We mogen het nog altijd niet weten (1): de activiteiten van burgemeester en schepenen

Al in een uitermate verlaat stuk van 19 december 2007 is aandacht gevraagd voor een art. 70 van het Gemeentedecreet waarin staat dat de burgemeester en de schepenen de gemeenteraad (dat zijn wij, kiezers) schriftelijk op de hoogte moeten brengen van alle bezoldigde activiteiten die zij naast hun mandaat uitoefenen.
Zoiets.
Dus over alle activiteiten (ook in de privé-sector) waarvoor men enige vergoeding opstrijkt; zelfs al gaat het slechts om presentiegeld of een onkostendeclaratie. Emolumenten. Gouden handdrukken.
En volgens de gezaghebbende Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kan dit punt ook geagendeerd in de openbare zitting van een gemeenteraad.

NPC

Nog in december vorig jaar heeft de fractieleider van het Vlaams Belang Maarten Seynaeve hierover een schriftelijke vraag
ingediend.
Het is nu wel stilaan merkwaardig om aan te zien dat het VB alhier te Kortrijk de enige fractie is die nog oog heeft voor de ooit zo geroemde Nieuwe Politieke Cultuur (NPC) die in de vorige eeuw ondermeer de openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel voerde. Dat komt wel omdat die partij (VB) nog nooit vanuit de oppositie naar de regerende meerderheid heeft kunnen switchen. Zich niet verplicht voelt tot daarbij gepaarde danspasjes.
Bij deze vergeven, en we doen voort.

Seynaeve vroeg dus wanneer het College aan die decretale verplichting zou kunnen voldoen.
Daarop is pas deze maand een antwoord gepubliceerd in het “Bulletin van Vraag en Antwoord”.

Ongeveer alle indieners lezen dit Bulletin. Journalisten niet. Andere raadsleden niet. Kennen niet eens het bestaan ervan. Terwijl men de antwoorden ziet op de website van Stad (vanboven), evenwel zonder de meest pertinente bijlagen.

En dat antwoord is op een potsierlijke wijze volkomen naast de kwestie. Men maakt er zich vanaf met de bemerking dat art. 70 van het decreet niet nader bepaalt wanneer die activiteiten van de leden van het schepencollege dienen kenbaar gemaakt aan de raadsleden (dit is: de bevolking).
Potsierlijk is dat.
Het nieuwe schepencollege is naar iedereen weet al in januari 2007 geïnstalleerd en veel redelijke mensen verwachten hierna dat de lijst van activiteiten van die gasten binnen de kortste keren in de maand februari of maart kunnen openbaar worden gemaakt, met zelfs op geijkte tijdstippen mogelijke wijzigingen. Dat is politiek.

Onze andere Stefaan

(Zo heeft bijv. schepen Bral sinds kort weer een knelpuntenjob gevonden. Waaromtrent zijn kiezers – enkel om zijn tijdsgebruik en zijn besognes – zich nu kunnen afvragen in hoeverre hij nog het algemeen belang in Bissegem kan behartigen.)

Het schepencollege verwees ook naar de federale wetgeving die zegt dat ondermeer burgemeesters en schepenen jaarlijks verplicht zijn om bij het Rekenhof een lijst van mandaten (ook ambten en beroepen) en een vermogensaangifte in te dienen.
Ja, ja. En dit moet gebeuren vóór 1 april.
Maar dat heeft er allemaal niets mee te maken, met die vraag van Seynaeve. Om te beginnen slaat die in te dienen lijst bij het Rekenhof op het jaar tevoren. De gemeenteraad (dat zijn wij) wil me dunkt NU weten welke activiteiten burgemeesters en schepenen in 2007 uitoefenden PLUS op dit ogenblik in DIT jaar 2008. (De lijst van het Rekenhof voor 2007 wordt normaliter pas in augustus 2008 gepubliceerd in het Staatsblad.)

Raadslid Seynaeve was niet helemaal content met dit schriftelijk antwoord en heeft het punt geagendeerd in laatstleden gemeenteraadszitting van 11 maart.

Ach, ach.
Het antwoord van de burgemeester was weerom heel ontwijkend.
Enerzijds zegt hij te willen wachten op 31 maart, tot zijn collega’s hun mandatenlijst hebben ingediend bij het Rekenhof. Zoals gezegd slaat die lijst op activiteiten van het vorige jaar 2007, en al of niet bezoldigd.
Anderzijds opperde de burgemeester dat hij om advies zal vragen aan de West-Vlaamse gouverneur. Advies! Waarover?
Is onze burgemeester momenteel geen jurist meer? Was hij ooit minister van Justitie?
Advies van vragen aan gouverneur Breyne, die al zoveel mandaten op zijn schouders torst? Zijn werkzaamheden rondom het Eurodistrict: volkomen gratis!

EEN ALERT GEMEENTERAADSLID VRAAGT NU AL NAAR HET REGISTER VAN UITGAANDE EN INKOMENDE POST.

Gelukkig had Seynaeve al wat adviezen over de kwestie van andere gouverneurs opgescharreld.
Die van Vlaams-Brabant wist zelfs te melden dat burgemeesters en schepenen ook hun vergoedingen, wedden en presentiegelden dienen op te geven, voor zover die althans voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt.
En diezelfde Brabantse gouverneur zei er nog uitdrukkelijk bij dat dit alles niets te maken heeft met de federale verplichting tot indiening van een mandatenlijst en vermogensaangifte.

De gouverneur van Antwerpen heeft al zijn licht laten schijnen over de vraag wanneer activiteiten van leden van het Schepencollege kenbaar worden gemaakt. Blijkbaar op basis van een klacht van een fractie van een gemeenteraad uit zijn provincie. Hieruit blijkt dat de gouverneur zich erover verheugd dat het betrokken Schepencollege het punt zou agenderen in de maand februari.

Low profile

Bij de tussenkomst van Seynaeve in de laatste gemeenteraad
hebben alle ‘democratische’ partijen een uitermate laag profiel aangehouden. Niets gezegd.
Noch Philippe De Coene, noch Koen Byttebier, noch Filip Santy – democratische fractieleiders en sinds de vorige eeuw aanhangers van de NPC- konden het over hun lippen krijgen om te vragen aan de burgemeester: “Allez, doe daar nu een keer wat aan!”
Hou het simpel…

P.S.
Waarom willen wij – burgers, Kortrijkzanen – dat allemaal weten?
Mijn antwoord hou ik in beraad.
Maar wie beantwoordt er die vragen in het “Bulletin”? Op wiens gezag?