Toelagen voor professionele kunstorganisaties rijkelijk laat uitbetaald

Zeven professionele kunst- en cultuurorganisaties krijgen dit jaar voor 80.000 euro aan subsidies (van Stad) uitbetaald. Vorig jaar ging het om hetzelfde bedrag.
De organisaties die menen daarvoor in aanmerking te komen richten hiervoor een aanvraag in ten laatste op 1 november van het voorafgaande jaar. Met een uitgebreid dossier. Voor de toelagen van 2009 dus vóór 1 november 2008. Een bijzondere commissie brengt dan pas ten laatste op 1 maart van het volgende lopende begrotingsjaar een advies uit. En het College beslist over de toewijzing ten laatste tegen 1 april.
De traditionele traagheid van bestuur brengt mee dat de subsidies 2009 voor die zeven organisaties dit jaar pas deze maand november of wellicht december zullen uitbetaald worden. Stad gaat er prat op een goede betaler te zijn.

Van die 80.000 euro is 60.000 euro te bedelen als vaste toelage, en 20.000 euro aangezien als variabele tussenkomst.
De variabele tussenkomst verdient men als blijkt dat de vereniging met zijn werking aansluit bij het cultuurbeleidsplan. Dat is voor ieder van de subsidiënten het geval.
De vaste toelage verdient men op basis van vier criteria, die telkens vijf punten kunnen opleveren. De criteria zijn: 1) participatieprojecten en sociaal-artistieke werking 2) kunsteducatieve werking en publiekswerking 3) internationale werking 4) creatie en innovatie.
Maar om de verdeling van de middelen wat te modereren kan de vaste toelage per vereniging nog vermenigvuldigd met factor 1,2 als de organisatie een volledige jaarwerking presenteert. Zo komt het dat Happy New Ears (dit jaar opgedoekt) niet geniet van die wegingsfactor.

Wat gaan de professionele kunstorganisaties nu aan het eind van dit jaar ontvangen? In dalende volgorde volgens de hoogte van de subsidie, maar niet altijd volgens de punten.

Theater Antigone
15 punten op 20. 15.485,23 euro.
De bijzondere commissie is lovend over de aanpak van “de kleine mens”, en de aandacht voor jonge schrijvers en makers.

Buda Kunstencentrum
Evenveel punten en identiek hetzelfde bedrag als Antigone.
De jury vindt de werking eigentijds en gedurfd. Maar dan komt een eigenaardige vaststelling. “De editie Kortrijk Congé 2009 toont aan dat schaalvergroting niet steeds leidt tot artistieke groei en breder publieksbereik.” Niettemin:15 punten.

Unie der Zorgelozen
14 op 20. 13.966,24 euro.
Een grief van de jury is dat de Unie minder kiest voor een gezamenlijke aanpak binnen Stad. Maar men engageert zich consequent voor Kortrijk Congé.

Muziekcentrum De Kreun
12 op 20. Toch 12.561,18.
De jury oordeelt dat er een aflijning moet komen in de opdrachten van het (echte) muziekcentrum Track en het Conservatorium.

Humorologie
13 (!) punten. Maar géén wegingsfactor toegepast. Vandaar: 11.561,18 euro.
De jury prijst de artistieke keuze voor hedendaags circus en de opmerkelijke internationalisering.

Festival Happy New Ears
12/20. Géén wegingsfactor. 10.928,27 euro. Verwijt: beperkte aandacht voor lokaal talent en participatie van lokaal publiek.
(Happy New Ears wordt voortaan opgeslorpt door het Festival Van Vlaanderen.)

Dansgroep Passerelle
Speciaal geval. Het is te vroeg om de organisatie te beoordelen als een professionele actor. Maar toch is Stad gul met een “instapsubsidie” (nergens voorzien) van 5.000 euro. (De in begroting voorziene toelage van 80.000 euro werd speciaal hiervoor bij de tweede budgetwijziging verhoogd met 5.000 euro. Zo blijkt nu.)

De bijzondere commissie die oordeelt over de punten bestaat uit een hele groep mensen.
Voorzitters en secretarissen van het verenigingsplatform, het erfgoedplatform, het kunstenplatform. Plus de culturele beleidscoördinator en maximum twee externe deskundigen van buiten Kortrijk.
Waarom komt die zo laat tot een oordeel? Baseert men zich dan niet enkel op het ingediende dossier? Kijkt men tijdens het lopende jaar nog wat de kat uit de boom over de concrete prestaties? Zo ja, geschiedt dit dan gestructureerd, georganiseerd?
Veel van die leden uit de drie platformen zie je gewoon nergens.