Correcties en aanvullingen bij persberichten over de perikelen met het handelsdistrict

Zoals hier al eerder gemeld vindt het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat de belastingverhoging (een verdubbeling) op publiek toegankelijke commerciële ruimten in het centrum niet kan. Immers, via een zgn. Lokaal Pact heeft Stad zich ertoe verbonden om in 2009 geen nieuwe belastingen in te voeren of aanslagvoeten te verhogen. Een ander engagement (waar geen krant naar verwijst) is dat Stad minstens twaalf maanden voor de datum waarop een nieuwe (of verhoogde) belastingen ten laste van bedrijven van kracht wordt het desbetreffend belastingsreglement moet goedkeuren.
Het kan nu bezwaarschriften van de betrokken vestigingen in het Kortrijkse handelsdistrict beginnen regenen. Tenminste als Stad én de pers dat eens goed uitleggen aan de bevolking.

In ruil voor dat verzaken aan nieuwe belastingen kreeg Stad van de Vlaamse regering een schuldafname van 7,4 miljoen euro (100 euro per inwoner). Kranten insinueren nu dat Stad het risico loopt om dat bedrag te verliezen.
Och ja. Weeral onjuist. Men doet er altijd goed aan om de dreigbrief van Binnenlands Bestuur te lezen. Daarin verzoekt de administrateur-generaal om “de beslissing van 9 november 2009 in overeenstemming te brengen met het Lokaal Pact”. Wat dus twee zaken inhoudt: de verhoging ongedaan maken en eventueel een nieuwe reglement invoeren dat pas twaalf maanden later van kracht wordt.

Met welke sanctie wordt het stadsbestuur nu van hogerhand bedreigd?
Alleszins niet met wat hierover zoal in de krant te vernemen valt.
Altijd goed om letterlijk te citeren uit de officiële – de primaire – bronnen. Het Agentschap schrijft: “De Vlaamse Regering heeft op 4 juli 2008 wel beslist dat zij haar engagement KAN terugschroeven indien de gemeente de aangegane engagementen niet nakomt.”
En dan volgt er dit: “Het niet toekennen van de verhoogde Elia-compensatie gedurende de jaren 2008-2009-2010 is de meest voor de hand liggende sanctie. Dergelijke sanctie zal tot stand komen door een beslissing van de Vlaamse regering, op initiatief van de minister, bevoegd voor het Binnenland Bestuur”. Het gelobby bij minister Geert Bourgeois kan dus beginnen. Maar die is van de N-VA. Botert niet goed meer met de CD&V.

In een vorig stuk is hier al aangegeven hoeveel miljoenen die Elia-compensatie voor onze stad bedraagt. Schrikbarend veel.
Wat schepen van Financiën Alain Cnudde in “Het Nieuwsblad” vertelt is waarlijk niet te begrijpen. In het slechtste geval, zo zegt de schepen, kan het Vlaamse Gewest “het bedrag” met 180.000 euro verminderen. Welk bedrag? Het totale bedrag dat handelaars in de winkelstraten aan Stad zouden betalen. Wat is dat nu voor onzin? (In de krant heeft men het elders nog over 280.000 euro.) De zogenaamde BID-taks bracht in 2008 welgeteld 39.000 euro op. Voor 2009 verwacht men door de verdubbeling van het tarief 78.000 euro. Stad heeft dat trouwens aan het BID betaald, bij wijze van voorschot. Voor dit jaar is in de begroting hetzelfde bedrag voorzien. Pakt het Vlaams Gewest twee volledige jaarontvangsten af, dan gaat het dus om 156.000 euro. Wil men enkel de verdubbeling van de BID-ontvangsten terugschroeven, dan verliest Stad tweemaal 39.000 euro.
En dit alles in de veronderstelling dat de betrokken belastingschuldigen hun bijdrage willen leveren. Volgens “Het Laatste Nieuws” dat twee getuigen raadpleegt is dit niet in het geval.

In “Het Nieuwsblad” staan nog totaal onwezenlijke cijfers voor het geval de belastingsverhoging ongedaan wordt gemaakt.
“Het kan ervoor zorgen dat er in hartje Kortrijk 40.000 tot 90.000 euro minder beschikbaar is om de handel te promoten en te ondersteunen”. Op een totaal bedrag van … 280.000 euro. Het is niet duidelijk of de centrummanager Maarten Decramer hier aan het woord is.
Even de inkomsten van de vzw Handelsdistrict voor 2009 op een rij. Vanwege Stad:78.000 euro. Als voorschot. Er moet nog een verrekening komen als de BID-taks niet zoveel opbracht. (Dat klopt niet met een vroeger aangegane verbintenis.) Nog van Stad een éénmalige starttoelage van 100.000 euro. Vanwege de NV Sint-Janspoort (laat ons zeggen: Foruminvest) is 25.000 euro beloofd. Beloofd. Totaal: 203.000 euro.

In “Het Laatste Nieuws” staat te lezen dat Foruminvest jaarlijks 100.000 euro pompt in het handelsdistrict. Dit bericht strookt niet met wat het College antwoordt op een recente schriftelijke vraag van raadslid Maarten Seynaeve (VB). De bijdrage van de NV Sint-Janspoort (SJP) was nihil in 2008. Nihil. En zoals gezegd is voor 2009 slechts 25.000 euro beloofd.
De papieren pers zou er goed aan doen om een keer de samenwerkingsovereenkomst uit 2007 van SJP met Stad en SOK te herlezen. De promotor van het winkelcentrum K beloofde een eenmalige dotatie van 65.000 euro voor de vzw Handelsdistrict. En men schatte dat de handelaars van het shoppingcenter K zelf 100.000 euro aan BID-belasting zouden betalen. Indien men niet aan dat bedrag zou komen wou SJP dan wel bijleggen.
Van de vestigingen rondom K hoopte men ook op 100.000 euro. Stad zou bijpassen indien dat niet lukte.

In 2008 kregen 95 handelaars uit het district vrijstelling van de belasting omwille van hinder door infrastructuurwerken. In 2009 ging het om 62 vestigingen en 31 andere kwamen in aanmerking voor een vrijstelling van 50 procent. Heeft de centrummanager al een zicht op dit verlies aan inkomsten?

P.S.
Vorig jaar zijn bij ons weten twee bezwaarschriften ingediend tegen de BID-belasting. Het heeft een half jaar geduurd eer de cel Economie van Stad ze ongegrond heeft verklaard. Een reclamante vond dat haar zaak (kantoor) geen winkel was. Een ander iemand dacht dat men niet moest betalen als een pand gedurende enkele maanden leeg staat.

Zeg !?
Heeft er iemand een idee over het salaris van de centrummanager? Of de BID-heffing of Stad daartoe bijdraagt? En wie staat er in voor de kosten van zijn kantoor in de Leiestraat?