Vergeten cijfers (1) Erelonen

In de komende tijd zullen we hier een vervolgrubriek maken met (over) “vergeten” cijfers.
En het zal niet enkel om financiën gaan.Stad geeft de laatste tijd enorm veel geld uit aan erelonen (en andere vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel).
In feite zijn deze uitgaven ook te beschouwen als personeelskosten.
En de onderliggende altoos ietwat vervelende vraag is of bepaalde taken dan op een of andere manier niet konden vervuld worden door onze eigen ambtenaren.

Nog moeilijker.
Waarschijnlijk is het zo dat bepaalde instanties die erelonen (of vergoedingen) toegewezen krijgen toch voor heelwat informatie kunnen steunen op hand- en spandiensten van onze ambtenarij. Weglopen met allerhande voorbereidende documenten, vroegere studies en ook manuren bij de ambtenarij.

In 2004 werd er niet minder dan 277.573 euro besteed aan de rubriek “erelonen en andere vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel”. In gewone dienst.
In 2001 ging het om 190.760 euro. In 2002: 184.344 euro. In 2003: 140.697 euro.
Dat zijn allemaal cijfers uit de rekeningen, dat wil zeggen: werkelijk besteed in dat jaar.

Hierna even een overzicht van die uitgavenpost voor 2004.
Tussen haakjes staat het bedrag voor 2003.

Erelonen voor expertises: 52.252 (4.665).
Erelonen voor studies werken gewone dienst: 47.261 (40.162).
Erelonen voor advocaten, artsen, enz.: 62.125 (45.695).
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens: 79.749 (40.467).
Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel: 36.186 (9.709).

De stijgingen zijn remarkabel. Die expertises ! Gedetacheerd personeel !

Intrigerend zijn ook de erelonen voor advocaten. Een opsplitsing tussen advocaten en artsen (enz.) wordt niet gemaakt, maar je kunt gerust aannemen dat bijna heel het bedrag in die post naar advocatenkantoren gaat.
Stad voert zeer dure aanslepende rechtszaken bij de Raad van State waarvan niemand (tenzij de advocaten) nog het nut inziet. Die historie rond de het al of niet toelaten van kansspellen bijvoorbeeld. We spanden zelfs al processen in tegen de hogere overheid waarvan niemand nog hoort (bijvoorbeeld voor zgn. achterstallige uitbetaling van door de federale overheid geïnde personenbelasting).

En een raadsel is ook de vraag waar de erelonen buitengewone dienst te kazerneren vallen. Want die zijn er ook. Onvoorstelbare bedragen.

Voor de goede orde vertel ik ze maar even. Het gaat nog altijd over 2004.
Werden toen begroot in buitengewone dienst:
– erelonen schoolomgeving en mobiliteit: 86.973 euro
– voorstudie Libel: 74.386 euro
– opmaak plan Neerbeekvallei: 2.500 euro
– erelonen BPA’s, structuurplan, oude Leiearm, Begijnhofpark, Hoog-Kortrijk: 620.000 euro (jawel).

Fenomenale bedragen natuurlijk.
En dan hebben we nog – niet te vergeten- de subsidies (werkingskosten) voor de besognes van Leiedal. Die bedragen steevast 2 euro per inwoner en per jaar. Vast. Of Leiedal nu wel of niks voor ons doet.
Specifieke opdrachten van de stad betalen we nog apart.
Voor dit jaar mag Leiedal al rekenen op 75.000 euro in het kader van een raamcontract.