 euro geïnvesteerd.
Tel dan daar de kosten bij voor het Guldensporenstadion ter gelegenheid van de bevordering en we komen uit op een bedrag van van 3.633.903 euro. Tel daarbij de kunstgrasvelden ter waarde van 1,3 miljoen.
Dit jaar komt er nog 1,4 miljoen bovenop. En straks moeten we nog dat voetbalveld gaan verwarmen !!

Tel daar dan de “gewone uitgaven” bij. Het bedrag dat hier gisteren is gemeld.
En stuur deze factuur door naar de supporters, hoeveel dat er ook mogen zijn. Voor de supporters van het eerste uur het bedrag in mio EUR best eens omzetten in mio oude BEF.

P.S.
De voorzitter van de Red Side beweert dat Stad zich niet houdt aan zijn beloften. Waarschijnlijk bedoelt hij dat Bral himself op eigen initiatief in de drie design-drankchalets (kostprijs 20.165 euro) en in de nieuwe cantine (34.526 euro) onder de hoofdtribune meer belooft dan hij in het schepencollege kan gedaan krijgen.

De miljoenen voor de Koninklijke Voetbalclub van Kortrijk (1)

Gisteren heeft de schepen van Sport Stefaan Bral (nu hij er toch was) gepoogd om een machtsgreep te plegen in de gemeenteraad. Hij wou aan zijn geliefde KVK “bij hoogdringendheid” een toelage van 300.000 euro schenken. Maar om bij hoogdringendheid een punt op de agenda te plaatsen is een 2/3de meerderheid nodig en die is niet behaald. De nood aan een dringende maatregel moet daarbij nog bewezen worden. Twee CD@V-parlementariërs (Roel Deseyn en Carl Decaluwé) onthielden zich. Minister Q was er niet. U leest er alles over in de pers. En nog meer of beter op de skynetblog van raadslid Marc Lemaitre “kortrijklinksbekeken”.

Wat evenwel nog nergens ter sprake is gekomen (tenzij hier op KW, weliswaar onvolledig), dat is een samenvattend overzicht van de miljoenen euroots die Stad (dat zijn wij) spendeert aan onze zogenoemde Kaveeka. Betalende supporters hebben er geen benul van hoe dankbaar zij moeten zijn voor de belastingbetalers. De voorzitter van die supporters (raadslid Patrick Jolie) heeft het aan hen (= hun) ook nooit verteld. Staat niet op de website van de club.

Laat ons eens beginnen met de zgn. gewone uitgaven sinds 2005, dus nog niet met de investeringen. In de hiernavolgende bedragen zijn de subsidies voor KVK-Jeugd inbegrepen.
2005: 31.401 euro.
2006: 27.883 euro.
2007: 29.908 euro.
2008: 34.432 euro.
2009: 32.869 euro.
Totaal van die gewone uitgaven over vijf jaar: 156.495 euro waarvan 46.122 euro voor “jeugd”.

Maar dat is niet alles.
Wij allen betalen ook voor energie die Koning Voetbal op en rond het Guldensporenstadion verbruikt. Voor gas 90 procent zonder limiet. Voor elektriciteit ook 90 procent maar gelimiteerd tot 25.000 euro per jaar. Voor water 90 procent, zonder limiet.
Hierna de drie toelagen samen per jaar.
2005: 45.431 euro.
2006: 46.709 euro.
2007: 48.223 euro.
2008: 81.223 euro.
2009: 46.413 euro.
Totaal van deze energietoelagen: 268.142 euro. Voor 2009 zal er nog een afrekening (verhoging) moeten gebeuren want men baseert zich telkens voorlopig op het verbruik van het voorlaatste jaar. En de energiekosten swingen de pan uit. Wordt minstens 80.000 euro.

Het is nog niet gedaan.
Er is nog een jaarlijkse stadstoelage voor gewoon terreinonderhoud en schoonmaak.
Maar van die vergoedingen kon onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot spijtig genoeg enkel de cijfers voor het jaar 2009 opdiepen.
Schoonmaak kost 20 euro per uur. 740 uren. Groenonderhoud ook 20 euro voor 1.206 uren. Dan is er nog een tegemoetkoming voor grasmachines van 3.500 euro, diverse uitgaven voor netten en kalk en zo voor 6.000 euro. Volgens een gebruikscontract daterend uit 1995 betaalt Stad nog een jaarlijkse vergoeding van 22.000 euro voor wij zouden niet weten wat.
Kortom, vorig jaar kreeg KVK van ons voor gewoon terreinonderhoud 71.656 euro.

Laat ons nu een keer de som maken, enkel voor het vorige jaar 2009.
Uitkomst is dan: 150.938 euro.

De totale som voor de laatste vijf jaren kennen we dus niet bij gebrek aan cijfergegevens voor het terreinonderhoud.
Zonder dat onderhoud in al die jaren gaat het om 424.637 euro. Stel dat we die terreinvergoedingen zomaar lukraak schatten op een gemiddelde van vijfmaal 50.000 euro dan komt er nog 250.000 euro bij. Dat geeft dan zoiets van 27 miljoen oude BEF. Laat ons maar afronden tot 30 miljoen oude franken, energie inbegrepen.

Nu nog de investeringen in mio EURO uitgedrukt. Voor een volgend stuk.

Islamisering in Kortrijk

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag ging er in ons Vlasmuseum een evenement door onder de titel “Anders gedragen“.
Op 8 maart werden tussen 14 en 18 uur vanuit wijken als de Vlasmarkt, Lange Munte, Veemarkt groepjes allochtone vrouwen met gratis busjes naar de site overgebracht. Immers, onder het genot van koffie of thee en zoeternijen kreeg men daar typische kledingstijlen uit diverse hoeken van de wereld te zien.

Ja, we zullen ons stilaan anders moeten gedragen.
Mannen waren die namiddag niet toegelaten !
Eén iemand geraakte toch binnen aangezien hij zich identificeerde als gemeenteraadslid en daarbij nog bestuurslid is van de Kortrijkse Musea.
Het Vlasmuseum is eigendom van de Stad, een openbare instelling bestuurd door een gemeentelijke VZW.
Een ambtenaar had blijkbaar het bevel gekregen om mannen niet toe te laten op jaarlijkse viering van de wereldwijd geëmancipeerde vrouwen.
Het gebeuren ging door onder auspiciën van de directie Welzijn.

Dit is voorwaar een interpellatie waard in de gemeenteraad.
Bij het Offerfeest van 2006 na Christus mochten raadsleden niet binnen in het ontmoetingscentrum Aalbeke. Daar is dan wel heisa over geweest. Toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck dreigde ermee geen steun of bijstand meer te verlenen aan offerfeesten indien die voortaan niet gendergemengd zouden zijn.

Naar een oplossing voor het sanitair op het zigeunerpark

UPDATE
De nieuwe bevoegde schepen voor sanitair Filip Santy vindt ook dat het met die sensoren in WC’s voor campings uit de hand loopt. Dat sanitair voor roma is te gesofisticeerd. Schepen is voorstander van drukknoppen.
Wij van de koord. Of gewoon niks. Een emmer desnoods.

Het voorstel – met evenwel positieve kanten – komt niet van ons hoor.
Het is onafhankelijk raadslid Eric Flo dat er vandaag zal mee uitpakken op de Kortrijkse gemeenteraad.
In het verleden doken in de pers sporadisch berichten op over lamentabele toestanden in de WC’s van het doortrekkersterrein voor zigeuners op Heule-Watermolen. Dusdanig erg (maar uitzonderlijk geen foto’s in de papierenpers) dat de gemiddelde gebruikers woonwagenbewoners hun toevlucht zochten in toiletten van een nabij gelegen benzinestation.
Flo wil daar nu wat aan verhelpen. We nemen zijn voorstel hier letterlijk over.

“Het sanitair op het terrein is absoluut niet goed te keuren, de bewoners klagen er ook over. Ik stel het volgende voor.
Na een beurt van… doet men de deur op slot en drukt men op de knop. Wanneer de censoren (sic dus, KW) na 2 minuten geen beweging waarnemen, komt er water met ontsmettingsmiddel onder hoge druk – zo’n 60 bar – naar buiten. U kunt dit vergelijken met een hogedrukreiniger. Ik zou ook voorstellen om baren op een hoogte van 1m en 10 cm van de muur te plaatsen, zodat de gebruiker zich daaraan kan vasthouden.”

Voor onze niet-West-Vlaamse lezers: “baren” zijn stangen.
Het voorstel van Flo verdient nadere beschouwing.
1. Na hoeveel beurten en na hoeveel tijd per beurt stelt men de hogedrukreiniger in werking?
2. Waarom moet de deur pas dicht NA een of andere beurt?
3. Wie zijn die censoren?

VUILFREES

In het voorstel staat er wel een opmerkelijke fout, uit wetenschappelijk oogpunt bekeken.
Een normale hogedrukreiniger heeft een werkdruk van minimaal 100 bar.
En om u een idee te geven wat dit betekent even dit. Eén bar staat gelijk aan 100.000 pascal of 10 N/cm² of 1kgf/cm².
60 bar is 60 maal de atmosferische druk. Ongeveer toch.

Het voorstel vraagt nog om een aanvulling tot verbetering van de werking van de spoeling.
We kunnen het apparaat voorzien van minstens één zogenaamde vuilfrees. Daarmee kan de reiniger nog krachtiger werken. Een vuilfrees spuit maar een heel dun straaltje water met grote kracht naar buiten. Te vergelijken met het effect als u met de hand een tuinslang dicht knijpt. Het werkvlak is daarmee wel kleiner maar dit probleem kan opgelost door het straaltje met grote snelheid te laten roteren.

O ja. Raadslid Flo doet op de gemeenteraad van vandaag nog een voorstel.
Hij heeft geconstateerd dat nomadische woonwagenbewoners niet kunnen lezen of schrijven.
Vandaar dat hij het reglement (er zijn er twee) wil omzetten in beeldvorm of in tekeningen waardoor het voor iedereen verstaanbaar is en kan nageleefd worden.
Flo ! Eric !
Zet eens uw reglement over die noodzakelijke bewegingen binnen de twee minuten na een beurt om in beeldtaal. Pictogrammen.

Buurtonderzoek

Maar nu iets anders.
Het schepencollege wil door een stagiaire criminologie (even herhalen: criminologie, niet sociologie) een buurtonderzoek laten uitvoeren naar de impact van het doortrekkersterrein op de omgeving. Men wil daarmee blijkbaar allerlei wilde geruchten over gedragingen van de woonwagenbewoners de kop indrukken. Wel benieuwd of het schepencollege de bevolking zal informeren over de resultaten van de bevraging. Tot op heden is zelfs het voornemen om dit onderzoek te doen niet publiek kenbaar gemaakt.