Kabinet van burgemeester stuurt merkwaardige missive naar “de partners”

Een missive is een ambtelijk schrijven waarvan een bepaalde stelligheid uitgaat.
Op 7 december 2009 stuurde het kabinet van loco-burgemeester Lieven Lybeer een mededeling naar “de partners” handelend over de gemeentefinanciën en de noodzakelijk te treffen bezuinigingen. Met “partners” bedoelt men waarschijnlijk allerlei instellingen die op een of andere manier geld toegestopt krijgen van Stad. Het is een historisch unieke brief die we hierna bijna in extenso (vanwege te lang) weergeven. De brief schreeuwt om kommentaar, maar dat is voor een volgend stuk op deze stadsblog.

BUDGET 2010 – BIJDRAGE VANUIT DE PARTNERS
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Net zoals zoveel bedrijven en organisaties heeft ook de stad Kortrijk te kampen met de economische crisis. Om het stadsbudget voor 2010 rond te krijgen hebben we aan alle directies een ernstige besparingsinspanning gevraagd. Ook voor de komende jaren zal het nodig zijn de knip op het budget te houden.
Deze maatregelen volstaan echter niet. Een groot deel van de overdrachten (zo’n 33 mio euro of 27 %) gaat naar onze partners. Het college neemt zich voor om concrete maatregelen te nemen ten aanzien van de partners in functie van het milderen van de overdrachten en de werkingsmiddelen. Het college rekent daarvoor op een bijdrage van ongeveer 3 % op hun werkingsbudget.
Intussen werken we intern aan een resem besparingsmaatrgelen, weliswaar zonder in te boeten aan de kwaliteit van de dienstverlening. (…) Ook hier zijn alle suggesties van de partners welkom.
Langs deze weg vragen we u eventuele voorstellen te formuleren tegen 31 maart in functie van een een bespreking ervan. (…)
We zullen u te gelegener tijd uitnodigen voor een individueel gesprek waarop we u willen inlichten over de ambities die we met de stad voor de volgende jaren hebben, over de juiste toedracht van deze vraag en over de wijze waarop we intern reeds actie hebben ondernomen in functie van het drukken van de kosten.

Met hoogachting,

(Getekend door de stadssecretaris en de burgemeester.)

Het project “Secret Gardens” kostte 427.616,65 euro

Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag ging het om 400.000 euro. De aangebrachte cijfergegevens zijn niet heel nauwkeurig.
Het gaat om een totaal van 408.868,76 euro, PLUS evenwel nog de inzet van het stadspersoneel die in september vorig jaar werd begroot op 18.747,89 euro. Met de afbraak van de tuinen kan dit bedrag intussen nog hoger zijn opgelopen… We zullen het nooit weten.

Maar, hoe weten wij dat allemaal?
Heel eenvoudig. Door het zgn “Bulletin van Vragen en Antwoorden” nauwkeurig te raadplegen en af te schrijven.
Het is raadslid en volksvertegenwoordiger Bart Caron van Groen dan nog die middels een schriftelijke vraag de gegevens aan het licht bracht.
De eerste vragen hieromtrent dateren al van 11 juni en 20 augustus 2009. De antwoorden van Stad kwamen in september en december vorig jaar.
In het Bulletin van september had Stad niet veel zin om te antwoorden op de vraag van Caron. Alles ressorteerde immers onder de verantwoordelijkheid van de vzw Designregio en die moest over de kosten nog een nota voorleggen. (Op de website van de Designregio geen spoor meer van die geheime tuinen.)

De ontvangsten bedroegen 405.000 euro. Het grootste deel daarvan kwam van het Agentschap Natuur en Bos (180.000 euro) en van Stad (150.000 euro). De bestedingen liepen dus op tot 427.616 euro.
De stafkosten bedroegen juist geteld 115.608 euro. Voor de communicatie over het evenement (bijvoorbeeld in Knack) had men 101.788 euro over.

Wat “Het Nieuwsblad” uit de aard der zaak niet vermeldt is dat tot de staf ook een dochter van Stefaan De Clerck behoorde. Marie, de schepen van Wevelgem. Even herhalen: van Wevelgem. En zij stond meer speciaal in voor het luik communicatie en promotie. Vanuit de staf is hiervoor 5.021 euro besteed. “Secretariaatskosten”: 23.540 euro. Reis- en verblijfkosten: 12.729 euro. Randprogrammering:13.912 euro.

Kortrijkwatcher heeft hier vroeger al wat gegevens verstrekt over het project.
De bijdrage van het Agentschap Natuur en Bos komt eigenlijk van de Vlaamse regering (Hilde Crevits). De verhoopte Europese subsidie (via “Creative Regions”) van 150.000 euro kon men niet in de wacht slepen. Daarvoor is zelfs nog een ultieme poging ondernomen door een ambtenaar naar Engeland te sturen !

Voor de sponsering had men gedacht aan 100.000 euro. Het is 40.000 euro geworden.
Tot de staf behoorde Chris Lecluyse, een zeer naaste medewerker van Stefaan De Clerck. Bijgenaamd: de sfynx. Verder nog de in Kortrijk onvermijdelijke tuinarchitect Paul Deroose en Lise Van Tendeloo. Het project is bedacht door Paul Geerts, een huisvriend van de minister. Het evenement zou zich om de twee jaar herhalen.
Laten we even de zogenaamde vuile hoekjes in kaart brengen. Schepen Bral, aan het werk !

Een stadspublicatie over “K-in-Kortrijk” in de maak

Dat komt goed uit. In maart opent het megawinkelcomplex K zijn deuren.
Unizo, let op uw zaak.
Stad zelf (dat is een openbaar bestuur) zal binnen afzienbare tijd op grote schaal een luxueuze publicatie van ca. 50 bladzijden maken en verspreiden om “K-in-Kortrijk” (nu een Duits privé-bedrijf) in het zonnetje te zetten.
Dat komt zo.
Stad Kortrijk is voor de zoveelste maal bezig met het uitwerken van een citymarketingplan. In het kader daarvan zal men tweemaal per jaar een reeks themagebonden “cahiers” (hebbedingen) laten maken over grootse projecten die de dynamiek van en in de stad illustreren. Heden en verleden. Denk aan de Leiewerken, de stationsomgeving, de Venning, het Buda-kunsteneiland en dergelijke meer. Het is vooral de bedoeling om Kortrijk te promoten als een aangename woonstad.
Een eerste item zal specifiek gewijd worden aan ons megawinkelcomplex. Ten einde de kwaliteit van de publicaties te waarborgen is er alreeds een “klankbordgroep” in de maak. Daarin zetelen praktisch zeker Marc Dubois (designmeester), Rik Van Walleghem (vooral bekend als sportjournalist), Kristien Beuselinck (ex-netmanager bij Radio2 en nu directeur redactie Roularta) en Véronique Lambert (voorheen conservator van het Museum 1302, nu kabinetschef bij LOCO-burgemeester Lybeer).
Voor de realisatie van de serie publicaties zal men werken met een uitgever die ook instaat voor de verspreiding ervan via de reguliere kanalen in Vlaanderen. Kortom, dat wordt een zaak van Roularta (Books) of uitgeverij Lannoo. Gegarandeerd zonder openbare aanbesteding.

Per thema zal men een expert ter zake aanspreken.
Hier alweer een constructief voorstel.
Voor wat de geschiedenis van de Bijstandsite betreft is Thomas Block van de Gentse universiteit een eminent kenner.
Hij schreef een doctoraalscriptie over besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten.
Drie cases. En de eerste behandelt net de totstandkoming van het winkelcomplex. De andere gevallen gaan over de Leiewerken en het Buda-kunsteneiland. Dat zijn dus net weer onderwerpen voor toekomstige “cahiers”. Gesneden brood.

Over het budget voor de publicatiereeks is nog niets geweten.
Thomas Block heeft zijn proefschrift open en bloot op internet gepubliceerd. Kost niks.

P.S.
Waarnemers merken dat het stadsbestuur zich niet meer wil identificeren met de door Stefaan De Clerck bedachte identiteit: “Kortrijk, stad van innovatie, creatie en design”. Het is nu: Kortrijk Woonstad, of Jong Kortrijk.

Pär Ongeluck, onze Kortrijkse compostmeester

Het ontgaat de lezer niet.
Van alle kanten uit men zijn tevredenheid over de stijgende kwaliteit en relevantie van de Kortrijkse politieke berichtgeving op de regionale bladzijden van onze papieren perse (die van de dode bomen) en zelfs die van de elektromagnetische golven. Maar naar de redenen daarvan heeft men het voor het gissen.
Het is simpel.
Steeds meer beroepen onze persjongens zich op wat zij hebben vernomen via de weblog van Marc Lemaitre (“kortrijklinksbekeken“) en van deze KW. Aangezien Lemaitre raadslid is citeert men hem meestal wel bij naam, maar men hoedt er zich voor om daarbij rechtstreeks te verwijzen naar zijn stadsblog.
Door KW laat de reguliere pers zich ook vaak inspireren om (soms na een week of zo) een of ander onderwerp aan te snijden. Om het stuk enigszins als origineel te laten uitschijnen voegt men er dan iets aan toe, bijvoorbeeld na raadpleging van een of ander schepen. Of men laat iets weg, dat kan ook. In “Het Kortrijks Handelsblad” heeft men het een keer gepresteerd om zonder bronvermelding ongeveer letterlijk een kommentaarstuk van onze senior writer over te nemen.

Niet dat we ons daar veel zorgen over maken.
De burgerjournalistiek is een niet meer weg te denken nieuw media-fenomeen waarbij de nieuwsgierige lezer enkel zijn voordeel kan mee doen. Reguliere media hebben gewoon teveel obediënties. Meer speciaal onze plaatselijke persjongens hebben daarbij nog de handicap dat het meestal gaat om freelancers met te weinig tijd. Of ook te weinig durf. En ze kregen de opdracht om zich bezig te houden met wat de lezers zogezegd interesseert: banaliteiten. En geen stuk zonder foto’s.

Zowat een jaar geleden is er een nieuwe Kortrijkse stadsblog verschenen. Van iemand die zich voordoet als compostmeester, maar dan pär ongeluck. U zult hem in onze regionale printedities waarschijnlijk nooit geciteerd zien want de papieren pers alhier is voor hem de gebeten hond. Journalisten zijn allergisch voor kritiek, gewoon als zij zijn om altijd en overal met veel eerbied en onderdanigheid benaderd te worden. De Perse is daar !

Zo nu en dan publiceert onze compostmeester heel informatieve stukken.
Bijvoorbeeld over de mythe dat Stefaan De Clerck ( “knackworst” is de koosnaam) in zijn vorige ambtsperiode als minister van Justitie tientallen wetsontwerpen heeft laten goedkeuren. De werkgelegenheid die ogenschijnlijk zal gecrëeerd worden door het winkelcentrum ‘K in Kortrijk” (“het Gouden Kalf“) volgt hij op de voet.

Zie dus http://perongeluck.wordpress.com.

Heat it up, dat voetbalveld !

De promotie van KV Kortrijk naar eerste klasse kost Stad (dat zijn wij) al minstens 2 miljoen euroots.
Als je dit vertelt in een supporterslokaal dan gelooft het niemand, of je wordt danig getackeld. Been gestrekt vooruit.

Nu komt daar nog minstens een half miljoen bij voor de grasmatverwarming. De ramingen lopen fel uiteen, ook al omdat er diverse verwarmingssystemen denkbaar zijn. Stad Waregem (dat de uitgave voor het Regenboogstadion onverantwoord vindt) hield het bij 500.000 euro. In Brugge raamde men de kosten om het Jan Breydelstadion ten allen tijde bespeelbaar te houden op 600.000 euro. Stad Brugge wil daarvan hoogstens 55 procent dragen, evenwel met een maximum van 300.000 euro.

In “Het Nieuwsblad” van 8 januari maakte de schepen van sport Stefaan Bral zich op om op woensdag 13 januari uitsluitsel te geven over de vraag “hoeveel de stad nu wil geven en waarvoor dat dan precies zou dienen”. (Op de agenda van het schepencollege van die dag stond dit punt niet geagendeerd.) Sindsdien kon de sportjournalist blijkbaar niets meer van Bral vernemen. En tussen haakjes, van zijn fameus voetbal-masterplan – geografisch uitgestrekt tot aan de Leieboorden – horen we ook niets meer.

“Het Laatste Nieuws” meldt vandaag dat er een studiebureau (naam?) een onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden en de kostprijs, die tussen 200.000 en…1 miljoen euro wordt geschat.

Een veldverwarming vreet ook energie.
Weinig supporters-belastingbetalers weten dat Stad ieder jaar nogal wat energietoelagen verstrekt aan de cvba Kortrijk Voetbalt.
Op 16 februari 2004 sloot Stad met KVK een overeenkomst omtrent de betoelaging van het water- en energieverbruik van het Guldensporenstadion en terreinen in de Jacob Vandervaetstraat-Weverstraat.
Het elektriciteitsverbruik is door de Kortrijkse belastingbetaler voor 90 procent ten laste genomen, gelimiteerd tot 25.000 euro per jaar. Gas ook voor 90 procent, en zonder limiet. KVK zal dus de grasmat stoken met gas? Voor het geval dat men met warme waterslangen werkt, ook het waterverbruik wordt ongelimiteerd voor 90 procent door supporters en andere Kortrijkse burgers in het algemeen betaald.

Over welke bedragen gaat dat dan?
Telkenjare zijn de toelages berekend op basis van het verbruik van het vorige jaar. En indien de facturen achteraf anders uitvallen volgt er daarna een regularisatie. Die afrekening is onlangs gebeurd voor het jaar 2008. Voor gas is een achterstallig bedrag uitbetaald van 11.540 euro. Voor water: 23.411 euro. Voor elektriciteit liepen de facturen op tot 46.229 euro, maar het plafond van de toelage is zoals gezegd 25.000 euro.

Nog wat info voor de supporters en de sportbladzijden in de papieren pers. Plus de websites van of over KVK.
Het totaal van het energieverbruik in 2008 bedroeg 108.929 euro. Gas: 25.230 euro. Elektriciteit: 46.229 euro. Water: 37.469 euro.
Stad betaalt (na afrekening) voor het gas uiteindelijk 22.707 euro. Voor de elektriciteit 25.000 euro. Voor het water 33.722 euro. TOTAAL : 81.429 euro.
De supporters betalen dus te weinig voor hun ticket.

Zie nog alhier een uiteenzetting van 21 april 2009.
In de gemeenteraad is dit een taboe-onderwerp.

Politieke fracties krijgen opnieuw een toelage, maar waarom?

Alle partijen in de gemeenteraad krijgen sinds 1998 – los van de individuele presentiegelden – een toelage. Voor 2009 krijgen de fracties per lid 153 euro. Totaal 6.273 euro.
Het Vlaams Belang mag rekenen op 918 euro want onafhankelijk raadslid Eric Flo wordt geacht nog tot die fractie te behoren. Met zijn 18 zetels loopt de CD&V weg met 2.754 euro. Men kan daar al iets mee doen.
Probleem is of men er iets mee doet, en zo ja wat dan wel. Voor het dienstjaar 2007 diende de christelijke fractie een onkostennota in die sloeg op het opdragen van een Heilige Mis. En de VLD bracht een duur etentje in rekening onder het mom van een zaalhuur.

De bedoeling van die fractietoelage is heel nobel.
Men wil aan de leden als groep faciliteiten aanbieden om hun mandaat nog professioneler en kwaliteitsvoller uit te oefenen. Het bedrag mag dus uitsluitend dienen voor de werking van de fractie. Kan bijvoorbeeld niet besteed worden aan de verkiezing van een afdelingsvoorzitter, of de uitreiking van een Klauwaertprijs. Iets wat de CD&V in 2007 deed.

Een circulaire (BA-2004/01) van de Vlaamse Regering vraagt ook uitdrukkelijk dat na het verstrijken van het dienstjaar de nodige bewijsstukken worden ingeleverd om de toelage te verantwoorden. Bij oneigenlijk gebruik van de gelden kan het stadsbestuur zelfs bepaalde sommen terugvorderen.
(In Zutendaal hanteert men nog een bijkomend criterium voor het uitkeren van de toelage: de fracties krijgen 15 euro per lid, maar enkel als de betrokken raadsleden effectief aanwezig zijn in de zittingen.)

In Kortrijk vraagt het huishoudelijke reglement van de Raad dat de fracties op het einde van het werkjaar met bewijsstukken toelichten hoe ze de ontvangen middelen hebben gebruikt. Om praktische redenen loopt de indieningstermijn tot eind januari van het volgende dienstjaar.
Bij mijn weten heeft nog geen enkele fractie dit gedaan voor 2009.
Sterker nog.
Bewijsstukken voor het jaar 2008 nog nergens gezien.
De fracties weten nauwelijks hoe ze hun toelage zullen besteden. De grens tussen partij- en fractiewerking wordt overschreden.

Mogen we alweer een constructief en heel praktisch voorstel doen?
De conciërge van het stadhuis controleert voor de aanvang van een gemeenteraad de tassen van de raadsleden. Vindt hij een niet geopende grote witte enveloppe met de dossiers van de Raad, dan krijgt de fractie telkens een boete van 153 euro.

P.S (1).
Het bedrag van 6.273 euro is in de Kortrijkse begroting ondergebracht in art. 101/332-02. Maar voor “slechts” 6.025 euro.
Naam van die post: “subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” ! Een werkgroep Financiën van de Vlaamse regering vindt dat men die toelage beter boekt op 435-01: “bijdragen in de werkingskosten van overheidsinstellingen”.
P.S. (2)
Voor de goede orde nog dit. De onkosten van 2007 werden behandeld in september 2008.

Nieuwjaarsreceptie van Stad zonder bier, zonder oliebollen, zonder warmte, zonder orkest

Update
Volgens het “Kortrijks Handelsblad” van 15 januari was Bockor wel bereid om bier te leveren, maar een ambtenaar (!) heeft de biervoerders ter plekke weggestuurd
.

Vorige zaterdag 9 januari ging op de Grote Markt de traditionele nieuwjaarsdrink door voor de Kortrijkse bevolking.
Geen volk. Le TOUT COURTRAI ontbrak volkomen. Houden Kortrijkzanen niet van hun Stad, of van mekaar?
De eerste mededeling in de speech van de wnd. burgemeester Lieven Lybeer sloeg op het feit dat er omwille van de vrieskou geen bier zou getapt worden. Was me dat een koude douche zeg! We kregen lauwe, morsige soep en bar slechte Glühwein te verduren.

Per procent alcohol is de moleculaire concentratie 0,22 mol/l wat een vriespuntverlaging van 0,45° C meebrengt. In Nederlandse cafés schenkt Heineken met een bevroren tap (ice cold, met ijslaag!) van -4° C. In Britse pubs wordt getapt bij een temperatuur van min 4,4 graden Celsius. Dit is beneden het vriespunt van 2,5 graden. Want – Lieven, zeg dat eens aan leverancier Bockor – bier bevat behalve water ook een beetje alcohol en als je water onder druk zet krijgt het geen kans om uit te zetten en bevriest het niet.

In Menen was er afgelopen zaterdag ook een nieuwjaarsreceptie met honderden enthousiaste bewoners, ook uit Lauwe en Rekkem want van daaruit waren er gratis bussen ingelegd naar het centrum. De vrieskou belette niet dat er daar frieten werden geserveerd, en oliebollen, pannenkoeken, hutsepot, appeltaart, popcorn, pizza, kippenboutjes, pasta en ga zo maar door. Stad Menen gooide er ca. 20.000 euro tegenaan.

In Gent was er op zondag feest, en wat voor een. Voor 33.000 euro gratis drank voorzien. Jupiler (blauw!), Kerstbier, cava, drie soorten jenever, fruitsap, chocolademelk. In een dik uur tijd waren alle 3000 “Gentse mokken” uitverkocht. De catering werd via een overheidsopdracht gegund aan de vzw Uitbureau. Via een loting kreeg de jeugdbeweging VKSJ Sint-Paulus de verantwoordelijkheid voor de service.

Bij ons in Kortrijk is de traditionele leverancier steeds weer Bockor. Voor het bier was het budget zoals vorig jaar geraamd op 3.000 euro. (In 2007: 2.750 euro.) Voor de Glühwein was er ook weer 2.000 euro voorzien.
De opbouw van tenten, de bediening en de afbraak werd zoals vroeger gedaan door 12 personen van de vzw Tinekesfeesten. 1.000 euro. (In 2006 ging het nog om 2.500 euro !) De scouts van Groeninge kwamen af met drie patrouilles voor 600 euro.
Andere kosten: muziekband Freddy Saget (700 euro, niet gezien!), broodjes voor de medewerkers (150 euro), lunch voor de band die er niet was (150 euro), soep (750 euro), huur geluidsinstallatie (1.500 euro).
Voor de verwarmingselementen die we niet hebben gezien of gevoeld: 500 euro.

Totaalbudget voor het feest van dit jaar: 10.350 euro. Net als vorig jaar.
Toen er in 2006 nog oliebollen waren te verkrijgen dacht men aan een kostenraming van 12.720 euro. Die kostten toen aan de stadskas 1.200 euro.

Hoeveel volk verwacht de dienst protocol en evenementen normaliter op onze nieuwjaarsdrink?
Misschien af te leiden uit het aantal voorziene herbruikbare bekers: 10.000.

Waarom bemoeit de gemeentelijke vzw Feest In Kortrijk (FIK) zich niet een keer met de zaak?

Geen gemeenteraad op 12 januari !

UPDATE ONDERAAN

De officiële website van Stad Kortrijk geeft de data van de raadszittingen voor dit jaar aan. Dat is goed bedoeld.
Die van 4 januari is men evenwel vergeten. Terwijl er op die dag een schepenwissel was geagendeerd, en een raadslid werd vervangen. Kostprijs van die speciale vergadering om enkel en alleen een schepen te installeren ,ongeveer 6.800 euro. Daarna was er een receptie in het Broelmuseum. (De rondleiding in het museum had weinig succes.) De raadsleden kregen een nieuwjaarsgeschenk: tweemaal een halve liter hard drugs in de vorm van jenever van 35 en 38 graden.

Voor maandag (?) 12 januari annonceert de moniteur van Stad de eerste zitting van dit jaar.
Ga maar niet. Ook dinsdag 12 is er geen gemeenteraad.
Een kwakkel van jewelste. Staat er al weken op, op www.kortrijk.be en nog altijd geen rectificatie.
Volgens onze stadsmoniteur lijkt het alsof de eerstvolgende (wekelijks op woensdag) schepencollege pas doorgaat op 28 januari. Is dat een woensdag?

Ter info.
Kortrijk neemt als een “smart city” deel aan een Europees programma. Wat daar aan geld besteed wordt, dat lees je hier nog wel een keer als het past. Dat gaat over digitale interactie en info met de burger. Ja.

Update
Deze middag (11 januari) heeft de stadmoniteur alle data van de gemeenteraadszittingen voor dit jaar dan weggeveegd. Met de mededeling dat de nieuwe data vanaf donderdag 14 januari opnieuw beschikbaar zullen zijn. Het College van woensdag 13 januari zal die vastleggen. De agenda van dat College is nog altijd niet beschikbaar op de website van Stad. Dus kunnen we niet weten of die berichtgeving wel klopt.

P.S.
Onze corrector wil altijd dat we dit soort berichtgeving afsluiten met het adagium “dit is kortrijk”.

Moet er nog zout zijn?

De officiële website van Stad meldt ons dat de strooidiensten zout te kort hebben. De leveranciers (meervoud!) staan droog. En er is al 500 ton gestrooid, wat tweeënhalf keer meer is dan vorige winter.
Nu denkt u waarschijnlijk dat dit bericht komt van onze strooidienst zelf, van de coördinator Frank Coucke. Want die kan het weten.

MAAR NEEN !
Dat stadsbericht komt van de pers, met name van “Het Laatste Nieuws”. Dat is nu eenmaal de grootste krant van Kortrijk.
Met andere woorden: onze communicatiedienst van Stad licht de Kortrijkse burgers over een bepaald probleem in via wat men aldaar op het stadhuis heeft vernomen uit de pers. Onwaarschijnlijk. Onvoorstelbaar. Ongezien. (Het is nu onmogelijk om op deze stadsmededeling te reageren. Bel het nieuwe nummer.)
De communicatie-ambtenaar had er dan toch beter aan gedaan om kortrijkwatcher te lezen en als bron te citeren. Zie stuk van 12 december vorig jaar.

Zowel “Het Nieuwsblad” als “Het Laatste Nieuws” hebben het over de schaarste aan zeezout.
En zoals gewoonlijk bij de pers van de dode bomen (en ook die van elektromagnetische stralingen) noteert men klakkeloos wat de schepen van mobiliteit Guy Leleu zegt. Zomaar. Zonder vragen te stellen.

Guy Leleu meldt dat er in principe 200 ton zout per jaar wordt gestrooid. Wat is dat nu: “in principe”?
Volgens het Schepencollege van 16 september is er in de winterperiode 2008-2009 voor 360 ton wegenzout aangekocht. Nou, was er dan nog 160 ton in overschot? In hetzelfde College heeft men de voorwaarden en de wijze van gunnen bepaald voor de levering van “chemische smeltmiddelen”. Dit ten einde op het depot van de wegendienst steeds een voldoende hoeveelheid strooizout in voorraad te hebben. De voorraad moet op peil gehouden worden door leveringen in bulk. Er werd toen geopteerd voor een algemene offerte. Mogen we aannemen dat er voor de leverancier een boeteclausule werd voorzien bij ontijdige of te weinige aanvoer? Waarom vraagt de pers dat niet aan de schepen?

Volgens schepen Leleu is de leverancier van het dooizout de NV Zoutman uit Roeselare.
En de pers noteert dat dan. Want alles is waar wat lange neus Leleu vertelt. En we worden immers betaald per letterteken, zonder enige tijd te besteden aan een driedubbelcheck.
Welnu, in zitting van het schepencollege van 10 november 2009 is de levering van “chemische smeltmiddelen” gegund aan de bvba Quatannens uit Gistel-Snaaskerke. Die firma bracht het laagste bod uit: 58,44 euro per ton. De enige andere deelnemer aan de offerte (die plots als een openbare aanbesteding werd beschouwd!) was NV Zoutman en die vroeg 67,16 euro.

Dat “principe van 200 ton zout per jaar” best met een korreltje zout nemen.
In de oorspronkelijke begroting 2009 stond een krediet van 20.784 euro ingeschreven. Tegen een prijs van 58 euro per ton voorzag men dus nood te hebben aan 349 ton. Na budgetwijziging werd de post verhoogd tot 33.784 euro. Dat betekent een mogelijke aankoop van 582 ton. Voor dit jaar is er een budget voorzien van 25.000 euro. Dat wil zeggen dat men dacht aan 431 ton.

Leleu!
Hou jezelf en de pers niet voor de gek, en omgekeerd.

Beetje respect. En hou op met uw grappen. Anders kun je geen burgemeester worden. Dit is een centrumstad.

De nieuwjaarslunch van de OCMW-raadsleden en het OCMW-budget

“Op 7 januari schuiven de Kortrijkse OCMW-raadsleden traditiegetrouw aan voor de nieuwjaarslunch. In het klooster van de zusters Augustinessen worden dan de meest verfijnde gerechten en desserts geserveerd en degusteren de raadsleden de beste wijnen uit de kelders van het klooster.”

Aldus de aanhef van een persbericht van vandaag, komende van het OCMW-raadslid van VLD-strekking Ludo Halsberghe. Daarin deelt hij mee dat hij als raadslid een symbolische daad wil stellen “door de nieuwjaarslunch aan mij te laten voorbijgaan”. En dit uit solidariteit met de vele mensen die het momenteel door de bittere kou extra moeilijk hebben.
Het raadslid lardeert zijn persbericht evenwel met dusdanig warrig cijfermatig materiaal en bijhorend kommentaar over het OCMW-budget dat kortrijkwatcher zich genoodzaakt ziet om over te gaan tot enige juiste berichtgeving.

Het totale budget van het OCMW bedraagt 54,638 miljoen euro voor 2010, zegt Ludo. JUST! JUST! Dat bedrag slaat evenwel enkel op de exploitatiekosten en niet op de investeringen, terwijl het raadslid qua investeringen aanklaagt dat er een aantal prestigeprojecten op stapel staan, zonder hierbij bedragen te vermelden.
En nu.
Zo beweert Ludo:” Van dit bedrag (54,638 miljoen) gaat slechts 12,163 miljoen (22,26 %) als steun naar personen en organisaties.” (Eventjes tussendoor vermeldt hij gauw dat het OCMW nog veel goeds doet.)
Nou, in de begrotingsdocumenten zijn andere cijfers betreffende steun te vinden. We veronderstellen dat Ludo het hier heeft over wat men noemt “de specifieke kosten van de sociale dienst”. Dat wil zeggen: steun aan leefloners, steun in speciën, steun aan vluchtelingen en rusthuizen en bepaalde projecten. Welnu, in de officiële documenten van het meerjarenplan vinden we hiervoor in 2010 – opmerkelijk – nog twee andere bedragen. In de toelichting: 12.181.275 euro en dat is 22,29 procent. In het meerjarenplan zelf: 11.152.995 euro.
Bon.
Ludo vindt dit percentage te laag maar gaat voorbij aan het feit dat die steun jaar na jaar (fel) stijgt. Volgens de rekeningen ging het in 2007 om 19,8 procent (8,3 miljoen) en in 2008 om 20,7 procent (9,3 miljoen) van het budget.

Apparaatkost

En nu maakt onze Ludo een zeer merkwaardige redenering.
We citeren. “Om die 12,1 miljoen euro steun te verlenen, kost dit aan het OCMW (of aan de Kortrijkse belastingbetaler) 9,748 miljoen euro, of 80,14 %. Anders gezegd, om 100 euro aan steun uit te keren, bedraagt de apparaatkost 80 euro.”
Vanwaar hij dat bedrag van 9,7 miljoen haalt is een raadsel. De Kortrijkse belastingbetaler geeft aan het OCMW via de zgn. gemeentelijke bijdrage namelijk jaarlijks welgeteld 9.183.673 euro. Die toelage is al jaren bevroren en zal pas in 2011 stijgen naar 10,1 miljoen.
Ingevolge de crisis met sterk verhoogde sociale uitkeringen voorziet Stad de mogelijkheid om uit te pakken met een verhoogde dotatatie. Dit jaar met 400.000 euro, in 2011 met 600.000 euro.

Het afmeten van de apparaatkost op basis van de gemeentelijke bijdrage is natuurlijk van de gekte.
De werkingskosten van de sociale dienst bedragen 18,5 miljoen. Hierbij wordt juist niks (niks!) onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage. Van die werkingskosten gaat er dus 11,1 miljoen naar steun. En 4,8 miljoen naar bezoldigingen en pensioenen. Dit zou men de “apparaatkost” kunnen noemen. Afgezet tegenover het totale kostenbudget van enkel de sociale dienst: 26 procent. Maar zonder personeel kan men natuurlijk geen steun verlenen.
(Hier gaan we nu voorbij aan de vraag hoe een – uitblijvend – personeelsbehoefteplan er zou kunnen uitzien, afhankelijk van wat het OCMW aanziet als zijn kerntaken. Ook kinderopvang bijvoorbeeld?)

Prestigeprojecten?

Raadslid Halsberghe zegt nog dat het OCMW in luxe leeft en klaagt hierbij meer specifiek over een aantal prestigeprojecten. Daarvan duidt hij er één aan: het masterplan voor de renovatie van het Augustijnen-klooster. Voor dat masterplan-Buda (de juiste naam) vermeldt het budget voor dit jaar “slechts” 300.000 euro. Ja, de nonnen zouden dit best zelf financieren. Evenals trouwens die kloostermuur van 835.000 euro, waarvan 225.000 euro ten laste van het OCMW, en de rest van de belastingbetaler via subsidies. Ludo vergeet ook nog de investeringen in het Begijnhof. Voor de periode 2010-2013 zullen allerhande restauraties bijna 10 miljoen euro kosten, waarvan bijna 4 miljoen ten laste van het OCMW en de rest van hogere overheden. De vernieuwing van de Sint-Annazaal alleen al zal 2,6 miljoen gaan kosten. Dat is pas een prestigeproject.
Ludo toch.

Postcriptum.
Dat klooster is heel mooi. Alleszins binnenin. Die keuken! Al die Delfste tegels. En de parloirs. (De privé-vertrekken van de nonnen nooit gezien.)