De waterfactuur (4): betaalt de vervuiler ?

Het verdubbelde tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op uw waterfactuur wordt door het schepencollege voorgesteld als een toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”.

Is dit beginsel wel toepasbaar binnen de huishoudelijke sector?

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft zich in september 2007 ook al die vraag gesteld. En over ondermeer die
problematiek in de watersector was er al een druk bijgewoonde workshop, waarbij men het absenteïsme van onze schepen van milieu (Bral) kon vaststellen.
In de aanbeveling van de SERV over de kostenterugwinning van waterdiensten staan behartenswaardige uitspraken.

In het algemeen zegt men dat bij de waterdiensten voor riolering de link tussen de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en de kosten die een gemeente heeft transparant dient worden gemaakt.
Het schepencollege moet maar eens uitleggen wat het verband is tussen de verhoogde heffing en de gigantische investeringen die men voor stad voorziet tot 2015. 76 miljoen euro.
76 miljoen euro. Als dit juist is kan er een belastingverhoging vanaf.

Volgens de SERV moeten overigens de kosten voor een (versnelde) uitbouw van de saneringsstructuur (bijv. riolen) door de gemeenschap worden gedragen.
En lees nu goed mee: “Het is immers niet verantwoord om gelet de lange levensduur van de investeringen de kosten ervan af te wentelen op één generatie.” Kortrijkzanen zouden dus binnen een termijn van nog geen tien jaar voor miljoenen investeringen moeten ophoesten voor riolen die zeker nog drie generaties zullen meegaan? Hoeveel denkt de stad te lenen, en op welke termijn?

Gebruikers en vervuilers

Stad doet ook alsof alle investeringen die vandaag vooropgesteld worden ipso facto een ecologisch rendement hebben. In het pilootproject van de Marionetten zijn bij de aanleg van een nieuw rioleringssysteem bijvoorbeeld ook wegeniswerken voorzien.

De SERV vraagt zich nog af of het debiet (het aantal kubieke meters) wel de juiste grondslag vormt van de gemeentelijke heffing.
Bij het principe van de vervuiler betaalt zou men een keer een onderscheid kunnen maken tussen gebruiker en vervuiler. Wie betaalt wat?
Er is geen eenduidig verband tussen watergebruik en veroorzaakte vervuiling. Eenzelfde hoeveelheid water die wordt onttrokken aan het leidingnet brengt niet noodzakelijk proportioneel dezelfde vervuiling en zuiveringskost mee. Een lekkende kraan van een boiler kan uw verbruik geweldig doen stijgen zonder toename van de zuiveringskost. Idem voor wie zijn tuin besproeit. Dat is namelijk onverharde oppervlakte. Een waterkringloop van Moeder Aarde.

Er is nog een bijkomend probleem bij de koppeling van de taks op vervuiling aan het leidingwaterverbruik. Wie bijvoorbeeld hemelwater hergebruikt vervuilt dat water ook, maar dat wordt niet aangerekend.

In zijn onvolprezen thesis “De Europese Kaderrichtlijn Water” merkt Steven Bielen nog iets op waar men liefst niet teveel over nadenkt.

De koppeling van de heffing op afvalwater aan de verbruikte hoeveelheid water is allerminst een aansporing om minder schadelijke stoffen met het verbruikte water te vermengen. Waterverbruik wordt door een hogere prijs misschien wel ontmoedigd, maar in geen geval vervuilend watergebruik.
Het gevolg is een situatie waarbij watergebruikers die weinig vervuiling veroorzaken de sterk vervuilende watergebruikers subsidiëren.

Het principe “de vervuiler betaalt” wordt in Kortrijk nog uitgehold door de regressieve tariefstructuur. Hogere volumes genieten van een lagere heffing. De gewone man betaalt 1,1851 euro per m³. Vanaf de verbruiksschijf 6.000 tot 60.000 m³: 0,5926 euro. Daarboven nog minder: 0,2963 euro. (Je moet daar wel al iets van zwembaden voor over hebben.)

En er zijn ook een aantal sociale vrijstellingen voorzien.
Voor bejaarden met gewaarborgd inkomen, leefloners of minimumloon, gehandicapten. Dat zijn geen vervuilers.

Nog een discriminatie is dat heelwat bewoners geen mogelijkheid hebben om een regenput te installeren.

Maar weet u wat? In de globale milieuproblematiek van moeder Aarde (trekt Zij zich daar iets van aan?) wordt her en der op diverse subtiele wijze de kleine man geculpabileerd. Ook door de Groenen. Laat dit nu een keer niet het geval zijn, in Kortrijk.
____

Ik moet nu weg. De loodgieter komt. Sinds in mijn woonst het water van de WC niet meer kan genieten van een mengsel met regenwater (afkoppeling) is de afvoer dit jaar al tweemaal verstopt geraakt. Dat brengt grote kosten mee !.