Een tweede begrotingswijziging zonder kommentaar (1)

Laatstleden maandag kwam de tweede begrotingswijziging voor 2007 op de agenda van de gemeenteraad.
Geen interventie, tenzij van onafhankelijk raadslid (voorheen VB) Eric Flo. Hij had het over iets van vorige jaren, maar zijn vraag werd onontvankelijk verklaard vanwege te technisch. Alain Cnudde, schepen van Financiën, meent namelijk nog altijd verkeerdelijk dat zgn. technische vragen enkel thuishoren in de raadscommisies. Zo komt hij ermee door.

Hierna volgt een technische vraag, gevolgd door een meer politiek getinte.
Met die tweede budgetwijziging stijgen de uitgaven in gewone dienst van 104,3 naar 105,9 miljoen euro. Verschil: 1,5 miljoen.
De begrotingscommissie (stadsontvanger, secretaris, schepen van Financiën) meent deze meeruitgave te financieren met de nog te ontvangen opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van de vorige jaren. En waarlijk: de begroting voorziet nu inzake OV-ontvangsten een verhoging van het oorspronkelijk geraamde bedrag van 24,8 miljoen naar 26,3 miljoen. Verschil: 1,4 miljoen. Dus net niet genoeg voor het financieren van die bijkomende uitgaven in de gewone dienst.
Maar kom.

We gaan het nu eens moeilijk maken.
Volgens de Vlaamse Belastingsdienst (die instaat voor de doorstorting van de OV) mag Kortrijk zich dit jaar aan 23,6 miljoen voorschotten verwachten.
Verschil met het nu geraamde bedrag: niet minder dan 2,6 miljoen.
Het lijkt me nogal gewaagd om te veronderstellen dat Stad dit jaar nog die 2,6 miljoen zal kunnen recupereren. (Tot en met september ontving Stad daadwerkelijk 15,7 miljoen.)

Schepen Alain.
Ik heb eens gekeken naar de OV-bedragen die we van vorige jaren theoretisch nog mogen verwachten van de Vlaamse minister van Financiën. Die Dirk.
Dat staat allemaal op Tinternet.
We gaan terug tot 1999. Voor dat jaar moet er theoretisch nog (afgerond) 109.000 euro doorgestort.
Voor geheel de periode 1999 tot en met 2006 dient er nog 1,6 miljoen doorgestort. (Voor 2006 alleen: ca. 429.000 euro.)
Dat komt dus wel enigzins overeen met wat de begrotingscommissie dacht te recupereren uit vorige jaren. Maar heeft de Vlaamse minister werkelijk beloofd om dit achterstallige bedrag nog dit jaar door te storten?

Alain. Iets technisch nog, tussendoor.
Allerhande cijfers uit uw begrotingsdocumenten verschillen nogal met wat de Vlaamse Belastingsdienst op Tinternet vertelt.
We beperken ons tot het jaar 2006.
Volgens de stadbegroting 2006 verwachtten we vorig jaar 24,5 miljoen aan OV-belasting.
Volgens het Vlaamse Ministerie van Financiën bedroeg het inkohieringsbedrag 25,5 miljoen. Na aftrek van de onwaarden kwam men op een saldo van 25,3 miljoen. Welnu, volgens de stadsrekening 2006 bedroegen de vastgestelde rechten (wat we zeker moeten krijgen) : 23,2 miljoen.
Alain, leg dat maar eens uit, in de commissie.

Alain, nog iets.
Herinnert u zich nog de zaak-Rosoux? Rosoux was die ambtenaar die uitbracht dat de federale minister van Financiën (Reynders) volgens de klokkenluider moedwillig de doorstorting van de aanvullende personenbelasting (APB) naar de gemeenten vertraagde.
De gemeente Lennik heeft indertijd (1999) de Staat in gebreke gesteld en eiste zelfs een schadevergoeding. Na een arrest van het Hof van Cassatie in 2006 werd de zaak verwezen naar het Hof van Beroep van Antwerpen. Sindsdien niets meer van gehoord.

De schepen van Financiën zal zich ongetwijfeld herinneren dat ook onze stad – in navolging van Lennik en andere gemeenten – een proces heeft aangespannen tegen minister Reynders.
Ik meen in 2003, via huize Laga.
We horen daar ook niets meer over.

Maar Alain, wat let u om “in proces te gaan” tegen de Vlaamse minister van Financiën? Toch niet omdat de CD&V in Vlaanderen meeregeert?
De achterstallige OV bedraagt reeds 1,6 miljoen ! Is dat niet de moeite waard? Intrest opeisen !
Dit is een politieke vraag. Kan gerust beantwoord in de gemeenteraad.