Het geklungel met de fractietoelagen (2)

Voor hun zogenaamde (want grotendeels fictieve) fractiewerking gedurende het afgelopen jaar krijgen onze raadsleden van ons allemaal alweer in het totaal 6.273 euro. 153 euro per raadslid. De schepenen – die al genieten van een een behoorlijke jaarwedde en andere vergoedingen – worden in de berekening van de fractietoelagen meegerekend!

Bij de beslissing van het College hieromtrent gaf de dienst Financiën een ongunstig advies. Betrokken raadsleden zouden toch eens kunnen vragen hoe dit komt, want dit verbijsterend negatief advies wordt verder niet toegelicht. Is het omwille van het feit dat op de begroting voor deze uitgave nog slechts 5.200 euro beschikbaar is? En er dientengevolge nog een budgetwijziging nodig is?
Of vinden de ambtenaren van financiën het ook maar deprimerend dat het College de mening is toegedaan dat de fracties nog tot eind dit jaar 2009 de tijd krijgen om met bewijsstukken van hun uitgaven 2008 voor de dag te komen?
Wat denken de ambtenaren van de directie Recht hierover? Zoals aangestipt in een vorig stuk gaat de verlenging van de indieningstermijn volkomen in tegen het eigenste Huishoudelijk Reglement (art. 50) van de gemeenteraad én tegen de richtlijn van een ministeriële omzendbrief hieromtrent. Een verzwarende omstandigheid is daarenboven dat het bureau van de fractieleiders zelf zich ooit (23 januari 2008) heeft voorgenomen om de kostenstaat samen met de bewijsstukken jaarlijks in te dienen bij de stadssecretaris tegen uiterlijk half februari.

Voor het werkjaar 2007 hebben de raadsleden pas in september 2008 akte kunnen nemen van het verslag over het gebruik van de stadstoelagen voor de ondersteuning van hun eigen fracties. En toen constateerde het Vlaams Belang dat de andere partijen in de Raad oneigenlijke kostenuitgaven hadden ingediend. Oneigenlijk omdat zij in bepaalde gevallen sloegen op uitgaven die niets te maken hebben met “fractiewerking”.

Fractiewerking kan bijvoorbeeld zijn: boeken en gespecialiseerde tijdschriften kopen, studiedagen volgen, een studiereis organiseren, andere (Nederlandse?) gemeenteraden gaan bijwonen, gemeentelijke instellingen of diensten bezoeken, een expert raadplegen, een politiek secretaris aan het werk zetten, beschaafd nederlands leren, even kijken hoe men een voorstel indient. Of een amendement op een bestaand agendadepunt nu al of niet schriftelijk moet. Neen!

Ja, fractietoelagen dienen voor veel dingen, maar niet voor: een Heilige Mis voor de partij laten opdragen.

De VB-fractieleider Maarten Seynaeve heeft toen op 12 september 2008 aan de Gouverneur gevraagd of de andere Kortrijkse fracties wel degelijk de wettelijke bepalingen omtrent het toekennen van fractietoelagen hadden gerespecteerd. Twee maanden later kwam er een nogal verbluffend antwoord van Paul Breyne.
Hij vindt dat het in de eerste plaats de gemeentelijke overheid zelf is die moet controleren of de verstrekte toelagen niet oneigenlijk zijn gebruikt. “Mijn ambt is daartoe niet bevoegd.” Maar: “Het behoort wel tot mijn taak om na te gaan of de gemeente het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 in de praktijk daadwerkelijk heeft toegepast.” Ja, zeer juist. Dat noemt men administratief toezicht of voogdij, of zoiets.

Raddraaier

Wat een raddraaier is die Breyne toch.
In dat regeringsbesluit staat (ondermeer) net dat fractietoelagen enkel mogen gebruikt voor ondersteuning van de eigen fractiewerking, en niet voor partijwerking, verkiezingen of ter compensatie van presentiegeld of wedde.
En nu schuift de gouverneur op een toch wel weinige verheffende en zelfs laffe manier de verantwoordelijkheid voor de controle op het gebruik van de toelagen door naar de stadssecretaris. Arme Geert Hillaert !
De gouverneur duikt warempel met een tekst op van ons Kortrijks “bureau van fractieleiders” waarin zij zomaar op eigen houtje stellen dat het aan de stadssecretaris toekomt om de gemaakte onkosten te controleren. Wat een godspe! Hoe ordinair kan een gouverneur wel zijn!

Gebruik makend van deze totaal irrelevante mening van het “bureau van fractieleiders” (een stelletje van jewelste) oppert de gouverneur nog dat er in het Kortrijkse dossier geen document terug te vinden is over de door de gemeentesecretaris uitgevoerde controle en zijn bevindingen.
Breyne voegt er meteen zeemzoet tsjeviaans aan toe dat hij wel enig begrip kan opbrengen voor het ontbreken van controle door de stadssecretaris aangezien men zich betreffende deze materie in een overgangsjaar bevindt waarbij het niet altijd duidelijk is wat van de fracties werd verwacht. Overgangsjaar… Alstublieft zeg! Er zijn over die toelagen al ministeriële omzendbrieven in omloop sinds 1998. Voormalig Kortrijks schepen van Financiën Hilde Demedts wist al jaren geleden de raadsleden te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik van de fractietoelagen.

Breyne Paul besluit intussen zijn brief nog met de onwaarschijnlijke en contradictorische mededeling dat “zijn ambt” het gemeentebestuur van Kortrijk zal vragen om de werkwijze als vastgesteld door het bureau van de fractieleiders in het vervolg strikt toe te passen “zodat aan de gemeenteraad een volledig verslag wordt voorgelegd, met inbegrip van de rapportering van de gemeentesecretaris over de uitgevoerde controle”.

Wat zou ene Geert Hillaert nu kunnen doen? Een ambtenaar van de vierde macht?
Als de bliksem een brief schrijven naar de gouverneur met de mededeling dat het Schepencollege heeft beslist dat de indiening van de kostennota’s voor het jaar 2008 sine die is uitgesteld.

Als hij zich ten opzichte van de weinig ethisch gespeende gouverneur helemaal wil indekken, dan beter briefje naar minder laffe minister Marino Keulen. Al in 2005 (een overgangsjaar zeker?) heeft de minister van Binnenlandse Aangelegenheden in Diepenbeek 5.367,88 euro laten terugvorderen van de toenmalige fractie van de burgemeester aldaar en van de CD&V, omwille van onrechtmatig gebruik. Ja, zo gaat dat in de politiek, die naam waardig.

Het geklungel met de fractietoelagen (1)

Al sinds 1998 krijgen de fracties voor hun werking in verband met de gemeenteraad een toelage van Stad (van ons), naast hun presentiegeld. Het ging toen om 5.000 frank per raadslid en per jaar. Later (2002) werd het 125 euro, en sinds 2007 gaat het om 153 euro. Officieel toch. Onbegrijpelijk is dat in 2007 nochtans aan CD&V-NVA (18 raadsleden) 2.362,5 euro werd uitgekeerd, aan VLD (9 leden) 1.181,25 euro, aan SP.A-Vlaams Progressieven-Groen (8 leden) 1.050 euro en aan VB (6 leden) 787,5 euro. Niemand viel daarover.
Erger nog.
De partijen moeten op het eind van het werkjaar met bewijsstukken het gebruik van die ontvangen middelen motiveren. Men mag er bijvoorbeeld geen Heilige Mis mee financieren (zoals de CD&V deed) of een huurrekening indienen voor een lokaal dat niet verhuurd wordt (VLD). De stadstoelage mag uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van de fractiewerking, en totaal niet voor partijpolitieke doeleinden.

Die bewijsstukken worden jaarlijks openbaar gemaakt in de gemeenteraad en aldaar besproken.
Dit is voor het eerst gebeurd in een Raad van september 2008, en het ging toen over de toelage van het jaar 2007.
In de publieke tribune constateerde iedereen toen dat raadsleden net zoveel ethische besef hebben als een slagroomtaart. (Zie ons stuk van 15 september).

Alleen het Vlaams Belang vond het nodig om aan te tonen dat de andere partijen hun toelage oneigenlijk hadden gebruikt, dat wil zeggen : niet expliciet voor de fractiewerking. Op kosten van Stad (van ons dus) bijvoorbeeld naar alle leden van de partij een uitnodiging sturen voor een nieuwjaarsreceptie, het mag niet.

Het VB heeft klacht neergelegd bij de gouverneur, maar Breyne heeft die geklasseerd met de motivering dat de regelgeving over wat kan of niet kan nog onduidelijk is. (Zijn brief volgt hier nog wel een keer.)
Ja zeg ! Meerdere malen met militanten of kennissen uitgebreid gaan tafelen in een luxe-restaurant, dat kun je toch niet bestempelen als fractiewerking?

Het schepencollege heeft vorige maand beslist dat er voor 2008 opnieuw een jaarlijkse toelage van 153 euro per raadlid van een fractie wordt uitgekeerd.
Eric Flo valt als onafhankelijke éénmansfractie uit de boot? Of niet? (Vraag het hem eens. Burgemeester vond dat Flo geen fractie vormt.) Er is nog altijd sprake van een CD&V-N.VA-fractie, terwijl Lieve Vanhoutte zelfs geen Vlaams-nationaliste meer is. En die fractie gewoon nooit heeft bestaan.

Om welke bedragen gaat het nu voor 2008?
CD&V: 2.754 euro.
VLD: 1.377 euro.
“De Progressieve Oppositie”(drie partijen): 1.224 euro.
VB: 918 euro.

De fracties krijgen dat geld uitbetaald, terwijl er nog geen enkele fractieleider de bewijsstukken over de uitgaven 2008 heeft ingediend.
Meer nog.
Het College deelt zelfs mee dat de fracties daarmee “om praktische redenen” mogen wachten tot het eind van het jaar!
Onvoorstelbaar. In het eigenste huishoudelijk reglement van de Raad staat dat de nota met bewijsstukken binnen moet op het einde van het werkjaar. En dat is ook zo bepaald in een ministeriële circulaire (BA-2004/1 van 13 februari 2004).

Wat zouden die “praktische redenen” kunnen zijn bij het uitstel voor de voorlegging van de werkingskosten? Dat de fracties niet hebben gewerkt en kosten gemaakt lijkt me zeer, zeer plausibel. En dat het tijd en veel beraad of gekonkel vergt om valse (fictieve, irreële) facturen voor te leggen.
We moeten dus nog maanden wachten om te horen welke fractie de moed heeft om te zeggen dat de ontvangen toelage gewoon te hoog was in verhouding tot de “werking”, en daarom het saldo terug aan Stad (aan ons) bezorgt.

P.S.
Een soort bureau van fractieleiders heeft begin vorig jaar praktisch beslist dat men de jaarlijkse “onkostennota” telkens tegen half februari zou indienen.

Syndicale premies voor stadspersoneel (2)

Stad Kortrijk betaalde in 2006 en 2007 respectievelijk voor 985 en 1.018 medewerkers de syndicale premie. Dat weten we dan al. Het totale bedrag voor de RSZPPO kwam hierdoor op resp. 45.842,90 en 47.387,90 euro. (In Gent gaat het om veel hogere bedragen, want men heeft het daar over meer dan 5.000 personeelsleden.)

Stad Kortrijk wil niet antwoorden op de vraag naar de syndicalisatiegraad bij het personeel, want dat druist in tegen de wet op de privacy. Ook bij aanwerving, selectie of promotie heerst totale indiscretie. (Ja?) Gent weet het ook niet.

Stad Kortrijk heeft geen informatie over het aantal premies die aan de medewerkers zijn uitbetaald en zal daar ook geen navraag naar doen. Idem in Gent.

Stad Kortrijk houdt de gegevens over de aanvraagformulieren voor een syndicale premie wel bij maar heeft geen weet van de controle hierop door de “Commissie voor de vakbondpremies”. Gent ook niet.

Voor het overige moet Seynaeve maar op parlementair niveau aandringen op een wetswijziging om premies voor juridische bijstand toe te kennen aan niet-gesyndiceerden.

Zo.
Nu weten weer alles. Maar alleszins minder dan bijvoorbeeld schepen Lieven Lybeer. Of het personeel zelf.

P.S.
Over de syndicalisatiegraad bestaan wel degelijk studies en statistieken.

Syndicale premies voor stadspersoneel (1)

Eerst wat uitleg.
Stad betaalt voor elk personeelslid jaarlijks een bepaald bedrag (iets van 46 euro) aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van plaatselijke en provinciale besturen. Die RSZPPO geeft dat door aan het federaal fonds bij de eerste minister voor het uitbetalen van syndicale premies. Wel te verstaan enkel voor de personeelsleden die aangesloten zijn bij een erkende vakbond. ACV,ABVV en ACLVB.
De vraag kan nu gesteld of niet-gesyndiceerden (met eventueel resterend geld) geen gelijkaardige premie zouden kunnen krijgen voor bijvoorbeeld juridisch advies en bijstand.
Bovendien rijst de vraag of niet moet gecontroleerd of het geld wel effectief gebruikt wordt voor de uitbetaling van premies, en of de federale “Commissie voor vakbondpremies” haar taak wel uitvoert.
Dat zou een goede vraag kunnen zijn voor ons raadslid-parlementariër Roel Deseyn (CD&V-ACW).
Uit de aard der zaak is het evenwel het Vlaams Belang dat zulke ambetante vragen stelt.
In de Gentse gemeenteraad bijvoorbeeld Francis Van den Eynde. Bij ons raadslid Maarten Seynaeve.
Er bestaat bij ons een “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. Via dit middel kunnen raadsleden schriftelijk informatieve en technische vragen stellen. De antwoorden worden nu trouwens met nogal wat vertraging gepubliceerd op de Kortrijkse website. Interessant, maar jammer genoeg wordt het instrument te weinig gebruikt door onze raadsleden.
Maarten Seynaeve stelde net zijn de Gentse collega zes vragen over die premies.
Ingekort:
Hoeveel betaalde Stad in 2006 en 2007 aan de RSZPPO?
Heeft Stad informatie over de syndicalisatiegraad bij het personeel?
Controleert Stad de effectieve uitbetaling van de premies?
Kan met het resterende geld geen premie worden uitbetaald aan niet-gesyndiceerden?
Stad moet de gegevens over de aanvraagformulieren voor een syndicale premies die zij toezendt aan personeelsleden ter beschikking houden van de “Commissie voor de vakbondspremies”. Hoeveel malen heeft de federale commissie deze gegevens bij onze stad opgevraagd?
Eens kijken naar de antwoorden en vergelijken met wat stad Gent daarover zegt.
(…)

Dienstdoend burgemeester Lybeer zou kunnen 111.000 euro verdienen als hij zijn best doet

Daarvoor moet hij middels een doorgedreven politiek van (sociale) huisvesting het aantal inwoners opdrijven tot 80.001.
Het zit zo.
De wedden van de burgemeesters zijn met ingang van 1 januari weeral gestegen. Het bedrag fluctueert niet enkel met de index maar volgt op de voet ook de vergoeding van de leden van het Vlaams parlement. Omdat hun eindejaarstoelage (2:637 euro) nu is uitbetaald is de bruto-jaarwedde van de Vlaamse parlementariërs gestegen tot 110.272 euro.
Burgemeesters krijgen daar een percentage van. In steden met 50.001 tot 80.000 inwoners is dat 83,65 procent. Onze nieuwe dienstdoende burgemeester – in het stadhuis Borat genoemd – krijgt nu onverwacht 92.242,82 euro op jaarbasis. (Vergelijk: begin vorig jaar ging het om 86.729,66 euro.)

Lieven Lybeer beloofde bij zijn aantreden een scherpere sociale politiek te willen voeren.
Als hij hiermee het aantal inwoners van Kortrijk kan opdrijven tot 80.000 zal hij op jaarbasis 111.198,64 euro bruto verdienen. Dat is zelfs meer dan een Vlaams parlementslid. Want in die bevolkingscatergorie rekent men met een percentage van 100,84 op de vergoeding van het parlementslid.

Nu staat het inwonersaantal in Kortrijk op zoiets van 74.000.

Het volstaat de huisvestingspolitiek aan te zwengelen. En dat is nu juist de dada van Borat.
Hij staat op goede voet met alle actoren uit de sector en is niet zelden bestuurslid bij de desbetreffende organisaties.
Lieven Lybeer zal nu zorgen dat het OCMW de beloofde sociale woningen realiseert, ook die voor senioren in weinig bevolkte plaatsjes als Kooigem en Rollegem. De sociale huisvestingsmaatschappij “De Poort” zal zich meer om zijn kerntaak bekommeren. Lybeer wordt nu de grote baas in het Stadsontwikkelingsbedrijf, in de plaats van minister Stefaan De Clerck. De aandacht aldaar zal dus minder gaan naar het winkelcomplex K.
De “Woonwinkel” zal slagkracht krijgen. Het zgn. Woonplan zal eindelijk in werking treden. En vroeger dan voorzien komt er een communicatiecampagne over wonen op gang. Het OCMW op zijn beurt kan met een goed integratiebeleid meer allochtonen aantrekken.
Met kinderopvang is ook nog veel te bereiken.
En weg met de condoomautomaten in jeugdlokalen.

P.S.
Schepenen zien hun koopkracht ook stijgen. Zij krijgen 75% van de burgemeesterswedde.

Karl De Preter ziet weer een fata morgana

Karl De Preter oogste enige roem als ‘sleutelfiguur’ in de laatste uitzending van “Fata Morgana” in Kortrijk. Iedereen herinnert zich zijn prestatie in de Schouwburg: een toren van champagneglazen.
Die tijdelijke roem is hem naar het hoofd gestegen.
Hij wil in de politiek!

Al kort na zijn TV-optreden kwam hij in de gemeenteraad van september 2008 de honneurs waarnemen. Applaus in ontvangst nemen. Hij bleef obstinaat aanwezig tot op het laatst, en vond het hele gebeuren “een leuke ervaring”. Dit soort uitlating bewijst op zichzelf al dat hij van politiek geen snars afweet.

In de pers beweerde de burgemeester dat de uitzending van “Fata Morgana” aan Stad geen duit heeft gekost. Kortrijkwatcher geloofde dat totaal niet. En daarom kreeg ik van Karl De Preter op 9 september een boze brief.
Citaat.
“Vandaag moet ik lezen dat er geruchten zijn dat Stad Kortrijk betaald zou hebben voor bepaalde activiteiten. Ik weet zeker dat dit niet zo is. Het is wel zo dat de Stad ons schitterend gesteund heeft met onze vragen en hulp heeft aangeboden met de verantwoordelijkheden van de diverse diensten.”

Karl De Preter leest heel zeker nooit het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. Heeft er heel zeker nog nooit van gehoord.
Wat stond er in dat Bulletin van november 2008 te lezen?
Een antwoord op een vraag van raadslid Isa Verschaete (VB) over de bijdrage van Stad aan “Fata Morgana” van het productiehuis Sultan Sushi.
Ziehier de kosten die wij hebben gedragen.
– Overnachting van de filmploeg (hotel Ibis): 2268 euro.
– Belegde broodjes (D’Halle): 99 euro.
– Drank (drinkmarket Ghekiere): 347,62 euro.
– Overnachtingen (hotel Damier): 2018 euro.
– Support Rode Kruis: 1949,25 euro.
– Auteursrechten: 144,16 euro.

Verder hebben een 20-tal medewerkers van de Stad (brandweer niet inbegrepen) geholpen aan de organisatie van het evenement. Plus 55 politiemensen. Het Bulletin vermeldt hierbij niet hoeveel dat aan Stad heeft gekost. (Naar het schijnt werden geen overuren uitbetaald.)

Maar goed.
Volgens een uitgave van “Het Laatste Nieuws” van 30 december heeft Karl De Preter dus politieke ambities. Vindt hij geen partij die hem hiertoe uitnodigt? De Preter: “Ik kan alleen kwijt dat ik nog geen beslissing genomen heb en dat het zeker geen Vlaams Belang wordt.”
Me dunkt kan het Lijst Dedecker worden. LDD lokt namelijk complete neofieten in de politiek aan.
Want weeral bewijst De Preter dat hij van politiek geen kaas heeft gegeten.
Nog in voormelde krant annonceert K.DP dat hij “plannen heeft om een stadsraad op te richten met gewone mensen om te brainstormen over de toekomst van Kortrijk”.
Een stadsraad! Om te brainstormen! (Karl heeft geen weet van adviesraden.)

Hoe komt hij daar zo bij?
Wel. Karl is een keer naar de kerstmarkt in Luik geweest en vond het daar fantastisch.
Zijn besluit was dat er in Kortrijk veel te weinig gebeurt. En Karl wil daar iets aan doen.
Voor het eindejaar had hij al een evenementenbureau (van Ignace Crombez ?) aangesproken om een actie te ondernemen. Om gedurende een week de problemen van inwoners op te lossen. Bijvoorbeeld het “onkruidvrijmaken” van alle voetpaden.
Het plan is uiteindelijk in het water gevallen. (Heeft Karl het nu verkorven bij de CD&V?)

DAG KARL !
Moge het met jou dit jaar nog goed komen in de politiek.
Lees vooral Kortrijkwatcher.

Kortrijkwatcher verjaart weeral!

We zijn hier gestart op 4 januari 2005, weliswaar nog onder een andere URL.
Dat was toen de eerste stadsblog in zijn genre, wat men ook bewere in de vele studies die intussen over burgerjournalistiek zijn gepleegd.
De motivering van deze weblog staat rechtsboven te lezen en blijft geldig. Niet voor niets droeg de eerste bijdrage de titel: “Het blijft wachten op een nieuwe Gerrit Luts”.
Naar schatting zijn er intussen minstens duizend artikels verschenen, en sommige daarvan vielen ellenlang uit.
Informatie, analyse, kommentaar, achtergronden, duiding van het Kortrijkse politieke leven, – we klutsen alles door mekaar.
Rechtstreekse interactie op internet blijft onmogelijk, want de ervaring met andere blogs leert dat zoiets hoofdzakelijk trivialiteiten oplevert.
Lezers die werkelijk iets te melden hebben weten onze redactie via e-mail of telefonisch wel te vinden.
Curieus is dat die lezers hun boodschappen of vragen aan het eind altijd larderen met uitlatingen als “doe zo voort” of “hou vol”. Het zegt iets over de politieke zeden en locale journalistiek in of over Kortrijk.

Ik vond onlangs nog een oude (1932), merkwaardige definitie van “Den Goeden Journalist”. Van een zekere Doe Hans, een Nederlandse parlementwatcher.
“De journalist loopt altijd met de stormwind in de rug. Hij, geschiedschrijver en geschiedbouwer van den dag, hij die scheppen mag, en leiden, en voorlichten, hij ervaart dat dit alles de donkerste wolken omgeeft met een rand van licht.”

Schoon hé?

P.S.
Dezer dagen is de redactie op retraite, om aan bezinning en teambuilding te doen.
De frequentie van de opstellen kan dus wat lager liggen. Maar onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot blijft waakzaam op post. Dus blijven kijken.

De redactie van Kortrijkwatcher kan niet meer slapen

Op aanstaande 10 januari, vanaf 17 uur, verwacht ons College dat wij – allemaal Kortrijkzanen – naar de traditionele gratis nieuwjaarsreceptie van Stad komen afgezakt. Om op de Grote Markt met alle inwoners samen ontspannen te toasten op het nieuwe jaar. Over wat ons dat brengen zal.
Nu doet het geval zich voor dat de beste copywriter van KW niet meer weet of hij dit jaar opnieuw de nieuwjaars-speech moet maken voor ex-burgemeester Stefaan De Clerck of integendeel voor Borat, de vervangende schepen alias Lieven Lybeer.
Er is nog altijd geen offerte binnen.
Het maakt wel een verschil. Een speech schrijven voor een ACW’er, dan wel voor iemand van de ‘middengroepen’.
En hoe staan de voormalige en nieuwe burgemeester dan die avond samen op de pui van het stadhuis? Hand in hand? Met een high five? Ons gerelateerd evenementenbureau van Ignace Crombé zit in dit verband ook met de handen in het haar.

Maar het grootste probleem is nog de ” Stadskrant” van januari 2009.
Het editoriaal waarin onze burgervader met zijn nieuwjaarswensen voor de zoveelste keer zal genoopt zijn om zijn persoonlijke démarches te verklaren. De negerauteur-hoofdredacteur is volkomen van de plank.

Federale Politie is in elk geval al gealarmeerd. Voor het geval dat de felicaties voor de nieuwe en oude burgemeester uit de hand lopen. Bloemen met bloempotten. Rozen met doornen. Cactussen.
Er is wel al een noodhospitaal ingericht in de kelder van ” ‘t Salonske”.
Achteraf-debat en nabepreking in het torentje van “Petit Paris”.

P.S.
Stefaan komt. Bral ook ingeschreven. Quickie. Wout. Marie-Claire nu ook. Connie. De Coene. Leterme. Santy. Leleu. Het regent inschrijvingen voor die nabespreking in het torentje.
Meld u maar vlug aan bij wuwuwu.nieuwjaarswensenvoorstef.kortrijk.be.
Correctie. Marie-Claire komt pas optreden daags nadien. Verontschuldigd. Moet in Knokke zijn. Nieuwe schepen Christine blokt op dossiers.
Awel ja.

Kortrijk “best bediende stad” in Brussel?

(Met een update over Borat.)

Uit “Het Laatste Nieuws” van 31 december 2009 vernemen we bij monde van raadslid-minister Van Quickenborne dat Kortrijk met zijn twee federale ministers nu toch wel “de best bediende stad” in Brussel is. Dat is dan zogezegd een schitterende zaak voor de afwikkeling van bepaalde lokale dossiers, zoals dat van de stationsomgeving. (Merk op: Brussel-Halle-Vilvoorde heeft nu niet minder dan vijf excellenties in de federale regering, dus dat belooft voor ginds nog wat.)
Ook Stefaan De Clerck laat, waar het maar kan, uitschijnen dat zijn ministerschap van belang is voor onze stad. “Hij zal alle grote dossiers federaal blijven opvolgen”.
Tja. Goed bestuur…
Dit soort uitspraken wijst weer eens op een politieke verloedering die in België van alle tijden is. Die men zelfs niet meer als dusdanig aanziet. Nederlandse ministers en zelfs parlementariërs bijvoorbeeld zult u nooit horen zeggen hoe zij vanuit hun functie menen hun stad of provincie voordelen te kunnen verschaffen.
Zij opteren voor het landelijk belang. Zij laten de dossiers intrinsiek voor zichzelf spreken. DAT IS POLITIEK.

Kijk maar wat er zal gebeuren in dit verkiezingsjaar.
Hoe onze lokale gemeenteraadsleden (nu 3 Vlaamse parlementariërs en 1 federale, 2 federale ministers) mekaar zullen vliegen afvangen. Hoe zij zullen dringen om in de pers te komen.

Het zit zo.
Parlementsleden worden constitutionieel verondersteld de Natie te vertegenwoordigen. Niet hun kiezers, niet hun provincie of streek, niet hun eigen gemeente. En voor ministers geldt a fortiori hetzelfde. Zij zijn bij uitstek de vertegenwoordigers van het algemeen belang. In de mate dat zij proberen Kortrijkse dossiers te bevoordelen hanteren zij geen objectieve criteria meer. Dit is nu toch duidelijk.

Ten tweede.
Ministers hebben elk hun eigen departement (FOD) met eigen bevoegdheden. Ze worden (deontologisch en politiek) niet geacht zich te bemoeien met de taken van andere ministers. Pogingen daartoe werken alleen maar wrevel en instabiliteit op, zeker in regeringen met vijf partijen. Het is een vorm van machtsoverschrijding. Leidt onherroepelijk tot koehandel.

Stefaan De Clerck is minister van Justitie. Hij kan dus op de ministerraad niet gaan vertellen wat de collega’s van Overheidsbedrijven of van Mobiliteit zouden kunnen gaan doen in stationsomgeving van Kortrijk. Een gevangenis bouwen op het Casinoplein, ja – dat zou nog kunnen. Of het oude justitiepaleis helemaal renoveren. Maar dit laatste zou dan meebrengen dat hij het dossier hierover uit de onderkast zou halen en hiermee een prioriteit stelt die misschien helemaal niet past in het kader van een justitiebeleid dat nu wel wat andere katten heeft te geselen.

Vincent Van Quickenborne is federaal minister van Ondernemen en Vereenvoudiging.
Dat zijn allebei materies die overheersend worden behartigd door de Vlaamse regering en het Vlaamse Parlement. In Vlaanderen, laat staan in Kortrijk, heeft hij daar nauwelijks iets over te vertellen. Als zijn maatregelen dan ergens impact hebben, dan strekken zij zich wel uit over de gehele Belgische bevolking. Punt.

Mist spuiten

En dan is er nog een bepaald soort mistspuiterij waar vroegere aanhangers van de Nieuwe Politieke Cultuur (nu: goed bestuur) waarlijk een grondige hekel aan hebben.
Zowel Quickie als Stef behoren tot politieke partijen die een grondige, verregaande staatshervorming willen. Meer en meer bevoegdheden voor de deelstaten. Dat wil zeggen: een uitholling van hun eigenste federale bevoegdheden inzake ondernemen (ekonomie), administratieve vereenvoudiging en zelfs justitie.
Quickie en Stef willen volgens hun partijprogramma zichzelf overbodig maken, en geven daarmee aan dat zij om daadwerkelijk invloed te hebben op Kortrijkse dossiers best zouden overstappen naar de Vlaamse regering of het Vlaams parlement. Die kiesprogramma’s van CD&V en VLD willen overigens het laatste greintje federaal stedenbeleid afschaffen.

Vergeet het niet.
Allebei onze Kortrijkse excellenties zijn confederalisten ! (Alhoewel, Q is hieromtrent weeral nogal wispelturig.)
Daar is op zichzelf niets mis mee, maar zij zijn het aan de (Kortrijkse) bevolking wel verplicht om hierover duidelijke taal te spreken.
Wat is een confederalist?
Dat is iemand die voorstander is van een confederatie. Ander woord: Statenbond. (NIET: Bondsstaat of Federale Staat.)
Een statenbond is een samenwerkingsverband waarbij onafhankelijke, soevereine (deel)staten bij verdrag regelen welke bevoegdheden zij nog samen wensen uit te oefenen. Voorbeelden: de distributie van water voor Vlaamse bedrijven vanuit de Maas, de inplanting van gevangenissen aan weerskanten van de grens.

Als onze Kortrijkse federale excellenties werkelijk iets willen doen aan Kortrijkse of regionale dossiers dienen zij aan ons uit te leggen dat zij daar pas volop kunnen voor gaan door zichzelf af te schaffen.
Wees maar gerust. Dit jaar zullen in het licht van de verkiezingen onze twee Kortrijkse ministers en raadsleden-parlementariërs (nu 3 Vlaamse en 1 federale) van mekaar vliegen afvangen. We zijn goed bediend.

Een P.S. over BORAT.
In bepaalde media vraagt men aan de Kortrijkse bevolking of het voor Stad een goede zaak is dat Stefaan De Clerck burgemeester af is.
Neen dus.
Zijn vervanger, de pepe-loco-burgemeester eerste schepen Lieven Lybeer (in het stadhuis bijgenaamd Borat) is niet bepaald wat men noemt een visionair. Als ‘denker’ denkt hij vooral aan zichzelf en munt hij uit in cliëntelisme en electoralisme. Als aanhanger van “sociale economie” verstaat Borat onder dit begrip gewoon platvloers stemmenwinnend dienstbetoon. (Borat is verre van een socialist. Hij is gewoon een bediende die het ver heeft gebracht.)

Als ‘ideoloog’ is hij een aanhanger van Cardijn en het tsjevisme. Verder ontbreekt hem de tijd voor een volwaardig burgemeesterschap van een centrumstad. Hij heeft 29 of 30 mandaten en is al te reislustig. Alhoewel de talenkennis miniem kan genoemd.
De Clerck zou best zijn stadskabinet omdopen tot een schaduwkabinet.
En: wilden de Kortrijkse burgers wel een ACW’er (een gildeman) als burgemeester?
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2006 gingen er in totaal 27.968 naamstemmen naar ACW-kandidaten. De “middenstanders” kregen er 30.455. Als we daar de toenmalige N-VA’ers (binnen de de CD&V-lijst) mogen bijtellen komen we aan 33.571 naamstemmen voor de burgerij.

Dit alles uitgerekend zonder de stemmen voor de VLD. Reken zelf maar uit hoe het hier zit met de vox populi over Borat.
Beste mensen, Kortrijkzanen, onthoud nu toch een keer wat men met u allemaal aanvangt.
Borat zet Kortrijk in onze naam op de (wereld)kaart.
Stefaan, denk daar maar eens goed over na ! Tot in 2011.