Wat is er aan de hand met onze burgemeester ?

Hier werd al gesignaleerd dat onze burgervader ter gelegenheid van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen al begin dit jaar een persoonlijke website heeft opgestart.
WuWuWu.stefaandeclerck.be
Bij mijn weten de eerste burgemeester die dit heeft klaargespeeld. Met ook nog een persoonlijke adres alwaar u alles kwijt kunt: stefaan.de.clerck@pandora.be. 

Er zijn diverse rubrieken.
De rubriek getiteld ” ‘t kabinet” is wel de interessantste. Want dat is een soort dagboek. (Goed gedaan, de zelfcensuur is enkel door insiders na te speuren.)
Welnu, het laatste bericht aldaar dateert van week 12, meer speciaal dinsdag 21 maart. Straks is er een maand voorbij.
En de laatst “quote” dateert van 3 december vorig jaar.

Burgemeester,
niets gedaan tijdens de paasvakantie?

Verslag van de Guldensporenfeesten in 1952 (2)

Zo herinneren wij ons nog levendig de Communiemis van Zondag 6 Juli, de eerste dag van de feestelijkheden. 

Aangrijpend was het zicht op het Groeningheveld alwaar onder de dit keer stralende zon duizenden jonge en oudere mannen communiceerden en daarbij het gebaar van de voorouders herdenkend die 650 jaar tevoren nog de vadergrond hadden genut vooraleer ten strijde te trekken. De hostie bleef maar aan het gehemelte plakken toen ook de kroning gebeurde van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe, na de Pontificale H.Mis opgedragen door Zijne Excellentie Mgr. Cento, Apostolisch Nuntius. Hierbij kwam de Mariale Devotie van ons Vlaamsche Volk op hartversterkende wijze tot uiting.
De welbespraakte Pater Lode Aerts van de S.J. hield de kanselrede.

De historische stoet hield op die gedenkwaardige 6de Juli zijn eerste ommegang in een tropische hitte. In dichte rijen stonden de mensen langsheen de omloop opgesteld. Niet te vermijden was het dat vele toeschouwers, onder wie Prins Albert, onpasselijk werden en ter verpleging in de Rode Kruis-posten (ondervoorzitters Robrecht Mattelaer en Leopold Gillon) dienden opgenomen te worden.
Als schildknaap vermomd hield ik me nog staande tot er enkele minuten voor de praalstoet zou vertrekken dreigende onweerswolken boven de centrumstad tevoorschijn kwamen.

Het begon te regenen, zodat het ergste gevreesd werd. Gelukkig dreef de Heilige Maagd de meeste wolken over de bruisende stad heen en kon de stoet midden de algemene geestdrift van de mensen toch uittrekken.

Des avonds echter, toen het aanvangsuur van het Guldensporenspel was aangebroken, begon het (en dit tot wanhoop van spelers en publiek, alsmede tot vertwijfeling van Tone, de regisseur) ongenadig te stortregenen zodat er van vertoning geen sprake kon zijn. Ikzelf zag hierin misschien geen mirakel maar toch een wonder.
Een deel van het publiek ook want bleef (de regen trotserend!) onbewogen zijn plaats bezetten op de tribune. Het mocht echter niet baten, zodat na ongeveer een uur wachten Tone met luide stem kon mededelen dat de vertoning was afgelast. Café 1302 werd stormenderhand ingenomen.

Het leek alsof er een kwade hand mede gemoeid was.
Overal zag men gniffelende Fransmannen uit Het Eiland. Zodat de volgende dag voldaan werd aan een aloud gebruik, namelijk het dragen van eieren naar Santa Clara om de gunstige afloop te bekomen van een of andere gelegenheid. De Heilige Maagd heeft blijkbaar het gebaar op prijs gesteld want alle 8 volgende vertoningen konden doorgaan.

Niettegenstaande er geen algemene herhaling had kunnen plaatsgrijpen (vanwege een onweder, Рzie vorig stuk) kende de vertoning van Maandagavond g̩̩n minder vlot verloop. Zowel figuranten als spelers gaven het beste van hun kunnen.
Het werd een machtig succes.

Wat de toeschouwers het meeste diep had aangegrepen was 1) de vitaliteit van de muziekpartituur met diep Vlaamsch en soms echt mystische ondergronden in een Noordzeeklimaat, 2) de rijkdom van de kleuren in kostumen en belichting, 3) het dynamisme van het spel.
Bij mij dan ging het eerder om de hevige inwerking van het bovenaardse, aanschouwelijk voorgesteld door de verschijning van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe.

De lof in de pers (Atlas, De Volksmacht, Kortrijks Handelblad!)was al na de eerste vertoning algemeen. De plaatsbesprekingen namen geweldig toe. De mensen stonden urenlang aan te schuiven aan het locatiebureel. En meer vileine Kortrijkzanen herkenden wel zeker de criticasters die de inrichting van de Guldensporenspel hadden afgekeurd en…nu het succes ter hulp snelden. De plaatsaanvraag was zo groot geweldig dat het stadspersoneel van de stadskas zich uitsluitend met de kaartenverkoop moest inlaten.
Echter moet gezegd dat er op de weekdagen veel onbetalende toeschouwers waren daar aan de deelnemers van de stoet en het massaspel twee gratis-kaarten waren ter hand gesteld. (Te vergelijken met Limelight nu?) Ikzelf zag het spel iedere dag door mij gewoon tussen de figuranten te mengen. Met een zwarte schort aan. Wist Tone veel.

Het hoogtepunt van de viering was vanzelfsprekend 11 Juli zelf.
Het stadsbestuur was er in geslaagd om de hoogste wereldlijke en kerkelijke gezagdragers in onze poort te verenigen. Speciaal voor deze notabelen werd een verhoog ineengetimmerd tegen de gevel van het stadhuis, boven de Raadskelder.
De stoet werd in ogenschouw genomen door Zijne Koninklijke Hoogheid toen nog Prins Albèr, Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey, de heren Van Cauwelaert en Struye, voorzitters van Kamer en Senaat, talrijke Ministers, Gouverneurs, de bisschop van Gent (zijn naam ontsnapt me), Mgr. Van Waeyenberg, rector van de KUL, en nog andere hoogwaardigheidsbekleders.
Ik herinner me pertinent zeker dat het weder toen heel zacht was. En dat Radio Hilversum een reportage maakte. Ollanders.

En andermaal oogstten de prachtig uitgedoste ridders en de hoofse jonkvrouwen (waaronder mijn moeder), de fiere gemeentenaren (mijn vader!) en de luidruchtige gildebroeders (Tone Sansens) herhaaldelijk luid applaus.
De geestdrift laaide echter evenwel het hoogst op wanneer de flink in de maat stappende muziekkorpsen een Vlaamsche leeuw of een ander strijdlied (Storm op Zee)door de straten lieten dreunen. De Kortrijkse franskiljons van Saint-George stonden er maar beteuterd bij. En maar blauw lachen.
11 Juli was een enig mooie dag voor Kortrijk’s en Vlaanderen’s annalen.

De Zondag, 13 Juli, laatste dag van de feestelijkheden stond in het teken van de Dag van de Vlamingen. Dat wil zeggen : de dag van het Davidsfonds dat de gelegenheid had te baat genomen om alhier zijn jaarlijks congres te houden. Het krioelde van de zwartzakken, zodat de sossen en de blauwen zich distancieerden van de Guldensporenviering.
De academische zitting had plaats in Sint-Amandscollege. Daarna trokken de talloze afgevaardigden met vlaggen in top naar Sint-Michielskerk. Predikant: Mgr. Cruysberghs.

Midderwijl ging op het stadhuis de plaatsbespreking door voor een bijkomende nachtvoorstelling. Een nocturne.
Het onbesuisd optreden van een paar man (dronken vuile sossen zeker?) vóór de aanvang
van de nachtvertoning was er de oorzaak van dat de ordedienst (die tot dan toe voortreffelijk had gewerkt) plots overrompeld werd. Sommigen onder hen werden door de aanrukkende mensenmassa omver gelopen.
Te vergelijken met wat aan de Groeninghebeek is gebeurd.

Het spel begon om 1 uur in de morgen (ja!), met méér dan 85 decibel.
En het was al nagenoeg anderhalf uur bezig toen het waarlijk begon te regenen. Motregen nu. Niemand stoorde zich eraan en tot naar ruwe schatting halfvier ‘s nachts dreunde de Vlaamse Leeuw nog in de Kortrijkse straten. De ordedienst bleef bewust in de Raadskelder.

Daarmede behoren de Guldensporenfeesten 1952 tot het definitieve verleden.
Kortrijk had het bewijs geleverd van nationaal en Vlaams bewustzijn. Getuigenis afgelegd van het GENIE van het Vlaamse Volk.
Kortrijk stond op de wereldkaart.

Moge dit een les zijn voor de huidige vzw “Kortrijk 1302”.

(Dit verslag is door documentalist Luc Debels fel geholpen.)

Verslag van de Guldensporenfeesten in 1952 (1)

Kortrijk vierde in 1952 luisterrijk de 650ste verjaring van de Guldensporenslag, aldus met eerbied en geestdrift herdenkend den heldenmoed van het Vlaamse volksleger dat zich op het Groeningheveld vrij vocht van bezetting en verknechting.
De feesten van 1952, waarvan de uitzonderlijke pracht nog voortleeft in de herinnering van vele duizenden die ze hebben bijgewoond, blijven een van de heerlijkste bladzijden innemen in de geschiedenis van de Groeninghestad.
Daarom past het wel dat wij een en ander, verband houdend met het reusachtig voorbereidend werk en met de onvergetelijke apotheose van de Guldensporenweek, in huidig verslag vermelden.
 

Niet te geloven.
Al in de zittinge van het Schepencollege van 5 september 1947 gaf de heer voorzitter Jules Coussens verslag over een ontworpen buitengewone Elfde Juliviering voor het jaar onzes en des heren 1952. Besloten werd dat er ten leste in 1949 na Christus een Herdenkingscomité in werking zou treden.
En al in 1950 ten slotte werd beslist dat de heer Vander Plaetse Antoon – klokke Roeland – in de krochten van de Raadskelder zou aangesproken worden voor het ontwerpen van een programma. Maar in juli van hetzelfde jaar bleek alras dat de verwezenlijking van het breed opgevatte plan van Mr Vander Plaetse Antoon een te zware financiële inspanning zou vergen.

Toen Jules Coussens na veel onderzoek naar zijn antecedenten echt tot burgemeester werd benoemd gaf hij aan de ontwerper de opdracht om zonder verwijl een uitvoerend comité bijeen te roepen aan de toog van de Raadskelder. Mr. Putman zou de tekst opmaken van het massaspel en Mr. Speybrouck werd belast met de vorming van de praalstoet. Aan de heer Notebaert (later Prijs van Rome) werd het ontwerp van het podium toevertrouwd. Mr. Van Eechaute zou zorgen voor de compositie van de muziek, maar die liet al vlug weten dat hij niets kon uitrichten vermits hij geen tekst in handen had.
Dagen en nachten verstreken in de Raadskelder.
Mr. Speybrouck van de doodsprentjes wroette dag en nacht en weldra werden de eerste tekeningen aan de costumier overgemaakt. Regisseur Vander Plaetse sneed met het ontleedmes in Willem Putmans ellenlang massaspel.

Intussen liep het jaar 1951 ten einde.
Alsdan oordeelde het schepencollege dat het dringend noodzakelijk werd om een Vast Secretariaat op te richten, alsmede een comité voor 1) de financiën 2) de stoet en het massaspel 3) de publiciteit en propaganda 4) de tentoonstellingen.
Het laatst vernoemde comité onder leiding van stadsarchivaris Soete J. kende een kortstondig bestaan. Soete J. kon niet van zijn gewone ambtsbezigheden ontlast en de tentoonstellingen werden uitgesteld tot over twee jaar.
Een vijfde comité “voor de ordedienst” had als voornaamste opdracht de regeling van het verkeer aan de trappen van de Raadskelder en het zesde “technisch comité” richtte zich op het bouwen van de tribune en het podium.

Intussen was het Bestendig Secretariaat van zijn kant begonnen met een systematische propagandeslag. Begonnen werd met de uitreiking van 250.000 postkaarten met de afbeelding van het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe. Daarna volgde in vlug tempo de kosteloze verspreiding van 400.000 sluitzegels en 30.000 affichettes. Ieder venster in de stad werd door toedoen van de politie met een affichette beplakt. Een grote aanplakbrief, voorstellende een Vlaamse krijger, kreeg ook verspreiding over het ganse land. Met de bereidwillige medewerking van de Post en het Nationaal Guldensporencomité en het Commissariaat-Generaal van Toerisme werden ook aanplakbrieven verspreid in de voornaamste Waalse gemeenten. Iedere week gaf men persberichten uit over de werkzaamheden. Op de B.N.R.O. (WTV bestond nog niet) liet men radiopraatjes horen. Het Nationaal Guldensporencomité riep alle Vlamingen uit geheel de wereld op om naar Kortrijk te komen.

Begin mei 1952 startte de firma Delobelle uit Kortrijk met de bouw van het podium. Een speelruimte van 35 meter breed en 20 meter diep. Meerdere speelvlakken. De firma Vander Weyden uit Antwerpen zag zich ten overstaan van de grote belangstelling ten allenkante betoond om een tribune te maken met minstens 5.000 zitplaatsen.

Intussen was de laatse fase van de voorbereiding ingetreden.
De massaherhalingen iedere avond op de Grote Markt lokten telkens talloze kijkers. Onder wie ikzelf. Zelfs de criticasters konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en bleven urenlang het labeurwerk van regisseur Tone Vander Plaetse gade slaan.
De praalwagens waren intussen gereed gekomen en de kostumen en pruiken werden geleverd.
Na veel wederwaardigheden waren de heren Devolder en Vermander er in geslaagd om het vereiste aantal mensen voor de stoet te recruteren. Dit laatste was des te moeilijker gegaan aangezien het zeer lang de vraag bleef of er op 11 juli zelf – een Vrijdag – tweede uitgangsdag van de stoet wel zou gewerkt worden in de private bedrijven.

De algemene herhaling van het Guldensporenspel met kostumen, pruiken en grime was bepaald op Donderdagavond 3 Juli 1952. De tribune was nagenoeg volledig bezet wanneer om 21 uur het spel een aanvang nam.

En dat weet ik nog goed.
Van bij den beginne reeds schoten bliksemflitsen door de lucht, wat ongetwijfeld liet vermoeden dat een onweder als spelbreker zou optreden. Inderdaad, na 20 minuten spel begon het zodanig te stortregenenen dat de vertoning moest stopgezet worden. Tone trok met luide stem schallend (samen met Lafontaine) de trappen naar beneden van de Raadskelder.
De kostumen hadden geen schade geleden maar wij – schoolkinderen – waren druipend nat vooraleer we beschutting vonden in de Sint-Maartenskerk. De ontruiming van de tribune duurde 20 minuten en er was geen rampenplan. Een ogenblik werd door alle moeders gevreesd dat er kinderen zouden verloren gelopen zijn in de verwarring. Maar de ongewenste stortbui had echter mede door toedoen van de Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe dergelijke incidenten niet verwekt.

Regisseur Tone was er het hart van in omdat aldus de mogelijkheid ontnomen werd de gebeurlijke fouten in het spel (die doorgaans bij algemene herhaling opgemerkt worden) te verbeteren. Het bleek immers niet mogelijk te zijn om tijdens de twee overblijvende dagen een nieuwe algemene repetitie te houden.
Derhalve zou men het de Zondag 6 Juli moeten wagen zonder algemene herhaling.
Hoewel we hier en nu de feestbrochure van toen niet terugvinden willen we in een volgend stuk even verwijlen bij sommige programmapunten waarvan de heerlijkheid en de grootsheid een blijvende indruk hebben nagelaten op iedereen die ze heeft meegeleefd.
En dit ter intentie van Eliza Bruneel en alle bestuursleden van de huidige vzw “Kortrijk 1302”. Inbegrepen het Wetenschappelijk Comité.

Hoe guldensporenfeesten organiseren ?

Of hoe niet ??
Bij ons in Kortrijk is daar veel volk mee begaan en zoals we zullen zien is dat niet echt nodig. Ondermeer dankzij internet. Goed verstaan: voor de pure organisatie van de evenementen volstaan een zéér klein aantal bevoegde en creatieve personen.
Later vertel ik ook nog eens hoe we indertijd tot dat massaspel en de praalstoet zijn toegekomen. Weet u het nog? In 1952, bij de luisterrijke 650ste verjaardag van de Slag op het Groeningeveld. Prins Albert was hier. Dat zou nu (of in 2007?) Z.K.H. junior Flupke als substituut kunnen worden. 

Meer speciaal rondom de opening van het nieuwe streekbezoekerscentrum (=Kortrijk 1302) nam in de laatste gemeenteraad eigenaardig genoeg schepen Jean de Bethune het woord. En niet de schepen van cultuur, Stefaan Bral. Bral zorgt er wel voor dat tijdens de 11-daagse viering allerlei bestaande festiviteiten van zijn vzw “Bruisende Stad” enigszins gegroepeerd worden. (Zie nog stuk van gisteren.) Eind januari heeft hij nog een brainstormvergadering belegd met een resem verenigingen, maar daar zijn geen originele gedachten aan ontsproten.

Voor de multimediale evocatie van de guldensporenslag zijn de BVBA Maverick verantwoordelijk (regisseur Stijn Coninx) met lokaal dan conservator Isabelle De Jaegere en de erfgoedcel van Véronique Lambert. Het wetenschappelijk comité. Dan is er ook nog de pas opgerichte vzw “Kortrijk 1302” met Eliza Bruneel, plus uit de aard der zaak de vzw “Bruisende Stad”. Het Guldensporencomité mag nog iets uitrichten in de deelgemeenten en tevens ietwat “coördineren”.

OVER DE KEUZE VAN DE GASTSPREKER

Op de 10 juli is An De Moor aan het monument “de Maagd van Vlaanderen” uitgenodigd als gastspreker.
Zo’n gastspreker is gemakkelijk te vinden op de website www.11daagsevlaanderen.net.
Zij staat er trouwens als eerste vermeld in de lijst “Op zoek naar een spreker?”
Samen met kandidaten die Kortrijk nooit zal vragen. Prof. Boudewijn Bouckaert bijvoorbeeld, of Frans Crols van het weekblad “Trends”, of Johan Soenen van het Vermeylenfonds. Maar ook sprekers die we best nooit ontvangen alhier in de poort.

Wie is An De Moor? Niet gemakkelijk om te achterhalen.
Een prettige verschijning (volgens het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen vorig jaar in Brugge 1302 met knalrode jurk, maar dit schijnt in Gent geweest te zijn) buiten de traditionele flamingantische kringen onbekend. Momenteel is ze raadgever communicatie in het kabinet van minister Bourgeois (N-VA). In die hoedanigheid kon ze alreeds interessante reisjes maken naar Londen, New York en Japan.
In het kader van haar politieke activiteiten bekleedt zij Рvolgens internet en het Staatsblad Рook nog functies in de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Hoofdstedelijk Gewest en in een Comit̩ van Toezicht inzake Plattelandsontwikkeling. Ook dit wordt geloochend.
An is ook nog bestuurslid of zelfs voorzitter of secretaris van de Orde van de Vlaamse Leeuw, de Orde van de Prince. Dat zit dus goed, qua Groot-Nederlands nationalisme.
Ze heeft ook connecties met het Algemeen Nederlands Zangverbond, de Marnixring.
Maar qua flamingantische besognes is haar voornaamste functie wellicht die van voorzitter van de vzw “11-daagse Vlaanderen-Europa”. (Leden daarvan zijn Vlaamse diehards zoals Matthias Storme, Herman Suykerbuyk, Bruno Valkeniers. Vroeger nog Bob Wezenbeek, Richard Celis.) Gemakkelijk te verwarren met “Vlaanderen Feest”.
In haar uitgesponnen toespraak van vorig jaar in Brugge pleitte ze voor het terugdringen van Engelse leenwoorden. En kwam met termen als “net-uit-bed-kapsel”, “verjanpeterd”, en zelfs “afwerkplek” voor de dag.
(Te vinden op internet bij www.ovv.info, maar er bestaan twee versies van deze toespraak.)
Dit voor wat de keuze van de gastspreker betreft.

OVER DE KEUZE VAN DE MUZIEK

Uitkienen wie er zoal muziek kan komen spelen tijdens de elfdaagse te Kortrijk is ook een fluitje van een cent.
Op websites zoals “www.vlaanderenfeest.be” en “wwww.11daagsevlaanderen.net” staan weer hele lijsten van bechikbare artiesten met nederlandstalig liedjesrepertoire, hun prijsklasse en richtlijnen voor mogelijke bijhorende subsidies. Alle mogelijke coördinaten, tot en met de GSM.
Yasmine die hier op de avond van 11 juli zelf komt zingen staat er niet bij. (Laura Lynn wel. Prijsklasse L, wat wil zeggen tussen 2.750 en 5.000 euro.)
Géén van de muzikanten die op de Grote Markt op 11 juli te Kortrijk zullen optreden staan genomineerd op de lijst van mogelijke artiesten. Maar het is wel mogelijk dat een aantal uit de aangeboden lijst wel zullen optreden in het kader van het “Festival van het Nederlandstalige lied” op 8 en 9 juli.

OVER DE SUBSIDIES

Subsidie-aanvragen moeten binnen voòr 11 mei.
Alle voorwaarden en formulieren zijn te vinden op internet.
Lokale overheden kunnen drie evenementen selecteren. En kunnen hiervoor bij het secretariaat van “Vlaanderen Feest” in grote gemeenten bijvoorbeeld 200,6 euro krijgen plus 200,6 euro per begonnen schijf van 4.000 inwoners.
Mogelijke tussenkomsten zijn gebaseerd op sleutels. Zo kan 60 procent in de prestatievergoedingen gaan naar zangers en zelfs naar gastsprekers, zoals An De Moor.
Ook plaatselijke verenigingsactiviteiten en buurtfeesten kunnen feestcheques krijgen.
Tot 200,6 euro is mogelijk.

OVER DE VOORWAARDEN

De gesubsidieerde evenementen moeten wel een Vlaams karakter vertonen.
Zo bijvoorbeeld dienen de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap plus campagnespandoeken van Vlaanderen Feest duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn.
Ook daarover is op internet alles te vinden.
Het uitvoeren van het Vlaams Volkslied is verplicht bij elke officiële plechtigheid van de stad ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag, ook op andere data rond 11 juli ! Eliza Bruneel, niet vergeten hé !
En bij het hijsen van de officiële vlaggen heeft de Belgische vlag absolute voorrang. Ook in de plaatsing van de masten. Maar hier dient men af te rekenen met de vraag of er een oneven of even aantal vlaggen worden gehesen. En soms komt het voor dat er een vlag wordt tussengeschoven, bijv. van een zusterstad (Maidenhead komt!) of van een vreemde staat. Dan is het werkelijk oppassen geblazen.
Kijkrichting bepalen. Denkbeeldig of concreet met de rug tegen het te bevlaggen gebouw staan.

Vlaggen moeten schoon zijn. Met het huidig fijn stof bedraagt de levensduur van een permanent uithangende vlag maximaal zes maanden.
Zie: http://docs.portal.vlaanderen.be.

Aangezien niemand nog de tweede strofe kent van het Vlaams Volkslied nog even de eerste zin daarvan uitdrukkelijk vermelden:
“De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan.”
Burgemeester zingt mee.

Er zijn zeven versies van de Vlaamse Leeuw op cd uitgebracht. Te verkrijgen bij Eufoda in Leuven. Partituren bij “De Noteboom” in Kontich.

Eliza! Nu weet u alles.

11-daagse Kortrijk Feest

Ter gelegenheid van 11 juli worden een aantal bestaande evenementen en initiatieven gebundeld gedurende een zogenaamde elfdaagse tijdens de periode van 1 tot 11 juli.
Au fond zijn er slechts twee nieuwigheden te bespeuren, niettegenstaande de oprichting van een nieuwe vzw “Kortrijk 1302” en een brainstormvergadering met allerhande verenigingen. 

Het belangrijkste evenement is ongetwijfeld de opening van de “site Kortrijk 1302”.
Dat is het nieuwe museum in het Begijnhofpark dat ook dienst zal doen als “streekbezoekerscentrum”.
De officiële opening vindt al plaats op donderdag 29 juni.
Of de multimediale evocatie van de Guldensporenslag met alles wat daar sindsdien historisch aan vasthangt helemaal zal klaar zijn valt nog enigszins te betwijfelen.
(Zie stukken van 1 april en 31 maart.)
Vanaf zaterdag 1 juli zal er op die site één heuse echte ridder (in harnas!) rondlopen. Ontdaan van zjn gulden sporen. En in dat weekend lanterfanten dan nog een zestal verklede middeleeuwers rond in de stad. Ongetwijfeld met pruik.
In het streekbezoekerscentrum zal men tweemaal van een echt middeleeuws ontbijt kunnen genieten. Voor maximum 80 personen. Voedselvergiftigingen zijn niet te vermijden.
Ook worden er een aantal “nocturnes” georganiseerd. Over de Vlaamse Identiteit ! Mark Grammens vragen, en Marc Reynebeau, en vader Anciaux ! Dyab Abou Jahjah ! Of Guy Mortrier en Geert Van Istendael. Dirk-Jan Eppink !
Thema’s als film, design, solidariteit (met de Walen ??) en geschiedenis komen aan bod. De gastsprekers zijn nog onbekend maar volgens de reguliere pers zou de moderator Franky Devos zijn (van Anno’02 en nu Buda bis Kunstencentrum ).

Een andere innovatie is het “Festival van het Nederlandstalige Lied”.
Door de vzw Bruisende Stad georganiseerd op het Casinoplein op 8 en 9 juli.
Deelnemers en opzet nog niet officieel gekend.

Op maandag 10 juli moeten we met zijn allen om 18 uur naar het beeld van “De Maagd van Vlaanderen”, onder de nog altijd niet schoongespoten Groeningepoort door.
Die Maagd bestaat nu 100 jaar ! Er is een toespraak van minister-president Yves Leterme die onverwijld B-H-V zal splitsen. Ook ene An De Moor van de vzw Vlaanderen-Europa en van nog veel, (zie morgen meer) komt grenzen verleggen. Om 19u05 verlaten we in stoet de Maagd richting nieuw museum, alwaar voor de VIP’s een receptie is voorzien. (Zijn de afstammelingen van de hoge Franse ridders nu al uitgenodigd? Mag Philippe Dewinter ook komen?)

Op dinsdag 11 juli zelf is er heel de dag van alles te doen op de Grote Markt.
Veel muziek, – dat is weer het thema van dit jaar – met als orgelpunt: de rechtgeaarde Yasmine!
‘s Avonds nog vuurwerk aan de Broeltorens. Maar vergeet ook de eucharistieviering niet van het Davidsfonds. Al om 10 uur in de Sint-Michielskerk.

Tijdens de 11-daagse organiseren de klassieke, bestaande actoren hun ding.
Kortrijk Paard(t), Kortrijk Proeft, Humorologie, braderie Leieboorden, enz.
Schepen Bral verzorgt in zijn fief te Bissegem enige personal branding met zijn Minnekesfeesten. Net als CD&V-fractieleider Filip Santy met zijn maskerproject met inwoners van Aalbeke.
De “Krant van West-Vlaanderen” mag reclame maken met een fietszoektocht.
Er is ook heelwat sportbeoefening. Guldensporenmarathon (tot in Brugge en vanuit Kuurne), triatlon, duatlon, rollerparade.

Zo.
Het Guldensporencomité mag nog voor de viering van de Vlaamse Feestdag iets doen (coördineren) in de deelgemeenten. Wat zal dat worden?
Twee zaken vallen nog op. Geen kruisbestuiving met andere steden (Brugge, Roeselare, Gent, Brussel) te bespeuren en geen vermelding van een specifiek initiatief van Buda Kunstencentrum. Kan het vroegere Limelight niet een keer iets subversief bedenken?
Zodat de mensen op WTV zeggen: ” ‘t Is een keer iets anders hé.”

Morgen meer over hoe een guldensporenfeest organiseren.

Kies uw stadsfiguur

Nog tijd tot en met donderdag 13 april.
Lezers van “Het Nieuwsblad”, “Het Volk” (dat is hetzelfde) en luisteraars van Radio Be One hebben voor Kortrijk een longlist opgemaakt van hele of halve Kortrijkzanen die voor dit jaar de titel zouden kunnen krijgen van “Stadsfiguur 2006”.

Er staan 20 namen op.
Bijvoorbeeld ook de belleman Peter Caessens.
En Piet Goddaer. Pastoor John Dekimpe. Baksteenbakker Christian Dumoulin. Geen Stefaan Bral !
Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan Chris Lomme. Vaak vroeg in de morgen mee op de trein naar Brussel gezeten.
Breng uw stem op www.stadsfiguur.be.
U mag er drie kiezen.

Uitslag op 2 juni.

Voetbalhooligans zijn dure vogels

Van de aangeleverde kosten voor de ordehandhaving bij het voetbal maken de ingezette manschappen het grootste deel uit van de kosten.
Zo’n peleton is gemiddeld samengesteld uit 3 % officieren, 13 % middenkader en 84 % basiskader en hulpagenten.
Een politiecommissaris kost gemiddeld 26 euro per uur, een hoofdinspecteur 21 euro en een gewone inspecteur (agent) 16 euro. 

In tweede klasse werden in het vorige seizoen 2004-2005 in het totaal 36.999 uren gepresteerd. Totale kostprijs: 627.033 euro.
Dit zijn nog voorlopige gegevens en de eindronde en de thuismatchen in het kader van de Belgische beker zijn er niet bij gerekend.
Bij KV Kortrijk ging het om 1.296 uren. Kosten: 21.967 euro.
Die kosten worden geenszins teruggevorderd bij de clubs.

Ter vergelijking.
De inzet van politiediensten kostte bij Club Brugge 374.448 euro, bij Cercle Brugge 68.964 euro, bij R.Excelsior Mouscron 97.605 euro, KSV Roeselare 51.698 euro, SV Zulte-Waregem 32.697 euro.
In eerste klasse werd er vorig seizoen 3,6 miljoen euro gespendeerd aan de hooligans, racisten, bierdrinkers, hyperkeneten en Vlaams Blokkers op en rond de voetbalvelden.

Bron:
Schriftelijke vraag in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van de Kamer (QRVA 51/ 110, 27 februari 2006, pag. 20604-20608).

Hoeveel zal de verbouwing van de Pentascoop uiteindelijk kosten?

Momenteel weten we het nog niet, en niemand zal dit ooit weten. 

Maar we beloven van alles zo goed als het kan bij te houden.
Voor de goede orde er eerst nog even aan herinneren dat Stad de Pentascoop niet heeft aangekocht. Men heeft het complex in erfpacht genomen jegens de N.V Pentascoop, zeg maar de familie Bert.
De pacht is me dunkt recent verhoogd, maar ik vind de prijs niet terug.

De kosten voor de verbouwing van het bioscoopcomplex werden oorspronkelijk geraamd op 2,3 miljoen euro.

De eerste “verrekeningen” lopen intussen binnen.
* Ruwbouw en afwerking (lot 1) zou oorspronkelijk 1,4 miljoen kosten, maar het werd 1,5 en daar komt nu nog ca. 45.000 euro bij.
* Elektriciteit (lot 2) schatte Stad ongeveer juist op ca. 331.000 euro maar het werd toch een luttele 3.000 euro meer.
* De verwarming, ventilatie en sanitair (lot 3) zou 270.000 euro kosten en dat liep op tot 377.000 euro en nu is er 37.000 euro in méér.

Kortom, de drie eerste loten alleen al vergen een “verrekening” van ca. 85.000 euro.
Wel te verstaan: ten opzichte van de gunningsprijs, en niet t.o.v. de door Stad geraamde prijs.
Daar moet natuurlijk een bijkomend ereloon van 8 procent op berekend worden: plus 6.837 euro voor het architectenbureau D’Hondt.

Er zijn nog loten hoor, bijvoorbeeld voor liften en heftoestellen. U hoort er nog wel over.
En er komen er nog nieuwe ook. Ontwerpdossiers moeten nog gemaakt door het studiebureau TTASS uit Gent.
Maar nu is al bekend dat er bijvoorbeeld voor bovenzalen 1 (film) en 2 (dans) bijkomende “technische uitrusting” moet komen. Dat slaat dan op de geluidsinstallatie, spots, prakticabels en ja, ook stoelen. Van die stoelen herinner ik mij dat die van KVK zouden komen !
De bijkomende technische uitrusting wordt nu al geraamd op 183.411 euro.
In de begroting 2006 was er een “prijsherziening” voorzien van 100.000 euro.
Dat artikel moet dus gewijzigd worden.

En dat is nog niet alles.
Om vanuit de Holvoettoren (bergplaats en omkleedruimte voor artiesten) naar de multifunctionele zalen te komen was men genoodzaakt om een klein perceeltje grond te kopen bij de vzw Woon en Zorg (H.Hart). Er is daar ook een brugconstructie voor nodig en die naar zaal 2 althans moet nu dan toch wat schuiner. En er mocht ook geen inkijk zijn bij de eigendom van het H.Hart, dus was er een perceelscheiding nodig. Een muurtje denk ik. Kosten voor dit alles bij kortrijkwatcher onbekend.

Er was ook een nieuwe aansluiting nodig op het aardgas- en electriciteitsnet. Ca. 9.000 euro.

En ‘t is nog niet gedaan.
Die historie van het dakappartement !
In het kader van de erfpacht kreeg de familie Bert gratis de beschikking over het dakappartement en ook de kelder onder de Holvoettoren. Bij die gelegenheid werd nog beslist dat de buitenzijde van het appartement zou worden “gesaneerd”: veranda weg en herstelling van de dakbedekking. Kostprijs ??
Maar de “Bertjes” hebben het appartement intussen verlaten. Daarbij hebben ze tegen de afspraken in een paar dingen weggenomen. En werd bij die “wegneming” ook her en der wat schade aangericht. Tot een rechtszaak is het gelukkig niet gekomen. Er is een voor de Bertjes gunstig soort dading geregeld: er werd 10.000 euro afgetrokken van de eerstvolgende betaling van het canon.

En ‘t is nog niet gedaan.
Die ruimte op het gelijkvloers langs de Kapucijnenstraat had bij de opmaak van het ontwerp nog geen bestemming. Daar komt een “ontmoetingsruimte”.
De bar/foyer op de eerste verdieping dient ook nog “opgewaardeerd”. De bestaande aannemers kunnen er maar van genieten.

Voorts.
Komt er nu al of niet een ruimte voor multimedia-dinges en voor de postopleiding van artiesten (vzw Buda I)?
Zal er zich nog een probleem stellen rond de riolen, of is er al asbest ontdekt?
Zal de vzw Buda-kunstencentrum II nog met nieuwe desiderata naar buiten komen ?
En hoeveel heeft de afbraak van café “Beverly’s gekost?

Hier is ooit voorspeld dat de “grondige renovatie ” van Pentascoopcomplex drie miljoen euro zal kosten.
Net het bedrag dat we van de hogere overheid hebben gekregen voor héél het Buda-verhaal.

Er hangt weer electriciteit in de lucht (3)

Vorige stukken over deze kwestie dateren van 16 en 18 november 2005.
En vandaag beginnen we voor één keer met een positief voorstel.
Om energie te besparen.
In Utrecht gaat de straatverlichting aan en uit, naargelang de behoeften.
Lichtsensoren sturen bij (on)voldoende licht een berichtje naar de centrale die dan signalen uitzendt naar de diverse schakelpunten in de stad.
———————————————————————————-
In de komende gemeenteraad van maandag aanstaande zal bij de keuze van de electriciteitsleverancier aan stadsgebouwen, OCMW, politiezone VLAS, parkeerbedrijf Parko en openbare verlichting opnieuw gewerkt worden met een openbare aanbesteding. 

De maneuvers om toch maar niet los te geraken van onze standaardleverancier Electrabel Customers Solutions dateren al van in 2002. Intussen hebben in april van vorig jaar al zeker 177 gemeenten via een openbare aanbesteding gekozen voor SPE.

Stad heeft zich ook al een paar keer aan een openbare aanbesteding gewaagd.
Maar schepen Jean de Bethune vond de prijzen onaanvaardbaar hoog.

In 2003 dacht men nog aan zoiets van 1,17 miljoen euro.
Nu is dat al opgelopen tot 2 miljoen.
Dat is bijna een verdubbeling, en plots vindt Stad dit nu blijkbaar “aanvaardbaar”. (Hoeveel zou de huidige, bestaande kostprijs wel zijn?)

Bij de vorige en laatste openbare aanbesteding bood SPE 1,7 miljoen, en Stad vond dit bedrag weer veel te hoog. SPE kreeg wel het lot “openbare verlichting” toegewezen. Voor een bedrag van 252.000 euro, terwijl schepen de Bethune eerder aan 335.000 euro had gedacht.
Vorig jaar besloot het Schepencollege om een andere weg te bewandelen: de keuze van de leverancier zou gebeuren via onderhandelingsprocedure. Dat mag niet, maar schepen de Bethune dacht toch van al begin dit jaar via discrete gesprekken met een oplossing voor de dag te komen.

Stad heeft het altijd al moeilijk gehad met zijn ramingen.
In 2005 bijvoorbeeld schatte men de totale kostprijs zonder openbare verlichting op ca. 1,18 miljoen en in 2003 op ca. 1,17 miljoen met openbare verlichting.
Ook nu heeft men het weer lastig.
Een Collegebesluit van 21 maart raamde de jaarlijkse meerprijs van 10 procent groene stroom op 50.000 euro en misschien zelfs 100.000 euro. En week later vond het College dat 7.000 euro misschien wel genoeg zou zijn. Alleen electriciens kunnen dit begrijpen.

Intussen is er weer iets gebeurd. Een soort kortsluiting.
Om een reden die niet wordt toegelicht aan de gemeenteraadsleden heeft SPE zijn lopend contract voor de openbare verlichting met ingang van 1 januari 2007 opgezegd. SPE laat daarbij wel uitdrukkelijk weten dat de NV als een “waardig medespeler” zal mededingen bij een volgende openbare aanbesteding.
Die nieuwe aanbesteding is nu gepland op 12 mei en schepen Jean de Bethune streeft ernaar om de aankoop en levering van elektriciteit nog voor eind juni toe te wijzen.
Blijf dus maar lekker slapen, de openbare verlichting zal blijven branden.

Stad zal bij de aanbesteding opnieuw werken via Gedis, zijnde een Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributiebeheer. Aangesloten gemeenten zijn dezelfde als deze welke zich vroeger hadden verbonden met producent Electrabel.
Benieuwd naar de uitkomst. SPE was met zijn 1,7 miljoen in 2004 dan 12 procent goedkoper dan Electrabel CS.

Zwerfkatten krijgen vrij spel !

Bij katten is 1+1=6 en dit tweemaal per jaar. 

En uitgerekend nu, terwijl de kattennatuur haar gang gaat, wordt de Kortrijkse aanpak van het rekenprobleem zeker met een maand uitgesteld.
De verlenging van de overeenkomst met de vzw “Stichting Dier” is afgevoerd van de agenda van de komende gemeenteraad van 10 april.
Uw poes even waarschuwen ! Niet buiten laten, hoe erg het ook met haar is gesteld.

In het kader van het milieubeleidsplan heeft schepen Philippe De Coene in 2002 beslist om zwerfkatten te laten castreren en kattinnen te steriliseren (ovariotomie of ovariohysterectomanie, keuze te over). Want zo’n poes kan twee drie nestjes per jaar aan met gemiddeld vier tot zes kittens. Katers gaan daarbij niet vrijuit! Dat is bekend. Gecastreerden nu gaan minder zwerven en geven geen nachtconcerten.

De aanpak van zwerfkatten past eigenlijk niet echt in in het kader van de bescherming van het leefmilieu of natuurbehoud.
Het is de Raad van State die dit zegt (advies van 18 november 2003, Vlaams Parlement, stuk 1611). Citaat: “Het lawaai dat ‘s nachts veroorzaakt wordt door zwerfkatten kan wel hinderlijk zijn, maar het is een vorm van natuurlijk lawaai en niet te beschouwen als een aantasting van het leefmilieu.”
De Raad van State merkt nog op dat uit de definitie van zwerfkatten (we laten die hier achterwege) ook valt af te leiden dat maatregelen tegen zwerfkatten geen betrekking hebben op natuurbehoud. En maatregelen die betrekking hebben op “dierengezondheid” of “dierenwelzijn” behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid.
Vandaar dat het Vlaamse Gewest geen subsidies kan verstrekken aan gemeenten die geld uittrekken voor de behandeling van zwerfkatten.

En dat kost geld!
Een sterelisatie kan oplopen tot 95 euro, en een castratie tot 47 euro.
Maar dierenartsen mogen kortingen toekennen of aan een uurtarief werken. Bijvoorbeeld krijgen ze dan ongeveer 33,34 euro per begonnen kwartier en daarin is alles inbegrepen: materiaal, medicijnen, werk. Op één uur mogen twee kattinnen worden gesteriliseerd of vier katers gecastreerd. Per dierenarts. De speciale bakken waarin de dieren gevangen worden kosten redelijkerwijze 117,77 euro (exclusief BTW) per vangkooi. Een kooi met sluis om dieren een kalmerend of verdovend spuitje te geven kost zowat 70,67 euro.

Hoeveel de vzw “Stichting Dier” en de betrokken dierenartsen nu hier per geval of voor de kooien aanrekenen is niet echt bekend. In het milieubeleidsplan voor 2002-2004 dacht men aan 200.000 BEF, per jaar of voor drie jaar?
In de begroting van dit jaar is op de post 876/124-04 een bedrag van 1 miljoen euro voorzien, maar – niet paniekeren – dit slaat op “technische prestaties van derden voor huisvuilverwerking” en daarin zit ook IMOG.

In de periode maart 2004 -januari 2006 heeft de vzw “Stichting Dier” 43.181 euro gefactureerd. Van maart 2004 t/m januari 2005 vind ik het cijfer 21.775 euro.
Er werden in de eerst vermelde periode 480 zwerfkatten gevangen en hiervan werden 274 poezen behandeld en 194 katers. En 12 kleine tijgertjes kregen een zachte dood.
Dat is 89,96 euro per stuk.
Volgens het oude contract met de vzw “Stichting Dier” zijn de transportkosten wel gratis.

De eerstkomende gemeenteraad van deze maand nu zou de overeenkomst met de stichting verlengen.
En schepen De Coene wou het aantal ingrepen reduceren tot maximum 200 per jaar. En enkel de gevallen behandelen die zijn ontvangen bij het meldpunt Rap&Rein.
Want de stichting zonder winstgevend oogmerk begon waarschijnlijk een beetje te overdrijven met zijn interventies. Motivering: particulieren zetten hun jonge poesjes gewoon op straat.

Dat punt is nu plots afgevoerd van de agenda.
Ten eerste wil de schepen van milieu nieuw overleg met de vzw over het stijgend aantal zwerfkatten en “dierenartsen moeten ook hun steentje bijdragen”. Lees: ze zijn te duur.
Ten tweede heeft de schepen nu plots opgemerkt dat er bij de “Stichting Dier” een wisseling van personeel heeft plaatsgevonden en hij vindt blijkbaar dat een vroeger contract met de vzw daardoor alleen al kan herzien worden.

Dat van die personeelswisseling is waar.
Twee leden van de Raad van Bestuur (waarvan één Kortrijkenaar) hebben ontslag genomen. Weet u wanneer? Al in april 2005, enkele dagen nadat Stad nog een nieuwe verlenging van het contract had goedgekeurd.

De nieuwe voorzitter van de Stichting woont in Zwitserland, maar is wel geboren in Kortrijk. De secretaris-penningmeester woont in Beselare maar is ook geboren in Kortrijk.
Dat staat allemaal niet in de toelichting die de gemeenteraad heeft gekregen.

Wat er ook niet te lezen valt is wat volgt.
Niet alleen de Raad van Bestuur is veranderd van samenstelling.
De “Stichting Dier” bestaat niet meer!
Dat is nu “Zwerfdier vzw” geworden, met integraal nieuwe statuten. De zetel van de vereniging is wel nog in Beselare gevestigd.
Zie Staatsblad.

Weet je wat?
De gemeenteraad zou kunnen voorstellen aan schepen De Coene dat hij een keer een openbare aanbesteding doet voor ingrepen bij zwerfdieren.
Er zijn nog vzw’s die dit aankunnen.
Hun Raden van Bestuur moeten niet noodzakelijk door Kortrijkzanen bevolkt worden.
En niet noodzakelijk met die of die dierenarts samenwerken.