Het investituurdebat: excès de zèle / excès de conduite / excès de pouvoir

U hebt wat gemist!
Het debat over het nieuwe bestuursakkoord CD&V-VLD in de gemeenteraad. Titel: “Aantrekkelijk Kortrijk”.
Tekst van het akkoord is te lezen op de website van Stad.
Kommentaar alhier dateert van 26 december.

Voorlopig even deze vaststelling. Via het adrenergische raadslid Carl Decaluwé (CD&V-ACW) is nu wel duidelijk openlijk gebleken dat voormalig schepen Philippe De Coene (SP.A) niet goed lag bij de ACW-vleugel. Dat de coalitie-wissel misschien eerder aldaar definitief is beslist. En wellicht ook al lang geleden. (CD&V-fractieleider Filip Santy lag ooit eens hevig in de clinch met de SP.A-schepen.)

EXCES DE CONDUITE

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé is redelijk berucht om zijn veelzijdige specialiteiten. Kennisdomeinen als media, wonen, openbare werken, infrastructuur, milieu, onderwijs. Nochtans heeft hij als raadslid in al die voorbije jaren nog geen enkel schoon betoog gehouden bij een of ander agendapunt met een door hem gekende materie. Interrumperen, dat kan hij. Sneren geven. Morren. Blaffen. Hoofdschudden. In de vorige bestuursperiode was staatssecretaris Q het mikpunt. Nu is voormalig schepen Phillipe De Coene de gebeten hond.
De voorzitter-burgemeester van de Raad moet dit balsturig gedrag aan banden leggen. Even bitsig Kareltje naar zijn kabinet dagvaarden en fors zeggen: “Kereltje, ‘t is nu gedaan hé! Neem voortaan een clozan als je nog eens naar de gemeenteraad komt. En vertel eens iets waar we kunnen van leren.”

EXCES DE POUVOIR

Het wordt steeds duidelijker. Dat een burgemeester tegelijk voorzitter is van de gemeenteraad is geen goede zaak voor een democratisch en sereen debat.
Hij heeft een onevenredig comporatief voordeel.
In de laatste gemeenteraad heeft Stefaan De Clerck het gepresteerd om een stemming te eisen over het bestuursakkoord. Geëist! Het punt was wél als een “bespreking” geagendeerd. En overigens: op 22 januari 2001 was er geen stemming over het politiek akkoord “Engagementen voor een krachtig Kortrijk in de 21ste eeuw”. Het akkoord wordt dan een voorstel.
Een stemming over zo’n voorstel zou dan kunnen inhouden dat men amendementen kan indienen. Schrappingen voorstellen.
De burgemeester vroeg daarenboven om een vertrouwensstemming. Een College van Burgemeester en Schepenen blijft toch per definitie gedurende zes jaar aan het bewind? Of weet burgemeester nu al wanneer hij gouverneur wordt van onze provincie?

Het was tevens absoluut overbodig om de eerste interventie van raadslid-volksvertegenwoordiger Bart Caron (Spirit) al meteen als “negatief” te bestempelen. Die maidenspeech als dusdanig weg te wuiven. Wie Caron een beetje kent weet dondersgoed dat zijn persoonlijkheidsstructuur net het prototype is van een regelrechte, ruiterlijke positivo. Maar ja, aan de cultuurpolitiek van de burgemeester (Buda) mag niet in het minst getwijfeld worden.
En in christendemocratische Kortrijkse middens is men al zo lang aan de macht dat men het zelfs als “negatief” zou ervaren als een raadslid zou zeggen dat hij even naar het WC moet. Dat het goed of slecht weer is.
En nogmaals: een gewoon raadslid als voorzitter zou zich niet aan zo’n negatieve kommentaar (reputatieschade) wagen. Hij zou gewoon zijn taak vervullen: de debatten leiden, en daarbij ook bij gelegenheid en als het past de burgemeester vanuit zijn bank het woord geven. Die dan zoals iedereen binnen de perken van zijn spreektijd zou moeten blijven.

EXCES DE ZELE

(Zie volgende bijdrage.)

Jaaractieplannen stedelijke vzw’s

Vandaag maandag leggen er 13 gemeentelijke vzw’s hun jaaractieplannen en begrotingen 2007 voor aan de gemeenteraad.
Een hele boom papier. Door traditioneel geen enkel raadslid geraadpleegd. Door geen enkele fractie ooit maar een ogenblik substantieel in ogenschouw genomen. (Het gaat in totaal om minstens 6 miljoen euro.)
Het gaat om de bibliotheken, de musea (waaronder ook nog het Vlasmuseum en Kortrijk 1302), de ontmoetingscentra (o.c.’s), de Schouwburg, het Muziekcentrum, Bruisende Stad, Sportplus, het Groeningeheem (dat zich ook een o.c. noemt), het Jeugdontmoetingscentrum, het speelplein De Warande, Jeugdinfra.

Let wel.
Naast die vzw’s zijn er nog andere pseudo-gemeentelijke vzw’s. Waar men niet over spreekt.
Ze krijgen ook significante toelagen van Stad (zouden anders niet kunnen bestaan) en worden soms mede bestuurd door mandatarissen. De vzw Jongereneducatie bijv. kreeg vorig jaar 178.622 euro. Fietsrijk: 121.362 euro. Mobiel: 60.000 euro. Van Clé kinderboerderij: 91.545 euro. Enzovoort.
Die bestuurders-schepenen zijn dan ipso facto stemmentrekkers.
Cf. schepen Lieben Lybeer. Honderden mandaten. Zie zijn weblog. Gaat daar zelfs fier over.

De vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten, de meest raadselachtige, absurdistische vorm van sociale economie of dienst die ooit door onze plaatselijke christendemocratische ‘caritas calotica’ (schepen Lieben Lybeer, nu) is geschapen. Geen mens weet wat BND’s zijn. Zie onze vorige bijdragen via zoekmachine. Dankzij BND’s kun je een boormachine bestellen. Verhuizen. Boodschappen laten doen. Wist u niet?
Wat de vzw Buda Kunstencenrum zoal rechtstreeks of onrechtstreeeks ontvangt is gewoon niet te achterhalen.
Evenwel blijven al die vzw’s nog altijd in genendele door de gemeenteraad gcontroleerd. -En het is maar goed ook.

De jaaractieplannen 2007 van de echte stedelijke VZW’s ogen niet heel spectaculair.
2006 was een ietwat verlammend verkiezingsjaar en de onderscheiden vzw-besturen zijn aan het eind van de legislatuur ook wat vermoeid geraakt. (Stijgend absenteïsme in de Algemene Vergaderingen en zelfs in sommige Raden van Bestuur.)
Nieuw bloed is nodig.

Twee vzw’s zijn relatief nieuw, zodat we die even van naderbij willen bekijken.
Het gaat om “Kortrijk 1302”, het guldensporenmuseum in het Begijnhofpark. En het Muziekcentrum aan het Conservatoriumplein. Dat laatste is grotendeels ingepalmd – gemonopoliseerd – door de vzw De Kreun, subsidiair Happy New Ears. Die instellingen boeren goed. Krijgen een enrm veel subsidies, maar voorlopig nog niet van Stad. Niemand heeft zicht op het overspel met Buda.

(Wordt vervolgd. Gaan nu eerst even luisteren naar wat gemeenteraadsleden hierover zoal hebben aan te merken.)

___
(…)
Zoals voorspeld hadden de raadsleden nergens iets op aan te merken. “We zitten in een overgangsperiode.” Ja zeg. Dat is dan al zes jaar zeker? Tussenkomsten over begrotingen of rekeningen van stedelijke vzw’s in de loop van de voorbije legislatuur zijn op de verminkte hand van een Arabische dief te tellen.
___

Over de stand van zaken in en rond het Muziekcentrum (de bouw) dus ook geen woord.
We citeren nu even uit het jaarplan 2007.
De vzw onderschrijft voluit het beleidsplan van het Cultuurcentrum en de accenten die door de directie cultuur voor 2007 werden vooropgesteld. Waar mogelijk speelt de vzw dan ook in op gezamenlijke acties zoals de implementatie van het nieuwe zaalverhuursysteem en het kalendermanagement. Verder profileert de vzw zich als trekker in de reflectie over en de dynamisering van het Kortrijkse muziekleven en wil door de organisatie van een brede muziekhappening bruggen bouwen over diverse (muziek)genres en muzikanten heen. 2007 wordt uiteraard ook belangrijk in het kader van renovatie: de concertstudio wordt in een eerste fase aangepakt; de vzw wil dit van nabij opvolgen en zorgen voor een goede communicatie naar publiek en gebruikers.

Beloofd is beloofd!
De begroting sluit in evenwicht met een bedrag van 22.295 euro.
Vorig jaar was dat 17.320 euro. De verkoop van drank moest toen 11.000 euro opbrengen.

Kortrijk 1302 nu.
Niemand vroeg waarom dit museum zopas een nieuwe directrice heeft gekregen. (Ik weet waarom.)
Inkomsten : 72.000 euro.
Er is geen stadstoelage voorzien. Inkomsten geschat op het aantal bezoekers.
Uitgaven ook precies 72.000 euro. Voor de promotie van het museum is 45.000 euro weggelegd.
Wat zijn de drie grote strategische doelstellingen?
* Verschillende (verscheidene?) doelgroepen gericht benaderen.
* De uitbating van de shop en de ontwikkeling van de cafetaria tot een interessante en lucratieve nevenactiviteit.
* Het museum gebruiken om het imago van Kortrijk als Guldensporenstad op te krikken.

BEN ECHT VIES VANDAAG DINSDAG.
DOE NIET MEER VERDER HIEROVER.
GA LEKKER NAAR DE OPENINGSRECEPTIE VAN DE TENTOONSTELLING “DE GUSTIBUS”.

P.S.
De doorlichting van de musea door prof. De Brander zou op 15 februari moeten klaar zijn. Uitkijken!

Superzware gemeenteraad

Niet minder dan 85 punten te behandelen volgende maandag 12 februari, nu om 18u30. Een vuurproef voor de nieuwe raadsleden.
Dat was te verwachten: voormalig schepen Phillipe De Coene stelt vragen bij de aanwerving of terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel. (Lees over het probleem in ons stuk van 19 januari.)

Hoelang de gemeenteraad ditmaal zal duren valt niet in te schatten. In de vorige bestuursperiode zou ik gezegd hebben: maximaal twee en een half uur. Maar nu heeft het schepencollege af te rekenen met een versterkt Vlaams Belang en waarschijnlijk krachtige oppositie van het nieuwe kartel SP.A-Spirit-Groen. En hoelang zal de oppositie het hebben over het te bespreken nieuwe bestuursakkoord?
Hierna een spoedoverzicht van de voornaamste punten.

6. Huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad.
Het is nog een voorlopige eerste “smete”.
We komen er nog op terug in een aparte bijdrage. Weet wel dat er al voor is gezorgd dat de fracties voor ieder gemeenteraadslid 175 euro krijgen per jaar. Dient voor vorming en gezinsvriendelijke tussenkomsten (kinderoppas?). Het presentiegeld is nog niet bepaald.
De spreektijd wordt nu toch erg beperkt. Indertijd spraken fractieleiders als Juul Debaere wel eens een half uur aan een stuk. Dat kan nu niet meer.

7. Aanwijzing van de voorzitters van de raadscommissies.
Vroeger waren er vier. Nu eigenlijk slechts drie, maar met daarnaast nog een “Verenigde Raad”. In die Verenigde Raad worden budgetten behandeld en rekeningen, meerjarenplannen, ruimtelijke structuurplannen en stadsprojecten. Heel belangrijke materies, terwijl men uitgerekend voor deze raadscommissie beslist om ze niet toegankelijk te stellen voor het publiek. Raar.
De raadscommissies zijn nu decretaal verplicht openbaar. Op dinsdag vóór de gemeenteraad om 18u30.
De zgn. “themaraden” zijn dan weer wel publiek. (Vroeger niet.)
(Die zgn. Verenigde Raad gaat toch ook over een welbepaald thema?)

De eerste raadscommissie behandelt “domus” en beheer. Dat wil zeggen alles wat onder de bevoegdheid valt van de burgemeester (dus ook cultuur?), de schepen van personeel en facility, de schepen van burgerzaken en administratieve vereenvoudiging.

De tweede commissie gaat over de “publieke ruimte”. De materies die vallen onder de bevoegdheid van de schepenen van stedebouw, leefmilieu en sport, infrastructuur en mobiliteit.

De derde commissie behandelt “mensgericht beleid”. Dat is waarmee de schepenen van jeugd (én financiën!), van wonen, werk en welzijn, en van economie, onderwijs, toerisme mee bezig zijn.

Iedere inwoner kan nu ook kosteloos de agenda en de toelichting krijgen van die raadscommissies, liefst digitaal.

Voorzitters van die commissies zijn nu wel gemeenteraadsleden.
Aangezien er vier commissies zijn zou men theoretisch kunnen verwachten dat elke fractie een voorzitter krijgt. Maar in de pers (“Kortrijks Handelsblad” van vandaag) circuleren nu al volgende namen: Antoon Sansen (CD&V), Lieve Vanhoutte (nu ook CD&V!), Pieter Soens (nogmaals CD&V), en Joost Ghyssel (VLD). Dus niemand van de oppositie. En er moet nog gestemd worden! Heibel is hier niet uitgesloten.

8. Verslag overleg Stad-OCMW
Geen mens leest dat nochtans hyperbelangrijk stuk en er wordt daar nooit iets over gezegd. Vroeger was er hier wel eens een tussenkomst van de VLD en de burgemeester zowel als toenmalig OCMW-voorzitter Frans Destoop hadden dit niet graag. Er heerste een soort taboe op.

11. Samenwerkingsovereenkomst Stad-politiezone VLAS
Een nieuwigheid is dat de selectie van jobstudenten nu via een uitzendkantoor zal gebeuren. Gedaan met het aanstellen van zoontjes en vriendjes van de zoontjes.
Een belangrijk punt dat curieus genoeg hier te berde werd gebracht is de samenwerking voor de realisatie van het nieuwe politiegebouw. Stad zal de aanstelling van het ontwerpbureau regelen. Er is toch al een samenwerkingsovereenkomst gemaakt? Met SOK (bouwheer), en politie en de Regie der gebouwen? (Zie stukken van 18.11.2006 en 26.10.2006.) En de kandidaturen moesten toch al binnen in oktober vorig jaar? En de selectie zou toch in november zijn gebeurd? Er is hier iets aan de hand.

13. Nieuw bestuur Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK)
Waarschijnlijk 7 gemeenteraadsleden en 5 externe deskundigen.
(De memorie van toelichting is niet duidelijk.) De oppositie zou 2 bestuurders krijgen. Eerste taak: een beetje de website van SOK op orde brengen. En met begroting, rekening, balans. Aankopen. Prijzen. SOK is een gemeentebedrijf, geen privé-firma.

14 tot 19.Voordracht bestuursmandaten voor intercommunales: Gaselwest, Leiedal, FIGGA, IMOG, VMW, Crematorium.
Interessante troostprijzen voor raadsleden die volgens hun partij een beloning verdienen. Presentiegeld, etentjes. Laat de schepenen daar nu een keer niet van genieten. Ze verdienen al genoeg.
P.S. De term “intercommunales” wordt officieel niet meer gebruikt.

29. Bespreking bestuursakkoord !
Dat kan dus lang duren.
Over dit akkoord gaven we hier al de meest markante punten.
De tekst van het akkoord staat sinds lang op de Kortrijkse website. Steekt in het dossier. Maar raadslid Matthieu (Groen) wist dit tot vorige dinsdag nog niet. Waar vinden we dat, vroeg zij in de commissie.

30 en 31. Aankoop gronden.
Grote vraag is of dat wel mag, nu. Tot de begroting 2007 is goedgekeurd kan een gemeentebestuur enkel daden verrichten van dagelijks beheer. Potloodje kopen bijvoorbeeld. Lonen uitbetalen. En met ‘voorlopige twaalfden’, d.w.z. niet meer gewone uitgaven dan vorig jaar. Investeringen doen (buitengewone uitgaven in het jargon) kan niet. Voor éen van die aankopen voor Groen Lint Zuid steekt er zelfs geen visum van de financiële dienst in het dossier, en er wordt niet verwezen naar een begrotingspost.

39 tot 46, plus nog 53 en 54 en 69 en 70 en 71. Begroting en jaaractieplannen van de stedelijke vzw’s.
Het gaat hier om de bibliotheken, de musea, Kortrijk 1302, de ontmoetingscentra (o.c.’s), de Schouwburg, het Muziekcentrum, Bruisende stad, Sporplus, Groeningeheem, Jeugdontmoetingscentrum (JOC), De Warande, Jeugdinfra.
Een heel pak papier! In het verleden werden daar nooit veel woorden aan verspild. Soms géén.
Nogmaals opmerken dat er nog altijd niet gewerkt wordt met een gemeenschappelijk model voor al die begrotingen. Al lang beloofd o.a. door schepen Bral. En het bestaat! Te vinden op internet.
Over bepaalde van die vzw’s schrijven we nog.

47. Actieplan lokale diensteneconomie.
Voor 2007 wordt een subsidie verwacht van 51.531 euro, tenminste als de Stad evenveel bijdraagt. Geen raadslid dat al de fameuze HIVA-studie over sociale economie in Kortrijk heeft gelezen. Er worden geen nieuwe projecten opgestart. De vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten werkt zelfs nog niet. De jeugdontmoetingsfunctie BLEDI ten behoeve van allochtone jongeren wordt verder gezet.

64. Samenwerkingsovereenkomst autodelen in Kortrijk (Cambio).
Zie de reguliere pers.

66. Proces-verbaal van onderzoek van de stadskas vierde kwartaal.
Ooit één keer hierover een tussenkomst gehoord. Niet verstaan.

82. Stadswachten
We krijgen er twee voltijdse equivalenten bij. Totaal 20,3 VE.
Minister Dewael is bezig met een totale reorganisatie van alle publieke veiligheidsdiensten en preventiefuncties die niet tot de politie behoren. Stadswachten, stewards, parkwachters, straathoekwerkers, enz. Zal “gemeenschapswacht” worden genoemd.

83. Nieuw ICT-raamcontract.
Het vorige kwam tot stand onder het bewind van ICT-schepen De Coene. Heeft onvoorstelbaar veel geld gekost. 3,2 miljoen. En er waren ook uitgaven buiten dat vroegere contract. Nog voor 3,9 miljoen.
Het nieuwe vergt van Stad (voor 5 jaar) 5,3 miljoen. Maar ook andere besturen doen mee: Parko, Leiedal, VLAS, SOK, OCM-Kortrijk. Totaal: 11 miljoen.
Er zijn heelwat nieuwe loten.
Multimedia (65.000 euro), monitorschermen (200.000 euro), ICT-vorming (250.000 euro).
EN: camerabewaking!! 250.000 euro.
Ook hier kunnen we een goed gevulde tussenkomst verwachten van gewezen schepen De Coene. Als fractieleider mag hij bij dit agendapunt driemaal het woord nemen. En als eerste interpellant krijgt hij aanvankelijk 10 minuten spreektijd.

Het wordt maandag aanstaande waarschijnlijk wel even over tienen.

Bewakingscamera’s

AL TWINTIG JAAR wonende op diverse plaatsen in centrum Kortrijk en NOG NOOIT van mijn leven MIJN WIJKAGENT GEZIEN . Herhaal: nog nooit. Wel veel pakmadams. Het is alsof ze vanuit de riolen komen.
Ben ik blij. Stel dat je met zo een afgestudeerde wijkagent even een praatje slaat over de dingen. Tussen haakjes: burgerpolities dragen tegenwoordig geen regenfrak meer, wel een snorretje. Alweer onmiddellijk te herkennen.

Zonder enig geruis of gedruis in de pers werd op 7 december 2006 in de Senaat een wetsvoorstel omtrent camerabewaking goedgekeurd. Geen enkele tegenstem, maar wel 16 onthoudingen.
Indieners waren Stefaan Noreilde (verslaggever- VLD), Philippe Moureaux (PS), Ludwig Vandenhove (SP.A-Spirit) en Berni Collas (MR).
Vandaag wordt er normaal gezien over dit wetsontwerp en nog een ander wetsvoorstel van SP.A-Spirit gestemd in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Plus nog een ander van eerder katholieke zijde.
Ons raadslid Philippe De Coene zetelt ook in deze commissie. Benieuwd hoe hij heeft gestemd en wat hij heeft ingebracht in de discussie. Spijtig: ook zijn weblog ligt stil. (Net als die van de burgemeester en alle kandidaten raadsleden.)

Zoals u weet hangen er ter stede officieel vier camera’s aan het Schouwburgplein. Bijna niemand die het weet. Werken ze eigenlijk nog wel? Kijkt er nog iemand naar om?

Om meerdere redenen hangen die daar aan een hoge paal, volkomen in strijd met de bestaande regelgeving. En het VLD-kiesprogramma wil er nog méér, maar het bestuursakkoord zegt dat men daar nog eens zal over nadenken.
(Burgemeester is gelukkig geen onvoorwaardelijke voorstander. Zo nu en dan kan men hem prijzen om zijn ietwat politiek-progressieve, beetje linkse jeugdzonden.)

We komen nog tot vervelens toe terug op de zaak van zodra de verslagen van de Kamercommissie zijn gepubliceerd.
De besproken voorstellen kunt u vinden op www.senaat.be en www.dekamer.be. Honderden bladzijden.
Zoekterm: bewakingscamera’s.

Nieuw in het wetsvoorstel van senator Noreilde is dat er een aparte regelgeving is voor drie soorten plaatsen: 1) niet besloten plaatsen (bijv. de openbare weg en parken), 2) voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (bijv. hotels, winkels, cinema’s, stations), 3) niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen (woningen, kantoren, fabrieken).

Het wetsvoorstel van de Spiritisten (o.a. Geert Lambert) is eigenlijk tegen het plaatsen van camera’s op openbaar domein maar maakt als het ware van de nood een deugd. Wil strenge principes invoeren en vergunningen.

Hier is al vaak onze afkeer uitgesproken tegen camera’s op openbaar domein. En niet zozeer omdat zij het recht op eerbiediging van het privé-leven schenden. Dit recht is al lang ongeveer totaal afgebrokkeld.

Wel omdat ze te duur zijn. (De Veiligheidsindustrie.) Voor hetzelfde geld kunnen we op het Schouwburgplein 6 jaar lang een agent laten postvatten.
Wél omdat het fenomeen griezelig is: een toegift aan het geweld in onze maatschappij. Een abdicatie.
(Oorzaken zijn niet armoede, wel dat er geen gezinnen meer bestaan. Allemaal tweeverdieners. Niemand nog thuis
als de kindjes thuiskomen. Sleutelkinderen.)

Wél omdat de criminaliteit erdoor verschuift en van modus verandert. Zonder enig onderzoek is dat al intuïtief te merken. Ook in het Kortrijkse. Lees de lokale edities van de gazetten. Soorten diefstallen stijgend.
Wél omdat er geen significant bewijs is voor een dalende criminaliteit vanwege camera’s.
Wél omdat camera’s geen invloed hebben op impulsieve criminele daden (het zinloos geweld).

Hoeveel keer moeten we dat nu nog zeggen?
En toch voorziet het nieuwe ICT-raamcontract 250.000 euro voor het leveren en installeren van camerabewakingssystemen! Bijv. voor de winkel- enwandelstraten, het stadhuis. Wat denkt Spirit (raadslid Bart Caron) hiervan?

Geen roodborstje dat nog aan het raam tikt

Ook heel het weekend thuis gebleven om al uw vogels te begluren? Om Moeder Aarde te redden? Met uw fel giftig milieuvijandige houtstoof?

Bij mij was er zelfs geen huismus (passer domesticus) te bespeuren. En is het bij u ook al decennia geleden dat u nog wakker werd van al dat gekwetter?
Er zit hier bij mij op het terras wel al een paar dagen een Carduelis chloris te kwijlen, suf en met rechtopstaand verenkleed. Slikken en ademhalen gaat moeilijk en het beestje is duidelijk vermagerd. Heb een dode Fringilla coelebs gevonden en bij een post mortem onderzoek bleek het om Trichomoniasis te gaan. Dacht het al. Vandaar dat ik nog dit weekend de voederplank van het buurjongetje persoonlijk heb ontsmet met antiseptica. En dan ingesmeerd met een op doping geteste paardenvijg.

Het roodborstje is intussen door lezers van “Mens en Vogel” wél verkozen tot vogel van het jaar. Met 184 stemmen op 1.133.
Drie vogelsoorten voerden felle strijd voor de eerste plaats en toch moesten zowel de Groene Specht (113 stemmen) als de Torenvalk (118 stemmen) uiteindelijk de duimen leggen. Er was geen kiesdrempel. Wel een cordon sanitaire. Je had geen ruime keuze. Kanariepietje was niet geliefd.

Kent u het blad “Klimop”? Van de zuid-west-vlaamse vzw Natuur- en Milieukoepel?
In het laatste nummer van het tijdschrift kunt u lezen wat voor waarnemingen de vogelaars van het Kortrijkse noteerden in de winter van december 2005 tot februari 2006.
Zie ook nog de www.zwvlkoepel.be. Aldaar kun je uw eigen waarnemingen via een zwaar milieuvervuilende verrekijker digitaal doormailen. Het is allemaal niet goed voor de ether.
In de rubriek “vogels” vindt u de meeste recente gevallen. Zie “spetters”. En op die website is er een forum met een ‘top secret’ afdeling, enkel toegankelijk voor geregistreerde leden. Informatie over broedplaatsen en andere ‘discrete’ dingen.

De Gavers zijn natuurlijk fel in trek bij onze gevogelde vrienden. Het Kennedybos. Het Keibeekbekken.
De villa’s van de Wolvendreef of course, al die etensresten. Het Kortrijks treinstation idem (met die taxi’s) by all places is al sinds 1982 geliefd bij de witte kwikstaart. Domme kwikstaarten zeker?? Op 9 februari 2006 telde men er 546 exemplaren, op een gedetailleerde foto weliswaar. Géén fotoshop!
Maar niemand van die vogelwerkgroep gaat blijkbaar tellen op het vliegveld. Banger dan de vogeltjes.

RADAR

En ik geloof dat de vogelwerkgroep nog geen bijstand vraagt om vogels en vogeltrek te detecteren via de radar van Glons (ten zuidoosten van Tongeren). De Robin: “Radar Observation of Fird INtensity”.
De vogelsporen worden om het half uur verzonden naar het presentatiesysteem op de Bird Control Section van Beauvechin (Bevekom). Piloten zijn vogelvrienden want ze hebben één grote eigenschap gemeen! Soms vliegen ze samen en leren van mekaar.
In april 2007 zal de BCS proberen om bepaalde ornitologische conclusies te trekken uit radarbeelden sinds april 2006.
Nu wachten op verslaggeving van Natuurpunt.

Eindejaarstoelage en vakantiegeld voor mandatarissen

Eindelijk gevonden hoe men dat moet berekenen!

U weet al dat de basiswedde (aan 100 procent) van onze Kortrijkse burgemeester 61.940,91 euro bedraagt. Geïndexeerd moet u dit cijfer nu vermenigvuldigen met 1,4002. Dat geeft dan als jaarwedde 88.729,66 euro.
De brutomaandwedde is dus 7.227,47 euro.

Het vakantiegeld bedraagt 92 procent van de brutomaandwedde van de maand maart. We gaan ervan uit dat die wedde dan nog dezelfde is en komen aan een bedrag van 6.649,27 euro.

De eindejaarstoelage kan nu nog niet berekend omdat het geldend indexcijfer van oktober nog niet is gekend.
Maar het mechanisme kennen we.
Er is een forfaitair en een variabel gedeelte.

Het forfaitaire gedeelte wordt als volgt berekend.
Het bedrag vast gedeelte jaar 2006 vermenigvuldigen met de deling van de gezondheidsindex van oktober 2007 en oktober 2006.
Dit bedrag dan verhogen met 248,74 euro. Waarom weet ik niet.
Het veranderlijk gedeelte bedraagt 2,5 procent van de bruto-bezoldiging die verschuldigd is voor de maand oktober.

Mogen we veronderstellen dat voor de schepenen dezelfde manier van werken wordt toegepast?
Een Kortrijks schepen verdient (geïndexeerd) een jaarwedde van 65.047,24 euro. In januari : 5.420,60 euro.