Onze Kortrijkse raadleden in het Vlaams Parlement

SP.a-raadslid Marc Lemaitre is geen Vlaams volksvertegenwoordiger maar is als ambtenaar wel al jaren de zgn. contacpersoon van een of andere commissie. Soort secretaris. Als dusdanig kunt u hem bereiken op het nummer 02/55 21 342. Momenteel fungeert hij als contactpersoon voor de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse Opvolgingscommissie voor Vermogens- en Mandatenaangiften. Opvallend is dat in die commissies nogal wat Kortrijkse raadsleden zijn vertegenwoordigd.

Raadslid Carl Decaluwé (CD&V) is nog altijd ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. Maar als specialist in alles en nog wat zetelt hij nog in de Commissie Woonbeleid (Stedelijk Beleid, Energie), de Commissie voor Cultuur (Jeugd, Sport, Media), de Commissie voor Reglement en Samenwerking (met de Franse Gemeenschap), de Deontologische Commissie, de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (die ook oordeelt over misbruik van overheidsgeld), de Vlaamse Controlecommissie Verkiezingsuitgaven. Carl is soort Stasi in Vlaanderen op zijn eigen.

Aangezien de SP.a nu in Vlaanderen geniet van regeringsdeelname viel raadslid Philippe De Coene het voorzitterschap ten deel van de Commissie voor Cultuur (enz.). En de ondervoorzitter hier is niemand minder dan Groen raadslid Bart Caron. Dat belooft vuurwerk. Drie Kortrijkse kemphanen in deze toch niet onbelangrijke commissie. Sporen daarvan zullen te merken zijn in de Kortrijkse gemeenteraad. (Dat is trouwens al gebleken in de laatste zitting toen het ging over TV-programma’s die zich in Kortrijk afspelen.) De Coene zien we nog terug in de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen, die voor verkiezingsuitgaven, voor Vermogen- en Mandatenaangiften. Plus nog de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

Bart Caron is zoals gezegd ondervoorzitter van de Commissie Cultuur. Hij is ook lid van de Commissie Bestuurszaken (Binnenlands Bestuur, Decreetevaluatie, Inburgering en Toerisme). En plaatsvervanger in niet minder dan zeven commissies. Decaluwé is plaatsvervanger in twee commissies. De Coene ook.

Het Vlaams Parlement telt 21 commissies.
Kortrijkse raadsleden ontbreken geheel in bijvoorbeeld de belangrijke Commissie Economie (Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie) en de Commissie Landbouw (Visserij, Plattelandsbeleid).

Voor zover de tussenkomsten van onze raadsleden in het parlement relevant zijn voor Kortrijk en omstreken zal kortrijkwatcher daar aandacht aan besteden.

Wat krijgt die vzw Handelsdistrict nu eigenlijk als toelage van Stad?

Onvoorstelbaar moeilijk om na te gaan, en de penningmeester woont in Brugge.
Het Handelsdistrict Kortrijk-Centrum (ook BID genoemd) wordt door Stad betoelaagd om wat leven te brengen in de brouwerij rond het megawinkelcomplex K. Die subsidie wordt verhaald op de handelaars van het gebied. Maar ook de winkels van K in Kortrijk moeten hun steentje bijdragen.
Vandaag – in de 11de maand van het jaar – zal de gemeenteraad hiertoe opnieuw een belastingreglement goedkeuren voor de aanslagjaren 2009-2013. De tarieven variëren volgens de oppervlakte van de commerciële vestigingen van 200 (minder dan 100 m²) tot 1.000 euro (meer dan 3000 m²). Vorig jaar bedroegen die heffingen slechts de helft, aangezien de vzw pas in mei 2008 is opgericht en in actie trad.

Het stadsbudget 2008 voorzag een toelage van 100.000 euro.
In dat jaar gaf Stad aan de vzw als voorschot op de belasting in eerste instantie 50.000 euro. Daarna nog eens 50.000 euro als impuls voor een vlotte opstart. En dit terwijl de opbrengst van de belasting slechts 39.000 euro bedroeg.

Voor dit lopende jaar beloofde Stad eerst opnieuw 100.000 euro en na een budgetwijziging nog 78.000 euro meer.
Uit de briefwisseling tussen het Schepencollege en het Handelsdistrict blijkt dat Stad treuzelt met de uitbetaling van de subsidie.
Al in juli smeekte de vzw om een snelle uitbetaling van (een deel van?) de zgn. BID-heffing. Verder nog tweemaal in de maand september.
Een nota aan een Schepencollege in oktober over de kwestie blinkt uit door onduidelijkheid.
Lees mee. “Omwille van het uitblijven van de bijdrage door de handelaars van K in Kortrijk” aan de vzw Handelsdistrict is nu reeds overgegaan tot de betaalbaarstelling van de te verwachten inkomsten van de belasting, geraamd op 78.000 euro. Deze betaalbaarstelling staat naast de reeds betaalbaar gestelde toelage van 100.000 euro die verantwoord is als een impuls voor een vlotte start.
En nu: “Hierin zit dus ook het verschil van wat reëel werd opgehaald via belasting en wat als inkomsten werd vooropgesteld (100.000 euro)”.
Niet verstaan.

De afspraken voor het jaar 2010 luiden zo:
“De belasting wordt integraal doorgestort aan de vzw Handelsdistrict, verminderd met het teveel aan doorgestorte gelden t.g.v. lagere inkomsten dan gedacht van het aanslagjaar 2008 (nl. 11.000 euro). Deze betaalbaarstelling is een voorschot, er wordt met andere woorden niet gewacht tot het moment dat de belasting geïnd is.”
Voorts zal een eventuele extra betoelaging afhangen van de evaluatie van hun actieplan en de werking.
Handelaars kunnen dit nu al doen door het lezen van de website van het handelsdistrict: www.shop-in-kortrijk.be. Vergelijk de voornemens met de activiteiten.

In de gemeenteraad van vandaag verwacht men zich aan enkele vragen.
In oktober 2007 is een samenwerkingsverband met de NV Sint-Janspoort (SJP) afgesloten. De promotor van het shoppingcenter zou aan het Handelsdistrict een eenmalige dotatie schenken van 65.000 euro. Is dit gebeurd? De handelaars van K zelf zouden instaan voor 100.000 euro. En indien dat bedrag niet wordt gehaald zou SJP bijleggen. De handelaars van de straten rond K zouden zeker voor 100.000 euro instaan, en zo niet zou Stad bijleggen.
Men raamde toen in elk geval voor het Handelsdistrict een budget van 200.000 euro per jaar. Nu denken de bestuurders aan een streefcijfer van minimum 300.000 euro voor 2010.

Quickie scoort goed op de VRT-radio

UPDATE
Scoort hoog, willen we zeggen.

Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudiging en Kortrijks raadslid was in de periode 1 augustus 2008-31 juli 2009 (een vol jaar) van alle politici het vaakst te horen op de openbare omroep.
In De Grote Peter Van de Veire show (MNM): één keer. Peeters & Pichal (Radio 1): zesmaal. Avondblok: 4. Middagblok: 3. Ochtendblok (allemaal blokken van Stubru): 1. Op Radio 2 ergens nog een keer. Maar niet op Klara.
Totaal:16 optredens.

Let wel, het gaat hier enkel om programma’s, andere dan de nieuws- en duidingsprogramma’s.
In de hier aangehaalde ranking bekleedt Karel De Gucht de tweede plaats met 12 beurten. Idem voor Kathleen Van Brempt. Daarna komt Bart De Wever en Etienne Schouppe met 11 beurten.

Op de VRT-televisie dan was minister Q één keer in “De Laatste Show”, en één keer in “Man bijt Hond” te zien.

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron mocht een keer optreden in “Zonde van de zendtijd”.
Raadslid en minister Stefaan De Clerck kwam éénmaal voor in “Music For Live”.

Bron.
Schriftelijke vraag dd. 9 oktober van Wim Wienen (VB) aan minister van Media Ingrid Lieten.
Antwoord gepubliceerd op 3 november laatstleden op de website van het Vlaams Parlement.

Raadslid Flo wil de deontologische code niet meer naleven maar is geen crapuul

De Kortrijkse gemeenteraad heeft in september (eindelijk en jaren te laat) een deontologische code voor mandatarissen goedgekeurd.
Het Vlaams Belang stemde tegen.
Onafhankelijk raadslid Eric Flo kwam niet tussen en keurde de code “naïefweg” (sic) goed.
In de volgende gemeenteraad van maandag 9 november keert Flo op zijn stappen terug. In een aanvullend punt vraagt hij om “geschrapt te worden van de naleving van de deontologische code”.
Ziehier zijn schriftelijke toelichting.

1. Ik heb geen fractieleider die mij verdedigt wanneer er een klacht terecht of onterecht voorkomt bij het bureau van de fractieleiders.
2. Ik zal mij niet verlagen tot wat men noemt het politiek crapuul of het crapuul van de politiek. Maar ik wil niet aan de ketting liggen.
3. Tijdens de laatste verkiezingen gooide men met modder, de volgende verkiezingen met stront. Woordelijke uitleg volgt.

P.S.
Raadslid Flo was vroeger fractielid van het Vlaams Belang. Daar buiten gegooid en onafhankelijk geworden. Even later wierp hij zich op als raadslid voor Lijst Dedecker. Mag dat ook niet meer, maar is nog wel lid van LLD. “Je weet nooit.”
Aangezien geen enkele fractie hem formeel heeft aangeduid als lid van een raadscommissie ontvangt hij bij aanwezigheid in zo’n commissie geen presentiegeld meer.

Toelagen voor professionele kunstorganisaties rijkelijk laat uitbetaald

Zeven professionele kunst- en cultuurorganisaties krijgen dit jaar voor 80.000 euro aan subsidies (van Stad) uitbetaald. Vorig jaar ging het om hetzelfde bedrag.
De organisaties die menen daarvoor in aanmerking te komen richten hiervoor een aanvraag in ten laatste op 1 november van het voorafgaande jaar. Met een uitgebreid dossier. Voor de toelagen van 2009 dus vóór 1 november 2008. Een bijzondere commissie brengt dan pas ten laatste op 1 maart van het volgende lopende begrotingsjaar een advies uit. En het College beslist over de toewijzing ten laatste tegen 1 april.
De traditionele traagheid van bestuur brengt mee dat de subsidies 2009 voor die zeven organisaties dit jaar pas deze maand november of wellicht december zullen uitbetaald worden. Stad gaat er prat op een goede betaler te zijn.

Van die 80.000 euro is 60.000 euro te bedelen als vaste toelage, en 20.000 euro aangezien als variabele tussenkomst.
De variabele tussenkomst verdient men als blijkt dat de vereniging met zijn werking aansluit bij het cultuurbeleidsplan. Dat is voor ieder van de subsidiënten het geval.
De vaste toelage verdient men op basis van vier criteria, die telkens vijf punten kunnen opleveren. De criteria zijn: 1) participatieprojecten en sociaal-artistieke werking 2) kunsteducatieve werking en publiekswerking 3) internationale werking 4) creatie en innovatie.
Maar om de verdeling van de middelen wat te modereren kan de vaste toelage per vereniging nog vermenigvuldigd met factor 1,2 als de organisatie een volledige jaarwerking presenteert. Zo komt het dat Happy New Ears (dit jaar opgedoekt) niet geniet van die wegingsfactor.

Wat gaan de professionele kunstorganisaties nu aan het eind van dit jaar ontvangen? In dalende volgorde volgens de hoogte van de subsidie, maar niet altijd volgens de punten.

Theater Antigone
15 punten op 20. 15.485,23 euro.
De bijzondere commissie is lovend over de aanpak van “de kleine mens”, en de aandacht voor jonge schrijvers en makers.

Buda Kunstencentrum
Evenveel punten en identiek hetzelfde bedrag als Antigone.
De jury vindt de werking eigentijds en gedurfd. Maar dan komt een eigenaardige vaststelling. “De editie Kortrijk Congé 2009 toont aan dat schaalvergroting niet steeds leidt tot artistieke groei en breder publieksbereik.” Niettemin:15 punten.

Unie der Zorgelozen
14 op 20. 13.966,24 euro.
Een grief van de jury is dat de Unie minder kiest voor een gezamenlijke aanpak binnen Stad. Maar men engageert zich consequent voor Kortrijk Congé.

Muziekcentrum De Kreun
12 op 20. Toch 12.561,18.
De jury oordeelt dat er een aflijning moet komen in de opdrachten van het (echte) muziekcentrum Track en het Conservatorium.

Humorologie
13 (!) punten. Maar géén wegingsfactor toegepast. Vandaar: 11.561,18 euro.
De jury prijst de artistieke keuze voor hedendaags circus en de opmerkelijke internationalisering.

Festival Happy New Ears
12/20. Géén wegingsfactor. 10.928,27 euro. Verwijt: beperkte aandacht voor lokaal talent en participatie van lokaal publiek.
(Happy New Ears wordt voortaan opgeslorpt door het Festival Van Vlaanderen.)

Dansgroep Passerelle
Speciaal geval. Het is te vroeg om de organisatie te beoordelen als een professionele actor. Maar toch is Stad gul met een “instapsubsidie” (nergens voorzien) van 5.000 euro. (De in begroting voorziene toelage van 80.000 euro werd speciaal hiervoor bij de tweede budgetwijziging verhoogd met 5.000 euro. Zo blijkt nu.)

De bijzondere commissie die oordeelt over de punten bestaat uit een hele groep mensen.
Voorzitters en secretarissen van het verenigingsplatform, het erfgoedplatform, het kunstenplatform. Plus de culturele beleidscoördinator en maximum twee externe deskundigen van buiten Kortrijk.
Waarom komt die zo laat tot een oordeel? Baseert men zich dan niet enkel op het ingediende dossier? Kijkt men tijdens het lopende jaar nog wat de kat uit de boom over de concrete prestaties? Zo ja, geschiedt dit dan gestructureerd, georganiseerd?
Veel van die leden uit de drie platformen zie je gewoon nergens.

De vzw Habbekrats blijft ongecontroleerd

Habbekrats is een vzw die zich bekommert om randgroepjongeren met scheve petjes uit de rijkere buurten en families van de Kortrijkse burgerij. Vangen ze op in het Hoekhuis van de Heilige Geeststraat. Soort driesterrenhotel. Inzake jeugdzorg is deze vereniging de grootste subsidie-opslorper van Stad. Al jarenlang en per jaar 100.000 euro, plus nog 40.000 euro voor zijn “tienerwerking”. Vergelijkbare instellingen krijgen bijvoorbeeld 12.500 euro (Oranjehuis), 15.000 euro (Actractie), of 8.000 euro (Bledi). Maar Habbekrats is een geliefde instelling bij de vriendenkring van Stefaan De Clerck.

Pas eind september heeft het College een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de organisatie.
Wat daarin staat weet niemand. De tekst komt niet voor in de notulen van het Schepencollege, een lacune die zich bij andere overeenkomsten met externe vzw’s nooit voordoet. Meer nog, het is de regel (gemeentedecreet, art. 43) dat die samenwerkingsovereenkomsten dan worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook in de eerstkomende gemeenteraad is het punt niet geagendeerd.

Een gemeenteraad van december vorig jaar heeft bepaald welke externe organisaties onderhevig zijn aan een samenwerkingsovereenkomst met Stad. Al wie meer dan 10.000 euro per jaar krijgt gedurende een looptijd van meer dan één jaar. In die overeenkomst wordt nauwkeurig aangeduid aan welke verbintenissen de gesubsidieerde instellingen moeten voldoen.
Zij moeten bijvoorbeeld jaarlijks (tegen 1 april) een rapport indienen over hun werking tijdens het voorafgaande jaar. Zeggen wat ze met die subsidies hebben aangericht.
Habbekrats heeft dit nu blijkbaar gedaan voor de periode 2006- augustus 2009. Welk gemeenteraadslid vraagt dit op?

Volgens het College krijgt Habbekrats 100.000 euro per jaar. Dit is dus onjuist. Moet 140.000 euro zijn.