Een politiek hypercorrect verslag van de gemeenteraad

Het is niet allemaal kommer en kwel in onze Kortrijkse gemeenteraad.
Bij ongeveer iedere zitting kan men er doorwrochte tussenkomsten aanhoren van niet minder dan vier raadsleden. Vier! Allemaal komende van de oppositie. Bij de zgn. ‘progressieve fractie’ gaat het om – alfabetisch – Bart Caron (Spirit), Philippe De Coene (SP.A), Bert Herrewyn (SP.A), Marc Lemaitre (SP.A).
Bij het Vlaams Belang groeit de fractieleider Maarten Seynhaeve maand na maand zienderogend in zijn rol. Maar niemand wil dit vooralsnog geweten hebben. Hij wordt stelselmatig onderbroken, of de schepenen sturen hem met een kluitje in het riet. Slingeren hem verwijten naar het hoofd voor zaken waar hij geen uitstaans mee heeft of die hij in het geheel niet wou gezegd hebben. Schepen Jean De Bethune vooral behandelt het raadslid ronduit demagogisch.

Neem nu de laatste zitting van 14 april.

Maarten Seynaeve deed er voor de zoveelste keer zijn beklag over dat raadsleden allerhande belangrijke beleidsdaden of voornemens via de pers moeten vernemen. Dat hij daarbij voor schut staat bij Kortrijkzanen die hem daarover aanspreken op een moment dat hij de desbetreffende kranten nog niet heeft gelezen. (Bij die tussenkomst waren de journalisten afwezig, behoudens “Het Kortrijks Handelsblad”.) Wel, geen schepen die het daarover ook eens wilde hebben. Geen raadslid dat hem bij het uiten van die klacht bijsprong.

Maarten Seynhaeve vroeg naar de stand van zaken van het horecaplan van de stad.
Het schepencollege voorzag de totstandkoming van dat plan zeker voor het najaar 2007. Op een aantal concrete vragen (tariefverlaging na sluitingsuur, terrasbelastingen) kwam geen antwoord. De repliek van schepen De Bethune bestond voornamelijk uit de mededeling dat Stad in het voorbije jaar nog nooit zoveel aandacht heeft geschonken aan de horeca. En dat er een studiebureau bezig is met de kwestie. Er is nog veel overleg nodig.

Maarten Seynhaeve hield ook een gedegen tussenkomst over de verdubbeling van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur. Wees op verkeerde cijfers (in de kranten) van de schepen van Financiën. Gaf een aantal diepzinnige beschouwingen over de waterproblematiek. Schepen Stefaan Bral van milieu gaf geen kik.

Maarten Seynhaeve wou het nog hebben over het op te richten handelsdistrict (het BID). Heeft zijn vragen daaromtrent ingetrokken, want constateerde intussen weeral dat alles al in de krant stond te lezen. En over de spanningen tussen de Heulse hulppost en de hoofdpost van de brandweer kreeg hij een soort spreekverbod.

De zogenoemde democratische oppositie liet zich op 14 april ook niet onbetuigd.

Marc Lemaitre (SP.A) hield een uitvoerig en goed gedocumenteerd betoog over de waterfactuur. De geraamde kosten voor Stad (76,8 miljoen) voor het waterzuiveringsnet zijn schromelijk overdreven. De verdubbeling van de gemeentelijke bijdrage is een (onrechtvaardige) belasting. Voor de volledige tekst van zijn betoog zie de webstek http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be .
Schepen Cnudde had het er lastig mee. Moest nog toegeven dat het niet de ‘vervuiler’ is die betaalt maar de ‘verbruiker’ van drinkwater (en regenwater).

Ter info: Marc Lemaitre die als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij “Goedkope Woning” schitterend werk heeft geleverd is niet meer herkozen in het Bestuur. Carl Decaluwé wel, en een zekere Frederic Vlaeminck die niemand kent ook. Nu moet uw wel beseffen dat Frederic naar voor is geschoven door N-VA, terwijl er in onze gemeenteraad niemand zetelt van deze partij. Raadslid Lieve Vanhoutte is al sinds 2006 van de CD&V. In Kortrijk is er helemaal geen kartel CD&V-N-VA!.

Bart Caron (Spirit) deed een heel bespreekbaar en onderbouwd voorstel in verband met de subsidies die Stad wil betalen bij de afkoppeling van hemel- en afvalwater in woningen. Het College wil de werken voor 50 procent subsidiëren met een maximum van 1.000 euro. Caron wou alle kosten betalen met een maximum van 1.000 euro. Het voorstel werd weggewuifd.

Bert Herrewyn (SP.A) had vele vragen over het speelruimtebeleid van de stad. Verdwijnen er speelpleintjes en andere recreatieve sites? Waarom is het budget voor speelruimte reeds jaren bevroren? Alain Cnudde is ook schepen van speelpleintjes en voorzitter van De Warande. Kon enkel kwijt dat er een lijst is opgemaakt van speelpleinen waarvan de functie in vraag kan worden gesteld.

Er waren nog meldenswaardige tussenkomsten vanwege de oppositie. Over de immense toelage aan KVK (Philippe De Coene), nachtwinkels (idem), werking van de huisvestingsmaatschappijen (idem), gehandicaptenbeleid en toegankelijkheid van gebouwen (Seynhaeve, Caron).

Naschrift

Over al het voorgaande leest men niet veel in de reguliere pers.
Die houdt het bij de verslaggeving over de gemeenteraad liever bij anecdotiek. Wissewasjes. Over dit en van dat. Hersenscheten.
En zo komt het dat verkiezingen niet in de gemeenteraad worden gewonnen. Dossiervreters krijgen niet de nodige aandacht, want hun interventies zijn te ‘moeilijk’ geacht en vooral te lang om te verslaan. Zij staan ook zelden op de duidelijk verkiesbare plaatsen. ‘t Is niet eerlijk. Maar dat is politiek.