Onze parlementariërs en ons vliegveld

Morgen 8 mei is er in de gemeenteraad gegarandeerd heibel over ons vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT).
Raadslid Piet Missiaen (Spirit) zal daarvoor zorgen. Aan de basis van het probleem ligt er een centenkwestie: kosten voor de brandweer en terugbetaling van de aandelen die de provincie bezit. (Zie nog onze vorige stukken.)
Spirit wil dat de exploitatie (de infrastuctuur dus niet?) in privé-handen komt en niet meer ten laste is van de gemeenschap. Bij deze gelegenheid zal de partij misschien ook voorstellen dat het kanaal Kortrijk-Bossuit (met toekomstig fietspad) en de Leie geprivatiseerd wordt.
De partij vindt ook dat een vliegveld (net zoals een kanaal) geen “verlies” mag maken.
Dat zgn. verlies zou al spoedig opgeheven worden als Belgocontrol (een autonoom overheidsbedrijf dat o.m instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer en voor weerkundige informatie) hier ook zou instaan voor de verkeersleiding. Zoals bijv. in Oostende en Antwerpen.
 

Daarover zijn al meerdere vragen gesteld in de parlementen.
Ter info van de gemeenteraad nog vlug even memoreren wat er daarbij zoal werd verteld.

We starten met de vragen van Koen Bultinck (Vlaams Blok) en Roel Deseyn (CD&V’er uit onze regio). Ze dateren van oktober 2003.
Kamerlid Koen Bultinck constateert om te beginnen dat de luchthaven EBKT niet de gunst krijgt die alle andere luchthavens wel krijgen, met name gratis Belgocontrolverkeersleiders en meteodiensten. Hij verbaast er zich over dat EBKT destijds (onder minister Dardenne) gewoonweg werd vergeten (Spa en St-Hubert niet) in een KB van 25 augustus 1998 dat handelt over een beheerscontract tussen Staat en Belgocontrol en in het samenwerkingsakkoord van 30 november 1998 tussen de Staat en luchthavenbeheerders. Hij vraagt dan ook aan de federale minister van mobiliteit om die discriminatie op te heffen.
Kamerlid Roel Deseyn sluit zich hierbij aan.

En nu luisteren we naar het antwoord van de toenmalige minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit).
Historisch gezien is te verklaren waarom Belgocontrol zich niet met EBKT inlaat. Belgocontrol heeft de verkeersleiding in handen van de luchthavens die vroeger ressorteerden onder de Regie der Luchtvaart en EBKT behoorde daar niet bij.
Intussen is Wevelgem ook niet erkend door het Vlaamse Gewest als Vlaamse luchthaveninfrastructuur zodat het vliegveld ook geen investerings- en exploitatiedotaties krijgt. “Dit is (natuurlijk) een belangrijk element dat de rendabiliteit van EBKT mee kan bepalen”. (Haha!)
Bert Anciaux voegt er nog ten overvloede aan toe dat het hem juist lijkt te stellen dat de luchthaven mits enkele minimale inspanningen van de federale overheid vlot rendebel zou kunnen worden gemaakt. En hetzelfde geldt m.b.t. het ontbreken van een dotatie van het Vlaamse Gewest.
Evenwel vindt de minister dat een “regularisatie” van de toestand geen eenvoudige zaak is. Zeker voor wat Belgocontrol betreft want dit overheidsbedrijf recupereert zijn gemaakte kosten via een routeheffing betaald door de luchtvaartmaatschappijen.
Maar dat betekent niet dat hij hiermee het dossier wil afsluiten. (Het beheerscontract moest toen herzien worden.) Van Bertje nooit meer iets gehoord.

Federaal Kamerlid Roel Deseyn heeft over EBKT ook al een vraag gesteld aan de huidige minister van mobiliteit, Renaat Landuyt. En die is van Oostende! (In pilotenjargon: EBOS.)
En Landuyt start alsvolgt met zijn antwoord: “Ik zal zeer voorzichtig antwoorden omdat ik de toestand aan het verkennen ben. Ik ken het vliegveld van Kortrijk toevallig relatief goed. Ik werd reeds uitgenodigd om de toestand ter plaatse te gaan bekijken om na te gaan of er sinds mijn jeugd al veel veranderd is.”
En verder zegt hij dat pas na de begrotingsronde (de federale!) en in het kader van een beheersovereenkomst met Belgocontrol kunnen bekijken wat er verder kan worden gedaan.
De onderhandelingen moeten nog worden opgestart. Vandaag kan ik u spijtig genoeg nog geen standpunt meedelen. Een vergadering (met Belgocontrol?) heeft pas vorige week plaats gehad en ik heb terzake nog geen verslag ontvangen.

Onze gemeentelijke vertegenwoordigers bij EBKT zouden morgen kunnen vertellen wat nu juist de laatste stand van zaken is, op federaal maar ook op gewestelijk vlak. Voor dat laatste zou Vlaams Kamerlid Carl Decaluwé kunnen instaan. Want CD&V regeert.

In mei 2005 antwoordde minister Landuyt aan senator Jan Stevelynck (CD&V) nog dat er nog altijd geen plannen waren om de luchthaven te steunen. Belgocontrol zou eerst een kostenprijs berekenen. En de minister zou deze informatie schriftelijk bezorgen aan de senator.
Wie weet er meer?

P.S.
Hoe is de houding van de fracties in onze gemeenteraad tegenover het vliegveld?
CD&V: pro. Want Kortrijk staat hiermee op de kaart.
VLD: pro.
Spirit(1 lid): wil het vliegveld gewoon weg, voor een “duurzaam” industrieterrein.
SP.A: min of meer pro (de fractieleider trekt zich niks aan van de zaak).
NV-A (1 lid): pro (is nu CD&V).
Groen (1 lid): vroeger (Juul Debaere) weifelend maar nu tegen.

In Menen is men globaal genomen tegen. Maar men weet niet waarom. In feite psychologosch uit een soort benepenheid te verklaren. Het Meense bestuur is vanuit een taaie dorpsheid in het algemeen tegen Kortrijk als centrumstad. (Men is aldaar bijv. ook tegen Leiedal.)
Idem voor Izegem.