Wordt het speelplein De Warande een orthopedagogisch instituut? (1)

Neen, maar ‘t zal niet veel schelen.

Wat is er gebeurd?
Ziehier de laatste stand van zaken. Over de voorgeschiedenis hebben we het later nog.

Eind vorig jaar is de hete Warande-aardappel (het wanbeleid op en over het speelplein van Heule-Watermolen) doorgeschoven naar de directeur van “Burger en Welzijn” (Paul De Marez). Op zijn beurt heeft hij in juli van dit jaar gemeend er goed aan te doen om een onderzoeks- en rapportopdracht te laten uitvoeren door prof. Geert Van Hove. Ambtenaren (en schepenen) schuiven graag verantwoordelijkheden door naar anderen.
De prof (wiens naam verkeerd wordt gespeld in de notulen van het College) is hoofddocent van de vakgroep orthopedagogiek aan de universiteit van Gent.
De gevolgen zijn niet te overzien.

Het rapport moet een antwoord bieden op volgende vragen (voor de stijl zijn we niet verantwoordelijk):
* Is het mogelijk/wenselijk de diverse geformuleerde kernelementen tot één werkbaar concept samen te brengen? Welk gewicht moet aan de de diverse elementen worden gegeven? Is het wenselijk er nog andere nieuwe aspecten in te brengen?
* Formulering, vanuit het voorgaande, van een scherp toekomstconcept voor de Warande.
* Formulering van basis- en randvoorwaarden om dit concept te kunnen realiseren en exploiteren.

Dat wordt dus weer een lulrapport, en het zal ons 5.000 euro kosten.
De financiering ervan is voorzien bij een nieuwe begrotingswijziging in de rubriek …GEHANDICAPTENZORG.

Zoals gezegd is Geert Van Hove orthopedagoog.
Dit is al goed te merken aan de toekomstvisie over het speelplein die hij nu reeds heeft geformuleerd.

1. Centrale doelstelling is dat de Warande een zeer kindvriendelijk en open speeldomein wil zijn voor zachte recreatie, waarbij het inclusieve karakter en de zintuigelijke ervaring als een rode draad doorheen concept en werking lopen.
De Warande richt zich op de eerste plaats tot alle kinderen en gezinnen in de omgeving, en wil hiervoor een maximaal open karakter vertonen.

2. In tweede orde wil de Warande zich op bovenregionale schaal als gastvrije en zeer toegankelijke ervaringsplek profileren voor kleuters en kinderen met een handicap, binnen een gewone speelomgeving. De zintuigelijke ervaring staat hierin centraal.

Het is duidelijk.
“Kernelementen” in deze doelstellingen zijn termen als:
“zeer kindvriendelijk”, “zachte recreatie”, “inclusief karakter”, “zintuigelijke ervaring”, kinderen “met een handicap”.

Prof. Van Hove is een orthopedagoog, geen gewone.
Vandaar nog:
“Door deze integrale aanpak wil De Warande uitgroeien tot een expertisecentrum op het terrein van het inclusief spelen. Hiervoor worden educatieve partnerschappen opgezet en een low budhet verblijfaccomodatie voorzien voor groepen en personen met een handicap.”

Geert Van Hove schaart zich in wat men noemt “de paradigma-omslag” in de orhopedagogiek.
Hij behoort tot de optimistische school die voor mensen met een handicap (plus gestoorden, verslaafden, enz.) niet zozeer wil “zorgen” (“care”) maar ze wel wil “ondersteunen” (“support”).

Vandaar dat hij een groot voorstander is van “inclusief onderwijs” en nu ook “inclusief spelen”.
Hierbij gaat men ervan uit dat “diversiteit” bij kinderen normaal is. Je hebt bijv. dikke en magere kinderen.
Kinderen “met functionele beperkingen” volgen daarom onderwijs (en spelen) in dezelfde (reguliere) klas of omgeving als hun leeftijdsgenoten, maar worden hierbij extra ondersteund. Let wel: kinderen met “functionele beperkingen” kunnen ook slaan op kinderen die gepest worden, kinderen uit andere culturen, zelfs hoogbegaafde kinderen.

Maar Van Hove kiest op de Warande duidelijk voor “gehandicapten”.
En hierbij moet het speelplein een expertisecentrum worden.
Dat wil zeggen dat hij zal proberen subsidies van de hogere overheid in de wacht te slepen voor zijn experimenten en studies. En natuurlijk voor het speelplein zelf.
Zij eindrapport wordt pas verwacht tegen maart 2007.

Momenteel krijgt de vzw Warande van Stad 75.000 euro aan subsidies. Het is ooit het dubbele geweest. De weinige investeringen die gebeuren (lekkend dak van de “barakken”, septische put) dienen enkel om te voldoen aan de minimumvereisten voor de subsidiëring door bijv. Toerisme Vlaanderen.

P.S.
Een volgende keer wat meer over de voorgeschiedenis van het wanbeleid bij de Warande.