Quote van de dag: Dell’Anno over “ranzige socioprogramma’s”

Claudio is nog steeds furieus over de persaandacht rondom de perikelen met zijn restaurant.
Niettemin laat hij zich in de kwaliteitskrant “De Standaard” (rubriek Cultuur, 27 februari, pag. C11) uitvoerig citeren.
“Ik beklaag het mij enorm dat ik aan dat ranzige sociopramma heb meegedaan.”
Dell’anno is vooral kwaad over de manier waarop sommige journalisten over hem en zijn vriendin Gaëlle Six schreven.

De TV-serie “Mijn restaurant” is dus een ranzig socioprogramma. Totaal nieuw begrip in de mediawetenschap.
Het kan niet anders of Claudio heeft zowel de term “ranzig” als “socioprogramma” van zijn Gaëlle geleerd. Zij studeert namelijk communicatiewetenschappen aan de Gentse universiteit. Het kan ook dat Claudio niet goed heeft geluisterd. Dat Gaëlle het had over “sociodrama’s”.

Zo weten we meteen waarover haar eindwerk zal gaan: over socioprogramma’s en de media. Zowel de geschreven pers als de audio-visuele. De bloggerswereld. Dus ook over zijn contacten en contracten met VTM en over de peripetieën met stad Kortrijk en de politiek.

P.S.
Lokale persjongens worden door Claudio afgesnauwd. Hij gooit de telefoon neer als zij hem ergens om kommentaar vragen. “Ik heb niets dan last met jullie,” zo schreeuwt hij dan.
Blijkt nu ook dat naast de drie officiële bouwovertredingen en de twee niet-officiële onze Claudie nog wat aanmaningen kreeg van het stadsbestuur. Zo heeft hij wat tegels laten uitbreken op openbaar domein.

De fuifindustrie

Jep !
Op 6 maart aanstaande organiseren de Groeningescouts in hal 5 van de Xpo opnieuw een megafuif onder de naam “Dame Rouge”. Daar is allemachtig veel geld mee te verdienen als je bijvoorbeeld 2000 jongeren over de vloer krijg (4 of 6 euro entreegeld), geniet van 10 sponsors en daarbij nog van Stad 4.500 euroots toegespeeld krijgt.
Om te genieten van die evenementensubsidie dient een erkende jeugdvereniging – op straffe van verval ! – ten minste vier maanden voor de aanvang van het project een aanvraag in te dienen bij het Team Jeugd van de stad. De scouts deden dit pas op 1 februari laatstleden.
De aspi’s (niet te verwarren met keti’s) van de Chiro Don Bosco vroegen de subsidie van 4.500 euro aan op 12 december en die werd ook goedgekeurd in het schepencollege van 10 februari. Alsdan was die 22ste editie van de Aspifuif van 10 januari evenwel al voorbij. De toegangsprijs bedroeg 4 euro in voorverkoop en aan de deur 5 euro. Op de affiche prijkten acht sponsors. U kunt al raden om welke bierbrouwer het ging, maar er was tot 5 uur in de morgen ook jenever en wodka-red bull te verkrijgen.

Hoe komt dat nu dat erkende jeugdverenigingen of samenwerkingsverbanden ervan zomaar 4.500 euro van ons allen toegestopt krijgen om zich in kuddevorm lazarus te drinken ? Wel, er is voor dit jaar op de stadsbegroting 41.000 euro voorzien om fuiven in de Xpo te ondersteunen. Wie naar de MAIN HALL trekt (de vroegere Kleizaal op de Pottelberg) ontvangt slechts 450 euro.

Jakkes !
Dit fuifbeleid vergt enige uitleg. Het is geen makkie.
Tot in 2008 en tien jaar lang baatte stad Kortrijk met de vzw Jeugdinfra de Kleizaal uit. Een zaal van 2800 m² met een capaciteit van 3150 personen. Die oppervlakte kunnen slechts een tiental jeugdverenigingen (van de 120) aan om massafuiven te organiseren. Het grootste deel van de evenementen in de Kleizaal had dan ook een commercieel karakter. Stad is dan maar gaan onderhandelen met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst met Xpo. (Een bestuurder daar is schepen Jean de Béthune.)
Voor huur van Hal 5 (2500 m²) vraagt de Xpo 5.747,5 euro. Stad vond dat jongeren dit bedrag niet kunnen opbrengen en gaf in oorsprong te kennen dat men 4.000 euro zou inbrengen voor (gegarandeerd?) 12 evenementen per jaar en voor een periode van vijf jaar. Te beginnen op 1 januari 2009. Vandaar het budget van 48.000 euro vorig jaar. Er wordt gewerkt met een all-in formule waarin volgende zaken zijn vervat: verwarming, elektriciteit, verbruik van water en schoonmaak. Het beheer en de verkoop van drankgelegenheden gebeurt door en voor rekening van de organiserende jeugdvereniging. Voor de eventuele catering van fastfood is een uitkoopsom van 1 euro per schijf van 500 bezoekers. Stad Kortrijk is met de administratie voor Billijke Vergoeding overeengekomen om een jaarlijkse vergoeding te betalen van 14.343 euro.
Bij de goedkeuring van dit raamcontract heeft de oppositie zich onthouden in de gemeenteraad van juli 2008.

Met de Main Hall (Frank Houthaeve) is ook een contract gemaakt.
Hierbij is rekening gehouden met de investeringen die de stad al deed in de Kleizaal. Zo genieten de jeugdverenigingen “vrijheid van brouwer”. En de Stad krijgt de zaal tien keer per jaar gratis ter beschikking.
De normale huurprijs bedraagt nu 3.150 euro. Er is op de Pottelberg ook een All-in formule uitgewerkt.

Om van die megafuifsubsidies te genieten moeten de jeugdorganisaties beloven dat ze minstens 1000 bezoekers verwachten en achteraf een financieel verslag uitbrengen. Het Team Jeugd kent dus de opgedane winst van het drinkgelag van scouts en chiro.

Het Team Jeugd droomt er nog altijd van dat Stad een nieuw jeugdcentrum met middelgrote fuifzaal zal bouwen.
Volgens het team kan dat met de efficiëntiewinst geboekt door het stopzetten van de eigen uitbating van de Kleizaal.
See you !

Kortrijk bibliotheekstad

Kortrijk heeft in het verleden – onder burgemeester boekengek Manu de Béthune – altijd sterk geïnvesteerd in (gedecentraliseerd) bibliotheekwerk. (De baron liet intussen goed zijn huisbibliotheek verzorgen.)
Momenteel tellen we hier een hoofdbibliotheek, vier buurtbibliotheken in het centrum en zeven filialen in deelgemeenten. Die van het Plein (pleinschool Sint-Jozef) zal nog dit jaar sluiten. We hebben nog een zéér goed gestoffeerde universitaire bibliotheek die voor iedereen toegankelijk is ! Allen daarheen. OOK VOOR ROMANS en curiosa. Esoterie !

Naar aanleiding van een aantal vragen van raadslid Bart Caron (Groen) in de gemeenteraad van 8 februari gaf de nieuwe schepen van cultuur Christine Depuydt een overzicht van het aantal bibs met openingsuren en personeel in vergelijkbare 9 centrumsteden. Jammer is dat die gegevens volstrekt verouderd zijn. We vonden het al raar dat onze Kortrijkse schepen in Leuven slechts één bibliotheek aantrof. Daar zijn nog drie filialen. Op de website van Sint-Niklaas vonden we geen 10 maar wel 9 vestigingen. Op die van Mechelen 2 in plaats van 6. Voor Hasselt geen 9 maar wel 8. Of telde men er de provinciale bibliotheek erbij?

De hoofdconclusie blijft wel overeind. Onze stad telt het hoogste aantal vestigingen in vergelijking met de andere centrumsteden. De overige gegevens over openingsuren en personeel mogen we in de prullenmand gooien want ze dateren van 2007. Herhaal: 2007. Het aantal vestigingen zegt natuurlijk weinig over de kwaliteit van de bibliotheekwerking. Onder de voorlaatste bibliothecaris was die waarlijk aan het slabakken. (Bij inspectie van hogerhand ging hij zich verschuilen. Echt waar.) Algemeen wordt aangenomen dat de bibliotheken van Hasselt en Mechelen tot de beste behoren.

Het is inderdaad de bedoeling om het filiaal “Plein” te sluiten. Lang geleden heeft Stad die schoolbibliotheek van de Broeders “witlappen” (broeder Hendrik zaliger! Peene) overgenomen uit financiële compassie. Het filiaal ligt op een 600-tal meter van de hoofdbibliotheek en de uitleencijfers nemen jaar na jaar af. Tussen 2004-2009 met niet minder dan 58 procent. (Wat wil men daar nu mee zeggen? Waarom?)
Overigens toont het spreidingsplan van de filialen over het grondgebied duidelijk aan dat de overlappingen van de werkingsgebieden groot zijn. In een straal van 2 km liggen er 4 vestigingen.

In de papieren perse stond dat het filiaal in Bissegem in het kader van allerhande bezuinigingsmaatregelen ook zou sluiten. Het ligt een beetje anders. Ja, de huisvesting laat te wensen over en de uitleencijfers blijven dalen. Het plan is nu om te besparen op het collectiebudget en het filaal op termijn in het ontmoetingscentrum te integreren. Idem trouwens voor Bellegem en Aalbeke.

Zijn er nog plannen?
Gelet op het kostenplaatje komt er geen bibliotheekbus. (Gelukkig maar, wat een onzin.)
Twee niet nader genoemde scholen krijgen een boekenpakket. (Onzin.)
In de kinderopvang van de Condédreef komt er een uitleenkastje. (Onzin.)
Een radiofrequentie identificatie systeem (RFID) is een te zware investering. (Pff. ICT.)

Enkele concrete punten uit het beleidsplan 2007-2013 worden dus voorlopig niet verwezenlijkt:
– de bibliotheekbus;
Рvoor elke inwoner een bibliotheekvoorziening in een straal van ̩̩n kilometer;
– boekendiensten aan huis;
– inplanting in het winkelcentrum (!).

In afwachting van de grootse nieuwe bibLLLiotheek ligt qua investeringen in feite alles stil.

Hoe staat het met de uitleencijfers?
Momenteel is er een kleine positieve kentering waarneembaar. Volwassenafdeling (+3,3 %), jeugdafdeling (+6,1 %), filialen (+0,2 %). Leeszaal: + 6,1 %. (Hoe telt men de bezoekers die aldaar over de vloer komen? De PC’s vooral hebben succes.)
Maar het afschaffen van het leengeld voor cd’s en dvd blijkt een schot in de roos. Een verhoging van 22 procent ten overstaan van de uitleencijfers voor dezelfde periode van het jaar.

De bruto-kost inzake gewone uitgaven bedraagt voor dit jaar 2,28 miljoen euro. Netto ietwat meer dan 1 miljoen. Er is een besparing van 30.000 euro voor de” technische benodigdheden”. Aan lid- en uitleengelden geven wij zowat 188.000 euro. Bruto-loonkost personeel: 1,73 miljoen.
Voor dit jaar zijn er niet de minste investeringen (buitengewone uitgaven) voorzien. NUL. Geen onderhoudskosten meer nodig. Dat is goed. Het jaar (over 7 jaar zeker?) dat de nieuwe bibLLL opent, ligt de oude bib in de Leiestraat net in puin. Goed gezien. Duurzaam.

KV Kortrijk kan over stedelijke sporthal beschikken

In elk geval als de commerciële voetbalclub toegang krijgt tot de Europese competities.
Moet je nu horen.

In het kader van het toekennen van een Belgische licentie en een UEFA-licentie voerde de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) op 14 januari een controlebezoek uit. Nulprotnul journalisten?
Voor de toekenning van Belgische licentie formuleerde de bond geen bijkomende bemerkingen. Het is allemaal in orde. Maar voor de UEFA-licentie moet de club kunnen beschikken over een indoor accommodatie. Een sporthal.
Vandaar dat schepen van sport Stefaan Bral spoorslags een overeenkomst heeft gesloten met Patrick Turcq, de algemeen manager van de CVBA Kortrijk Voetbalt. Kaaveekaa kan gratis gebruik maken van een stedelijke sporthal in geval de club toegang krijgt tot de Europese competities.
Om welke sporthal het gaat is niet nader bepaald. Probleem is dat scholen, sportclubs en bepaalde erkende verenigingen een langdurig engagement (reserveringen) hebben bij onze sportinfrastructuur. De Directie Sport moet hiervoor nog een adequate oplossing bedenken. En het schepencollege zal ieder jaar beslissen over de noodzaak van het uitzonderlijk beschikbaar stellen van een sporthal.

P.S.
In het geval dat KVK deelneemt aan UEFA-competitie kunnen wedstrijden plaatshebben in het Jules Ottenstadion van KAA Gent.

Voor het behalen van de UEFA-licentie is nog een “Financial Licensing Documentation” gevraagd. Niet vergeten?
Consisting of: balance sheet, profit and loss account, cash-flow statement and notes.
Stad wil zelf een revisor-accountant aanstellen in ruil voor een nieuwe toelage aan de club. (Zie een vroeger stuk.) Dat zal nodig zijn.

Het geklungel met de fractietoelagen blijft maar duren

Telkenjare en op voorhand krijgen de fracties in de gemeenteraad een toelage. 153 euro per raadslid, naast de presentiegelden. Dat geld dient dan puur besteed aan de fractiewerking en jaarlijks moeten de fractieleiders in een openbaar, gedetailleerd verslag (met facturen) de gedane uitgaven verantwoorden. Dit is voor het laatst gebeurd in september 2008, maar dan wel voor het jaar 2007. Dat was het jaar dat de christen-democraten een Heilige Misse bezagen als fractiewerking.

Het is een publiek geheim dat onze raadsleden – al of niet in groep (team) – niet goed weten wat te doen met de besteding van die middelen. Zij kopen geen boeken, volgen geen studiedagen, doorgronden geen dossiers. Ja, wat doen ze eigenlijk? Een abonnement op kortrijkwatcher kan er niet eens vanaf.

Blijkbaar hapert er nu weer iets met de verslagen over de fractietoelagen voor 2008.
In elk geval heeft de stadssecretaris aan de fractieleiders gevraagd om hun onkostennota’s van 2008 nog een keer te bekijken. Hij vindt dat men nu toch eens tot een consensus moet komen over de vraag waarvoor de toelagen mogen dienen of waarvoor niet. Meer nog. De secretaris geeft zomaar aan de partijen de mogelijkheid om de declaraties voor 2008 nog een keer te herzien, zelfs om nog bijkomende kosten in te dienen in het geval de volledige toelage niet helemaal verantwoord zou zijn.

Dat is toch helemaal van de gekte.
De fractieleiders hebben zichzelf nu de toelating gegeven om pas uiterlijk op 15 maart de verantwoordingsstukken voor 2009 in te dienen, alsook eventueel nog de bijkomende stukken voor 2008. Dit is totaal in tegenspraak met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Dat zegt dat de verslagen binnen moeten aan het eind van het betoelaagde jaar, – in de praktijk in januari.

Dit alles maakt dat wij, belastingbetalers, pas in april zullen kunnen kennis nemen van wat onze verkozenen inzake politieke fractiewerking hebben uitgericht gedurende de jaren 2008-2009.
Dit is allemaal niet meer ernstig.
Ten eerste overtreden de raadsleden hun eigenste huishoudelijk reglement.
Ten tweede. Een serieuze taak van de Raad bestaat in het controleren van de uitgaven van het College. Hoe kan men raadsleden die zich mengen in budgetbesprekingen nog ernstig nemen als ze er niet in slagen om hun eigen onkosten op tijd in rekening te brengen en te verantwoorden?

Welke fractie brengt er de moed op om volgende maand (gemeenteraad van 8 maart) te zeggen: “Secretaris, we kregen ons geld niet op. We storten X euro terug in de stadskas.”

Die spookstemmen mogen niet in de doofpot terechtkomen

Het lijkt er steeds meer op dat de kwestie van de vervalste stemmingen in de Kortrijkse gemeenteraad door menigeen wordt afgedaan als een kwajongensstreek. Een plaisanterie. Iets om te lachen. (Zie nog stuk van 8 februari.)
Even recapituleren.
In een vergadering van de fractieleiders van 4 februari pakte de stadssecretaris plots – rijkelijk laat – uit met de mededeling dat er vorig jaar soms werd gestemd door een afwezig of verontschuldigd raadslid. Dat dit wellicht door een buurman (geen vrouw?) is gebeurd. Geert Hillaert vond dit onaanvaardbaar. Wie niet? Later meldden kranten dat hij – als ambtenaar hiertoe gehouden ? – geen klacht wou neerleggen (bij het parket) aangezien het stemresultaat niet werd beïnvloed. Kan moeilijk anders, de uitslag is altijd die van meerderheid tegen oppositie. Bij de VLD bijvoorbeeld is er maar één raadslid (Moniek Gheysens) dat een keer zou durven een stem uitbrengen tegen een voorstel van het College.
Daar gaat het dus niet om, die stemmingen zijn ongeldig.

De fractieleiders van de drie zgn. democratische partijen (CD&V, SP.A-Groen, VLD) zijn per brief ingelicht om welke stemmingen het gaat. Het Vlaams Belang bleef buiten schot.
Na veel speurwerk vonden we toch één geval dat strafrechtelijk niet door de beugel kan. Een vorm van schriftvervalsing.

In de gemeenteraad van februari vorig jaar moest er een afgevaardigde aangeduid voor de interlokale vereniging wonen van Zuid-West-Vlaanderen. Bij de stemming is 37 keer gestemd terwijl er slechts 36 raadsleden aanwezig waren. Uitslag:
Lieven Lybeer 24 ja, 1 nee, 12 onthoudingen. Wout Maddens 25 ja, 12 onthoudingen. Maar aangezien het ging om een geheime stemming is het moeilijk te achterhalen wie er hier heeft gefoefeld. Het maakt de zaak des te erger. Bij een geheime stemming krijgen alle aanwezigen een enveloppe met stembrief. Heeft er iemand één teveel aangenomen of gepikt?
Het bureau dat de stembriefjes in de urne telt heeft blijkbaar zijn werk niet gedaan. Dat bureau bestaat uit de voorzitter, het jongste lid van de meerderheid en een lid van de grootste oppositiepartij. Is dat telbureau wel bijeen geweest?

In de pers lazen we dat er ook een onregelmatigheid is vastgesteld bij een zitting waarbij raadslid Cathy Matthieu (Groen) was verontschuldigd. Iemand zou in haar plaats hebben gestemd. Het gaat om de Raad van december van vorig jaar. De goedkeuring van een retributie inzake ambulante handel. Welnu, in het officieel verslag van die gemeenteraad vinden we géén onregelmatigheid terug. De namenlijst van de aanwezigen stemt totaal overeen met die van de uitgebrachte stemmen.

Dan hebben we nog het geval Hans Masselis (VLD).
In de gemeenteraad van november 2009 is een statutenwijziging bij Gaselwest goedgekeurd met één stem teveel. Nu moet u weer eens goed het verslag van die zitting bekijken. Inderdaad, bij het agendapunt 24 staat Hans niet vernoemd bij de 37 aanwezigen. Niettemin namen er 38 leden deel aan de stemming. Maar dan, even kijken naar de notulering van de naamstemmen. Daar staat, tussen haakjes: “(waarbij raadslid H.Masselis bijkomend aanwezig was“).
Hoe zit dat nu eigenlijk? Was hij er of was hij er niet?

Zou er één raadslid de moed hebben om op de volgende gemeenteraad van 8 maart een punt te agenderen luidend: “onderzoek naar het stemsysteem bij afwezigen”?
Die elektronische stemming verloopt trouwens vaak wanordelijk. Zeker vorig jaar ging het er soms hilarisch aan toe.
Maar dat is Kortrijk.

Denk nu vooral niet dat alles aan de techniek ligt. Zo’n raadslid weet niet altijd van te voren hoe te stemmen. Kijken dan even naar de buren (of zogezegde fractieleider) om na te gaan hoe ze moeten stemmen. Drukken dan in opperste verwarring op de verkeerde knop. Het is echt Kortrijk. Kortrijkzaan, U hebt er geen idee van hoe het eraan toegaat.
Het gebeurt dat de voorzitter van de Raad richtlijnen geeft in de trant van wie voor is stemt nee.

Cowboy Henk is een dure vogel

Voor wie niet het gehele verhaal wenst te kennen: het gaat om minstens 66.000 euro.

Dat “groene” standbeeld of monument dat daar nu als een landmark staat te pronken op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg is in 2004 geconcipieerd door toenmalig schepen van milieu Philippe De Coene (S.P.a) in samenwerking met vriend Herr Seele. Toendertijd heeft blijkbaar niemand voorzien wat die cowboy ons zou kunnen kosten.
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) heeft het schriftelijk opgevraagd en kreeg nu pas, na anderhalve maand wachttijd, een antwoord op zijn vraag.

Voorheen stond het beeld op een braakliggend terrein aan de Spoorweglaan.
Als bekleding werd geopteerd voor een mozaïekbeplanting, een techniek die op openbaar domein nog weinig is toegepast. Bij deze vorm van beplanting plant men decoratieve bladplanten van verschillende kleur op een metalen structuur. De planten zijn evenwel niet wintervast en moesten dus jaarlijks hernieuwd.
De kostprijs voor het leveren en plaatsen van het standbeeld bedroeg in 2004 22.421 euro. (Is hier wel het honorarium van de ontwerper inbegrepen?)

In 2005 is een nieuwe klimopsoort gebruikt, de hedera helix ‘Lady Kay’. De nieuwe beplanting gaf een goed resultaat en kostte 5.342 euro.
Het stadsbestuur had niet voorzien dat het stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOK in 2006 een nieuw woonproject wou realiseren op de locatie in de Spoorweglaan. Gevolg: cowboy Henk moest verhuizen. De verplaatsing naar de rotonde op de Oudenaardsesteenweg kostte niet minder dan 15.382 euro, hoogstwaarschijnlijk omwille van bijkomende werken. Hierbij werd met de Administratie Wegen en Verkeer een concessieovereenkomst gesloten voor een minimumtermijn van vijf jaar. Wat dat heeft gekost en nog zal kosten weten we niet.

Lady Kay

Hoewel men nog steeds gebruik maakte van “Lady Kay” werd in 2007 een bacterieziekte waargenomen waartegen geen bactericiden werkzaam zijn. (Hoe kan dat? Ging het dan niet om de “Bacterial Loaf Spot“? Heeft het gemunt op Engelse klimop.)
Gepoogd werd om de niet aangetaste klimop zo goed mogelijk te verzorgen, maar het aanhoudende warme zomerweer bracht nog meer bruinverkleuring van de bladeren teweeg. (Zie de cowboy daar nu staan!) Om de schade te beperken schakelde men pas eind december 2007 de gebroeders Dewulf uit Boezinge-Ieper in. De oplevering van de aanpassingswerken is nu recent (twee jaar later) gebeurd, met slecht resultaat en toch goedgekeurd door het schepencollege. Die werken (een bufferend lavasubstraat en bijkomende klimop) kostten 10.698 euro. Zo komen we inmiddels aan een subtotaal van 53.844 euro.

Vorig jaar vonden de geconsulteerde plantenkwekers nog altijd geen adequate behandeling voor de bacteriële ziekte. Maar toch wil men vegetarisch levende coma-patiënt Cowboy Henk in leven houden. Vandaar dat begin van dit jaar 2010 de dienst Leefmilieu een bestek heeft uitgeschreven voor het uitwerken van een groenblijvende, onderhoudsarme aankleding van de dodelijk zieke patiënt. De kosten voor behandeling raamt men op 12.160 euro.
Algemeen totaal: ca. 66.000 euro, oftewel 2,4 miljoen oude BEF.

Plastic

Drie gespecialiseerde firma’s zijn nu aangeschreven om cowboy Henk te genezen: Flora Facto (Berlaar), Fiber Decor (Erpe-Mere) en het Tuincenter (Dendermonde).
We veronderstellen niet dat de tuiniers een oplossing gaan zoeken met het aanbrengen van 32.000 plasticplantjes. Dat is nochtans iets wat milieuschepen Stefaan Bral suggereert in “Het Laatste Nieuws” van vandaag. Me dunkt om raadslid De Coene te treiteren en op stang te jagen. Wat is gelukt.

HLN vertikt het om te refereren naar wat de cowboy ons al heeft gekost.
Wellicht méér dan 66.000 euro. Honoria van de ontwerper en de geconsulteerde plantenkwekers? Onderhoud door stadsdiensten? Concessievergoeding? Heen- en weergeloop van de stadsadministratie?

Zou het kunnen dat schepen Stefaan Bral de zaak maar wat heeft laten aanmodderen?
Hij heeft een broertje dood aan alles wat met kunst of cultuur heeft te maken. Alhoewel. In een gemeenteraad van februari 2006 was huidig schepen van cultuur Christine Depuydt ook niet al te enthousiast over de toestand van onze cowboy. En groen raadslid Cathy Matthieu wou hem verkopen aan Oostende.

P.S.
Hebben we niet een keer gehoord dat Stad geen kunstwerken meer zou plaatsen op rotondes?

Stad is de strapatsen van Claudio Dell’Anno beetje beu

“Het Laatste Nieuws” van vandaag meldt dat onze gevierde kok Claudio-junior Francesco de erfpacht (een canon van jaarlijks 30.000 euro) voor de “Oude Dekenij” voor de maand januari nog niet heeft betaald en ook de waarborg van 100.000 euro nog niet heeft doorgestort. Het geduld van loco-burgemeester Lieven Lybeer is op. (Op WTV vraagt burgemeester zich af of de hardleersheid bij de Italiaan misschien in de genen zit. Neigt dit naar een racistoïde uitlating? )

Laten we maar eerst even opmerken dat het stadsbestuur en het schepencollege het er een beetje naar hebben gemaakt. Zie op televisie nu nog hoe Stefaan De Clerck, Van Quickenborne, Lieven Lybeer en de rest van eerder rechtse Kortrijkse notabelen zich gedroegen bij de finale van “Mijn restaurant”. Gewoon zot, en niet enkel van glorie.
In het kader van de hang naar ‘reflected glory’ heeft Stad de winnaar van “Mijn restaurant” dusdanig financieel en juridisch in de watten gelegd dat het Claudio naar het hoofd is gestegen. De Italiaanse rakker dacht stilaan dat hij zich alles kon permitteren. (Naast de gekende drie zijn er trouwens nog twee bouwovertredingen geweest waar niemand nog over rept. Spons erover.)

Het College heeft zelfs voor 7.500 euro exemplaren van zijn kookboek aangekocht en die moeten nu nog altijd dienen als relatiegeschenk van Stad Kortrijk. 500 ex. die we nooit meer kwijtraken. (De senior-writer bij de redactie van kortrijkwatcher heeft ervoor gewaarschuwd dat we ons hiermee belachelijk konden maken.) Heel het schepencollege incl. partners en stadssecretaris is daar – op een sluitingsdag nogal – ooit een hele nacht gaan schransen en boefen. Och ja.

Het staat niet in de krant.
Claudio en Gaëlle staan qua bouwtechnische voorschriften nog voor hete vuren.
Die reuzekoelkast achter de Oude Dekenij maakt meer lawaai dan een landende fluisterjet in finale op vliegveld Wevelgem en past niet in het kader. Er is akoestische isolatie nodig op het gelijkvloers en de verdieping. Bovenop het platte dak mag geen enkel toestel of voorwerp worden geplaatst dat uitsteekt boven de laagste dakrand. De ventilatoren moeten daar weg. Het moet gedaan zijn met de geurhinder rond en in het Begijnhof. Soms waant men zich in de nabijheid van een frituur in plaats van een beiaard.
De voorgenomen aanleg van een nieuw tuinpad is niet realiseerbaar zonder het vellen van bomen en moet daarom worden verschoven. Een voorgestelde uitbreiding kan niet als hiermee een van de oudste en merkwaardigste bomen aldaar (een Buxus) wordt bedreigd. De betwisting over de grens van de tuin en een perceel van de kerkfabriek Sint-Maarten moet opgelost. Het schilderen van de gevel moet in overleg gebeuren met Stad en de erfgoedambtenaar. En het mag nu gedaan zijn met zomaar te lossen en te laden waar het Claudio en zijn personeel uitkomt. Zijn jeep mag de chef-kok ook niet meer voor zijn deur parkeren.

Wat als om een of andere reden de erfpachtovereenkomst tussen Stad en de bvba Clausix ontbonden geraakt?
Clausix kan de erfpacht niet overdragen of huur toestaan zonder toelating van stad. Bij het einde van de erfpacht – op welke wijze dan ook – worden alle uitgevoerde werken kosteloos stadseigendom. Naar verluidt gaat het al om een half miljoen euro. (Secundair probleem is wel wat Claudio en de Vlaamse Mediamaatschappij zijn overeengekomen. Niemand heeft daar zicht op.)

Is dit een goede zaak voor Stad?
Eerdere pogingen om het pand te verhuren of in erfpacht te geven of te verkopen hebben geen succes opgeleverd. Anderzijds is het zo dat Stad aan de bvba Clausix heeft beloofd dat hij met het geklasseerd gebouw van alles mocht uitrichten. Niet enkel een restaurant exploiteren. Andere maatschappelijke doelen waren mogelijk. Bijvoorbeeld: een feestzaal inrichten, kortstondig logies verschaffen, seminaries of congressen organiseren. Men mag nu de Oude Dekenij zelfs omtoveren tot een hotel of motel of jeugdherberg.
Als Claudio en Gaëlle er de brui aan geven zou het dus wel kunnen dat er meerdere kapers opduiken aan de kust.

P.S. (1)
Intrigerend is dat het in de pers is uitgelekt dat Claudio bij stad een wanbetaler is. Zijn er nog in de horeca, of elders?
En waarom zo vroeg? Per slot van rekening is er in de tijd gemeten niet zoveel achterstand. Het is nog nooit gebeurd, dat in de pers aangegeven wordt wie er zoal zijn schulden niet betaalt aan Stad. En die zgn. onwaarden zijn niet min.
P.S. (2)
Volgens een bericht uit “De Standaard” van 7 september 2009 is het restaurant ‘s avonds volzet tot mei van dit jaar.
P.S. (3)
De architect van Clausix waarmee stad onderhandelt is ene Six. En de advocaat is nonkel van Gaëlle, de witte ridder Marc Verwilghen. Compromis moet mogelijk zijn. Vader van Gaëlle is jurist. Claudio, Claudio toch. Had je maar eventjes kortrijkwatcher gelezen.
P.S. (4)
Gaëlle, nog even doorbijten in uw studie communicatiewetenschappen.

De stadspublicatie over het winkelcentrum “K in Kortrijk” mag 20.000 euro kosten

Het is hier al eerder op 18 januari gemeld. Stad zal op ons kosten een luxueuze publicatie van ca. 50 bladzijden wijden aan ons megawinkelcentrum. We vroegen ons toen af wat onze plaatselijke middenstand en meer speciaal de winkeliers aangesloten bij UNIZO daarvan denken.

Ter voorbereiding van die stadspropaganda voor het Duitse privébedrijf dat K in handen kreeg is op 18 januari voor het eerst een “klankbordgroep” bijeen geweest. Bij die groep is een directeur van Roularta aangesloten. Er is nu een prijsofferte gevraagd aan vijf uitgeverijen-drukkerijen, waaronder Roularta Books en Lannoo Tielt. De uitgeverij moet instaan voor de verspreiding van het “cahier” via de reguliere kanalen in Vlaanderen. (Roularta heeft goede banden met televisiekanalen. Lannoo staat sterk inzake ervaring met reeksen/fondsen, redactionele bijstand en taaladvies.)

Een ander deel zal Stad zelf verspreiden bij de bevolking, via de handelaars. Met andere woorden, van de handelaars wordt verwacht dat zij reclame maken voor hun grootste en machtigste concurrent. Er komt ook een “actie” in de stadskrant, de toeristische dienst en een veel gelezen krant. (Breedpubliekkranten kunnen niet anders zijn dan “Het Laatste Nieuws” of het “Kortrijks Handelsblad”.)

De klankbordgroep hoopt per jaar twee publicaties te wijden aan grootse stadsprojecten. De realisatie van het megawinkelcomplex is dus een stadsproject. Ja, een volkomen persoonlijk project van Stefaan De Clerck dat overigens miljoenen aan overheidsgeld heeft gekost.
Voor het maken van die cahiers is nu ook een prijsofferte gevraagd aan zes vormgevers, waaronder Koen Bruyneel. En nog aan acht fotografen waaronder NIET Lieven Neirinck (van ‘t Pakt) uit Kortrijk.

De publicatie K in Kortrijk mag maximaal 20.000 euro kosten. Men hoopt een deel van de kosten te recuperen door verkopen. Want dat “cahier” moet een “hebbeding” worden.

Wat mogen we inhoudelijk niet verwachten in de publicatie?
– De voorgeschiedenis en een relaas over de geheime besluitvorming bij de totstandkoming van het project.
– Wat dat winkelcomplex heeft gekost aan overheidsgeld vanwege Stad, het SOK, het Vlaams Gewest.
Kortrijkwatcher heeft een keer (16 oktober 2008) geprobeerd om daarvan een ruwe schatting te maken. We dachten aan zoiets van 21 miljoen euro, ietwat méér dan het aandeel uit de privé-sector. Geen mens weet dat. Geen journalist die dat een keer uitpluist. Geen raadslid dat het daar over heeft.
En we gaan dat nog vieren ook, bij de opening.

P.S.
Het zou een wonder zijn als de stadspropaganda voor K nog voor 11 maart kan verschijnen. Maar qua marketing voor K komt dit dan wel goed uit. Nog even een boost, na de opening. Met publieke gelden. VIEREN ALLEMAAL.

En nu krijgt het Oranjehuis 187.000 euro

Update
Perse (ook op radio) is weer volkomen verkeerd. In HLN van 22 februari is sprake van 220.000 euro. Nog geen correctie.

Vorige week ging het zoals gemeld om een subsidie van 220.000 euro.
Vandaag krijgt de vzw Oranjehuis (Heule) van de Vlaamse Regering (Jo Vandeurzen) 187.000 euro voor een pedagogisch project. Geen scheve pet die het weet, jammer.
Kansarme (onze16 daar in Heule) jongeren, zet met uw rekenmachine die cijfers in de les eens om in oude BEF, als het kan. Om te weten wat wij allemaal voor jullie doen. Deel door 16. Dan met personeel.

Pedagogische projecten richten zich tot jongeren die een problematische relatie hebben met hun context en in de samenleving een verregaand regelovertredend gedrag vertonen.
We houden ze hiermee uit Everberg, wat naar berekening minder kost. ‘t Is goed.

Voor nadere toelichting even de website van de vzw Oranjehuis uittesten.
Veel verder dan het zien van vier grote gekleurde cirkels zul je moeilijk komen. Tenminste als uw PC kleurgevoelig is.

Heeft de voltallige redactie van kortrijkwatcher dan iets tegen bijzondere jeugdbijstand en andere vormen van jeugdzorg?
Maar neen. Nogmaals neen. (Onze kuisvrouw is gered uit de kleine criminaliteit door de Kortrijkse vzw Habbekrats.)
Maar die sector is net als de gehele non-profit sector volkomen ontransparant. Het is een jungle van elkaar overlappende en concurrerende initiatieven. Met veel teveel personeel ten overstaan van de cliëntele. Resultaatverbintenissen en de uitkomsten van de werking zie je nooit. Jaarverslagen staan niet op internet. En hoewel de sector compleet leeft van overheidsgelden blijft het publiek (nou ja, ook de cliëntele) verstoken van financiële verslagen van al die talloze vzw’s.
Bekijk nu eens op internet de zgn. “sociale kaart” voor Kortrijk.
Ge gelooft uw ogen niet. Wat er allemaal te doen is en te verkrijgen. Scheve petjes? Rugpijn verzorgen, het kan.