Over een mogelijke belastingverlaging (1)

Tot eenieders verbazing alom heeft de huidige “progressieve fractie” van SP.A-Spirit-Groen bij monde van Marc Lemaitre en Philippe Decoene in de laatste gemeenteraad van 14 mei gepleit voor een verlaging van de aanvullende personenbelasting van 7,9 naar 7,4 procent. Verbazingwekkend ook omdat de SP.A meer in het bijzonder in zijn kiesprogramma daar met geen woord over heeft gerept. Er werden wel enkele snoepjes beloofd: vijf gratis huisvuilzakken, 12 maanden energie voor de prijs van 11, en alle scholieren mochten gratis op de bus.
Wie de argumentatie voor deze voorgestelde belastingverlaging helemaal wil kennen dient de website van raadslid Lemaitre nog even te lezen: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be, en ook http://philippedecoene.wordpress.com.

In de laatste gemeenteraad zag de SP.A zich natuurlijk even verplicht om eerst de fenomenale verhoging van de aanslagvoeten APB en OV in 2002 goed te praten. Dat was nodig – zo luidt het nu – gezien de catastrofale toestand van de stadsfinanciën die het vorige bewind achter zich had gelaten. Nu herinner ik me toch wel dat in 2002 de toenmalige SP.A (die toen deel uitmaakte van de meerderheid) zich zéér schoorvoetend heeft neergelegd bij die belastingverhoging. Men vond ze te drastisch. En men vond de argumentatie van de burgemeester ook maar niks. Die zei namelijk dat de belastingverhoging absoluut nodig was om de meerkosten van de politiehervorming te betalen. Tussen haakjes: die reële eventuele meerkosten zijn nog altijd niet gekend. En als zou blijken dat die zouden gecompenseerd worden door de federale overheid, ja dan – zo zei de burgemeester nog, zou men overgaan tot een belastingverlaging. Met andere woorden: als dit jaar bijvoorbeeld eindelijk zou bekend raken dat er geen meerkosten zijn bij de politie, dan kan de SP.A opnieuw een voorstel tot belastingverlaging indienen!

Nog in de laatste gemeenteraad wees de SP.A erop dat men als coalitiepartner er in 2005 toch was in geslaagd om de APB terug te dringen van 8,5 naar 7,9 procent. Jaja, maar er werden toen tegelijkertijd wel twee nieuwe belastingen ingevoerd: op reclamedrukwerk en op onbebouwde percelen. Iedereen heeft dit nu vergeten.

Hier is al veel geschreven over gemeentefinanciën en fiscaliteit. Maar nog nooit gepleit voor een belastingverlaging, noch voor een verhoging. (Als men maar goed weet wat men met al dat geld wil doen.)
Wel werd er vooral veel informatief cijfermateriaal aangegeven om Kortrijkzanen erop te wijzen hoeveel belastingen wij wel allen samen afdragen aan Stad, en hoe die belastingdruk steeds maar in stijgende lijjn opliep. Want de burger heeft daar helemaal geen weet van. Het staat niet in de Stadskrant of andere lokale papieren en digitale pers van alhier ter stede.

Belastingdruk

Het is maar dat u het weet.
In 2006 betaalden we per inwoner (baby’s inbegrepen) 312 euro aan onroerende voorheffing (OV). De aanvullende personenbelasting (APB) bedroeg 242 euro per inwoner. Samen 554 euro. In 2007 wordt dit respectievelijk 338 en 253 euro. Samen: 591 euro.
Om nog even wat oude koeien uit de gracht te halen deze vergelijking.
Als we voor 1995 de OV gelijkstellen aan 100, dan komt die index in 2006 op 133. Voor de APB gaan we van 100 naar 160.

Let wel, het gaat hier enkel om de OV en de APB. Als we bijvoorbeeld voor vorig jaar alle belastingen én retributies samen tellen dan gaat het om 653 euro per kop.
Hoe zijn de vooruitzichten?
Ongeacht de tarieven rekent men in de toekomst voor de OV met een groeifactor van 2 procent.
Volgens het financieel beleidsplan gaan we van 24,8 OV- ontvangsten in 2007 naar 26,4 miljoen in 2010.
Voor de APB overschrijden we de kaap van 20 miljoen in 2010. Dit jaar gaat het nog om 18,6 miljoen. Hier wordt gerekend met een spontane groei van 3 procent.

Financiële obesitas

Volgens raadslid Lemaitre blijkt uit de laatste rekening van 2006 dat de financiële toestand meer dan gezond mag genoemd worden. Er dreigt obesitas. Het gecumuleerd resultaat van de rekening bedraagt 8,5 miljoen euro. De reservefondsen bereikten een recordhoogte van 17,5 miljoen.
Er is dus zeker fiscale ruimte voor een belastingverlaging van 1,1 miljoen. De APB moet naar het gemiddelde van de centrumsteden: 7,4 procent.

De schepen van financiën Alain Cnudde had daar geen oren naar en begon ook met cijfergegevens te goochelen. Zijn repliek was toch niet zò sterk. De grote structurele lijnen werden wat vergeten in zijn betoog.
We moesten met zijn allen enkel even kijken naar bladzijde 28 en 29 van de financiële verslaggeving bij de rekening 2006. Elders blijkbaar niet. Want wat lazen we daar? De APB is in 2006 eventjes met 1,5 miljoen gedaald ten opzichte van 2005. En de belasting op het rioolnet aangesloten gebouwen is tot nul herleid. Vroeger waren hiervoor 1,5 miljoen inkomsten. Naar de gunstige cijfersgegevens mochten we niet kijken. Dat de dividenden weer verdubbeld zijn bijvoorbeeld. Plus 6 miljoen ongeveer.
Het financieel beleidsplan 2007-2010 (de toekomst) was even niet ter beschikking.

(Wordt vervolgd, op een andere bladzijde, maar weet nog niet wanneer.)