Ter attentie van Willy Malysse van Limelight

Het is een jaar geleden, jongen. Dat je voor eeuwig uit het voetlicht verdween.

Nu maar even de dichter Bloem geconsulteerd.

“Niet te verzoenen is het leven.
Teneinde is dit wellicht nog ‘t meest:
Te kunnen zeggen : het is even
Tussen twee stilten luid geweest.”

Toch nog akkoord, Willy ??
Allez, voor één keer.

Hier is het nu AGB Buda goed gesmeten. Met Machteld en Rooske. Tof.
Kwanten is weg.
De vereffening van Dans en Voetlicht loopt nog.
Akkes l

See you. Keep in touch.
Happy every years…
Maar dat cafeetje van jou komt er niet.
Het zijn hier allemaal kapitalisten. Forget it nooit.

Over Bart, Bert, Carl, Cathérine, Eric, Jean, Maarten, Patrick, Philippe, Roel en Vincent, Wout … et les autres

Zoals wel vaker gebeurt zijn er in de gemeenteraad van maandag 9 juli weer talloze belangrijke agendapunten zonder enige behandeling gebleven. U kent het refrein: “Geen bemerkingen in de Raad? – Goedgekeurd.”
We vernoemen: Vlaams Stedenfonds (JA!), de jaarrekening en het verslag 2006 van het Stadsontwikkelingsbedrijf (JA!), de jaarrekeningen en verslagen 2006 van de talloze stedelijke VZW’s, het nieuwe beheer van de bibliotheek (een IVA), aankoop sportmateriaal, nieuwe leningen, overeenkomst met De Lijn inzake gratis busvervoer voor studenten, alternatieve gerechtelijke maatregelen. Iedereen knikt. Weten geeneens waar de dossiers zijn te vinden.
Bij andere – ook belangrijke punten – viel er soms wel een bemerking, maar helemaal niet ten gronde. Stuitend onbenullig.
Van onze verkozenen. De stemmentrekkers.

Hierna een overzicht van enkele willekeurige tussenkomsten, per interpellant alfabetisch gerangschikt.
En met de voornaam, want dit soort respect voor mekaar vindt hier nu ook ingang. Niveau!

Bart
Caron (Spirit) had de euvele moed om de website van Kortrijk Designregio te bekritiseren. En gelijk heeft hij. Een ware schande
voor een stad die zich wil opwerpen als designstad. In Europa. In de wereld. Waren we daar nu , in Keulen?
En toch krijgt onze designmeester Marc Dubois opnieuw flinke sommen geld toegewezen. Een vorige keer al 155.000 euro, waarvan 70 procent naar personeelskosten gaat. Nu komt daar nog 50.000 euro bij voor dit en volgend jaar. Bart had er beter aan gedaan om de studie van Becky Verthé over onze designstad op tafel te gooien. Zie stuk van 15 en 21 december 2006. Komt er een “oktoberrevolutie”? Een designfabriek? Een designhuis? Wat doet die Dubois eigenlijk? Waar huist hij, en wanneer? Waar blijven zijn actieverslagen en plannen? De jaarrekeningen en begrotingen?
Kortrijk Design viel onlangs buiten de prijzen van cultuurminister Bert Anciaux. Vanwaar de pudeur van Bart, gewezen kabinetsmedewerker van Bert, om dit negatief advies even nader toe te lichten in onze gemeenteraad? Als PIH hier niet bestond was er hier niets.

Bij de afsprakennota tussen het stadsbestuur en de adviesraden kon Bart een waarlijk innoverend amendement laten goedkeuren. Die adviezen en de replieken van het stadsbestuur komen voortaan op de website! Die van minister Bert over Passerelle en Kortrijk Design nog niet.

Bert
Herrewyn (SP.A) liet een onthouding optekenen bij de resultatenrekening van het JOC. Schepen Lieven Lybeer ontsnapte wel aan een scherpe interpellatie over het feit dat de revisor voorbehoud maakte bij het nazicht van die rekening.
(Waarom wordt er via een offerte geen één en dezelfde bedrijfsrevisor aangesteld voor alle VZW’s?)
Bert kan ook nog leren dat hij in de eerste plaats de concrete dossiers van Stad moet inkijken. In plaats van over Europa.’ t Is wel vervelend. Al die rassen.

Carl
Vlaams parlementslid Decaluwé (CD&V) heeft het woord genomen! ‘t Was lang geleden. En zo hebben we vernomen dat de liberalisering van de energiesector mislukt is. Laat hij daar maar eens op terugkomen als Leterme premier wordt en Electrabel op de knieën krijgt.

Cathérine
Matthieu (Groen) had het in het lang en het breed (vijf pagina’s) over dierenwelzijn. Schepen Bral van leefmilieu vond dat hij nog niet veel kon antwoorden op de tussenkomst aangezien hij die vijf pagina’s toelichting pas ‘s morgens had gekregen. Bral heeft nochtans geen beroepsbezigheden meer?

Eric
Flo is geroyeerd bij het Vlaams Belang en zetelt nu als onafhankelijke.
Het gejoel in de Raad is niet uit de lucht als hij het woord neemt. Men vindt hem een stoethaspel. Dat is natuurlijk gemakkelijk als hij dan toch iets zegt dat ietwat behartenswaardig is. Zo vond hij het een blamage voor de politie en Parko dat er voor een studie over het parkeerbeleid (budget onbekend!) moet beroep gedaan worden op externen.
(Het is eerder een blamage voor al onze verkeerskundigen. Ambtenaren. Die dure Geldhof in de eerste plaats. En waar is dat simulatie-apparaat?)
En bij de studie over groenaanleg in publieke ruimte (budget: 15.000 euro) heeft Flootje weer gelijk als hij oppert dat de tuinbouwschool daarbij moet worden betrokken.
De humor van Flo wordt totaal niet begrepen. Toen hij voorstelde om het zwembad bij warm weer ook ‘s nachts open te stellen en om honderden airco’s te plaatsen in stadsgebouwen stak hij natuurlijk de draak met het hittenoodplan van schepen Lybeer. De luis in de pels wordt middels gegniffel op alle banken doodgeknepen. Is voor de rest van de bestuursperiode onschadelijk gemaakt.

Jean
Schepen de Bethune (CD&V) krijgt de prijs van het kortste antwoord. Op de zes vragen van Maarten Seynaeve over de stand van zaken betreffende het horecaplan kwam er één (1) antwoord. De burgemeester moest dan maar in zijn plaats opdraven. Vanwege specialist Koen Byttebier (VLD) inzake het stilteplan en het “café van wacht” kwam raar genoeg geen repliek of aanvulling.

Maarten
Seynaeve (Vlaams Belang) vond het niet kunnen dat een bestuurslid van een stedelijke vzw zomaar zonder enige motivering kan worden buitengegooid. Hierop antwoordde de burgemeester dat er wel een motivering dient te zijn maar dat die niet naar buiten wordt gebracht.
(Ik ben ooit buitengezet uit de vzw Bruisende Stad zonder enige motivering. Niet intern noch extern. Men wou me gewoon buiten. Had teveel vragen en voorstellen. En in eerste instantie zelfs gebeurd buiten mijn weten om.)

Patrick
Jolie (CD&V) is er nu stilaan zeker van dat hij nooit nog schepen wordt. Hij heeft zich als lid van de meerderheid onthouden bij het punt over de herprofilering en circulatiewijzigingen op gewestwegen. Met een goede reden: bepaalde werken zijn al uitgevoerd zonder de gemeenteraad daarin te kennen.
(Verantwoordelijke schepen Guy Leleu maalt daar helemààl niet om. Voert zijn eigenste politiek uit via de kranten, meer speciaal “Het Laatste Nieuws”.)

Philippe
De Coene (SP.A) liet in enigszins gewijzigde vorm een motie goedkeuren tegen de prijsverhoging van aardgas door Electrabel. In Parijs (Suez) zijn ze nogal een beetje bang hoor van die moties.
Bij niemand kwam het in het hoofd om een voorstel neer te leggen waarbij Stad zou op zoek gaan naar een nieuwe leverancier.

Roel en Vincent
Deseyn (CD&V) zetelt nog in het federale Parlement. Ook als er onderwerpen ter sprake komen waar hij te Brussel om bekommerd is, zegt het raadslid geen woord. Is wel druk bezig met zijn GSM en allerhande lectuur. En staatssecretaris Vincent Van Quickeborne (VLD) heeft het ook altijd drukdrukdruk.
Zo nu en dan bedenk ik uit respect iets schoons. Dat gemeenteraadsleden wel zouden kunnen komen zitten in de Raad om daar wat persoonlijk werk te verrichten, of om te wachten tot het gedaan is, maar tegelijk weigeren om de absentielijst te tekenen en daarmee verzaken aan hun presentiegeld. Respect voor uw eigen moet toch kunnen?

Wout
Schepen Maddens (VLD) was uitvoerig gedocumenteerd over GSM-masten. We weten er nu alles over. Over het verschil tussen masten en pylonen. Wat een verlichtingspyloon is. Wat de Telecomcode beoogt. Dit alles in antwoord op een vraag van Philippe De Coene waarom een goedgekeurde verlichtingspyloon in Heule uiteindelijk een GSM-mast blijkt te zijn. Tot grote verbazing van de omwonenden die nu nog zullen proberen de zaak aan te vechten bij de Raad van State.
Maar waarom heeft Wout niet gezegd dat het toenmalige stadsbestuur zich heeft laten in de luren leggen? Laat ons zeggen: uit onkunde.
Meer nog. Waarom liet de schepen Wout na om doodgemoedereerd te vertellen dat het positief advies van het College er is gekomen in 2006, toen juist De Coene Рde vraagsteller Рnog deel uitmaakte van dat College? Dat hij de huidige schepen РWout Рdaar niets mee heeft te maken. Exc̩s de z̬le.

Dat advies ging over een bouwaanvraag vanwege het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (niet van een operator) voor het plaatsen van 4 verlichtingspylonen met een hoogte van 25 m., het aanbrengen van antennes en bijhorende technische installatie. Architect: Arch & Teco Networks uit Gent.
Er moest toen ook nog voorafgaand aan de werken een rapport voorgelegd aan de directie Stadsplanning.
Nooit meegemaakt dat een huidig raadslid zichzelf vanuit de oppositie over zijn functie als vroeger schepen in de meerderheid ondervraagt. Waarom staat dat niet in de gazetten?

Et les autres??
Ja.
Opvallend dat er in bovenstaande lijst van interruptanten slechts één vrouwelijk raadslid is vernoemd.
Kan er ook niets aan doen dat ze thuis wél alles te vertellen hebben.
Kinderopvang of niet. Hebben we nu een keer de raadszittingen met een half uur uitgesteld. Opdat ze de kindjes zouden kunnen eten geven. Terwijl ze hun papieren inkijken.
Voor de bestuursleden van de vzw Bruisende Stad zijn er niet eens genoeg vrouwelijke kandidaten. Bral !!! Het is uw schuld.

Over een eindafrekening en verwijlintresten

Altijd boeiend om na te gaan hoeveel EUR er oorspronkelijk voor een openbaar werk is geraamd, hoeveel er werd gevraagd door de aannemer (de gunningsprijs), en hoeveel de uiteindelijke afrekening dan bedraagt.
Neem nu de heraanleg van het Begijnhofpark, naar een ontwerp van Paul Deroose uit Jabbeke.
Wel, de uiteindelijke kostprijs blijft nog altijd in het ongewisse, niettegenstaande er een eindafrekening is voorgelegd.
Er zijn namelijk verwijlintresten in het verschiet. En dat is iets wat hier nog zelden is gezien.

In de gemeenteraad van oktober 2005 werd het ontwerp van de heraanleg van het park goedgekeurd en de uitvoering ervan geraamd op 427.961 euro, inclusief BTW.
Reeds op 21 november 2005 kwam er een openbare aanbesteding en bij de vier weerhouden inschrijvingen was slechts één aannemer eventjes boven dit bedrag geraakt. Met nog geen 5.000 euro.
Maar ja, bij openbare aanbestedingen wint de laagste inschrijver en dat was de NV Penninck uit Roeselare. Vroeg slechts 369.147 euro.
Dat bedrag is intussen opgelopen tot 411.761 euro, BTW inclusief.

Nu wel even bepeinzen dat Stad voor de heraanleg van het Begijnhofpark in de begroting 2005 slechts 350.000 euro had voorzien.
De overschrijding van die post vraag dus een begrotingswijziging.

Maar in afwachting daarvan zit Stad met een vorderingsstaat die 21.522 euro (exclusief BTW) hoger ligt dan het gunningsbedrag. En met nog uit te voeren werken voor 16.432 euro. Ook exclusief BTW.
In het slechtste geval dienen er verwijlintresten betaald op de som van die twee bedragen.
En die kunnen oplopen tot 11,44 euro PER DAG, exclusief BTW.

P.S.
Het ereloon voor de ontwerper vind ik niet terug. Een percentage? Ook op de meerkosten?

Fondsen van koning Boudewijn voor Kortrijkse instellingen

Het jaarverslag 2006 van de Koning Boudewijnstichting is zopas veschenen.
De KBS is een stichting van openbaar nut die in 1976 werd opgericht naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Koning Boudewijn. Opdracht is de levensomstandigheden van de Belgische bevolking te helpen verbeteren.
Nooit geweten dat er hier zoveel caritatieve fondsen bestaan.
De fondsen van de Koninginnen kennen we al. Ook die van Albert en Filip en Mathilde.
Maar dat er ook een filantropisch fonds Jeanne Van Quickenborne bestaat, wisten we niet.
Verder nog, ondermeer een fonds Franciscus O, fonds Arnould van der Straten Wailet, Raou Kok-Krahé, Pankert en Clärchen Deneffe, Marie-Luzia en Klaus Kleis. A Chacun son Cervin, enzovoort, enzovoort. Allemaal met rare namen. Inzake de filantropie alleen al tellen we er zowat 100.

Even turven wat Kortrijkse organisaties via de KBS en andere fondsen vorig jaar voor bepaalde werkingen zoal aan subsidies konden bemachtigen. Bij sommige initiatieven kijk je wel even verbaasd in het ijle. Die G-voetbal. Artistieke contacten tussen leerlingen van het bijzonder lager onderwijs en bejaarden in een rusthuis.

Ouderen en de digitale samenleving
Een feitelijke vrijwilligersgroep uit Marke-Rollegem, werkend binnen het OCMW, gaf computerlessen in plattelandsgemeenten. 6.700 euro.
Voorzitter van de jury voor dit soort projecten is Hilde Houben-Betrand, eregouverneur van Limburg.

Veroudering
* OCMW-Bissegem bevorderde contacten tussen senioren en schoolkinderen door ervaringsuitwisseling bij de aanleg van een spelparcours. 7.500 euro.
* OCMW-Kortrijk, Sint-Jozef en De Condé. Kinderen en ouderen leggen samen een moestuin aan en verwerken hierbij de oogst. 10.000 euro.
* OCMW-Kortrijk, Heilig Hart. Artistieke ontmoeting tussen leerlingen uit het bijzonder lager onderwijs De Brug en rusthuisbewoners. 10.000 euro.

Veiligheid
* Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. Lezingen en workshops voor jongeren en volwassenen rond geweld en media. 5.000 euro.
* Stadsbestuur, gebiedswerking. Buurtinitiatief om de dialoog tussen culturen te bevorderen. 5.000 euro.
Voorzitter van de jury is Alex Reyn, een voormalig amassadeur bij de VN !

Gezondheidszorg
Bond Moyson. Bekendmaking van de werking van een ombudsdienst in ziekenhuizen. 15.000 euro.

Sport en vrije tijd
* Vzw Mentor. Personen met een handicap organiseren een vertelcarroussel. 10.000 euro van het Elia Fonds.
* vzw Zorg-Inzicht. Aanbieding van een interactief vormingspakket voor chauffeurs die gehandicapten vervoeren. 4.000 euro uit het Elia Fonds.
Het Elia Fonds werkt rond vrijetijdsbesteding voor gehandicapten.

Onderwijs en opleiding
Kortrijk-Stad. Basisinitiatie Nederlands voor kwetsbare gezinnen. 5.000 euro van het Postfonds voor Alfabetisering.
Het Postfonds biedt steun aan innoverende en bewustmakende projecten rond alfabetisering.

Milieu en ruimtelijke ordening
vzw Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel. Versterking van de landschapskwaliteiten in het Scheldse-Leie interfluvium door sensibilisatie van politici en overheden. 10.000 euro van het Electrabelfonds.
Dit fonds biedt steun aan vrijwilligers die gericht zijn op milieubehoud en grote milieurampen. Het fonds sluit zijn activiteiten af en verdeelde zijn restbedrag.

Lokale ontwikkeling / creatief ondernemen
* Hogeschool West-Vlaanderen, PIH. Via een elektronisch scherm op een publieke plaats de burger bewust maken van de milieuproblematiek. 7.500 euro van het Streekfonds West-Vlaanderen.
Over dit fonds is hier al geschreven. Zoek ook met trefwoord Levi Strauss.
* Marke, vzw Avanti. Jongeren konden een jaar lang voor journalist spelen. 5.000 euro van het Streekfonds.

Lokale ontwikkeling / “Een Hart voor West-Vlaanderen”
* Heule, vzw revalidatiecentrum Accent. Een eigen busdienst opzetten. 7.500 euro van het Streekfonds.
* Centrum Overleie. Spelmateriaal voor kinderen. 7.500 euro van het Streekfonds.
* vzw Home Bethanie. Speeltuin in dagcentrum De Horizon. 6.991 euro van het Streekfonds.
* vzw Mentor. Computerlessen voor kinderen met een verstandelijke beperking. 5.000 euro van het Streekfonds.
* vzw Recreas. Opstarten van G-voetbalclubs voor kinderen met beperkingen in samenwerking met reguliere voetbalclubs. 6.000 euro van het Streekfonds.
* vzw Zorg-Inzicht. Vertelcarrousel voor kinderen met handicap én allochtonen. 5.000 euro van het Streekfonds.
* Vzw Kinderboerderij Marke. Gehandicapte jongeren maken kennis met het leven op een boerderij. 6.966 euro van het Streekfonds.

Intercommunautaire uitwisselingen voor het hoger onderwijs
Hogeschool West-Vlaanderen, Hiepso. Uitwisseling met de Haute-Ecole Galilée uit Brussel. 1.240 euro van Trialoog.
Trialoog (Prins Filipsfonds) wil studenten uit de diverse landsgedeelten leren elkaars achtergrond te kennen.

Intercommunautaire ontmoetingen tussen burgers
vzw Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel. Ontmoetingen tussen natuurverenigingen uit Vlaanderen en Wallonië. 1.000 euro van Drie Plus.
Drieplus (Prins Filipsfonds) wil ideeën uitwisselen tussen burgers via niet-commerciële verenigingen uit de drie Gemeenschappen.

Kommentaar.
Kortrijkse instellingen zouden via de Koningbouwdewijnstichting véél meer subsidies kunnen ophalen dan nu het geval is.
Onvermoede mogelijkheden zijn te ontdekken bij de lectuur van het jaarverslag en bij raadpleging van de website.

Over leefloners (2): de cijfers

(Zie nog stuk van maandag 2 juli. Nu nog eentje, opgedragen aan al die chicaneurs met hun halfbakken meningen over hun eigenste totaal – maar dan ook TOTAAL – feitenloze kennis.)

Rechtse rakkers willen vooral weten hoeveel die 928 leefloners (LL’ers) van vorig jaar ons kostten. Dubbele t.
Dat werkschuw tuig. Die tokkies (Zie voetnoot.)

Niet zo gemakkelijk om uit te rekenen.
De federale staat kent het OCMW immers toelagen toe voor elk leefloon dat wordt uitgekeerd. En pas de rest komt voor rekening van het OCMW en dus onrechtstreeks van de gemeente. Die staatstoelagen zijn niet min, en gemeenten die een groot aantal gerechtigden ten laste hebben (1000) krijgen een hogere dotatie.

De regelgeving is ingewikkeld. Hierna enkel de grote lijnen.
OCMW’s die in de loop van het voorlaatste jaar maandelijks gemiddeld minstens 500 gerechtigden hadden, krijgen 60 procent van het toegekende leefloon terugbetaald. 60 of 70 of 75 % wanneer het leefloon gepaard gaat met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie voor personen jonger dan 25 jaar. 100 procent zelfs als het gaat om een gerechtigde die is ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Als het OCMW optreedt als werkgever met toepassing van het art. 60§7 is de regeling nog anders. Bij voltijdse tewerkstelling bijvoorbeeld is de toelage gelijk aan het leefloon voor een éénoudergezin met kinderlast.
Voorts is het zo dat een OCMW een tegemoetkoming in de personeelskosten krijgt van 278 euro per dossier op jaarbasis.

Gedurende het vorig jaar waren er hier 166 LL’ers in het kader van art. 60§7. Bruto-tussenkomst ca. 995.000 euro. Netto: nul.
Daarnaast waren er 762 “gewone” LL’ers. Bruto-kost: 2,8 miljoen.
Netto voor het OCMW slechts ca. 430.000 euro.
Gedeeld door het aantal inwoners dragen wij Kortrijkzanen per capita uit solidariteit met die ongelukkigen elk 5,7 euro netto bij om ze nog min of meer te laten leven. Vergelijk vooral eens met de miljoenen die we betalen voor ons voetbal (die zijn niet te berekenen), en voor de kerkfabrieken (17 euro).

Of de staatstussenkomst in de dossierkosten hierin is gecalculeerd weet ik niet. Ook vind ik geen afzonderlijk gegevens over de recuperatie van leefloonuitkeringen. Want in sommige gevallen kunnen die teruggevorderd worden, bijv. als het ging om een voorschot op werkloosheidsuitkering.

De bruto OCMW-leefloonuitkeringen bedroegen vorig jaar dus 2,86 miljoen.
In 2004 en 2001 was het minder: ca. 2,2 miljoen. En we komen van 2,9 miljoen, tien jaar geleden.
Maar vergelijken met vorige jaren is heel moeilijk. Niet enkel wegens de vele wisselingen van de bedragen van het leefloon. De vergelijkbaarheid in de tijd is vanaf oktober 2002 met het vroegere bestaansminimum is niet meer mogelijk onder alle aspecten, vooral omwille van de individualisering van het recht (bijvoorbeeld voor samenwonenden) en omwille van het feit dat in 2005 de gezinscategoriën intussen anders zijn gedefinieerd.

Rechtse rakkers willen ook altijd weten om hoeveel leefloners het gaat.
En of dat aantal hier hoger is dan elders. De trend is lichtjes dalend.
2001: 996 beneficianten. 2002: 998.
2005 dan: 948. En vorig jaar: 928 op 2.114 behandelde dossiers.

Er waren bij ons vorig jaar 27 procent vreemdelingen bij die LL’ers.
De “cliënten” zijn vooral alleenstaanden (47 %) en zorgwekkend veel jongeren (31 %).

Interessant om na te gaan is om hoeveel begunstigden het maandelijks gaat.
Bij ons in Kortrijk schommelden die cijfers tussen 415 en 488 gevallen.
Is dat veel?
Brugge: van 404 tot 493. Oostende: 527-608. Roeselare: 231-267.
Mechelen: 628-771.
Sint-Niklaas: ca. 450.
Hasselt: ca. 230.
Aalst: ca. 300.
Leuven: ca. 650.
Gent: ca. 3500 !!

Maar om hoeveel leefloners per jaar gaat het ten opzichte van het aantal inwoners?
Voor 2004 vonden we het aantal leefloners per duizend inwoners in de 13 centrumsteden.
Ziehier het rijtje in dalende volgorde.
Gent niet minder dan 14,2 procent!
Antwerpen: 11,1.
Mechelen: 9,3.
Oostende: 8,7.
Leuven: 6,4.
Kortrijk: 5,1.
Sint-Niklaas en Turnhout: 4,9.
Brugge: 3,9.
Roeselare: 3,5.
Hasselt: 2,4.
Genk: 2,0.

Het gemiddelde in de 13 centrumsteden bedroeg toen 8,3 procent.
En in het Vlaams Gewest: 6,3 procent.

Ons Kortrijkse OCMW telde vorig jaar 928 cliënten op 74.643 inwoners. Is dat veel?
Herinner u dat er veel aan de situatie is veranderd in 2002 en 2005.

Nog eens nagegaan hoeveel leefloners de centra maandelijks tewerkstellen met toepassing van art. 60§7.
Kortrijk: tussen 63 en 79.
Oostende: van 95 tot 131.
Brugge: ca. 50.
Roeselare: ca. 30.
——–
Bronnen.
Op internet de laatste jaarverslagen opgezocht van de OCMW’s in vergelijkbare steden. Waarlijk ontstellend hoe weinig centra (of stedelijke websites) die pubiceren. Bijna geen. En als het dan één keer gebeurt (Hasselt) dan krijgen we het verslag van 2004 te lezen. Roeselare is ook heel erg. Met die voorzitter Depondt. Cijfers van de vorige eeuw. Onvoorstelbaar hoe ambtenaren of politici dit ten aanzien van zichzelf of anderen kunnen veroorloven.
Het Kortrijkse OCMW is werkelijk een zéér gunstige uitzondering.
Een uitstekende bron is www.mi-is.be van POD Maatschappelijke Integratie.
——–
Voetnoot.
Tokkies zijn niet altijd leefloners.
Tokkies zijn een apart soort mensen. Onze zigeuners. Zitten aan hun deur een beetje voor zich uit te staren. Haar niet gewassen.
Rechtgeaarden als wij aanzien dit genre als ietwat onaangepast. Behoren niet tot ons bolwerk van fatsoen. Bellegembos.
De term is afgeleid van Hanie Tokkie uit Amsterdam, de vrouw van een rioolwerker, wiens woning een paar jaren geleden is uitgebrand.
Nu nog zoeken naar een equivalente term voor dit slag van Kortrijkzanen.
Habbekratsers? De vlereken?

vzw Buda Kunstencentrum krijgt ietwat meer subsidies

De vzw Buda KC van Franky Devos, Barbara Raes en Joost Fonteyne absoluut niet verwarren met het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Buda. (Zie een vorige item hierover.)

Vlaams Minister voor Cultuur Bert Anciaux besliste afgelopen vrijdag om Buda Kunstencentrum in 2008 en in 2009 te honoreren met een jaarlijkse subsidie van 824.000 euro. In de huidige erkenningsperiode (2006-2007) kreeg het kunstencentrum jaarlijks 800.000 euro. Nog in vroeger jaren: 595.145 euro.
Met het dossier vroeg de organisatie een bestendiging van de erkenning en net als vorige keer een verhoging van de subsidie tot EUR 1.180.000.

Zakelijk advies

Uit het zakelijk advies van het Agentschap Kunsten en Erfgoed blijkt dat Buda KC de subsidieverhoging ondermeer bepleitte met de wens om de huidige tewerkstelling van 12,5 VTE te verhogen tot 14,5 VTE. Men wil meer bepaald halftijdse functies voor een contentmanager website (die nu al maanden ‘under construction’ is), een educatief medewerker, een administratief en een ICT-medewerker.
Alle verloningen samen vormen bijna 42 procent van de totale kosten. Het gemiddelde in de kunstencentra ligt op bijna 48 %.

De gevraagde subsidie aan de minister wou bijna 70 % van de totale inkomsten uitmaken. Alle subsidies samen zouden dan voor ongeveer 85 procent van de totale inkomsten zorgen.
Het Agentschap Kunsten en Erfgoed vindt het positief dat Buda nog 18 % van de totale subsidie-inkomsten wil halen bij andere overheden: stad, provincie, Europa. (Over sponsoring wordt niet gerept.)

Het aandeel van zelf gegenereerde inkomsten ligt met 15 % bij Buda wel iets lager dan het gemiddelde van de aanvragers (23 procent) als kunstencentrum.
In de periode 2001-2005 haalden de kunstencentra gemiddeld 62 % van hun inkomsten uit subsidies, al of niet structureel. (Het vroegere Limelight werd voor 52 % gesubsidieerd, Dans in Kortrijk 80 %.)

Buda heeft dus in zijn begroting aan dat men nog méér “subsidieafhankelijk” wil gaan werken dan zijn voorlopers. Argumentatie hierbij is dat de organisatie de ticketprijzen voor het podiumgedeelte van de programmatie laag wil houden.
(KW: cultuur is nu al te duur in Kortrijk.)

De adviescommissie vraagt zich toch nog af of de zelf gegenereerde inkomsten niet wat zijn onderschat. In een repliek hierop stelt Buda dat men nu eenmaal aan creatie en residentiewerking wil doen. (Onder verstaan: dat brengt niet veel op.) En coproductie is geen evident gegeven met beginnende kunstenaars. Voorts zijn de ticketinkomsten beperkt bij festivalwerking en door het feit dat Buda geen receptieve podiumwerking heeft.

Artistiek advies

De beoordelingscommissie Kunstencentra en Werkplaatsen vond dat Buda een helder, zelfkritisch en dynamisch dossier heeft voorgelegd.
Er is nu ook meer aandacht voor beeldende kunsten, en een grondige reflectie en beleidsoefening rond de rol van de bioscoop in het actuele medialandschap.
De commissie heeft vertrouwen in de vernieuwde ploeg.

Plannen voor 2008

Men hoopt op 40 residenties van kunstenaars. (KW: Is dat niet een beetje teveel van het goede?)
Ter ondersteuning bouwt Buda twee nieuwe netwerkplatformen uit. Een met ondernemers die knowhow, productiemethodes en productiemiddelen inbrengen. En een met “companeros”. Dat zijn ‘medeplichtigen’ die het artistiek creatieproces kritisch volgen.

Buda zal nu ook werk maken van een nieuwe artistieke lijn: mediakunst. Curator van een overzichtstentoonstelling eind dit jaar: Christoph Dejaeghere.

Het vroegere tiendaags festival FRESH wordt opgesplitst in vier of vijf ‘momenten’ van twee of drie dagen.

Als filmhuis organiseert Buda een week van de Franse fim, een festival van licht en dans (“Voltage”) en een ‘festival de cine hispanico’.

Over leefloners (1): de theorie

Hoeveel het er hier ter stede zijn?
Zijn er ter stede meer dan elders? (Hierover doen ook misverstanden de ronde.)
Wie betaalt er dat leefloon?
Waarom en hoe willen onze rechtse rakkers het aantal leefloners verminderen?

Moet hieromtrent nog veel tellen. Wordt dus vervolgd.

Maar intussen wat theorie, want weinigen van onze lezers zijn buiten hun schuld (ziekte, faillissement, ontslag, familiale problemen) onder het bestaansminimum terecht gekomen.
Maar sinds oktober 2002 praat men eigenlijk niet meer over “bestaansminimum”.
De nieuwe wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) heeft het nu over een leefloon. En dat leefloon niet verwarren met andere vormen van hulpverlening. Het leefloon heeft niet tot taak om u een inkomen te verlenen. Het leefloon wil u juist de kans bieden om u (opnieuw) te integreren in het maatschappelijk leven, en dat kan gecombineerd worden met tewerkstellingsvormen en geïndividualiseerde projecten. Men wil u kansen bieden om aan een betaalde job te geraken, om terug naar school te gaan, om een beroepsopleiding te volgen. Of om in een dierenasiel of kringloopwinkel te gaan meehelpen. In afwachting van uw eerste werkdag met een arbeidscontract krijgt u dan een leefloon.

Het OCMW kan in bepaalde gevallen zelf als werkgever optreden om zo mensen in regel te brengen met de sociale zekerheid. Men noemt dit tewerkstelling in het kader van art. 60, par. 7 van de OCMW-wet.
Het OCMW kan ook een werkgever zoeken (bij Stad, in de sociale economie) en financieel bijspringen om de loonkosten voor werkgevers verlichten.

Het leefloon is een minimumloon voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch er aanspraak kan op maken, noch op eigen houtje in staat is deze middelen te verwervan. Soms beschikt een persoon wel over een bepaald inkomen, maar blijft het onder het leefloon. In dit geval – en mits men aan allerlei voorwaarden voldoet – past het OCMW het verschil bij met een ‘gedeeltelijk’ leefloon.
Vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, erkende vluchtelingen en staatslozen kunnen ook een leefloon krijgen.

Bij de berekening van de toereikende bestaansmiddelen kan het OCMW rekening houden met de middelen waarover de echtgeno(o)t(e) van de aanvrager beschikt, of de ouders of de meerderjarige kinderen waarmee hij samenwoont. Inkomsten uit roerende en onroerende goederen. Een beetje met alles. ‘t Is niet zomaar verdiend.

Ons OCMW bijvoorbeeld heeft vorig jaar inzake leefloon 2.114 dossiers behandeld. En over heel dat jaar telde men uiteindelijk 928 “beneficianten”. Ook “cliënten” genoemd.

Hoeveel bedraagt het leefloon?
* Momenteel krijgt iemand die samenwoont 438,25 euro per maand (5.258,99 euro per jaar).
* Een alleenstaande 657,37 euro (=7.887,48 euro). Dat is voor iemand die door elkeen in de steek is gelaten ongeveer 21 euro per dag. Leefloon! Ga daar maar eens mee naar een café, zoekend om lommer of warmte. Den Boulevard? ‘t Filosoofke? Den Modest? Petit Paris? Waar ben je nog welgekomen? Bij Fernand? Dreupelkot? Den Damier? De Middenstand?
* Hebt u een gezin ten laste: 876,50 euro is uw deel (= jaarlijks 10.517, 98 euro).
* Een dakloze die uiteindelijk huisvesting vindt krijgt éénmalig een bijkomend bedrag van 876,50 euro.

Volgende keer wat cijfers. Een ‘special’ voor onze rechtse rakkers! Uit de OCMW-raad, de gemeenteraad of elders.