Alternatief verslag van de gemeenteraad

De gemeenteraad van deze maand was de belangrijkste van het laatste jaar van deze legislatuur. Met een loodzware agenda, zoals hier laatstleden is beschreven.
Een alternatief verslag van die zitting maken is vragen om wrevel. Niet enkel bij de raadsleden-lezers, maar ook sluipend bij mezelf. Bij de houtverwerkende nijverheid (de geschreven pers) ook.
Heb in de Raad meermaals zitten kijken alsof ik water zag branden. Op geregelde tijdstippen kwam dopamine vrij. 

De burgemeester was in grote vorm. Aan het eind van de legislatuur begint hij wel de materie EN ZIJN GEMEENTERAAD te beheersen. Alles komt goed. Men is nu ook bezig met de invalswegen naar de stad. Plaatsing van aankondigingsborden is voorzien. (Dat is een aloude vraag van de oppositie.) Met recht grote consternatie bij de voorzitter toen de VLD zich bekloeg over het tekort aan inspraak op hoorzittingen.
De burgemeester zette er ook de vaart in. De jaarverslagen van OCMW en de gemeentelijke vzw’s zijn er in een oogwenk (twintig seconden) doorgejaagd. Geen raadslid vertoonde de behoefte om over die miljoenen BEF (in honderden bladzijden verwoord) ook maar één woord te zeggen. Hoe staat het o.m. met de schepping van werkgelegenheid in de sociale economie van het OCMW? Voorzitter Franceska Verhenne moest er niet eens op antwoorden.
Burgemeester bleef ook vlot het antwoord schuldig op de hardnekkige vraag van het Vlaams Belang hoeveel euro dat dan wel is: 50 procent van eventueel bijkomende Leiewerken.

Schepen Jean de Bethune was weer eens onverstaanbaar en raadselachtig toen Groen en Spirit hun eigenzinnige analyses maakten over het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. (Spirit wil nu toch wel een heli-haven behouden zeker. Weet Piet dan niet wat voor lawaai zo’n copter maakt?) Even was er een vlugge verwijzing naar een studie van het Vlaams Instituut voor Logistiek, maar het VIL meldt me zopas (vandaag) dat het instituut géén opdracht kreeg om zo’n studie voor EBKT aan te vatten. De Bethune maakte op zijn specifieke wijze ook brandhout van de voorstellen van Spirit om de aantrekkelijkheid van de Maandagmarkt te verhogen. Maar u zal zien: later komt er nog wel iets van.

Schepen Stefaan Bral kwam er weer gemakkelijk vanaf.
Zijn terrasreglement is om onduidelijke redenen maar weer eens uitgesteld.
De schepen heeft ook met geen woord gerept over de statuten van de nieuwe VZW Kortrijk 1302. Terwijl er op de Algemene Vergadering van die vzw wel degelijk was afgesproken dat hij de Raad zou inlichtingen over de wijzigingen die aangebracht werden aan die teksten. De Raad werd dus bedot en in de politiek vindt men zoiets over het algemeen een ernstige zaak. Zo hebben de raadsleden zonder het te weten binnen de seconde hun instemming betuigd met het feit dat Bral voorzitter wordt van de nieuwe vzw. Terwijl dat geenszins zo was bepaald.

Schepen Hilde Demedts hield er ook een hoog verteltempo op na bij de beknopte bespreking van het jaarverslag van IMOG. Iedereen zat er maar een beetje geïnteresseerd verveeld bij te kijken. Zoals bij een toneelspel van Limelight. Bespreking?? Beknopt? Niemand had ook maar in enige repliek voorzien.

Schepen Alain Cnudde van Financiën was zoals voorspeld heel onduidelijk over de torenhoge “onwaarden” in de begroting. Het gaat om een “inhaalbeweging” bij het noteren van de niet-gedane-ontvangsten. Alain is daar sterk in. Telkens als hem om uitleg wordt gevraagd is zijn antwoord een soort omschrijving van het probleem, maar dan zonder uitleg. Inhaalbeweging? Ja, maar waarom nu? En waarom moest er iets ingehaald worden? En zoveel? Wie is verantwoordelijk voor die aanzwellende onwaarden? Wie heeft ze ontdekt? En vanwaar de onwaarden in buitengewone dienst? Soms roept de schepen dan nogal vruchteloos de hulp in van zijn collega’s.

Schepen Philippe De Coene had niet veel werk aan de kluit. Geen vuil woord over de afvalproblematiek. Ook niet over het uitblijven van de nieuwe overeenkomst met de vzw Zwerfdier over zwerfkatten. Hebben die nu nog vrij spel tot in juni?
Zeer onverwacht was de geheel nieuwe opinie over geluidschermen. De groene dan. Nu blijken die plots minder doeltreffend dan gedacht. (Als raadslid was De Coene vroeger continu eisende partij voor méér geluidschermen, maar het waren niet enkel groene.)
De vraag van Groen om subsidies te verlenen aan Natuurpunt bij aankoop van natuurgebied vindt de schepen waardevol, maar aan het eind van een legislatuur kan men nog moeilijk zo’n zwaarwichtige beslissing nemen. Er is nu ook geen geld voor.

Schepen Guy Leleu kon traditioneel vernietigende kommentaar verstrekken bij het VLD-voorstel om de openingsuren van de Schouwburgparking te verlengen. In de late of vroege uurtjes komt er bijna geen wagen opdagen. Leleu had ook een uiterst moeilijke formule in petto om te berekenen dat de opbrengst van de parkeerplaatsen (bijna 3 miljoen) “eigenlijk” lager is dan voorheen. Het was een mokerslag. Niemand vroeg om een rekenmachientje.

Schepen Lieven Lybeer heeft gelukkig heel braaf een goed opgestelde nota van de ambtenarij voorgelezen. Spirit had ontdekt dat een sollicant van boven de 60 jaar werd geweigerd. De schepen legt uit dat bij contractueel personeel momenteel het principe geldt dat hun contract wordt opgezegd indien zij de leeftijd van 60 jaar bereiken. En hij vertelt erbij dat er nog nooit een vraag van een +60-jarige om deel te nemen aan selectieproeven is binnen gelopen. Sterk !

Wie hebben we nog als schepen aan het woord gehad?
Frans Destoop! Ook voorzitter van Leiedal.
Hij heeft elkeen opnieuw positief verrast met zijn briljante verwoordingen. Zijn voordrachtkunst en weergaloze, bijna aangebrande humor. Toen Lieve Vanhoutte het had over de suggestie om ook zwangere vrouwen alreeds een premie te geven voor woonuitbreiding vond de schepen haar beeldspraak nogal “prikkelend”. Maar aan de suggestie van Lieve wordt bigot later toch tegemoetgekomen.
De schepen van ruimtelijke ordening heeft een aantal dokters opgebeld om te weten wanneer een kind in de baarmoeder bij geboorte levensvatbaar is. Staat allemaal op internet. Hij twijfelt nog, maar goed, laat het ons dan maar op 26 weken houden. Zoals Lieve voorstelt in de Kortrijkse gemeenteraad.
Over het jaarverslag van Leiedal wou Destoop nog korter zijn dan eerder gedacht.
En waarlijk. Zowat de meest cruciale alinea uit zijn geschreven tekst liet hij wegvallen. De passage waarin gevraagd werd om de kapitaalinbreng van de provincie in de intercommunale Leiedal te behouden. Over dezelfde vraag van de intercommunale
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem moest men overgaan tot een stemming !
Voort poneert hij zomaar dat de aanleg van een golfterrein puur gewestelijke materie is.

Al dit soort aanvechtbare gebeurtenissen vallen bij mij (en in de publieke tribune) althans niet altijd in goede aarde.
Komt er nog een vervolg aan dit alternatieve verslag?
Of lezen we morgen maar gewoon de reportage in “Het Kortrijks Handelsblad!” ?
Tocky!Tocky!

Filip De Rynck brengt stemadvies uit

Filip De Rynck is niet de eerste de beste. 

Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Gentse Hogeschool en docent aan de Antwerpse Universiteit. Publiceert geweldig veel. Omstandige rapporten. Heeft een onmisbaar standaardwerk geschreven over streekontwikkeling (1994). Is of was bestuurslid van belangrijke officiële instellingen zoals: Commissie van Bestuurlijke Organisatie, Hoge Raad van Binnenlands Bestuur (zopas opgeheven), de Visitatiecommissie van het Vlaams Stedenfonds. Krijgt veel opdrachten van openbare besturen.
Als er bepaalde bestuurstermen (jargon) in snelle opkomst zijn hebben we dat wel een keer aan hem te danken. Termen als rasterstad, gebiedsgerichte beleidsvormen, verzelfstandiging, deliberatieve egov-praktijken.

Maar wat er ons nu vooral interesseert is dat prof. dr. De Rynck een Markenaar is.
En in die hoedanigheid heeft hij in een column van het blad “Lokaal” (zopas verschenen) even verteld hoe hij zal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober.
Het blad “Lokaal” is het ledenblad van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en verschijnt tweemaal per maand. Al onze schepenen en raadsleden in Vlaanderen lezen dat.

Filip De Rynck zou eigenlijk graag tien stemmen uitbrengen. Bijvoorbeeld ook een zevende “pootjelap”-stem tegen kandidaten die zijn tenen doen krullen: lokale potentaten en kindjesvan.

Maar !
Zijn stem 1 is “provisorisch”. En die geeft hij aan zijn burgemeester. Zoals gezegd is De Rynck al van oudsher een Kortrijkzaan.

Welnu.
Hij geeft zijn eerste stem aan onze burgemeester zolang hij tenminste voltijds burgemeester blijft. Hij zegt daarbij: “Mijn stad heeft daar gewoon recht op en er is nu al veel werk.”
Verder: “Beslist hij halfweg om toch weer als een gek te cumuleren (sic) en zijn stad en kinderen nog nauwelijks te zien, dan heb ik het recht om mijn stem in te trekken. Ik word niet graag voor de gek gehouden.”

Dat staat dus vandaag te lezen in het officiële blad van de VVSG, dat al onze Kortrijkse raadsleden gratis in de bus krijgen.
Kortrijkwatcher zou zoiets niet aandurven.

Waarschijnlijk zal prof. De Rynck geen opdrachten meer krijgen van Leiedal of de Stad.
Schepen Frans Destoop (die ooit Stefaan heeft moeten vervangen als burgemeester) is ook bestuurslid van de VVSG. Zit hij nu heerlijk te gniffelen? En met hem de ACW-bestuurders alhier?

P.S.
Stemmen tegen “kindjesvan” ?
Bedoelt De Rynck die van de familie De Clerck?

Onze parlementariërs en ons vliegveld

Morgen 8 mei is er in de gemeenteraad gegarandeerd heibel over ons vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT).
Raadslid Piet Missiaen (Spirit) zal daarvoor zorgen. Aan de basis van het probleem ligt er een centenkwestie: kosten voor de brandweer en terugbetaling van de aandelen die de provincie bezit. (Zie nog onze vorige stukken.)
Spirit wil dat de exploitatie (de infrastuctuur dus niet?) in privé-handen komt en niet meer ten laste is van de gemeenschap. Bij deze gelegenheid zal de partij misschien ook voorstellen dat het kanaal Kortrijk-Bossuit (met toekomstig fietspad) en de Leie geprivatiseerd wordt.
De partij vindt ook dat een vliegveld (net zoals een kanaal) geen “verlies” mag maken.
Dat zgn. verlies zou al spoedig opgeheven worden als Belgocontrol (een autonoom overheidsbedrijf dat o.m instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer en voor weerkundige informatie) hier ook zou instaan voor de verkeersleiding. Zoals bijv. in Oostende en Antwerpen.
 

Daarover zijn al meerdere vragen gesteld in de parlementen.
Ter info van de gemeenteraad nog vlug even memoreren wat er daarbij zoal werd verteld.

We starten met de vragen van Koen Bultinck (Vlaams Blok) en Roel Deseyn (CD&V’er uit onze regio). Ze dateren van oktober 2003.
Kamerlid Koen Bultinck constateert om te beginnen dat de luchthaven EBKT niet de gunst krijgt die alle andere luchthavens wel krijgen, met name gratis Belgocontrolverkeersleiders en meteodiensten. Hij verbaast er zich over dat EBKT destijds (onder minister Dardenne) gewoonweg werd vergeten (Spa en St-Hubert niet) in een KB van 25 augustus 1998 dat handelt over een beheerscontract tussen Staat en Belgocontrol en in het samenwerkingsakkoord van 30 november 1998 tussen de Staat en luchthavenbeheerders. Hij vraagt dan ook aan de federale minister van mobiliteit om die discriminatie op te heffen.
Kamerlid Roel Deseyn sluit zich hierbij aan.

En nu luisteren we naar het antwoord van de toenmalige minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit).
Historisch gezien is te verklaren waarom Belgocontrol zich niet met EBKT inlaat. Belgocontrol heeft de verkeersleiding in handen van de luchthavens die vroeger ressorteerden onder de Regie der Luchtvaart en EBKT behoorde daar niet bij.
Intussen is Wevelgem ook niet erkend door het Vlaamse Gewest als Vlaamse luchthaveninfrastructuur zodat het vliegveld ook geen investerings- en exploitatiedotaties krijgt. “Dit is (natuurlijk) een belangrijk element dat de rendabiliteit van EBKT mee kan bepalen”. (Haha!)
Bert Anciaux voegt er nog ten overvloede aan toe dat het hem juist lijkt te stellen dat de luchthaven mits enkele minimale inspanningen van de federale overheid vlot rendebel zou kunnen worden gemaakt. En hetzelfde geldt m.b.t. het ontbreken van een dotatie van het Vlaamse Gewest.
Evenwel vindt de minister dat een “regularisatie” van de toestand geen eenvoudige zaak is. Zeker voor wat Belgocontrol betreft want dit overheidsbedrijf recupereert zijn gemaakte kosten via een routeheffing betaald door de luchtvaartmaatschappijen.
Maar dat betekent niet dat hij hiermee het dossier wil afsluiten. (Het beheerscontract moest toen herzien worden.) Van Bertje nooit meer iets gehoord.

Federaal Kamerlid Roel Deseyn heeft over EBKT ook al een vraag gesteld aan de huidige minister van mobiliteit, Renaat Landuyt. En die is van Oostende! (In pilotenjargon: EBOS.)
En Landuyt start alsvolgt met zijn antwoord: “Ik zal zeer voorzichtig antwoorden omdat ik de toestand aan het verkennen ben. Ik ken het vliegveld van Kortrijk toevallig relatief goed. Ik werd reeds uitgenodigd om de toestand ter plaatse te gaan bekijken om na te gaan of er sinds mijn jeugd al veel veranderd is.”
En verder zegt hij dat pas na de begrotingsronde (de federale!) en in het kader van een beheersovereenkomst met Belgocontrol kunnen bekijken wat er verder kan worden gedaan.
De onderhandelingen moeten nog worden opgestart. Vandaag kan ik u spijtig genoeg nog geen standpunt meedelen. Een vergadering (met Belgocontrol?) heeft pas vorige week plaats gehad en ik heb terzake nog geen verslag ontvangen.

Onze gemeentelijke vertegenwoordigers bij EBKT zouden morgen kunnen vertellen wat nu juist de laatste stand van zaken is, op federaal maar ook op gewestelijk vlak. Voor dat laatste zou Vlaams Kamerlid Carl Decaluwé kunnen instaan. Want CD&V regeert.

In mei 2005 antwoordde minister Landuyt aan senator Jan Stevelynck (CD&V) nog dat er nog altijd geen plannen waren om de luchthaven te steunen. Belgocontrol zou eerst een kostenprijs berekenen. En de minister zou deze informatie schriftelijk bezorgen aan de senator.
Wie weet er meer?

P.S.
Hoe is de houding van de fracties in onze gemeenteraad tegenover het vliegveld?
CD&V: pro. Want Kortrijk staat hiermee op de kaart.
VLD: pro.
Spirit(1 lid): wil het vliegveld gewoon weg, voor een “duurzaam” industrieterrein.
SP.A: min of meer pro (de fractieleider trekt zich niks aan van de zaak).
NV-A (1 lid): pro (is nu CD&V).
Groen (1 lid): vroeger (Juul Debaere) weifelend maar nu tegen.

In Menen is men globaal genomen tegen. Maar men weet niet waarom. In feite psychologosch uit een soort benepenheid te verklaren. Het Meense bestuur is vanuit een taaie dorpsheid in het algemeen tegen Kortrijk als centrumstad. (Men is aldaar bijv. ook tegen Leiedal.)
Idem voor Izegem.

Een loodzware agenda

De agenda van de aanstaande gemeenteraad van 8 mei omvat 65 punten en daarnaast nog 6 vragen en voorstellen van gemeenteraadsleden. De verkiezingen naderen immers en de ervaring leert dat lokale journalisten nogal eens aandacht vragen voor een bijgevoegde tussenkomst van een raadslid. (Een vraagje stellen vergt doorgaans ook wat minder tijd dan een dossier bestuderen.)  

Laat ons maar eens beginnen met een overzicht van DE TOEGEVOEGDE PUNTEN van de raadsleden.
Want vanwege de overladen agenda zullen die misschien ondersneeuwd raken in onze reguliere pers. (Vroeger zou ene Luc Debels het verslag van zo’n gemeenteraad gespreid hebben over vier nummers van “Het Kortrijks Handelsblad!“)

Raadslid Cathy Matthieu (Groen) wil dat Stad natuurverenigingen subsidieert bij het aankopen van natuurgebieden. Bovenop de subsidie (75 procent) die al gegeven wordt door hogere overheden! Zij maakt geen schijn van kans.

Raadslid Hans Masselis (VLD) wil de openingsuren van de ondergrondse parking op het Schouwburgplein op vrijdag en zaterdag verlengen tot 5 uur ‘s ochtends. (Waarom ook niet op de dagen dat er een gemeenteraad wordt gehouden?) Het College zal dit niet zien zitten. Bevordert de zedeloosheid. (Raadslid Pierre Lano heeft ooit voorgesteld om de garahe dag en nacht open te houden.)

Raadslid Piet Missiaen (Spirit) stelt vragen over de leeftijdsvoorwaarden bij het stadspersoneel. Mogen ze nog doorwerken tot 65 jaar? Hij wil ook een herwaardering van de Maandagmarkt door bijv. laad- en loszones voor de bezoekers te voorzien, en winkelwagentjes ter beschikking te stellen.

Raadslid Godelieve Vanhoutte (N-VA, maar nu officieel behorend tot de CD&V-fractie)wil dat moeders in zwangere toestand alreeds een premie kunnen aanvragen voor “overbewoning” door gezinsuitbreiding. Maar het is zoals gewoonlijk slechts een suggestie (die dan telkens door het College poeslief wordt behandeld). Normaliter doen raadsleden voorstellen, en suggesties zijn niet voorzien in de gemeentewet.

En raadslid Marie-Claire Vandenbulcke (VLD, en in de Raad nu steevast oma genoemd) vraagt zich af of het stadsbestuur plannen heeft om een golfterrein te realiseren. (Er is daar mogelijk plaats voor in de nabijheid van het nieuwe ziekenhuis maar hoewel de meningen verdeeld zijn heeft het stadsbestuur dat niet willen opnemen in het gemeentelijk structuurplan. Waarschijnlijk zijn de werkers van het ACW tegen. Rood kan niet contra zijn want rood is ook groen.)

En nu de “echte” agenda.

JAARVERSLAGEN
De gemeenteraad van mei wordt traditioneel bestookt met jaarverslagen en resultaatrekeningen van het vorige jaar. Waarom dat altijd pas in de vijfde maand van het volgend jaar kan is een raadsel. En waarom kan daar geen aparte Raad aan gewijd?
We krijgen dus ook het jaarverslag (en de rekeningen) voorgeschoteld van het Stad zelf. Dat vergt een aparte behandeling. Een stapel van 5,3 cm.
Verder: de “intercommunales” IMOG (112 pag.), het vliegveld Wevelgem-Bissegem (42 pag.), Leiedal (niet gezien in de witte linnen zak ).
Ook nog die van PARKO (60 pag.), het OCMW (zeer summier, eigenlijk gaat het om het personeelsblad dat daaraan is gewijd!).
En er zijn ook weer enkele stedelijke VZW’s van de partij: de Stedelijke Musea (beetje weinig: 12 pag.), de bibliotheek (35 pag.), Sportplus (123 pag.!), het Jeugdontmoetingcentrum (28 pag.), Jeugdinfra (31 pag.), de Warande (12 pag.), Groeningeheem (28 pag.). Waar blijft het Vlasmuseum? (Dat de papieren van de vzw Bruisende Stad van schepen Bral mankeren zijn we al gewoon.)

Bij de bespreking van die jaarverslagen is het de gewoonte dat de afgevaardigen- raadsleden uit de instellingen daar wat toelichting bij geven. Men leest dan een soort voorgekauwde samenvatting voor, zonder enig persoonlijk kommentaar. (Sansen maakt wel eens een uitzondering.) Zonder te zeggen wat voor stellingen men daar als manadataris eventueel heeft ingenomen. Ook wordt bij die gelegenheid een nieuwe afgevaardigde aangeduid (kandidaturen steken dan meestal niet in het dossier) en wordt aan die afgevaardigden dan opnieuw een mandaat gegeven om de standpunten van de gemeenteraad in het desbetreffende bestuursorgaan te vertolken. Het is een puur ritueel.

Het jaarverslag 2005 van Stad zelf bevat gelukkig maar de hoofdzaken (41 blz.).
Een uitgebreide versie van het document kunt u (als die CD-rom gereed is tenminste) digitaal bekomen bij de dienst Communicatie. Tel. 056/27 87 90 of email info@kortrijk.be.
De Raad wordt verzocht akte te nemen van een document dat men niet kent.
De rubriek “stadsfinanciën” in het jaarverslag 2005 telt welgeteld 7 regels en gaat over …2006. En daar wordt dan enkel gemeld dat er weer een “centenschijfje” komt met een overzicht van uitgaven en ontvangsten per activiteit (in de gewone dienst).

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Dat is punt 2.1 van de agenda.
Het gaat om een voorontwerp en het boek weegt 1.078 gram. Men is daar eigenlijk al mee bezig sinds 1998 (weliswaar met een pauze). Dus het komt niet meer op één dag om het goed te keuren. Ernstige bestudering van het beleidsdocument vraag minimaal één dag werk. Maar om daaraan te verhelpen kregen raadslieden vorige woensdag een infosessie van twee uur.
Vier leden (op 9) van het College van Burgemeester en Schepenen aanwezig. 22 op 32 gewone raadsleden.
Het informatief gedeele van het document is ietwat achterhaald: cijfers van bijvoorbeeld zes jaar terug. Op de speciale bijeenkomst voor raadsleden kon men nog vernemen dat het stadsbestuur geen golfterrein voorziet, dat men nog onderzoekt wat er met de kliniek van de Loofstraat zal gebeuren, dat in de Sint-Niklaaskliniek waarschijnlijk een ouderenwelzijnscentrum komt (gekocht door het RVT Sint-Vincentius?), en dat de Sint-Maartenskliniek pas in 2018 vrij komt.
Curieus. In het bindend gedeelte van het structuurplan is weer sprake van een parking op het EI. Aan de Venning komt er 4 ha groen en 3 ha ambachtelijke zone. De R36 wordt een “stedelijke boulevard”. Het kanaal Kortrijk-Bossuit krijgt een fietsroute. Er wordt onderzocht wat men gaat doen met de rijkswachtkazerne.
Vijf woonuitbreidingsgebieden worden geschrapt.

BEGROTINGSWIJZIGING 2006
Dat is puntje 1.24.
Als er niet teveel tussenkomsten zijn over de jaarverslagen van de intercommunales en het OCMW en als schepen Bral gemakkelijk wegkomt met zijn nieuwe belasting op terrassen en als Piet Missiaen te weinig tijd heeft gehad om de jaarrekening van de Stad te bekijken en geen misbaar maakt rondom de brandweer op het vliegveld zou het kunnen dat dit hoofdstuk al vóór 19 uur ter sprake komt. Men mag alleszins hopen dat de late zon op de terrassen nog wenkt.
Schepen Alain Cnudde van Financiën moet nu wel een keer goed uitleggen wat “onwaarden” zijn. Ditmaal voor méér dan 100.000 euro in buitengewone dienst en 550.000 in de gewone.
Er zijn uiteraard niet zoveel totaal nieuwe werken (investeringen) gepland. De heraanleg van het kruispunt Steenstraat valt wel op (321.967 euro). Het Muziekcentrum zal nog eens een half miljoen euro méér kosten dan gepland. De Pentascoop kost nog 192.000 euro méér dan gedacht. Prijsherziening Streekbezoekerscentrum: plus 100.000. Erfpacht fabriek Desmet-Dejaegher: 510.000 euro. (Voor hoelang is dat?) Enzovoort.
We komen daar te gepasten tijde wel op terug. Maar nu al weten dat de parkkeergelden bijna 3 miljoen zullen opbrengen.
Ook de begrotingswijziging 2006 (plus stadsrekening en OCMW) werd in een aparte commissie besproken. Er waren drie schepenen aanwezig. En 19 raadsleden. Altijd dezelfden. Opvallend veel absenteïsme bij de CD&V-fractie. Vandaar dat we voor één keer aan positieve name-dropping doen: de CD&V’ers Sansen, Danneels, Santy, Verhenne, Decandt, Coulembier waren wél aanwezig.

LEIEWERKEN
Puntje 2.3.
De werken zijn eindelijk in 1997 opgestart en hebben (onder de vorige CVP-regeringen al, men vergeet dit) veel vertraging opgelopen.
Ondertussen liep de kostprijs op van 33,9 miljoen tot 108,4 miljoen. U leest goed. Wrijf maar uw ogen uit.
Indien de kostprijs van bepaalde onderdelen van het project nog zou overschreden worden doordat Stad bepaalde opties, aanpassingen of bijkomende prestaties wenst zal Stad daarvoor 50 procent moeten betalen. (Betaalt de NV Waterwegen en Zeekanaal ook mee aan de Collegebrug?)
Ook later bij gelegenheid meer daarover, voor zover de kranten iets zouden vergeten.

VARIA
Er staan op de agenda van de gemeenteraad nog talloze punten waaromtrent vurige tussenkomsten mogelijk zijn.
Maar over het proces-verbaal van de stadskas (eerste kwartaal) zul je niemand horen.
Dat is namelijk niet gemakkelijk te verstaan. En het College vindt ook dat daar geen aandacht moet aan besteed worden. Het is een momentopname. (Kwartaalverslagen van bedrijven veroorzaken soms paniek op de beurs.)

Wellicht wel gloeiende interventies te verwachten over:
het nieuwe terrasreglement (met de retributies),
de nieuwe vzw Kortrijk 1302 (in de nog goed te keuren statuten staat voorbarig dat Bral voorzitter wordt),
de aanleg van een trapveldje in kunstgras op het Pradopark,
inzameling textiel,
bezwaarschriften tegen het BPA dorpskom Aalbeke,
verhuur van stadseigendom Rijselsetraat 22 (voormalig toeristisch centrum).

Allemaal niet van belang ontbloot.

Tot ziens, maandag 8 mei om 18 uur in het oude stadhuis.
Niet bang zijn hoor. Naarmate de verkiezingen naderen worden raadsleden en schepenen steeds vriendelijker. Zou de Raadskelder onder het stadhuis in de loop van de avond zijn deur openstellen?
Wel gevaarlijk trapje, zo rond middernacht.

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen wezen gewaarschuwd

Maandag 8 mei zult u omstreeks één minuut voor 18 uur en daarna ook om 2 uur ‘s ochtends gemeenteraadsleden op de Grote Markt zien zeulen met een witte linnen zak wegende ongeveer vijf kilogram. Die bevat de documenten die de raadsleden thuis werden bezorgd ter voorbereiding van de gemeenteraad van deze maand. (Er is iedere maand een gemeenteraad, niet vergeten.) Let wel: een aantal absoluut noodzakelijke papieren ontbreken nog in die bundel (Leiedal, OCMW-jaarverslag, vzw Kortrijk 1302 bijv.) Maar die liggen ergens ter inzage in het oude stadhuis. (Als u binnenkomt: rechtsaf slaan en dan rechtdoor.) En die dossiers zijn ook voor u – kandidaten – en trouwens voor iedereen publiek toegankelijk. Ga maar eens kijken. Diverse stapels van een halve meter hoog. 

Het is mogelijk dat u dezer dagen een gemeenteraadslid ziet zonnen op een of ander terras in de stad. Teken dat die het radicaal heeft opgegeven. Of minsten een dipje heeft.
De agenda is weer eens overweldigend.
En weer eens zal er geen enkel gemeenteraadslid op maandag 8 mei om 18 uur plechtig rechtstaan en zeggen aan de voorzitter (burgemeester) van de Raad dat het nu genoeg is geweest. Dat men de gemeenteraad in zijn geheel belachelijk maakt door die te vragen om zo’n belangrijke en onoverzichtelijke agenda in één avond te behandelen.
(Twee raden zijn nodig, en met een week daartussen.)
Geen enkel raadslid zal de moed opbrengen om aan de burgemeester te vertellen dat hij/zij in de onmogelijkheid verkeerde om in één week tijd deze ongemeen dikke en moeilijke dossiers terdege al was het maar te bekijken of te lezen en te verstaan. En het gaat niet over een of ander scheef voetpad. Het gaat over miljoenen euro’s. Miljarden BEF. En ongemeen belangrijke thema’s.

(Wordt vervolgd, maar wanneer? Wil ook wel een beetje buiten zitten.)