Het golfterrein (2): de teksten

Dit vervolgstuk komt wat verlaat en zal waarschijnlijk vandaag niet eens kunnen afgerond. Dat zit zo. In de golfles van gisteren moest ik na een teeshot in de rough een wedge nemen om de bal naar de fairway te kunnen spelen. En dan nog met een clubhandicap van 54. (De EGA Exact Handicap = (CONGU PLaying Handicap – (R=Par)*113/SR.)
Gevolg: full gehandicapt.
Mijn stroke werd meteen een loeier van een air-shot waarbij mijn stance helemaal rondom de verticale as draaide en dat ijzer van de launcher waarmee ik naar gewoonte ga pitchen raakte mijn staartbeen. Barst.
Gelukkig was mijn verpleegster (minnares, iedereen weet het nu) nog niet out bound.
Wie daar nu niet moet mee lachen zal nooit deze democratische sport kunnen beoefenen, want niet eens slagen in de theoretische golfvaardigheidstest.
Los maar eens op: uw EPH = EGA Exact Handicap X (Slope Rating/113) + (Course Rating – Par).
Ja, natuurlijk, een speler met een hoge handicap had er met gemak een bogey kunnen scoren, maar weet nu een keer toch dat een speler met een lage handicap het moeilijker zal hebben om een Par te spelen op een lange Par 3 en 4 holes.

Naar democratische terreinen

De Bisnota bij het oorspronkelijke Golfmemorandum van de Vlaamse regering legt er sterk de nadruk op dat nieuw aan te leggen terreinen “democratisch” zouden worden. En wat is dat dan wel?
Op zo’n course is geen instapprocedure voorgeschreven, noch vraagt “men” instapgeld. In Knokke moet je dan geen vriendje meer zijn van familie Lippens om aldaar op de koninklijke golf te mogen praten – zaken doen – met bijvoorbeeld Paul Buysse van Bekaert. Of met Fabiola. Raadslid Jan Kempinaire.
Het abonnementsgeld moet betaalbaar blijven. Maximum 1.000 euro, maar indexeerbaar. Greenfee (nederlands: dagprijs) vragen aan bezoekers mag dan weer wel. Verder eist “men” dat er aan jeugdwerking gedaan en golfles gegeven (gratis?)
Het Golfmemorandum wil zelfs “vrije golfers” invoeren. Die hebben wel een federatiekaart (die is ook niet gratis) om op verscheidene terreinen te gaan spelen maar zijn niet aangesloten bij een club.

In de memoranda leest men nergens iets over examens.
Hoe gemakkelijk willen we die wel maken?
Iedereen dient te weten dat de Par geen aanwijzing is van de moeilijkheidsgraad van een hole. Maar krijgen we ook de vraag voorgeschoteld of een Par 3 met 4 holes een lagere index kan hebben, vergeleken met een Par 5 hole. (Het antwoord is ja hoor, want het is gemakkelijker de Par te spelen op een Par 5 hole, dan een 4 te scoren op een lange Par 4.)

De vraag waarom golfsport, of Formule I dan wel Hockey of moleculair koken nu al of niet per se moet “gedemocratiseerd” komt niet aanbod.
Op alle terreinen (kunst, cultuur, schoolonderwijs) is al jarenlang een benedenwaartse nivellering aan de gang.

Ja, het aantal golfers (27.900) en clubs (48) stijgt. Bij het doortrekken van de curve gaan we in 2015 naar 53.200 spelers. (In onze plaatselijke pers staan weer verkeerde cijfers.)
Dat is een puur wiskundige redenering waarbij men zich geenszins afvraagt of er geen diversiteit zal bestaan of blijven bestaan inzake al of niet elitaire terreinen. Wie is er niet graag een VIP? Kijk naar de inrichting van de voetbaltribunes. Zie Waregem-Koerse. Eén en al apartheid.
Het Kortrijkse golfterrein wil “men” ongetwijfeld democratisch (anders krijgen we geen subsidies), maar de VIP’s zullen naar Wortegem trekken. En de “vrijer golfers” zullen daar niet op de green mogen.

Types van terreinen

In de Golfmemoranda (onderdeel: behoeftenstudie) is nergens gesproken over een mogelijk Kortrijks terrein. Dat is juist. Maar de documenten van de Vlaamse regering hebben het eigenlijk over type III-terreinen omdat juist voor deze categorie het Gewest bevoegd is.
Voor West-Vlaanderen is er sprake van een uitbreiding van het terrein te Sijsele (Damme). In maatschappelijk waardevol agrarisch gebied! En het College staat achter het dossier. Gaat de naburige stad Brugge akkoord? Daar zijn vier SP.A-schepenen. En minister Landuyt?)
Verder wil “men” een nieuw terrein in Knokke. Voor het plebs wel te verstaan. In een zone gelegen in toeristisch-recreatief parkgebied en agrarisch gebied. Het College (Gemeentebelangen)staat achter het project.

Een type III-terrein heeft meer dan 9 holes (of minder) maar beslaat wel een oppervlakte vanaf 40 ha tot 70 ha. De afbakening en beoordeling gebeurt op Vlaams niveau.
Type II heeft maximaal 9 holes én een oppervlakte van meer dan 8 ha. Een zaak voor de provincie.
Er bestaat nog een type I. Dat is in feite een golfschool (driving range en oefenstations) met een maximum van 5 ha. Of in combinatie met een beperkt aantal holes maximaal 8 ha. De ruimtelijke afweging gebeurt op provinciaal niveau en het uitvoeringsplan (RUP) is voor de gemeente.

Het nu goedgekeurd ruimtelijk structuurplan heeft als grote nieuwigheid dus de mogelijkheid van een golfterrein ingeschreven.
DE STRIJD IS NOG NIET GESTREDEN. En het Vlaams Gewest moet ook nog akkoord gaan, tenminste als we mikken op type III.

Om welk type van terrein het zal gaan staat nergens vermeld, en ook de eerder voorziene plaats (het “zuiden”) is geschrapt.
Curieus is wel dat in het oorspronkelijke voorontwerp absoluut geen sprake was van een golfterrein. En ook tijdens de bespreking ervan (gemeenteraad van mei) is het woord niet eens gevallen.

Hoe kan dat nu?

(Wordt vervolgd.)

Het golfterrein (1): de teksten

Het is een goede gewoonte om discussies te voeren of een hetze te ontketenen op basis van teksten.
Wat staat er nu eigenlijk in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk over dat mogelijk te realiseren golfterrein? Letterlijk?

“De democratisering van de golfsport is volop aan de gang. Een democratische golf, opgevat als een publiek landschapspark, is een uitgelezen kans om in Kortrijk aan landschapsopbouw te doen. Wanneer de nieuwe infrastructuur ingekaderd wordt in het netwerk van groenvoorzieningen, fiets- en voetpaden kan het een meerwaarde betekenen voor de recreanten.
Het is ontegensprekelijk ook een troef voor het aantrekken van bedrijven in de regio. Het uniek karakter van de voorziening kan Kortrijk helpen om zich meer te profileren als centrumstad van de regio. Noodzakelijke randvoorwaarden zijn dat een golfterrein een instrument is in de realisatie van een ruimer landschapspark dat publiek toegankelijk is en dat voor het beheer ervan de overheid waakt over het democratisch karakter ervan door middel van een publiekprivaat samenwerkingsverband.”

Wat staat er dus niet in deze tekst?
Dat de inplanting van een golfterrein in het zuiden van de stad zal komen. In het overwegend gedeelte van het raadsbesluit staat letterlijk dat het College op vandaag geen uitspraak wenst te doen over de locatiekeuze en dat de verwijzing naar het zuiden van Kortrijk vandaag nog niet relevant is.

Wat staat er ook niet in de tekst? Om welk type van golfterrein het zal gaan. Net daarom is ook geschrapt dat Stad de nodige stappen zal doen om het golfterrein op de agenda te plaatsen van het Vlaamse Gewest. Anders zaten we juist met type III.
Iedereen doet nu maar alsof het om een type III-terrein zal gaan. Dat is een terrein van 40 tot 70 ha, en dit soort terrein neemt het Vlaams Gewest voor haar rekening.

In juli van dit jaar heeft Dirk Van Mechelen (VLD) gezamenlijk met minister Bert Anciaux (Spirit Рdus ook SP.A) een persmededeling verspreid waarbij men aankondigt dat de Vlaamse regering een onderzoek start naar nieuwe ̩n multifunctionele golfterreinen. Type III. Kortrijk was daar (toen) nog niet bij. Het gaat om Knokke, Nevele, Sint-Gillis-Waas, Schilde, Lommel, Bree, Sterrebeek.
Daarnaast start er ook een onderzoek naar de uitbreiding van vier bestaande terreinen: Damme/Sijsele, Ieper, Olen, Brasschaat.

Ter attentie van Spirit (raadslid in spe, Bart Caron): minister Anciaux toont zich in die persmededeling tevreden over de geboekte vooruitgang want “deze aanpak zal op termijn leiden tot een heuse democratisering van de golfsport”.

Nu nog even wat lezen in het zgn. “golfmemorandum” van 23 juni 2003, dat toen lang en uitsluitend werd geblokkeerd door Groen/Agalev. (“Golf en groen gaan niet samen”, luidde het in de commissie Leefmilieu dd. 30.05.2002.)
En de “bisnota” als opvolging van het oorspronkelijke golfmemorandum. Niemand leest dat. Geen gemeenteraadslid. Nauwelijks een bevoegd zkepen. Staat niet in de gazetten. Vandaar: pseudo-informatie alom. Over de behoeften aan golfterreinen bijvoorbeeld. De wetten van Parkinson: het orgaan schept de functie, of omgekeerd.

Maar nu moet ik met mijn cabriolet met al die stokken (per launcher of roller 40 euro) die uit het dak steken naar de golfschool (type I, driving range), en dan naar het strontvervelende dure bekakte clubhouse. Alweer netwerken. Toten trekken? Als er geen ander lokale kasteelachtige villa entiteit in de buurtbossen tussenkomt, kan het bij de boerinnen nog rustig plezant zijn. De kerkwegeltjes langs den E3. Kan ook zijn dat mijn doctoor me naar huis stuurt. Als hij merkt dat moeder of vader van mijn buitenechteljk kind daar is. Morgen meer over democratisch-volkse ontmoetingen, voor zover ik na die ene pitch en de andere put niet in zo’n konijngat ben gevallen. Moet nog veel engelse woordjes uit de volkstaal leren: tees, greens, fairways, semi-roughs, practice (puttingreen), pp-holes. En dan in ‘t frans?

DAT IS POLITIEK. Haai, society!

De (nieuwe) oppositie warmt zich op

Op dinsdag 2 januari 2007 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en kunnen ook de VLD-schepenen Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke zweren dat zij “de verplichtingen van hun mandaat trouw zullen nakomen”.
(Dat impliceert veel werk. Zie onze stukken alhier – ook met meerkeuzevragen – en tegelijk die over het competentievraagstuk op website VVSG. Daar staat alles op.)
Hiermee – nee, niet hiermee – komt een eind aan het mandaat van schepen Philippe De Coene en belandt de SP.A samen met de kartelpartner Spirit in de oppositie.

Die oppositie dan is zich nu reeds aan het opwarmen. (Groen weet nog altijd van toeten of blazen. Alsmaar fietspaden wil men aldaar, inheemse planten nog ook tot we met de fiets erover struikelen. Grapje. Maar een goed.)

Vlaams volksvertegenwoordiger en toekomstig raadslid Bart Caron (Spirit) schrijft op zijn website (www.bartcaron.be) nauwelijks over de dagdagelijkse Kortrijkse politiek, maar laatstleden 12 november zat het er wel bovenarms op.
Hij steekt de draak met de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de schepenen. Vindt die veel te versnipperd en moet vooral hartelijk lachen met het feit dat schepen Jean de Bethune nu ICT in zijn portefeuille krijgt. Zoals u weet leest de schepen niet eens zijn e-mails en Bart Caron betwijfelt of hij een PC kan opstarten.

_______________________________________________________
Hier past een parenthesis.

Over raadslid Christine Depuydt die als god het belieft (hij is groot) over vier jaar Hilde Demedts zal opvolgen als schepen en daarbij ook cultuur voor haar rekening zal mogen nemen. Christi is gewoon een doordeweekse fietsportmadam, en sport en cultuur gaan al eeuwen niet samen. Korfbal even daargelaten.
De burgemeester kon bij de toekomstige schepenwissel kiezen tussen Christine D. en Godelieve Vanhoutte (kartel N.VA). We gaven hem hierbij de raad om als criterium te laten gelden de vraag wie het minst zit te babbelen tijdens gemeenteraadszittingen. Die goedgemeende raadgeving is niet opgevolgd.
In de laatste zitting van gisteren was Christine weer constant aan het tateren. Kun je dat geloven? Bijna drie uur aan een stuk.
Ik overdrijf nu niet.
Al vanaf het begin, tijdens het inleidend woord van de burgemeester. Zij moest tussentijds nog een keer telefoneren ook. Even na 18 na zes haalde Cristi haar papieren boven maar liet die verder onaangeroerd. Een enveloppe die ernaar uitzag alsof ze nog kon open gemaakt worden. Ze was er bijna vies van.
Omstreeks 18u25 kreeg Christi van dit alles een droge keel en nam een slok water tot zich.
Tussendoor bekeek het door méér dan 1300 familieleden (ruwe schatting, want stamboom gaat tot in Ieper) gekozen raadslid Cristi nog een foldertje, maar om kwart voor zeven plaatselijke tijd kreeg ze honger en at madam een of twee verdiende broodjes. Dan was er nog tijd om de laptop boven te halen. Dat belet niet om nog verder links en rechts allerlei babbeltjes te slaan, eveneens tijdens het zware incident bij de stemming over het onderdeel “golfterrein” in het ruimtelijk structuurplan. Onthutsend. Want de slogan van Depuydt tijdens de verkiezingsstrijd was: “100 procent engagement”. (Haar tussenkomsten in de voorbije zes jaar turven is niet nodig. Heeft ze het niet één keer gehad over de aanleg van een trimpad?) Kristiene, dat is een economiste. Veel doen met schaarse middelen.
_______________________________________________________

De raadszittingen van de volgende legislatuur worden ongetwijfeld weer boeiend, gepassioneerd en woelig.
Gisteren al was er echt gedonder in de tent en de glazen. En ‘t moet allemaal nog beginnen, met nieuwe ietwat universitaire Vlaams Belangers, met Bart Caron, met Philippe De Coene die wellicht moeite zal hebben om de keukengeheimen uit zijn bewindsperiode voor zichzelf te bewaren.

Het is duidelijk: Marc Lemaitre (SP.A) voelt zich veel beter in zijn vel op de harde oppositiebanken. Hij herleeft.
In de zitting van gisteravond vroeg hij een afzonderlijke stemming over het feit dat het ruimtelijk structuurplan nu ook voorziet in de mogelijke komst van een golfterrein op ergens Kortrijkse grond.
In eerste instantie vond de burgemeester die stemming niet kunnen. Ook al omdat Lemaitre geen schriftelijk voorstel had ingediend. (Dat moet niet!)
Op zeker moment vroeg schepen De Coene zelfs de schorsing van de vergadering. In zes jaar nooit gebeurd!

Over de bezwaren van Lemaitre tegen de opname van een golfterrein in het structuurplan leest u maar zijn weblog: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be.
Vreemd is wel dat het College niet inging op zijn procedurele bezwaren. En ze zijn niet van de poes. Het ging ogenschijnlijk alleen over de vraag of er over dit punt uit het structuurplan een “gesplitste” stemming mogelijk was.

Twee (partij)politiek nogal revelerende zinnen uit de toespraak van Lemaitre willen we u niet onthouden.
In de inleiding zei hij : “Wij vinden dat dit voorstel ingaat tegen een vaste beleidslijn van de huidige meerderheid en niet loyaal is aan de consensus die er tot voor twee weken was in het schepencollege.”

En als uitsmijter klonk het zo: “De SP.A is nog niet uit het stadsbestuur weggewerkt of daar komen frisse ideeën aangewaaid die breken met de geldende meerderheidafspraken. In dit dossier zijn wij het niet die blijk geven van een gebrek aan loyauteit en betrouwbaarheid.”

DAT IS POLITIEK.

De prijs van het doortrekkersterrein (3): herziening

In een stuk van laatstleden 5 november was hier een poging om de prijs van een standplaats te berekenen op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in Heule-Watermolen.
Op basis van onvolledige gegevens raamden we die op 50.783 euro per plaats.

Op basis van nieuwe gegevens kan nu de zaak wat beter ingeschat. Die nieuwe gegevens werden kenbaar gemaakt ter gelegenheid van de prijsuitreiking “Gouden Woonwagen” aan schepen Frans Destoop op 10 november in het stadhuis.

Het voornaamste nieuwe element is dat men voor 318.000 euro grond heeft aangekocht voor de aanleg van het terrein. Mijn schatting bij extrapolatie van mij bekende cijfers was dat het kon gaan om een bedrag van ca. 274.000 euro. Het blijkt dus meer.

Blijkt nu ook dat de gebruikte oppervlakte ca. 8500 m² zou zijn.
Wel, dat klopt dan niet met wat in de gemeenteraad van overmorgen maandag 13 november zal worden goedgekeurd.
Daar is echt sprake van 8.373 m². We blijven dus bij dat officiële cijfer. Dat geeft dan 37,9 eupo per m².

(Leiedal verkocht zijn grond voor ongeveer 19 euro. Het Vlaams Gewest voor 21 euro. Heeft de familie Sabbe de prijzen in de hoogte gejaagd?)

De aanleg van het terrein vergt 740.827 euro, inclusief het colllectieve dienstgebouw dat ca. 391.000 euro zal kosten. Dat blijft.

Nieuwe berekening.
Grondaankopen plus aanleg terrein (met dienstgebouw) geeft een bedrag van 1.058.827 euro.
Gedeeld door 20 standplaatsen: 52.941 euro.
We waren een vorige keer er toch niet erg naast. Slechts 2.200 euro.

Administratie-, studie- en notariskosten en honoraria (bijv. ook voor Leiedal, en wat men daar nog uitspookt.)
En dit desalniettemin nog even in herinnering brengen. Puur pro memorie want er wordt hier vaak veel vergeten.
Oorspronkelijk en lang geleden dacht men dat de realisatie van een standplaats zoiets van 6.250 euro kon kosten. Zonder verwervingskosten. Dat is nu opgelopen tot 37.000 euro, all in, maar zonder de aankoop van de grond.

En ook nooit vergeten: onze nomaden lezen kortrijkwatcher. Hebben ze lol.

KIJK.
HET DOET ER ALLEMAAL NIET TOE.
MAAR WAT MET DE INVESTERINGEN VOOR EEN CAMPING VOOR EUPOPESE TOERISTEN MET MOBILHOMES IN KORTRIJK?
Een putje met een kraantje is toch genoeg?
En nu alle onze schilderijtjes weg met dat huilende zigeunermeisje.

DAT GOLFTERREIN. DIE YACHTHAVEN. Moet komen. Ook goed voor zigeuners. Willen namelijk alles weten over Gadgo’s.

Sociale economie (4): een woord vooraf

Komende dagen zult u het hier weer moeten stellen met aartsvervelende stukken.
Maar daar is veel aanleiding toe.
Die gemeenteraad van aanstaande maandag wordt weer niks. Niet eens aanvullende punten van raadsleden. Iedereen doodmoe.

1. Zopas heeft Els Van Weert stipt als altijd haar beleidsnota over sociale economie voorgelegd. Els is staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie. (Ik geloof dat Jan Dhaene bij haar werkt.)

2. RESOC zal op 13 december (Kulak, 18u30) een debatavond wijden aan het nieuwe streekpact voor Zuid-West-Vlaanderen. In het basisdocument (derde deel) worden tien thema’s behandeld en daar komt ook alweer sociale economie aan bod.

3. In samenwerking met Leiedal zijn er ook een 25-tal jongeren (studenten) van bij ons betrokken bij de bespreking van het streekpact. Zij kregen als opdracht om eens grondig na te denken over de vraag hoe onze streek aantrekkelijk kan gemaakt worden voor werk, wonen en jongeren. Het onvoorstelbaar intrieste resultaat van al dat denkwerk kunt u lezen op www.pharewest.be. Moge deze waan- en onzin stoppen! Een regelrecht affront voor onze streek.

4. Ons stadsbestuur (schepen Lieven Lybeer) heeft bij het HIVA (dat is een ACW-gremium in Leuven) een heel dure studie besteld over sociale economie in Kortrijk. Hier werd daar al een keer over bericht. (Zoek met trefwoord HIVA. Of “Constructief” bijvoorbeeld. Of sociale economie natuurlijk. Werk.waardig. Of blader gewoon wat in de rubriek “sociaal”. Het is een warboel.)

5. Er gaan onnoemlijk veel financiële middelen naar die Kortrijkse sociale economie. Het is zelfs niet te achterhalen hoeveel. Alleen al het “Fonds voor sociaal kapitaal” beschikt voor dit jaar over een budget van 276.531 euro. Geen mens weet wat daarmee wordt aangevangen. En in de stadsbegroting zitten bij wat genoemd wordt “technische prestaties van derden” ook aanzienlijke bedragen verscholen voor “sociale economie”. U ziet op straat toch soms een ploeg die herfstbladeren wegblazen? Die ploeg doet dat niet gratis. Dat is sociale economie. De ploegleider al gezien?

En wist u dat al onze Belgische regeringen samen voor dit jaar 30,6 miljoen (euro) hebben uitgetrokken voor sociale economie PLUS “maatschappelijk verantwoord ondernemen”? Awel, ik niet.

6. Met de nieuwe coalitie CD&V-VLD valt het af te wachten of er niet een soort tabula rasa zal komen in de sector sociale economie.
(Het streekpact van RESOC dient volgend jaar goedgekeurd door de nieuwe gemeenteraad.)
Ongelooflijk hoeveel organisaties en personeel daarmee is gemoeid. En de overlappingen zijn ook al niet te tellen.

Wie kan er nu voluit tegen “sociale economie” gekant zijn?
Er zijn wel fundamentele vragen te stellen.
Het is wellicht per definitie zo dat sociale economie veel financiële middelen behoeft. Maar zoveel?
En worden die middelen wel optimaal ingezet? Wordt er niet teveel opgesoupeerd aan kantoren, bergen studies, het opmaken van actieplannen, websites?
Is er wel voldoende doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt van mensen die men in de sector zelf aan het werk zet?

Maar wat is sociale economie eigenlijk?
Daar zijn veel opvattingen over, maar we hanteren de definitie van VOSEC (Vlaams Overlegplatform Sociale Economie en Meerwaarde-economie).
Zet u maar schrap.

“De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten daarbij hun middelen economisch efficiënt in, met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren. De sociale economie is in de praktijk een bonte verzameling van initiatieven, waaronder beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, erkende adviesbureaus; de startcentra, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, buurt- en nabijheidsdiensten…”

Zo. Nu weet u het weer.
Sociale economie niet verwarren met non-profit, of meerwaardeneconomie.
Draagt u soms uw strijk naar Kanaal 127?

P.S.
Het ziet er naar uit dat mijn verhaal over meerdere dagen zal gespreid worden. Moet nu toch een keer echt de baan op, naar de WAAK, Constructief, het OCMW, Mobiel, etc.
De Hond in het Kegelspel.
En dan met een Mentor naar een of ander revalidatiecentrum.

De stemmen per telbureau

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 werd er in 30 bureaus geteld.
Ieder van die telbureaus kreeg telkens kisten te verwerken uit één of soms twee stembureaus van Kortrijk-stad en meestal twee deelgemeenten.
In welk telbureau kregen de diverse partijen het grootste of kleinste aantal stemmen?

De gegevens hierna moeten zeer voorzichtig gehanteerd worden.
Conclusies zijn moeilijk.
Bijvoorbeeld.
De kiezers van de Passionistenlaan werden geteld in vijf afzonderlijke telbureaus. Die van de Houtmarkt in drie. En stemmen van het Plein in nog een ander bureau.
De Kollegestraat ging naar vier telbureaus.
Komt daarbij dat de stemmen van een bureau uit het centrum altijd gemengd worden met minstens één uit een deelgemeente. En die uit de deelgemeente Heule bijvoorbeeld zijn dan weer verspreid over niet minder dan elf telbureaus.

Maar goed. We doen ons best.
In het telbureau 8 werden heel veel stembiljetten geteld: 2004. Dat telbureau slaat op de Sint-Elooisdreef, de Filip Van De Elzaslaan (dus twee stembureaus van Stad) en de Steenstraat in Heule.
Hier haalt de SP.A-Spirit het minst aantal stemmen (204) en de
CD&V-NVA het meest (874).

Het spreekt vanzelf dat in alle telbureaus de CD&V het hoogste aantal stembiljetten haalt. Maar waar dan doet de partij het minder goed? In telbureau 22. 533 stemmen op 1.647. Daar werden een deel van de stemmen geteld van de Passionistenlaan plus die van het Vlaswaagplein te Bissegem en de Kortrijksestraat in Heule.

Welke van de telbureaus kunnen nog ter sprake komen?

Telbureau 5. Waarom? Daar behaalt Groen het minst: 80 stemmen op 1.804. In dat telbureau gaat het om een deel van de stemmen uit de Kollegestraat en Steenbakkerstraat, plus het Rodenburgplein in Marke. Rodenburg is groen maar stemt blijkbaar niet Groen. De VLD haalt in dit telbureau ook veel stemmen (495).

GROEN doet het onder andere relatief goed in telbureau 13. 118 stemmen op 1.747. Waar is dat dan? Stemmen uit de Houtmarkt, de Schoolstraat in Heule en de Processiestraat in Bellegem. Nog goed voor Groen is telbureau 28 met 119 stemmen op 1.918. Hier gaat het om een stuk van de Min. De Taeyelaan, de Rollegemkerkestraat (Rollegem) en ja ook de Watermolenwal (Heule).

Het Vlaams Belang haalt in telbureau 6 zijn hoogste score: 318 op 1.949. Dat is daar bijna evenveel als de SP.A. Dit telbureau slaat op weer een deel van de Kollegestraat plus de Watermolenwal in Heule en Bissegemplaats. Zit de komst van het zigeunerpark in Heule-Watermolen er voor iets tussen?

VLD haalt zijn hoogste score in telbureau 17, en dat is nu net het bureau waar het meeste aantal stembiljetten aankwamen. 590 stemmen op 2.048. Dit bureau kreeg kisten uit een deel van de Condédreef, plus (weer) de Watermolenwal in Heule en de Groenweg in Bellegem. De CD&V ligt aldaar trouwens ook goed (851 stemmen).

De laagste score voor de SP.A-Spirit is te vinden in telbureau 8 en telbureau 19. Bureau 8 kennen we al. Nummer 19 slaat op een deel van de Veldstraat en (weer) het Rodenburgplein in Marke plus de Schoolstraat in Heule.

SP.A-Spirit haalt zijn hoogste aantal stemmen in telbureau 23: 440 op 1.738. Het gaat hier om een deel van de Passionistenlaan, de Hellestraat in Marke (Bart Caron woont in deze deelgemeente) en het Lagaeplein in Heule.

——
EVEN WAT ORDE AANBRENGEN.

De CD&V-NVA behaalde in Groot-Kortrijk 39,98 procent.
Dat percentage is met 42,6 overtroffen in telbureau 8. Wat Stad zelf betreft ging het hier om de Sint-Elooisdreef en de Filip Van de Elzaslaan. Plus de Steenstraat in Heule.

De VLD behaalde 21,48 procent.
In telbureau 17 ging het om 28,8 procent. Dat is de Condédreef , Watermolenwal (Heule) en Groenweg (Bellegem).

De SP.a en Spirit behaalden 17,96 procent.
Met 25,31 procent is dit gemiddelde overtroffen in telbureau 23. Dat wil zeggen: Passionistenlaan, Hellestraat (Marke) en Lagaeplein in Heule.

Vlaams Belang kreeg 14,42 procent achter zich.
Overtroffen met 16,31 procent in telbureau 6. Dat is een stuk van de Kollegestraat plus Watermolenwal (Heule) en Bissegemplaats.

GROEN was goed voor 5,56 procent.
Grootste succes in telbureau 28 met een score van 6,20 procent. Stemmen gehaald in de Min. De Taeylaan, de Watermolenwal (Heule) en de Rollegemkerkstraat (Rollegem).

EN NU NOG EEN ZEER GEDURFD WAAGSTUK.
Hoe deden de partijen het in wat we maar gaan noemen: de stadskern?
Het antwoord is heel benaderend. In feite niet echt te achterhalen.

Passionistenlaan?
We hebben de stemmen geteld van de vijf telbureaus waar de kisten uit de Passionistenlaan samenkwamen. De telbureaus 22 tot en met 26. Daar zitten wel ook veel stemmen uit Heule. Niet vergeten.
CD&V-NVA: 36,93 procent.
VLD: 18,24 procent.
SP.A-Spirit: 15,42 procent.

Houtmarkt plus Plein?
Dat zijn de telbureaus 11-13 en 21. Daar zitten ook het Halenplein bij, Walle, Bissegemplaats, Kooigemplaats.
CD&V-NVA: 38,57 procent.
VLD: 21,77 procent.
SPA-Spirit: 16,43 procent.

Kollegestraat?
De telbureaus 3 tot 6. Niet enkel de vier stembureaus van de Kollegestraat maar ook nog van o.a Vlaswaagplein en Bissegemplaats (Bissegem), Watermolenwal (Heule), Rodenburgplein (Marke). Geografisch eigenlijk heel divers.
CD&V-NVA: 37,92 procent.
VLD: 19,33 procent.
SPA-Spirit: 17,66 procent.

Geen enkele telbureau heeft puur stemmen geteld uit Kortrijk-Stad.
Spijtig dat er hier geen exit-polls werden gehouden. (We hebben hier toch studenten genoeg om aan het werk te zetten?)
Zo kunnen we ook weinig te weten komen over stemverschuivingen. Maar dat het verlies van drie zetels bij de CD&V gewoon zijn gewonnen door het Vlaams Belang is wel een simplistische redenering.

De mémoires van Emmanuel de Bethune (4): de achterliggende ideologie

(Dit stukje is weer wat aangevuld. Ben een ware fan van baron, inclusief de politieke zoon en dochter. Ga straks op de koffie. Sabine praat zo mooi. En Jean: een echte rapper.)

EEN ONVERSTOORBARE PERSOONLIJKHEIDSTRUCTUUR

Bij een poging – via het boek – tot inkijk in de denkwereld van ereburgemeester Manu de Bethune valt alleszins op hoe onverstoorbaar deze man is. Wonderlijk hoe overzichtelijk en relaxed het leven toch voor iemand kan zijn.
Opvoeding doet er soms wel iets toe. Leren lezen en schrijven bij een doodsbange gouvernante. Pas op zesjarige leeftijd naar school. Het is niet aan iedereen gegeven.
En wat voor school? Veel later daarna beginnen puberen in een of andere abdij in de buurt van Brugge en daarna later in Leiden nog veel meer, en in een elitair studentenhuis daarvan bekomen te Leuven waar “geprivilegeerde jongeren zich leerden integreren in het Vlaamse milieu” (pag 17). Toen kwam: Greta.
Op de duur kan – met tijd en boterhammen en een goed kot – iedereen doctor in de rechten worden. En er nog wat bijdoen, met enkele keuzevakken.

Wat lezen we bijv. op pag. 17-19? “Er was tijdens mijn Leuvense periode nogal wat ophef in het land. Maar de terugkeer van Leopold III in 1950 en de daaropvolgende betogingen en onlusten, de omstreden onderwijswet Collard die België in rep en roer zette, konden mijn studieijver nauwelijks beïnvloeden.” Ophef? Er vielen toen doden. Elke opinie ontbreekt.

“Omstreden” wet-Collard?
Wat ikzelf als scholier bij de schoolstrijd van 1955 heb meegemaakt in Kortrijk heeft mijn leven getekend. De eigenste katholieke exacte en vooral niet-exacte brave leraren van mijn school die voor mijn ogen met dagen op voorhand geprepareerde rotte eieren ruiten ingooiden van socialistische cafés. De Rijselsestraat was een slagveld. Leerlingen-deugnieten die mochten absent blijven op school om wagens te vernielen. Weg met Collard! Claxons. TUUT-TUT-TUT-(TUUT). Zoniet werd je de kop ingeslagen. Kasseien uitbreken aan de Gentsepoorte. En dan weer naar school: bij de broeders JMDLaSalle. De witlappen hadden een keer weer een zieltje gered.
Het ging weer over de ziel van het kind. Spaarboekjes bij de Staat (onze eigenste kas) moesten opgezegd. Vriendschappen (Theo) bloeiden ten huize van de familie De Clerck.
Manu, weet u daar nu altijd nog nergens van?
Het is Manu allemaal ontgaan. Hij was toen 25, ik 16 en weet er nog alles van.
En pas achteraf zag iedereen in dat Collard nog zo slecht niet was. Die progressieve frontvorming dan waar Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene voorstander van waren. De pluralistische gemeenschapsschool. Manu toch. Waar was je?

De oorlog. WO II en WO I.
Kwam men daar op het kasteel van Marke nog een beetje overeen met logeerders als maarschalk Göring en tevoren met de rode baron Manfred von Richthoven? Adel adelt.

Terzake.
Hoewel de burgemeester zelf zegt dat hij ooggetuige was van ingrijpende socio-culturele en economische veranderingen blijven vele items totaal onder zijn radar. Je leest niets of in elk geval distilleert hij geen uitgesproken meningen over bijv. de oorlog (het nazisme), de repressie, de schoolstrijd, de taalgrens (Moeskroen, Brussel-Halle-Vilvoorde), de Brusselse en witte marsen, de Congolese onafhankelijkheid (het neo-kolonialisme), de winterstakingen met de Eenheidswet, enz. Geen woord over armoedebestrijding, ontwikkelingshulp, immigratie, multiculturele samenleving, de nieuwe media, globalisering, milieuproblematiek, mei ’68, de vrouwenemancipatie, sociale economie, etc. OCMW. Laat staan braindrain of leegstand. De opkomst van het Vlaams Blok in Kortrijk.
Maar dan komt er plots wel een nogal uitgebreide passage over Marc Dutroux. Kwestie van justitie-minister Stefaan De Clerck te treiteren?
Manu is van die andere wereld die het goed met ons (voor)heeft. Zo duidelijk als iets. We moeten ons daarbij neerleggen.
En nu valt er me een vraag te binnen: is Manu wel soldaat geweest? Geen relaas hierover te vinden.

Zijn onverstoorbaarheid kwam overigens ook tot uiting in de gemeenteraad. Hoe vaak heeft hij niet een debat stopgezet of zelfs voorkomen door gewoon, maar drastisch over te gaan naar het volgende agendapunt?
(Zoon Jean heeft er iets van overgeërfd. Probeer maar een keer te dialogeren of babbelen met hem. Hij bekijkt niet eens zijn emails.)

POLITIEK IS EENVOUDIG

Voor Manu is het burgemeesterschap “een fijne job”, en de “boeiendste van alle politieke mandaten”. Je bent de baas. Van belang is dat je goede connecties hebt (en die had hij, tot in de hoogste kringen) en dat je contact houdt met de bevolking. Aandacht voor de sukkelaars.

Openbaarheid van bestuur?
Manu weet daar alles van.
Op zeker moment heeft de de kasteelheer van Marke de begroting van zijn dorp spontaan aan de pers gegeven zeg. Misschien ook aan zijn schepenen. Maar iedereen was content. Alles begrepen ook.

De jeugdproblematiek?
Richt dan toch eens wat kampvervoer in, zet eens een kinderboerderij op!
Lees wat Manu op pag. 20 schrijft over zijn eega: “Haar ongebreidelde inzet voor minderbedeelden en allochtonen is voor mij en voor onze kinderen een dagelijks voorbeeld van de manier waarop op eenvoudige wijze problemen kunnen opgelost”.
Politiek is caritas.

Cultuurbeleid?
Ook hier vertrekken van “een eenvoudig principe”: cultuur dichter bij de mensen brengen, (MAAR WELKE? Voor wie? -FL ), zonder daarom de socio-culturele initiatieven en activiteiten van de bevolking te bepalen. Vandaar: overal ontmoetingscentra en buurthuizen inplanten. BEST PINTEN DRINKEN. Dan komt alles goed.

Géén prioriteit geven aan musea: “Levende cultuur is belangrijker dan dode” (pag. 114). Maar dan wel veel aandacht schenken aan bibliotheken, want bibliofilie is nu eenmaal uw persoonlijke hobby.
De dode, ongetwijfeld schone boeken. Manu kan zijn ongebreideld archief in het vervolg schenken aan onze geplande nieuwe stadsbibliotheek? In een aparte, sacrale ruimte. Een echte leesbibliotheek. Zoals de vele Kortrijkzanen-lezers dat zouden willen hebben.
Manu was wel bekommerd om via stadsdiensten zijn eigenste persoonlijke huisbib op punt te zetten. Zie nog het subjectieve, onvolledige, onjuiste relaas over de firma Wang.

En wat is in het algemeen een mogelijk beleid in een gemeente?
Bij de verkiezingen van 1994 verspreidde de toekomstige burgemeester een “postkaart” met daarop de boodschap: “Er is aandacht nodig voor elkaar en voor iedereen in de stad, zowel vandaag als morgen”.

De ereburgemeester had ook een afkeer van gigantische, prestigieuze plannen of ambities. Hij uit zelfs zijn twijfels over de uitbreiding van de Hallen (XPO). Op pag. 127 krijgen we te horen dat men nu eenmaal moet erkennen dat Kortrijk geen metropool is en dat ook nooit zal worden. (Ongetwijfeld te aanzien als een uithaal naar de huidige burgemeester Stefaan De Clerck.)

MANU ALS MARXIST

Ja!
Hij had onvoorstelbaar veel aandacht voor harde infrastuctuur: bos (400 ha werden er beoogd in 1988), sociale woningen, ontmoetingscentra, vernieuwing dorpskernen.
Marxisten noemen dit “de onderbouw”. Die is noodzakelijk voor “de bovenbouw”: het immateriële. (Deze gedachtegang is helemaal niet katholiek! In de christen wereldbeschouwing is er eerst HET WOORD (de geest)! Pas daarna de materie.
Manu is filosofisch bekeken een “materialist”.

In het kader van het “vulgair marxisme” is het overigens volkomen logisch dat de Bethune heel goed laat doorschijnen dat hij voorstander is van zuivere intercommunales (WVEM, SPE), en dat hij er ook de voorkeur aan geeft dat sociale woningen niet worden verkocht. Hij is ook geen pertinente voorstander van Privaat Publiek Samenwerkingsverband (PPSV). Heeft slechte ervaringen gehad met de vernieuwingsprojecten van Kortrijk-Centrum-Oost (de buurt van het Overbekeplein). Dat waren bij KCO gewoon poenpakkers. Vrije jongens. Maar Manu bedoelt dit als een optater voor burgemeester Jozef De Jaegere zaliger. Want die wou heel Kortrijk-Centrum-Oost plat leggen. Het scheelde niet veel of het Begijnhof werd afgebroken. Manu heeft het Groeningemuseum gered hoor.

MANU ALS ANTI-CLERICAAL

Ja!
In zijn Brusselse tijd heeft hij op eigen houtje een Vlaamse katholieke school (Sint-Lutgardis, Elsene) opgericht en kwam daarmee zwaar in aanvaring met het aartsbisdom Mechelen.
Manu heeft dat blijkbaar niet vergeten.
Ook in Kortrijk wou hij in genendele dat de clerus zich met aardse politieke zaken bemoeide. Vandaar dat hij geregeld in botsing kwam met de kerkelijke overheid. Die hield er niet van dat hij een gemeentelijke bibliotheek en o.c’s oprichtte (concurrentie met de parochiale werken), de Oude Dekenij inpalmde. Lees nog waarom er geen o.c-Zuid kwam. Alliantie van clerus en ACW. En hoe verstoord de clerus was toen Manu de Sint-Pauluskerk wilde ombouwen tot “ontmoetingsruimte”. In de Oude Dekenij wilden er pastoors op leeftijd gaan wonen.
(Zoon Jean zit op hetzelfde spoor: hij voorspelt dat de O.L.Vrouwkerk wel ooit een groots museum zal worden.)

MANU ALS ANTI-DEMOCRAAT

Ja!
Manu heeft het wel een keer over inspraak van de bevolking, maar hij ziet dat in feite eerder formalistisch. Een gezellige pint drinken en trakteren rondom uw oren volstaat.
Zijn omgang met de gemeenteraad daarentegen was heel abrupt. Speeches en discussies werden afgeblokt.
Zijn praatgrage schepen Stefaan Bral werd menigmaal de mond gesnoerd.
Er is een keer een onvoorstelbaar absurde stemming geweest in de gemeenteraad. Juul Debaere (Agalev) legde het voorstel op tafel dat bij begrotingsbesprekingen elke schepen afzonderlijk zijn beleid zou uiteenzetten. Dat werd door de CVP-meerderheid weggestemd. Ook door de schepenen en burgemeester zelf! Alleen Hilde Demedts mocht het woord nemen, als het tenminste over gemeentefinanciën ging. Weer een zorg minder voor Manu.
Hij laat ten slotte ook meerdere malen goed uitschijnen dat beslissingen niet in de formeel daartoe opgerichte organen gebeuren. Zie bijv. zijn belevenissen bij Leiedal.

Lezen, die mémoires!

CONCLUSIE
OVER MANU IN DE HUIDIGE POLITIEKE CONSTELLATIE

Waar kan men baron Emmanuel de Bethune uit Marke politicologisch situeren?
In de klassieke dichotomische assen: links of rechts-centrum, Vlaams of niet-Vlaams, nationalist of wereldburger, gelovig of ongelovig, kapitalist of socialist, conservatief of progressief, libertijns of kwezel, arm of rijk, witte boord of blauwe boord, sluw of clever, ééndimensionaal of multidimensionaal, open of gesloten geest, vrijzinnig of niet?
Om dit te achterhalen wachten we best op een niet geautoriseerde biografie.
Voorlopig kan men onze gewezen burgemeester en schepen als volkomen TRANSCENDENT inschatten.

In elk geval een burgervader. Een kasteelheer.

—-
Daar verschoot ik toch echt van.
De familie heeft halfweg de jaren ’60 in Brussel aan het eind van de Louizalaan (u wel bekend) een huis gekocht van Robert Rothschild. De familie Rotschild was – als ik me goed herinner – de financier van het Vaticaan, al in de Middeleeuwen. Misschien al sponsor geweest van de kruistochten.
Zou dochter Sabine daar nu een optrekje hebben? Een pied-à-terre?

De prijs van het doortrekkersterrein (2)

In een vorig stuk kwamen we overeen dat één standplaats voor woonwagenbewoners op Heule-Watermolen ongeveer 37.000 euro gaat kosten, zonder de prijs van de grond.
Prijs inclusief die van de grond konden we niet berekenen, wegens gebrek aan transparante gegevens. In mijn dossierkasten dan alleszins.

Nu wordt gevraagd of er dan geen benadering van die werkelijke prijs mogelijk is.
Een poging. Wel voor de zoveelste keer zeggen dat het in onze Stad telkens weer onmogelijk is om inzake grote projecten de werkelijke prijs die uiteindelijk werd betaald te weten te komen. Voorbeelden: het nieuwe stadhuis, de nieuwe sporthal, de tunnel van de Doorniksewijk, de Pentascoop. Alles wat met ICT heeft te maken. Personeelsvorming. Het gaat over miljoenen.

De oppervlakte van Het Goed bedraagt 8.373 m².
Aankoopprijzen die men hiervoor kan terug vinden zijn:
1. gronden Leiedal: 3.670 m² voor 134.600 euro.
2. gronden Vlaams Gewest: 2.047 m² voor 42.884 euro.
3. gronden familie erenotaris Paul Sabbe: 1.380 m² voor 54.734 euro.

Totale prijs voor 7.097 m² dan toch is 232.218 euro.
Maar we mankeren in onze documentatie nog 1.276 m² !
(Zijn dat de gronden Logie? Prijs onbekend.)
De gemiddelde prijs voor de hierboven aangestipte gronden was 32,7 euro per m². (Leiedal verkocht zijn eigendom heel goedkoop: 20,9 euro per m². Sabbe was duurder.)
Als we een extrapolatie maken met die gemiddelde prijs zou die 8.373 m² voorziene werkelijke oppervlakte dan 273.943 euro kosten.

De kost voor de aanleg van het terrein wordt geraamd op 740.827 euro. Daar zit ook de prijs in van het collectieve dienstgebouw: 391.196 euro.

Grond plus “aanleg” maakt 1.014.770 euro.
Gedeeld door 20 standplaatsen geeft dat 50.738 euro per plaats.

Dat is uiteraard wel een grove benadering. Kan er ook niets aan doen. De mij bekende geraadpleegde zigeuners (onderzoeksjournalistiek) weten ook nergens van.
De reële prijs voor de grond kunnen we pas kennen als we zien hoeveel subsidies we daadwerkelijk gaan krijgen van de Vlaamse regering. Men hoopt op 90 procent. Of als schepen Frans Destoop op de gemeenteraad van volgende maandag enig uitsluitsel geeft.

Totaal onbegrijpeljk is dat in de begroting 2006 voor de aankoop van de grond slechts 100.000 euro staat ingeschreven. (Verwachte toelage : 90.000.) Een andere post vermeldt nog een budget van 375.000 euro. Is dat bestemd voor de aanleg van het terrein? Nu zien wat de begroting 2007 zal geven. (Moet nog dit jaar voorgelegd.)

Groot probleem is dat Stad ook wat meer grond heeft gekocht dan echt nodig.
Het meest flagrante feit was wel de aankoop van zowat 50 ha jegens de familie notaris-Sabbe. Ik geloof voor iets van 600 of 700.000 euro. Wil er vanaf zijn. Om waardevermindering te voorkomen dwong de familie de Stad tot aankoop ervan. Men heeft daar dan een mouw aangepast door die gronden te bestemmen voor de uitbreiding van de Waak en van het speelplein de Warande. Voor de aankoop van gronden die buiten het terrein vallen krijgen we geen subsidies.

Bij het berekenen van de reële prijs dient men ook in acht te nemen dat de stadsadministratie en Leiedal daar toch ook wat werk (studies, plannen) voor heeft gepresteerd.
Voorts zijn er nog de notariskosten (aktekosten). Heeft Stad een kosteloze registratie bekomen? Vrijstelling van zegelrecht? Hoeveel bedroegen de dossierkosten? Het honorarium voor de notaris? Zijn er leningslasten?

We zullen wel wat geld recupereren bij de mogelijke komst van de woonwagenbewoners. Retributies. Op het terrein van Mortsel vraagt men voor een standplaats 38 euro per maand.

Misschien nog iets over het stemgedrag in de Raad.
U weet al dat het Vlaams Blok bij de diverse agendapunten rondom het dossier doortrekkersterrein zich meestal heeft onthouden. Pas bij de aankoop van de gronden van het Vlaams Gewest is er in maart 2005 door Bouteca, Depauw en Verschaete plots wel tegengestemd.
Maar toen deed er zich iets eigenaardigs voor. Het agendapunt werd in vier seconden afgehandeld. Er waren geeneens tussenkomsten. Er waren niet eens onthoudingen. 35 ja-stemmen, ook van de VLD die zich anders altijd onthield. En Patrick Jolie was aanwezig! (Godelieve Vanhoutte dan weer niet.)

P.S. (1)
In de vorige eeuw heb ik ooit in een vergadering hieromtrent in “De Gilde” voorgesteld om het “zigeunerpark” te vestigen in de buurt van het kasteel van ereburgemeester Manu de Bethune. Dat werd grinnikend weggewuifd.
Het Begijnhofpark zou ook heel geschikt geweest zijn. Bruisende stad!

P.S. (2)
Niet vergeten! Vrijdag 10 november krijgt schepen Frans Destoop de “goudenwoonwagenprijs” van de vzw Vroem. Om 18 uur in het oude stadhuis. Zie stuk van 17 oktober.

Het doortrekkersterrein komt eraan (1)

Het stond in de sterren geschreven.
Het dossier omtrent de realisatie van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (in de volksmond: zigeuners) sleept al minstens een decennium aan. De streefdatum voor de aanleg was 2003. En nu, ja nu de gemeenteverkiezingen voorbij zijn heeft het Schepencollege eindelijk de moed opgebracht om over te gaan tot de uitvoerende fase van het project.
In de volgende gemeenteraad van maandag 13 november wordt namelijk een bestek voorgelegd over de werken en bepaalt men de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) voor de realisatie van het doortrekkersterrein.
‘t Is schoon. Nogal wat gemeenteraadsleden zullen toch weer min of meer in verlegenheid gebracht worden. Goed kijken wie afwezig is bij de stemming. Punt 4.1.

Over heel dit project zijn intussen al diverse stemmingen geweest. Bijvoorbeeld over de aankoop van gronden . (Véél meer dan nodig, om de familie notaris-Sabbe genoegdoening te doen.)
De belangrijkste stemming was wel die in de gemeenteraad van september 2002 toen men besliste over het principe van de realisatie en keuze van de locatie. Heule-Watermolen, aan de ring, niet zover van het speelplein De Warande, het Ring Shopping Center en de WAAK/Branding. (Kromme Olm.)

Hoe is dat dan gegaan?
Patrick Jolie van de CD&V (die van Heule is) was radicaal tegen de keuze van de locatie en is sinsdien bij andere stemmingen over de zaak stelselmatig even een strategisch plasje gaan doen. Godelieve en Lieve Vanhoutte (VLD, dan N-VA, nu in kartel met de CD&V) was zoals zo vaak gewoon afwezig, strategisch-tactisch of niet. Bij haar (wist) weet je nooit.
Geloof het of niet, maar toen heeft het Vlaams Blok NIET tegengestemd.
Toenmalig Zonnekein en Bouteca hebben zich onthouden!
Idem voor de VLD. (Moniek Gheysens, die niet echt falikant tegen is, was afwezig.) Nu zal de nieuwe VLD-schepen van ruimtelijke ordening of stadsplanning (Wout Maddens) het doortrekkersterrein volgend jaar willens nillens moeten realiseren.

BUFFERZONE

Hoe ziet het ontwerp er nu uit?
Het terrein zal een oppervlakte krijgen van 8.373 m². Oorspronkelijk dacht men aan zowat 7.000 m².
Een heel groot deel daarvan (3.000 m²) zal ingenomen worden door groen.
Er worden nu 20 standplaatsen voorzien met voor ieder zowat 106 m². Echte zigeunerkenners weten dat dit nogal krap is: zij opteren voor 240 m². (Oorspronkelijk dacht men aan 50 standplaatsen, later herleid tot 25.)
De rest van het terrein wordt ingenomen door een collectief dienstgebouw (bureau, sanitair en zo), een centraal binnenplein en wegenis.
Opmerkelijk is dat 35 procent van de oppervlakte gaat naar groen. Vergelijk: 25 procent naar de standplaatsen. Al dat groen is te beschouwen als “bufferzone” (soms 7 meter diep), opdat de omwonenden geen schrik zouden krijgen van die zigeuners, en omgekeerd. Zij ook niet van ons, GADGO’s. Opdat we mekaar niet zouden horen of zien.
Het bestaande bosje wordt zoveel als mogelijk bewaard. En er komt nog “streekeigen” bosgroen. Een haag. Een “stevige” omheining.
Het plein waar de kindjes en orkestjes kunnen spelen wordt met opzet centraal gehouden. Het dienstgebouw kan men beschouwen als een soort muur ten opzichte van de buitenwereld.
De eigenlijke toegang tot het terrein wordt afgesloten met neerklapbare beugels die enkel door de toezichthouder (of de “veiligheidsdiensten”) kunnen ontgrendeld.

En wat kost de aanleg van dit terrein, zonder de grond wel te verstaan?
Het voorontwerp raamt het budget op 740.827 euro, inclusief BTW. Dat is ca. 37.000 euro per standplaats, zonder de prijs van de grond. (Prijs inclusief grond kan ik niet berekenen, wegens gebrek aan transparante gegevens.)

Men hoopt wel weer op een subsidie van 90 procent vanwege de Vlaamse regering.
Me dunkt komt dat dik in orde.
Kortrijk werpt zich hier weer op als “pilootgemeente”. De subsidies kunnen dienen als lokaas voor de andere gemeenten in West-Vlaanderen die beloofd hebben om GELIJKTIJDIG ook een doortrekkersterrein aan te leggen. Bijvoorbeeld nog: het Oostende van Vande Lanotte. Het Roeselare van Luc Martens. Het Ieper van de minister-president. Het Brugge van Landuyt.

Wie wordt er conciërge van het terrein?
Zou best een diploma hebben in de tsiganologie. En veel talenkennis. Ook liefst een ietwat struise man. Geen agoog.