Buda KC en septikemie bij de burger

Het is al een tijdje geleden dat er hier nog werd bericht over Buda-kunsteneiland. Laatste stuk dateert van 27 juni 2005.
Een intrigerende recente mededeling uit het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) deed me weer in een septische shock belanden. (Wat de overleden paus is overkomen.)
Alreeds midden 2002 kreeg de Stad vanwege een Vlaamse minister een subsidie van 40.000 euro toegewezen voor de aanmaak van voorbereidende studies voor Buda-kunsteneiland. Daarvan werd al een eerste schijf van 32.000 euro uitbetaald. Maar de Vlaamse Gemeenschap vordert daar nu een ten onrechte uitbetaald bedrag van 2.608 euro terug.
Waarom?
Omdat Stad bepaalde dingen niet heeft gerealiseerd. Meer speciaal uit het communicatieluik: publicaties en symposium. (De kosten daarvan werden geraamd op 19.000 euro en men verwachtte hiervoor een toelage van 10.500 euro.)
Eerlijk gezegd begrijp ik er niets van.
Vorig jaar werden toch Buda-symposia georganiseerd? En de burgemeester wierf totaal op eigen houtje een communicator-bemiddelaar aan. (Hoe hij betaald wordt weet geen mens.)
Misschien is dit allemaal niet binnen een bepaalde periode gebeurd?
In elk geval zitten wij met de gebakken peren. Komt er nog wel een tweede schijf subsidies? Ook onbegrijpelijk is dat het CBS gewag maakt van 93.856 euro aan ingediende facturen voor de “voorbereidende studies op het ogenblik van het afsluiten van de periode”.
Wie herinnert er zich nog dat die “voorbereidende studies” werden begroot op 117.925 euro?
(Dat fameuze lulrapport van prof. Rudi Laermans slurpte al 13.634 euro op.)Wanneer zullen we een keer uitsluitsel krijgen over de vraag wat de oude VZW Buda (van Kurt Van Bellegem) ons heeft gekost? En bestaat die nog wel? Afspraak was dat die VZW zou doen aan post-opleiding voor artiesten. Masterklassen !

En de nieuwe VZW Buda KC (kunstencentrum) dan.
De fusie van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm. Opgericht in oktober 2004.
Nog dit jaar moet de vereffening gebeuren van die vzw’s. En bij die gelegenheid ook een inspectie van de Vlaamse Gemeenschap waarbij zal geoordeeld worden of de toelagen voor het Kunstencentrum eventueel moeten herzien worden.
Over de inwendige keuken van de nieuwe VZW vernemen Kortrijkzanen ook helemaal niets.
Begroting? Beleidsplan? Meerjarenplan? Verslagen van bestuur? Inkomsten en uitgaven?
Burgemeester heeft nochtans beloofd van op gezette tijden hierover te berichten in de gemeenteraad. (De laatste keer dat de Raad hierover kon babbelen was in september 2003.)

Waarom moet dit nu wel een keer gebeuren?
Het gaat toch niet om een gemeentelijke VZW??
Wel, Buda KC (Franky Devos, Koen Kwanten, Joost Fonteyne) kan totaal niet bestaan zonder gemeenschapsgeld.
Zo bijvoorbeeld krijgt het Kunstencentrum van de Vlaamse Gemeenschap voor twee opeenvolgende jaren 800.000 euro. Van de stad dit jaar 35.000 euro. En via de stadstoelagen aan de podiumkunstensector een onbekend bedrag uit een pot van 85.000 euro.
Buda KC heeft overigens nog andere subsidiënten: de provincie en Europa. Sommen alweer onbekend. Dat is allemaal gemeenschapsgeld van de belastingbetaler.
Personeelskosten worden deels betaald via GESCO-subsidies.
(Er zijn ook sponsors: RVT Heilig Hart, PIH, Kanaal 127, Klara, Barco, Volkshogeschool, Bamelis.)

Voorts is het zo dat het Kunstencentrum nu en in de toekomst kan gebruik maken van een indrukwekkend arsenaal aan gebouwen: Pentascoop, Holvoet, de fabriek Desmet-Dejaegere, Tacktoren, Paardenstallen, kantoren.
Dat kost aan de Stad allemaal ontzettend veel aan verbouwingen en erfpachten.
Heel het Buda-eilandproject (met infrastructuur) werd geraamd op 30 miljoen euro.
Buda KC geniet ook nog van allerhande materiële steun (tafels en stoelen) plus bijstand van stadsambtenaren.
Kortrijkzanen hebben van die tientallen miljoenen euro aan rechtstreekse en onrechtstreekse steun aan de vzw Buda KC niet de minste notie. Het wordt dus tijd dat we ons een keer zouden beraden over het statuut van het Kunstencentrum.
De burgemeester zegt dit al van midden vorig jaar. Dat we ons moeten bezinnen over een nieuwe bestuursvorm voor die vzw.
Het zal er dit jaar waarschijnlijk niet meer van komen. Burgemeester verschuilt zich achter de traditie dat er in een verkiezingsjaar geen ingrijpende maatregelen mogen genomen worden die een toekomstig bestuur zouden “belasten”.

De burgemeester zegt dit al van midden vorig jaar. Dat we ons moeten bezinnen over een nieuwe bestuursvorm voor die vzw.Het zal er dit jaar waarschijnlijk niet meer van komen. Burgemeester verschuilt zich achter de traditie dat er in een verkiezingsjaar geen ingrijpende maatregelen mogen genomen worden die een toekomstig bestuur zouden “belasten”.Ja, maar intussen leeft en werkt en teert de vzw volledig op gemeenschapsgeld, zonder enige vorm controle.
Een simpele vzw uit de jeugdsector bijvoorbeeld die van enkele honderden euro stadstoelagen geniet moet zich hiervoor verantwoorden.
Intussen blijft de huidige situatie uiterst dubbelzinnig.
In het bestuur van de vzw zetelt een afgevaardigde van het CBS. (Nu Machteld Claerhout, directeur van cultuur.) En het CBS maakt wel eens een “evaluatie” van het Kunstencentrum maar rapporten daarover krijgt men niet te zien.

Laat ons weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Wat men dit jaar tenminste nog zou kunnen doen is open en bloot een serieuze beheersovereenkomst maken tussen stad en Kunstencentrum. Want die bestaat ook nog niet.
Dan geraakt de geïnteresseerde burger wellicht uit zijn septikemie.

Noot.
Er bestaat een www.budakortrijk.be . Moet dringend worden bijgehouden.
Uiterst moeilijk om op het “forum” te geraken. En op vragen antwoordt men niet.