Raadsleden pakken graag uit met sympathieke voorstellen

(Dan moeten zij geen dossiers inkijken. Hier al meermaals aangeklaagd.)

Jajaja, SOORTEN en vele Kortrijkse handelaars ondervinden vaak grote hinder bij openbare werken. Geven het op. Tragisch. Zeker nu – maar niet altijd – bij gelegenheid van de bouw van het megawinkelcomplex in Hartje Kortrijk. Er waren kansen voor hopeloze gevallen die zich anders niet hadden voorgedaan. Anderzijds waren variabele componenten vanwege het traditionele meedogenloze vrije marktsysteem (moeder ging dood) alreeds ten dode opgeschreven. Het komt niet in de pers dat onteigenden (hoeveel dan wel? één?) en andere zijdelingse slachtoffers in de buurt niet geheel ontevreden zijn. Over financiële en andere tegemoetkomingen, van Peter Verlinden.

Los daarvan, wat waren vanwege het toch vanuit Cannes verantwoordelijke Kortrijkse stadsbestuur nog de mogelijke reddingboeien die men kon toegooien naar de ten dode opgeschreven middenstanders in deze wilde kapitalische en geglobaliseerde wereld?
De samenwerkingsovereenkomst
. Waarvoor de belastingbetaler (de Kortrijkse en van het Gewest) zwaar zal voor opdraaien. Zeg maar: ongetwijfeld 15 miljoen. Dat is de ware PPS. Promotoren die tot acties overgaan die ze anders niet zouden aankunnen zonder gemeenschapsgelden. Men moet de ‘zaakies’ niet omdraaien.

Trivia.
Heeft het in deze case van de overval van Foruminvest – herhaal – het toch fundamenteel aansprakelijke Stadsbestuur, samen met de handelaars EN doodgewone omwonenden, op tijd en stond nu al een keer voor de werken de zgn. ‘Minder Hinder Checklist’ van de VVSG afgewerkt?
Het totaal vergeten probleem aangepakt: hoe ook omwonenden moeten helse toeren uithalen om te voet of met de wagen – mits verkeersovertredingen – thuis te geraken. Nu, maar ook, later?

Nu nog meer onwaarschijnlijke trivia.

Waarschijnlijk onder instigatie van UNIZO-Kortrijk vragen de raadsleden Johan Coulembier (CD&V) en Koen Byttebier (VLD) in de komende gemeenteraad van 10 december aan het College om handelaars bij ‘grote openbare werken’ in stad een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de belasting op reclamedrukwerk.
Sympaticoos.
Aangezien de intervenianten tot de meerderheid behoren zal het Schepencollege de vraag met grote welwillendheid aanhoren.
Gegarandeerd. En schepen Guy Leleu zal bewijzen hoe goed hij het inzake werken in de binnenstad allemaal doet en heeft gedaan.

Maar zal de schepen van Financiën Alain Cnudde het ook aandurven om op enkele probleempjes en absurditeiten te wijzen?
Vooreerst: wat zijn “grote openbare werken”? Of “kleintjes”?
Over hoeveel oppervlakte strekken ze zich uit? Hoelang mogen ze duren? Hoeveel kranen moeten er minimaal omver vallen? Hoeveel illegalen zijn er aan het werk?
Bij een eventuele vrijstelling zal men dit begrip moeten definiëren in het belastingreglement.

Ten tweede: wanneer begint die vrijstelling? Bij de eerste spadesteek, of alreeds bij het ontwerpbesluit van die werken? En wanneer eindigt de vrijstelling? Bij de oplevering van de werken?

Ten derde: wat zijn ‘handelaars’?
Mogen we nog veronderstellen dat er voor raadsleden – die wij hebben verkozen – in Kortrijk nog een soort bewoners zijn die geen ‘middenstanders’ zijn ?
A.u.b. zeg. Arbeiders!

De bedoeling van de empathische indieners van de vraag is dat -allerlei soorten – handelaars die gehinderd worden door (grote) openbare werken de mogelijkheid zouden krijgen om gemakkelijker (kosteloos en zonder poespas) reclameblaadjes te verspreiden waarbij zij bijv. speciale acties kunnen aankondigen tijdens de werken of de bereikbaarheid van hun zaak kunnen aantonen.
Waarschijnlijk is deze gedachte ergens aan een cafétoog ontsproten, toen men het desbetreffende belastingreglement over de verspreiding van niet-geadresseerde publiciteit even niet bij de hand had. Pertinent niet kent, zeg maar.
In principe betaalt de belastingplichtige volgens het reglement 0,025 EUR per verspreid exemplaar. Maar er zijn drie mogelijke vrijstellingen.

Vrijstelling in het algemeen wordt verleend voor de verspreiding van drukwerk met een oppervlakte kleiner dan 645 cm². Dat is toch een A4’tje? Toch net groot genoeg om een speciale actie aan te kondigen, of om een kaartje te verspreiden met routebeschrijving?
Stel dat zo’n getroffen handelaar gedurende tergend lange openbare werken om het kwartaal wat drukwerk wil verspreiden op een oplage van 2.500 exemplaren. Wel, vrijgesteld van belastingen, zonder beperking van papieroppervlakte ! (Er is nog een derde vrijstelling mogelijk, maar die komt hier minder van pas.)

Baat en kommer

Er zijn nog enkele juridische haken en ogen aan het voorstel tot tijdelijke vrijstelling van reclamebelasting.
Het is een beetje in onbruik geraakt, maar bij het invoeren van nieuwe belastingen of bij het verlenen van vrijstellingen blijft het voor de gemeenteoverheid nuttig om kennis te nemen van de opmerkingen van belastingplichtigen. Bekend als een onderzoek “de commodo et incommodo”. Onderzoek van “baat en kommer”. Schepen Alain Cnudde, wat zal u daarmee aanvangen?

Verder is het zo dat gemeentebelastingen alleszins verenigbaar moeten zijn met het gelijkheidsbeginsel. Gelijke toestanden vergen eenzelfde fiscale behandeling, en ongelijke worden op ongelijke wijze behandeld. Hierbij rijst opnieuw de vraag naar de definiëring van het begrip ‘ grote (of kleine) openbare werken’, en zeker ook de vraag welke handelaars daar nu juist al of niet hinder bij hebben. Concreet voor de huidige werken in de hartje Kortrijk: heel de binnenstad of enkel de zaken binnen een straal van 300 meter rond het winkelcentrum Sint-Janspoort?

Hoeveel financieel voordeel zou de vrijstelling op de belasting van reclamedrukwerk nu eigenlijk kunnen bieden aan onze lokale betrokken ‘handelaars’? Per soort.
Heeft UNIZO dat al een keer berekend, in het concrete geval van de hinder voor potentiële reclamemakers (soorten) in Hartje Kortrijk?
Als we de geboden alreeds bestaande vrijstellingen in acht nemen is het voordeel, waarschijnlijk: niets.
Mogen we – als Kortrijkzaan – nog op de schenen schoppen? Ietwat zeggen over de daad- en werkkracht en innovativiteit van niet-Europese ‘handelaars’ in het centrum? Ja of ja ?

Maar ik stel die vraag nu wel even globaal, want uit begrotingen en rekeningen van Stad is niet te achterhalen wat de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteit precies opbrengt. Er is geen afzonderlijk post hierover te vinden in het budget.
Steken die belastingontvangsten ergens ver weg in het artikel “gebruik openbare weg voor publiciteit”, zoals men wel eens denkt? Dat gaat toch om voertuigen? (50 euro per dag en per voertuig).
Schepen Alain, leg uit !

Peanuts
Sympathieke voorstellen zijn nooit structureel van aard.

Bedenk even.
Stad heeft met het SOK een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de NV Sint-Janspoort (in de volksmond en de journalistiek nog altijd verkeerdelijk Foruminvest genoemd). Stad pakt het openbaar domein aan. Maakt een lichtplan. Een studie over ‘heroriëntatie’. De NV Sint-Janspoort investeert ondermeer in een Pandenfonds, het Ondernemerscentrum, in Centrummanagement en een Overlegcentrum. SOK en OCMW willen sociale verdringing tegengaan. (Cf. Infra, stuk van 17 oktober.)
Raadsleden zouden eerder hun aandacht kunnen schenken aan het zo vlug als mogelijk mobiliseren van al die voorziene fondsen, ten voordele van de handelaars. Per soort. (Ich bin ook een handelaar!)
Die gevraagde tijdelijke vrijstelling van belasting op reclame voor bepaalde ‘handelaars’ is in het kader van wat nu zoal gebeurt in de binnenstad gewoon: sympathieke peanuts.
Nu nog de BID-bijdrage.

Zeg.
WAT ZIJN EIGENLIJK: HANDELAARS? Zijn dat ook artsen? Architecten? Leraren die bijlessen geven? Advocaten? Kopermarchands?
In de gemeenteraad heerst de indruk dat Kortrijk één en al middenstand is.

IS KORTRIJK ALLEEN MAAR EEN KOOPMANSTAD? EN MET HOEVEEL ZIJN ZE, de commerçanten?
Kortrijkzanen, opgelet: burgers, kindjes, ambachtslieden, leefloners, bedienden, huisvrouwen, geleerden, ambtenaren, artiesten, luiaards, NGO’ers, zieken, voltijdse politiekers, taxidrivers.
Laat u de kaas niet ontnemen. Kortrijk mag enkel bruisen voor en door ons, de bewoners. Daarmee willen we op de kaart staan. WIJ zijn de toegevoegde waarde, per vierkante meter.
God zegene u. Dank zij onze vertegenwoordigers.

P.S.
Mao Xiao Ping, de Sinese goddeloze kommunistische burgervader van onze zogezegde zusterstad Wuxi, hangt alweer constant aan een constant onderbroken lijn.
Wat wil
Chopstick nu weer?
Hij vraagt of men bij Foruminvest al Sjanghai- of Wuxi-dialect spreekt.
Nin hao !?
Wat wil nong ggaauw kopen?