Vergeten cijfers (1) Erelonen

In de komende tijd zullen we hier een vervolgrubriek maken met (over) “vergeten” cijfers.
En het zal niet enkel om financiën gaan.Stad geeft de laatste tijd enorm veel geld uit aan erelonen (en andere vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel).
In feite zijn deze uitgaven ook te beschouwen als personeelskosten.
En de onderliggende altoos ietwat vervelende vraag is of bepaalde taken dan op een of andere manier niet konden vervuld worden door onze eigen ambtenaren.

Nog moeilijker.
Waarschijnlijk is het zo dat bepaalde instanties die erelonen (of vergoedingen) toegewezen krijgen toch voor heelwat informatie kunnen steunen op hand- en spandiensten van onze ambtenarij. Weglopen met allerhande voorbereidende documenten, vroegere studies en ook manuren bij de ambtenarij.

In 2004 werd er niet minder dan 277.573 euro besteed aan de rubriek “erelonen en andere vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel”. In gewone dienst.
In 2001 ging het om 190.760 euro. In 2002: 184.344 euro. In 2003: 140.697 euro.
Dat zijn allemaal cijfers uit de rekeningen, dat wil zeggen: werkelijk besteed in dat jaar.

Hierna even een overzicht van die uitgavenpost voor 2004.
Tussen haakjes staat het bedrag voor 2003.

Erelonen voor expertises: 52.252 (4.665).
Erelonen voor studies werken gewone dienst: 47.261 (40.162).
Erelonen voor advocaten, artsen, enz.: 62.125 (45.695).
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens: 79.749 (40.467).
Vergoedingen voor bij de gemeente gedetacheerd personeel: 36.186 (9.709).

De stijgingen zijn remarkabel. Die expertises ! Gedetacheerd personeel !

Intrigerend zijn ook de erelonen voor advocaten. Een opsplitsing tussen advocaten en artsen (enz.) wordt niet gemaakt, maar je kunt gerust aannemen dat bijna heel het bedrag in die post naar advocatenkantoren gaat.
Stad voert zeer dure aanslepende rechtszaken bij de Raad van State waarvan niemand (tenzij de advocaten) nog het nut inziet. Die historie rond de het al of niet toelaten van kansspellen bijvoorbeeld. We spanden zelfs al processen in tegen de hogere overheid waarvan niemand nog hoort (bijvoorbeeld voor zgn. achterstallige uitbetaling van door de federale overheid geïnde personenbelasting).

En een raadsel is ook de vraag waar de erelonen buitengewone dienst te kazerneren vallen. Want die zijn er ook. Onvoorstelbare bedragen.

Voor de goede orde vertel ik ze maar even. Het gaat nog altijd over 2004.
Werden toen begroot in buitengewone dienst:
– erelonen schoolomgeving en mobiliteit: 86.973 euro
– voorstudie Libel: 74.386 euro
– opmaak plan Neerbeekvallei: 2.500 euro
– erelonen BPA’s, structuurplan, oude Leiearm, Begijnhofpark, Hoog-Kortrijk: 620.000 euro (jawel).

Fenomenale bedragen natuurlijk.
En dan hebben we nog – niet te vergeten- de subsidies (werkingskosten) voor de besognes van Leiedal. Die bedragen steevast 2 euro per inwoner en per jaar. Vast. Of Leiedal nu wel of niks voor ons doet.
Specifieke opdrachten van de stad betalen we nog apart.
Voor dit jaar mag Leiedal al rekenen op 75.000 euro in het kader van een raamcontract.

Kortrijkwatcher volgt inburgeringscursus !

Niet veel stukjes verwachten tijdens de komende week. Hoogstens twee.
Kortrijkwatcher heeft zich namelijk ingeschreven voor een geïntensifieerde inburgeringscursus om een goede en positief ingestelde Kortrijkzaan te worden.Ik kon al even stiekem enkele examenvragen bekijken. Moeiijk zeg !
De juffrouw fluister mij in het oor dat ik bij de even meerkeuzevragen altijd voor het even antwoord (B) moet kiezen. En mijn zwarte medeleerling gelooft dat!

Ziehier enkele vragen, om u een gedacht te geven.

1. Hoeveel betaalt de Kortrijkzaan gemiddeld aan belastingen en retributies?
A. Iets van 700 euro.
B. Twaalf kamelen.
C. Bijna niets.

2. Is dit juist?
De oudste menselijke sporen in de streek dateren uit het epipaleolithicum en zijn ca. 11.000 jaar oud.
A. Ja.
B. Min of meer.
C. Neen, want dat was het mesolithicum.

3. De wateroverlast in de deelgemeenten is te wijten aan:
A. De buren.
B. De regengod.
C. Het mobiliteitsplan.

4. De huidige burgemeester is:
A. VincentVan Quickenborne.
B. Pierre Lano.
C. Weet niet, maar de naam begint met een D.

5. Mag men het Kortrijkse wapenschild in het openbaar verbranden?
A. Ja, als het brandbaar is.
B. Neen, want we hebben er geen.
C. Men mag alles verbranden want meningen zijn vrij.

6. Waaraan bent u verslaafd?
A. Olie.
B. Gazellen.
C. Design.

U merkt: er zitten strikvragen tussen.
Het wordt echt niet gemakkelijk. Later meer hierover.

Buda KC en septikemie bij de burger

Het is al een tijdje geleden dat er hier nog werd bericht over Buda-kunsteneiland. Laatste stuk dateert van 27 juni 2005.
Een intrigerende recente mededeling uit het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) deed me weer in een septische shock belanden. (Wat de overleden paus is overkomen.)
Alreeds midden 2002 kreeg de Stad vanwege een Vlaamse minister een subsidie van 40.000 euro toegewezen voor de aanmaak van voorbereidende studies voor Buda-kunsteneiland. Daarvan werd al een eerste schijf van 32.000 euro uitbetaald. Maar de Vlaamse Gemeenschap vordert daar nu een ten onrechte uitbetaald bedrag van 2.608 euro terug.
Waarom?
Omdat Stad bepaalde dingen niet heeft gerealiseerd. Meer speciaal uit het communicatieluik: publicaties en symposium. (De kosten daarvan werden geraamd op 19.000 euro en men verwachtte hiervoor een toelage van 10.500 euro.)
Eerlijk gezegd begrijp ik er niets van.
Vorig jaar werden toch Buda-symposia georganiseerd? En de burgemeester wierf totaal op eigen houtje een communicator-bemiddelaar aan. (Hoe hij betaald wordt weet geen mens.)
Misschien is dit allemaal niet binnen een bepaalde periode gebeurd?
In elk geval zitten wij met de gebakken peren. Komt er nog wel een tweede schijf subsidies? Ook onbegrijpelijk is dat het CBS gewag maakt van 93.856 euro aan ingediende facturen voor de “voorbereidende studies op het ogenblik van het afsluiten van de periode”.
Wie herinnert er zich nog dat die “voorbereidende studies” werden begroot op 117.925 euro?
(Dat fameuze lulrapport van prof. Rudi Laermans slurpte al 13.634 euro op.)Wanneer zullen we een keer uitsluitsel krijgen over de vraag wat de oude VZW Buda (van Kurt Van Bellegem) ons heeft gekost? En bestaat die nog wel? Afspraak was dat die VZW zou doen aan post-opleiding voor artiesten. Masterklassen !

En de nieuwe VZW Buda KC (kunstencentrum) dan.
De fusie van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm. Opgericht in oktober 2004.
Nog dit jaar moet de vereffening gebeuren van die vzw’s. En bij die gelegenheid ook een inspectie van de Vlaamse Gemeenschap waarbij zal geoordeeld worden of de toelagen voor het Kunstencentrum eventueel moeten herzien worden.
Over de inwendige keuken van de nieuwe VZW vernemen Kortrijkzanen ook helemaal niets.
Begroting? Beleidsplan? Meerjarenplan? Verslagen van bestuur? Inkomsten en uitgaven?
Burgemeester heeft nochtans beloofd van op gezette tijden hierover te berichten in de gemeenteraad. (De laatste keer dat de Raad hierover kon babbelen was in september 2003.)

Waarom moet dit nu wel een keer gebeuren?
Het gaat toch niet om een gemeentelijke VZW??
Wel, Buda KC (Franky Devos, Koen Kwanten, Joost Fonteyne) kan totaal niet bestaan zonder gemeenschapsgeld.
Zo bijvoorbeeld krijgt het Kunstencentrum van de Vlaamse Gemeenschap voor twee opeenvolgende jaren 800.000 euro. Van de stad dit jaar 35.000 euro. En via de stadstoelagen aan de podiumkunstensector een onbekend bedrag uit een pot van 85.000 euro.
Buda KC heeft overigens nog andere subsidiënten: de provincie en Europa. Sommen alweer onbekend. Dat is allemaal gemeenschapsgeld van de belastingbetaler.
Personeelskosten worden deels betaald via GESCO-subsidies.
(Er zijn ook sponsors: RVT Heilig Hart, PIH, Kanaal 127, Klara, Barco, Volkshogeschool, Bamelis.)

Voorts is het zo dat het Kunstencentrum nu en in de toekomst kan gebruik maken van een indrukwekkend arsenaal aan gebouwen: Pentascoop, Holvoet, de fabriek Desmet-Dejaegere, Tacktoren, Paardenstallen, kantoren.
Dat kost aan de Stad allemaal ontzettend veel aan verbouwingen en erfpachten.
Heel het Buda-eilandproject (met infrastructuur) werd geraamd op 30 miljoen euro.
Buda KC geniet ook nog van allerhande materiële steun (tafels en stoelen) plus bijstand van stadsambtenaren.
Kortrijkzanen hebben van die tientallen miljoenen euro aan rechtstreekse en onrechtstreekse steun aan de vzw Buda KC niet de minste notie. Het wordt dus tijd dat we ons een keer zouden beraden over het statuut van het Kunstencentrum.
De burgemeester zegt dit al van midden vorig jaar. Dat we ons moeten bezinnen over een nieuwe bestuursvorm voor die vzw.
Het zal er dit jaar waarschijnlijk niet meer van komen. Burgemeester verschuilt zich achter de traditie dat er in een verkiezingsjaar geen ingrijpende maatregelen mogen genomen worden die een toekomstig bestuur zouden “belasten”.

De burgemeester zegt dit al van midden vorig jaar. Dat we ons moeten bezinnen over een nieuwe bestuursvorm voor die vzw.Het zal er dit jaar waarschijnlijk niet meer van komen. Burgemeester verschuilt zich achter de traditie dat er in een verkiezingsjaar geen ingrijpende maatregelen mogen genomen worden die een toekomstig bestuur zouden “belasten”.Ja, maar intussen leeft en werkt en teert de vzw volledig op gemeenschapsgeld, zonder enige vorm controle.
Een simpele vzw uit de jeugdsector bijvoorbeeld die van enkele honderden euro stadstoelagen geniet moet zich hiervoor verantwoorden.
Intussen blijft de huidige situatie uiterst dubbelzinnig.
In het bestuur van de vzw zetelt een afgevaardigde van het CBS. (Nu Machteld Claerhout, directeur van cultuur.) En het CBS maakt wel eens een “evaluatie” van het Kunstencentrum maar rapporten daarover krijgt men niet te zien.

Laat ons weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Wat men dit jaar tenminste nog zou kunnen doen is open en bloot een serieuze beheersovereenkomst maken tussen stad en Kunstencentrum. Want die bestaat ook nog niet.
Dan geraakt de geïnteresseerde burger wellicht uit zijn septikemie.

Noot.
Er bestaat een www.budakortrijk.be . Moet dringend worden bijgehouden.
Uiterst moeilijk om op het “forum” te geraken. En op vragen antwoordt men niet.

Mayor’s Charity Dinner voor Mr.&Mrs. Lieven Lybeer

The Mayor and Mayoress of the Royal Borough of Windsor and Maidenhead, Councillor Eric Wiles and Mrs Heather Wiles, will be holding a dinner in aid of the Thames Valley and Chiltern Air Ambulance Trust on the evening of Friday 24th February at the Desborough Suite, Town Halle, Maidenhead.Verschrikkelijk lang gezocht op internet om dit alles te vinden.
Schepen Lieven Lybeer gaat daar namelijk heen, zoals steeds vergezeld van zijn echtgenote. Niet om zijn Engels op te halen, maar als schepen van jumelages. Want zoals u weet is Windsor-Maidenhead een zusterstad van Kortrijk, of omgekeerd.The tickets for this prestigious black tie event are £40 (for a three course meal, exluding wine).
For more information please contact Alison Singleton, Mayor’s Secretary at alison@rbwm.gov.uk.

Op alle mogelijke websites van Maidenhead niet gevonden dat Kortrijk een zusterstad is. Op alle denkbare zoektermen (ook “twin town”) krijgt men alleen het antwoord “your search did not produce any results”. (Bad Godesberg kennen ze ginder wel!)

Schepen Lieven Lybeer vertrekt dus op vrijdag 24 februari, maar blijft na het eten ergens (Londen, Ashford?) plakken tot 26 februari.
Het echtpaar gaat met de wagen via Eurochunnel. Van hier naar Calais (via Poperinge) gaat het om 132 km. Van Folkestone (merge into M20 and take M26 ramp) nog 107 miles of ca. 2u18′ rijden. De kilometervergoeding bedraagt dus 13 BEF.

Schepen mag ook een smoking huren op onze kosten: 75 euro.
De kosten voor de deelname aan de Charity Dinner en het logement zijn voor rekening van het “twinning committee”. Maar onze stad zorgt wel voor relatiegeschenken (bedrag onbekend) en natuurlijk wordt van mister Lieven from Belgium ook wel enige sponsoring verwacht voor de Air Ambulance. Volstaat een luttele 100 GPD?

Het uitstapje van het echtpaar Lybeer kost in het totaal 445 euro, exclusief de donatie voor de medische helicopter, de wijn, de relatiegeschenken en de reisverzekering.

Mogen wij het echtpaar aanraden om bijvoorbeeld bij de heenreis ervan te profiteren om eventjes Londen te verkennen? Van Buckingham Palace naar het centrum van Maidenhead doet men er slechts 56 minuten over. Best is eerst naar Hyde Park Corner rijden en dan de Knightsbridge ramp nemen. Wel links houden.
Voor de terugreis zou ik opteren voor dat Ashford. Het stadje is veel meer dan alleen een station. Shopfanaten kunnen er hun hart ophalen op een van de twee shopping centers of om benzine uit te sparen de shuttle nemen naar McArthur Design Outlet. Een hondertal winkels, en aan de meest alledaagse prijzen.
Naar men mag hopen komt het echtpaar geen Kortrijkse “mystery shopper” tegen. (De schepen stuurt weer undercover burgers af op zijn stadspersoneel.)

Wie meer wil weten over de helicopter Bolkow 105 (hij is stokoud) en de wijze van sponsorship, donations and fundraising activiteiten leze de uitgebreide website van “Thames Valley and Chiltern Air Ambulance” op www.airambulancetvac.org .
Hoogstens over twee jaar mag het schepen-echtpaar terug naar Maidenhead want dan is men aan een nieuwe helicopter toe.

P.S.
Is onze delegatie uit Cebu (Filippijnen) al geland? Al een taxi van de luchthaven gezien? (De luchthaventaxi van onze delegatie kost 400 euro.)

Naar leuke straatnamen te Kortrijk ?

We hebben er geen. Of men zou er de Mosselbank en de Koeiekop (verdwijnt) moeten bijsleuren.
(Die Cyriel Verschaevestraat is nu echt niet om te lachen.)Te Puurs is er een straat die gewoon “Leuk” noemt.
En in Wevelgem is er de Kijkuitstraat en een Reutelstraat. In Sint-Niklaas de Plezantstraat.
In Brussel: de Duizendmeterlaan. Frisse Hoeken in Mol. Te Aarschot is een Bekaflaan.
Er zijn onvoorstelbaar veel Wipstraten (Antwerpen, Kortenberg, Willebroek, Berlaar, enz.)
Zeer ondeugend is de Geilroedestraat te Kampenhout. En de Lusthuizenlaan te Dilbeek.
Nog leuk zijn: Kernenergiestraat (Wilrijk), Elektricstraat (Mechelen), Kwakkelstraat (Bierbeek), Tweede straat (Maaseik), Ginderbuiten (Mol), Keuvelhoekstraat (Knokke-Heist).
Bizar toch wel zijn: Poiel (Geel), Kauliak (Herentals), Knutsegemstraat (Zottegem), Kohostraat (Tienen), Fijfelweg (Aalst), Sepulkrijnenstraat (Hasselt).Onze oubollige straatnaamcommisie heeft geen inspiratie meer.
De laatste tijd – in het kader van het” gelijkekansenbeleid” – zoekt men wel naar vrouwelijke straatnamen. Zo kreeg recent Marietje Desmet een heel eigen pleintje.
Wie daar meer wil over weten leest maar de website van raadslid Marc Lemaitre (http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be). Stuk van 17 februari met de vele bijhorende reacties.

Straatnamen als Tsoekule, Vliemwekblie, Kriwie, Partlojke, Kloenoe, enz. bestaan bij mijn weten in heel de wereld niet.
En dat is nu zeker toch wel iets dat ik een keer heb voorgesteld: aan straten en pleinen namen geven met woorden die gewoon niet bestaan. Maar aangenaam klinken.
Plietsjielaan. Klaaiwaairieplein.
Het voorstel werd weggewuifd.

Kunt u zich dat al voorstellen? Dat u aan een kennis uw adres opgeeft: Atsiriralastraat.
WAT ? ZEG DAT NOG EENS!
Kortrijk zou op de wereldkaart staan. Alle gazetten zouden erover berichten. Een stad met straatnamen zonder betekenis!

Een goeie dijenkletser zou ook zijn: een straatnaam met de naam “Straatnaamstraat“.
Nu nog die straatnaamcommissie opdoeken en vervangen door een stelletje echte halve garen.

Stemrecht voor niet-Europese Kortrijkzanen (2)

We starten met een rare vraag, opdat u nu een keer verder héél dit stuk zou lezen.Stel dat Johan Vande Lanotte, inwoner van Oostende, een “vreemdeling” was. Zou hij dan kunnen genieten van stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen?
NEEN !
En nu gelooft u me niet. Ziehier de uitleg.
Vreemdelingen die wensen te genieten van het actief kiesrecht moeten ondermeer schriftelijk te kennen geven dat zij instemmen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (Zie vorig stuk.) Daarin staat ook een verbod op foltering (art.3).
Welnu. In een interview met het weekblad “Humo” (17 december 1996, pag. 15) heeft toenmalig minister Vande Lanotte ter gelegenheid van de Dutroux-affaire letterlijk uitgeroepen: “Hadden ze hem (Dutroux) maar gefolterd!”

DAT IS EEN PUBLIEKE BEKENTENIS VAN EEN INTENTIE OM EEN MISDRIJF MINSTENS TE BILLIJKEN. Heeft er dat al iemand ergens (bijvoorbeeld in de USA) meegemaakt? Van een minister in functie?Tot daar onze peptalk.
En nu gaan we weer over tot de orde van de dag.

Hoeveel “vreemdelingen” zijn er te Kortrijk?
Daarover doen de meest wilde geruchten de ronde.
Volgens de laatst gekende gegevens (eind 2004) telt onze stad 3.688 vreemdelingen. Op een totaal van 74.643 inwoners. Sinds 2001 stijgt dat aantal nauwelijks. Nog in 2004 waren er hier 122 zogenaamde UNO-vluchtelingen. De hoogste aantallen zijn Afghanen (23) en Russen (14).
Het wordt een beetje tijd dat onze administraties de statistieken bijhouden of beter definiëren. Op internet vind ik op de website “lokale statistieken” voor 2004 welgeteld 2.604 vreemdelingen en voor 2005: 2.668.
Zelfs als men de personen op het wachtregister aftrekt kloppen de cijfers nog niet.
Van die 3.688 vreemdelingen dus komen er 32 procent uit Afrika, 28 procent uit EU-landen en nog 21 procent uit niet EU-landen in Europa. Azië is goed voor 15 procent.
Maar met die procenten moet men een beetje oppassen.
De stadsadministratie weet namelijk niet goed wat EU-landen zijn.
Zwitserland wordt daartoe gerekend! En omgekeerd weet onze dienst bevolking nog niet dat in 2004 bijvoorbeeld Polen, Estland, Letland, Hongarije, enz., lidstaten van Europa zijn geworden. Voorts rekent men een aantal staten aan onze zijde van de Oeral gewoonweg tot Azië zelf.

De meeste echte Europeanen alhier zijn Fransen (601) en Nederlanders (154).
Uit de rest van Europa komen er bijvoorbeeld 173 uit Rusland en 115 uit Armenië.
Georgië: 71. Oezbekistan: 47.
Uit Azië vallen de Iranezen op (81), Pakistanen (59), Irakezen (31).
Uit Zuid-Amerika komen vooral Brazilianen (19).
Er zijn hier ook nog 15 Amerikanen uit Canada en de USA.
Zwart-Afrika is goed vertegenwoordigd met Congo (77) en Ghana (26).
De Maghreb interesseert u natuurlijk het meest. Er wonen hier (in 2004) 596 Marokkanen, 119 Algerijnen en 17 Tunesiërs.
En tenslotte wilt u zeker iets horen over het aantal Turken: 95.

Hoeveel van die niet-Europese “vreemdelingen” zullen er nu een aanvraag doen om te mogen stemmen op 8 oktober?
Als ze zich gedragen zoals Europese kiezers de vorige keer: heel weinig. Op een potentieel van 994 waren er te Kortrijk slechts 50 ingeschreven. Dat is 5 procent.
Voor dit jaar verwacht men op dit ogenblik 708 potentiële niet-Europese kiezers. (Men moet vijf jaar ononderbroken in België wonen.) Vijf procent daarvan is slechts … 35 kiezers.
Dit is een redenering die waarschijnlijk niet opgaat. Net zoals die van schepen Philippe De Coene die een vroeger landsgemiddelde hanteerde van 15 procent ingeschreven echte Europeanen en daarmee toen in de Kamer aan ca. 200 daadwerkelijke kiezers kwam voor Kortrijk.
We zitten met een totaal nieuw gegeven.

Veel zal afhangen van de wijze waarop het stadsbestuur de zaak zal aanpakken. Zal men de potentiële kiezers rond de Veemarkt, de Venning, de Stasegemstraat gericht sensibiliseren?
Zullen de politieke partijen zich bewust ook tot die niet-Europeanen richten?

En wat zal men in moslimmiddens zoal bedenken om de geloofsgenoten naar de stembus te krijgen?
Wat als men aldaar even de aandacht richt op het feit dat men bij inschrijving ook akkoord moet gaan met onze Grondwet, de Europese rechten voor de mens en de Belgische wetten?

Maar nogmaals: niet enkel moslims kunnen het hier moeilijk mee hebben.
Er is hier naar het schijnt één Cubaan. Staat die achter dictator Fidel Castro (met zijn concentratiekampen omgeven door Bekaert-prikkeldraad)?
En die acht Amerikanen? Wat denken die over het verbod van folteringen en de afschaffing van de doodstraf?
Onze acht Thais zullen ook met gewetensproblemen zitten. Die moordenaars van het Engelse meisje op Koh Samui werden recent zonder veel complimenten met een nekschot afgemaakt.
En de 34 Chinezen moeten instemmen met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering.
En alle katholieken met de scheiding van Kerk en Staat. En de Belgische abortus- en euthanasiewetgeving.

Stemrecht voor niet-Europese Kortrijkzanen (1)

Maar hoe zit het met ondermeer Amerikanen, Zwitsers, Noren, Chinezen en Marokkanen ?De Kamer heeft op 19 februari 2004 het wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen aan “vreemdelingen” goedgekeurd. In de Vlaamse volksmond ietwat verkeerdelijk “migrantenstemrecht” genoemd.
Het gaat dus enkel om actief kiesrecht (een stem uitbrengen), niet om het recht om verkozen te worden (passief kiesrecht). En de stemgerechtigden zijn zogenaamde niet-Europese niet-Belgen. (Voor de provincie geldt dit niet.)

Het wordt stilaan tijd dat het stadsbestuur (bijv. onze nieuwe integratie-ambtenaar, het OCMW, buurtwerkers) begint met een voorlichtings- en sensibiliseringscampagne.
“Vreemdelingen” die een stem willen uitbrengen bij de komende raadsverkiezingen van 8 oktober moeten immers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij ten laatste op 31 juli een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente.

En er zijn er nog, – van die voorwaarden.
Vreemdelingen die de hoedanigheid van gemeenteraadskiezer willen verwerven dienen daarbij nog hun adres van hun hoofdverblijfplaats aan te geven en hun nationaliteit. Ook moeten zij bij de aanvraag bewijzen dat ze al gedurende vijf jaar hun hoofdverblijfplaats ononderbroken in België hebben gevestigd. Bewijs dat maar een keer, Amerikaan of Turk of Kongolees (m/v) ! Of student, of seizoenarbeider. (Zoek die gele of groene of oranjekaarten of bijlage nr. zoveel, of hoe die documenten allemaal heten.)

Tenslotte is er nog een uiterst belangrijke voorwaarde waarover complete radiostilte heerst.
De indiener van de aanvraag moet er zich namelijk nog toe verbinden om 1) de Grondwet, 2) de wetten van het Belgische volk en 3) het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens de fundamentele vrijheden (EVRM) na te leven.

Die voorwaarde is er gekomen onder druk van de MR (Mouvement Réformateur, de franstalige liberalen).
En zeer curieus is dat die bepaling zowel in de Senaat als in de Kamer nauwelijks werd besproken.
Voor een aantal vreemdelingen (niet-vluchtelingen) is deze uitdrukkelijke verklaring natuurlijk een zeer vervelende en verscheurende zaak. Als ze tenminste weten wat er in die wetten en Verdragen staat.

Vandaar dat we hier op eigen houtje starten met een informatiecampagne.
De wetten van het Belgische volk laten we even achterwege. Teveel.

Maar wat staat er zoal te lezen in onze GRONDWET ?
Art. 10.
De Belgen zijn gelijk voor de wet. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.
Art.14bis.
De doodstraf is afgeschaft.
Art. 19.
De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van misdrijven (…).
Art. 20.
Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.
Art. 21.
Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijkszegening voorafgaan.
Art. 23.
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. (…) Die rechten omvatten (…) het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.
Art. 24 §.
Ieder heeft het recht op onderwijs.
Art. 25.
De drukpers is vrij. De censuur kan nooit worden ingevoerd.

Nu even kijken waartoe niet-Europese vreemdelingen zich verbinden als ze het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) en zijn aanvullende Protocollen aanvaarden.
Min of meer hetzelfde als wat in de Belgische Grondwet staat.
In de Protocollen wordt er aan niemand het recht op onderwijs ontzegd. En de doodstraf is afgeschaft. Er zijn gelijke rechten van echtgenoten, zowel onderling als in hun betrekkingen met de kinderen, ook na het huwelijk.
Er is een algemeen verbod op discriminatie op grond van geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
In het Verdrag zelf is er nog sprake van een verbod op foltering, recht op een eerlijk proces, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Het is zelfs zo dat het tot de fundamentele rechten behoort om van godsdienst of overtuiging te veranderen. En de vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd.

Zoals gezegd is men in het Parlement stilzwijgend voorbij gegaan aan die noodzakelijke voorwaarde om de onze wetten en fundamentele rechten en vrijheden te aanvaarden. Men deed alsof men het artikel niet had gelezen ! (Om Belg te worden moet men daaraan al voldoen, maar dat is een heel andere zaak.)

Denk nu vooral niet dat enkel moslims hiermee moeite kunnen hebben. In bepaalde staten van Amerika bestaat de doodstraf nog.
En allerhande religies of ideologieën (orthodoxe fundamentalistische katholieken, neo-cons, getuigen van Jehova, leden van Opus Dei) zijn toch ook geen felle aanhangers van het EVRM ?

Nu, wat er ook van zij, ons stadsbestuur zou aan de inschrijvers-vreemdelingen kunnen een kort overzicht geven van een aantal artikels uit onze wetgeving waarmee zij moeten instemmen.

Om hoeveel Kortrijkse vreemdelingen zou het hier kunnen gaan?

Kamerlid en schepen Philippe De Coene dacht aan nauwelijks 200 mogelijke inschrijvers (Kamerdebat, 10 februari 2004).
Wel, volgens de meeste recente gegevens (4 februari) van Binnenlandse Zaken zijn er in Kortrijk 57.387 Belgische kiezers.
Voor wat enkel de Europese Unie aangaat zijn er 994 potentiële kiezers. Dat zijn vooral Fransen.
Het aantal potentiële kiezers van buiten de Europese Unie zou 708 personen bedragen.
Hoeveel daarvan zullen zich inschrijven?

Welke partij alhier (de SP.A?) zal het wagen om hiervoor propaganda te maken?
Gaan onze straathoekwerkers op pad met inschrijvingsformulieren?
Zal de Stad een sensibiliseringsactie ondernemen?

(wordt vervolgd in een volgend stuk)

Kortrijkse zustersteden

Door enkele stomme toevalligheden die niemand zich nog herinnert is Kortrijk met vier Europese steden verzusterd: Bad Godesberg (1964), Frascati (1967), Windsor-Maidenhead (1981), Saint-Cloud (1993).
Bijna geen Kortrijkzaan die dit weet.
Wie het wel weet en en bijvoorbeeld op bezoek gaat naar zo’n jumelagestad kan daar wat geld voor krijgen.
In 2004 ging er 1.112 euro naar de Jonge Kamer, de Eglantier, Sint-Amandscollege, de harmonie Eendracht Aalbeke en Polyhymnia.
In 2005 was er 557 euro beschikbaar voor CVO Drie Hofsteden Hantal en de Frans-Belgische Vriendenkring.
In 2004 werd er nog 4.619 euro besteed aan reis- en verblijfkosten voor gemeentepersoneel en mandatarissen, en 4.275 euro aan receptie- en representatiekosten.
In 2005 ging er in totaal 15.164 euro naar “investeringen” in de relaties met Europese zustersteden, maar ook naar relaties met niet-Europese partners als Tasjkent, Greenville, Wuxi. Reis- en verblijfkosten bijvoorbeeld bijna 5.000 euro en receptie en dergelijke kostten 5.698 euro.Voor pure jumelageprojecten is er in 2004 en 2005 geen subsidie toegekend. Maar dit zal veranderen.
Dit jaar nog neemt Kortrijk de gastrol op zich voor de organisatie van internationale jeugdsportfeesten. (Welke?) . Hiervoor verwacht men Europese subsidies.
En momenteel werken de jumelagesteden samen aan een meerjarenplan om de inwoners nauwer bij Europa te betrekken. Ook weer met de bedoeling om subsidies te krijgen van het Europees jumelagefonds.
Verder komt er in mei een vergadering waarbij elke zusterstad twee “proposals” uitwerkt.
Kortrijk denkt aan een project rondom sociale economie en afvalbeleid. Bad Godesberg ook. Saint-Cloud ziet iets in cultuur. En Windsor-Maidenhead heeft iets met studenten. Van Frascati nog geen nieuws.

Er zijn ook een soort jumelagebanden met niet-Europese steden.
Wuxi ligt in China.
We zijn daar een keer op handelsmissie geweest en daarvoor werd 2.342 euro uitgetrokken.
(Onlangs nog nodigde de burgemeester van Wuxi onze burgemeester uit maar daar is niet op ingegaan.)
De verkenningsreis naar Tasjkent (Oezbekistan) kostte in 2004 de stad 6.341 euro.
De geplande grote groepsreis is vorig jaar niet doorgegaan omwille van “incidenten” (dixit de stadsadministratie) in Oezbekistan.
Er is ook nog een relatie met Greenville. Eigenlijk eerder een relatie tussen de Kulak en de Furman University. Tot voor kort kreeg de Kulak daarvoor subsidies. (Te lui om op te zoeken om hoeveel dat ging.) Kunstenaar Johan Tahon is uitgenodigd naar het kunstenfestival Artisphere. En er zouden ook contacten zijn van de KTA en PTI met middelbare svcholen aldaar. (Alweer te lui om navraag te doen.)

Cebu (Filippijnen) is nog een heel ander geval. Hier gaat het om een STEDENBAND, in het kader van onze ontwikkelingssamenwerking.
Voor nadere informatie hieromtrent volgt u maar de wakkere kortrijkwatcher.

Wat hier zoal is verteld steunt op het antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Depauw (Vlaams Blok) in het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden” van deze maand.
Dat Bulletin bestaat al 15 jaar, maar wordt nauwelijks gebruikt door onze raadsleden.
De vraag van Depauw dateert al van november vorig jaar en kreeg nu pas een antwoord.
Tekenend, niet?

Jeugdwerkbeleidsplan (3): blinde vlekken ?

Als je als gemeenteraadslid morgen maandag het nieuwe jaarplan 2006 binnen het kader van het jeugdwerk moet bespreken, wat verwacht je dan in dat plan te kunnen lezen?

1. Alleszins dat het bij de opstelling van dat plan al in de bedoeling lag om de jeugddienst te verhuizen vanuit het JOC en volledig onder te brengen in het nieuwe stadhuis.
2. Ook dat men van plan was om een nieuwe jeugdcoördinator (jeugddeskundige) aan te stellen en nieuwe medewerkers én een nieuw organigram. (Ik geloof dat de Kortrijkse jeugddienst nu 17 medewerkers telt, zonder de zgn. externe deskundigen.)
3. Ook zou je in dat plan toch graag gelezen hebben dat schepen Alain Cnudde (die nietniet voor Onderwijs) het voornemen had om alle scholen speelkoffers te bezorgen.
4. En nog vanwaar het plan komt om de vzw’s Jongerencentrum en Jeugdinfra samen te smelten. bevoegd is voor Jeugd, en ook

NIETS DAARVAN ! Dat staat er allemaal niet in.
Gemeenteraadsleden moeten dit uit de krant vernemen.
En nu van kortrijkwatcher.
Er zijn nog veel zaken die niet vermeld staan of niet expliciet worden uitgelegd in het jaarplan.
En we leggen heus niet op alle slakken zout.

Hoe zit het bijvoorbeeld met dat masterplan voor het speelplein De Warande?
Wat doet het zgn. Vlaams Expertisecentrum SBB (skate, blade en bike)?
Krijgt de vzw Habbekrats nu al of niet een toelage? En wat doet die? En komt die er wel? En waar? (In een aanvullende versie van het jaarplan is de VZW niet meer vermeld.)
Wat zijn al die werkgroepen nu eigenlijk concreet van plan? En bestaan ze nog wel?
Ik vernoem er enkele: werkgroep F, SBB, maatschappelijke achteruitstelling, ruimte in de buurt, Play Day, communicatie.
Wat is het project “30 % wol”?
Komt er nu al of niet een jeugdlokaal voor de KSA Adelaars en de Chiro Sint-Elisabeth? (Het moest er al staan volgens de voorziene timing.)

Telkenjare zegt het jaarplan binnen het Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) dat er “blijvend onderzoek wordt gedaan naar blinde vlekken” in de jeugdwerkinitiatieven. En men komt dan meestal niet verder dan de gedachte dat er meer moet gebeuren voor kleuters.
Er zijn er nog – van die vlekken – , en ze komen misschien wel ter sprake, maar nauwelijks met concrete plannen: allochtonenwerking, kwetsbare jongeren, speelbossen, niet-georganiseerde jeugd, een studentendorp in het centrum.

Nu, naar mijn gevoel heeft de jeugddienst al werk genoeg .
Om 1) zichzelf intern te bevragen, 2) om extern na te gaan wat er door die jeugddienst zelf al of niet is verwezenlijkt van het JWBP 2005-2007.
En dat doet men niet.

Wat de interne werking betreft kan men zich afvragen waarom er voor allerhande zaken (kwetsbare groepen, tieners, jeugdadviseurs) telkens opnieuw nood is aan “externe deskundigheid” en werkgroepen. Waarom er vanuit de jeugd geklaagd wordt over een tekort aan info over mogelijke financiële en materiële ondersteuning.

Een bureaucratie controleert zichzelf niet, maar wel graag andere instanties.
Men is nu van plan om intensere controle uit te oefenen op de financiering van jeugdbewegingen.
Van enkele (niet alle?) zal men de rekeningen 2005 opvragen.
Tevens zal men de vzw’s die nominaal vanuit de stadsbegroting betoelaagd worden (De Kreun, Grabbelpas en zo) als het ware eisen dat die tegen 15 februari een evaluatie van de werking van vorig jaar voorleggen plus een jaarplan 2006. Waarom niet van de vzw Fietsrijk, het Jongerenatelier, het Oranjehuis, Aktraktie, de CAW Piramide?

In het jaarplan 2006 zijn nog “blinde vlekken”.
Telkenjare komt daar de zinsnede in voor: “Stad zorgt voor de bouw van een wind- en waterdicht gebouw (voor jeugdwerk) met een maximale kost van 100.000 euro”. Wel, wat gaat men dit jaar concreet uitvoeren?
Intrigerend is nog dat er niet meer gerept wordt over een Fonds waarvan het OCMW geniet.
Het “Fonds voor de Bevordering van sociale en culturele participatie”. Hoeveel krijgt dat Fonds? Hoeveel daarvan wordt besteed aan kansarme kinderen en jongeren? Participeert de jeugddienst in die werking?
In het jaarplan is ook sprake van de aanleg van nieuwe speelpleinen (Rodenburg) en de renovatie van bestaande, plus de aanleg van een “tienerzone” (Pradopark). Er is evenwel telkens sprake van een “vermoedelijk” budget. Wat betekent dit precies?

P.S.
Begin 2005 waren er 20.857 inwoners jonger dan 25 jaar.
Het waren er ooit bijna 23.000 (in 2001).

Heel de Orde van den Prince wordt ereburger (4)

Even opletten.
Aan het eind van dit stuk komen we alweer aandraven met een positief voorsteLDeze kop vergt heelwat uitleg.
Eén van de nieuwe vier ereburgers van de stad wordt Guido Van Gheluwe.
Dat is de stichter-president van de Orde van den Prince. (Is ook baas geweest van de SERV, de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen.)

Raadsleden die op de komende gemeenteraad (13 februari) de kandidatuur zullen goedkeuren kunnen dat doen met de ogen dicht, iets wat bijvoorbeeld Marc Lemaitre (SP.A) van plan is.
Zij kunnen ook kortrijkwatcher lezen, en www.ovdp.net , en de tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Orde, of de “PrincEzine”. Of de geschiedenis van de Orde (“Vlaanderen ontmoet Nederland”door Kristin Van Der Wee en Edward De Maesschalck) of dat fameuze boek van Jan Puype (“De elite van België”). Of het opstel van Felix Comer: “Hoe de Orde van den Prince een kwarteeuw lang geworsteld heeft met zichzelf”. Artikels Van Henk Dheedene in “De Tijd”.

De Orde van de Prince ontleent zijn naam aan Prins Willem van Oranje. Beter: Wilhelm, Prinz zu Uranien, want zijn brieven waren meestal in het Duits, zijn moedertaal. (De hoftaal was Frans.)
Zijn bekende lijfspreuk “Je maintaindrai” luidde in zijn volledigheid: “Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loi du Roy, de mes amis et moy.”

Het gaat om een bewust elitaire club van Nederlandstaligen over heel de wereld die in “amicitia et tolerantia” de “Nederlandse” cultuur (en taal) wil bevorderen. (Collectieve standpunten – bijv. over de staatshervorming – worden niet ingenomen. Koudwatervrees?)

Gewezen Kortrijkzaan (alweer brain drain) Guido Van Gheluwe uit de Goedendaglaan toonde van jongs af aan karakter.
Bijvoorbeeld toen hij als leerling en als lid van de fanfare van Sint-Amandscollege tijdens een schoolfeest zijn tuba ostentatief naast zich op de grond zette en halsstarrig weigerde nog mee te blazen, omdat een van de bonzen van de instelling in een toespraak Vlaanderen onvoldoende recht had laten wedervaren naar het oordeel van de jeugdige Guido. (In zijn studententijd aan de universiteit van Gent werd Guido ook lid van de KVHV, wat in de jaren kort na WOII -repressietijd ! – niet vanzelfsprekend was. )

We citeren verder uit de Nieuwsbrief van de Orde, jg. 25, nr. 3, pag. 11 e.v. Een artikel van Daniël Vandepitte, ererector van de universiteit Gent. Een rede uitgesproken op de goudenjubileum-ledendag van de Orde, op zondag 25 september 2005 in Kortrijk zelf.

Hiermee willen we uitleggen waarom onze burgemeester in dit verkiezingsjaar wil dat Guido Van Gheluwe ereburger wordt van onze stad.
En we blijven citeren uit de huldigingsrede voor de stichter van de Orde.
Toen de volwassen Guido op 2 november 1955 met vijf medestanders de Orde stichtte in onze stad was hij jong (29 jaar pas) advocaat en al privé-secretaris van de Minister van Koloniën. (Voor onze jonge lezer: dat was Dries Dequae !)
Bij die eerste vijf leden behoorden toen twee alhier hoog aangeschreven artsen: Karel Goddeeris (flamingant) en Felix Comer (orangist uit de franstalige burgerij). En nog andere invloedrijke lieden als Michiel Vandekerckhove, Gerrit Van der Wiele, Julien de Zegher.
Men stond te Kortrijk in de rij om lid van de Orde te worden: Jan Sabbe, Pol Provost, Adolf De Coene, Antoon Bekaert.
De stichter-president van de Groot-Nederlandse Orde met “buitenlandse” koninklijke naam (oorspronkelijk “Prince van Oranje”) werd door een ontstemde wijlen koning Boudewijn op het matje geroepen. Maar toen bleek dat Guido het niet slecht voorhad met België (geen Vlaams-nationalisme) en de franstalige bourgeoisie en gewoon een beetje seculier pendant wilde van de franstalige adel en ook geen publieke collectieve standpunten zou uitdragen was het ijs gebroken.
Belgische hofkringen wilden dat de Orde het wat meer had over de zeventien provinciën die immers reikten tot in het Groothertogdom en Noord-Frankrijk. Reden ook om in de Orde het Frans als voertaal te kunnen gebruiken.
(Ik ben nu wel een beetje aan het interpreteren van de geschiedenis.)
Voor de goede Orde. In de club is alles “buitenland” – dus ook Walenland- , uitgenomen wat men noemt : West-Vlaanderen, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, Schelde Mark (!), nog een soort Scheldeland, Brabant (West en Oost), Limburg, Oost-Nederland en Holland-Groningen.
De club telt naar schatting 3000 leden in 93 afdelingen. Daarvan zijn er 27 in Nederland en 12 in het “buitenland” (Zuid-Afrika).
Leden uit de catacombentijd waren bijv. Maurice Gilliams, Albert Maertens, Robert Van de Putte, René Victor, Olivier Vanneste, Hendrik Cappuyns, Frans Wildiers, Lode Claes, Fernand Collin (ja!), Herman Candries, Johan Fleerackers, Vast Leysen, Marc Galle, Herman Balthazar, Raf Renard.
Meer hedendaagse namen: Lionel Vandenberghe, Luc Martens, Hugo Schiltz, Dirk Frimout, Vic Nachtergaele, Godfried Lannoo, en zelfs Henri d’Udekom d’ Acoz. Paul Buysse (van Bekaert) hield het na enige tijd bekeken.
De voorzitter van de Kortrijkse afdeling is Jan Vandromme.
Kortom, niet onmiddellijk het gezelschap van notabelen waarin schepen Philippe De Coene en raadslid Marc Lemaitre (SP.A) zich heel soepel bewegen.
Waarom en hoe is het gezelschap tot stand gekomen?
Die vraag is door de stichter zelf ooit beantwoord bij het 50-jarig bestaan van de Orde.
Men moet dat in zijn tijd zien.
In het naoorlogse Vlaanderen werd het culturele en sociaal-economische leven beheerst door een franstalige bovenlaag. (In Kortrijk was er een sterke franssprekende bourgeoisie.) Ook was er een kloof tussen katholieken en niet-katholieken. Daarenboven sloegen in de jaren ’50 de collaboratie en de repressie diepe wonden. De Orde wou daar allemaal iets aan doen.

Guido Van Gheluwe werd hiervoor niet enkel door de koning op het matje geroepen.
En dit is iets wat onze burgemeester zou kunnen memoreren bij de ontvangst van de nieuwe ereburgers op 20 maart.
De toenmalige West-Vlaamse bisschop (Guido Van Gheluwe vertelt niet wie dat was) vond zelfs dat de stichter geen lid kon blijven van de Orde!! De “neutraliteit van de Orde” was namelijk niet verenigbaar met zijn lidmaatschap van de kerkfabriek !
Niettemin beëindigde de stichter- voorzitter intussen zijn lustrumtoespraak van vorig jaar nog met de woorden “Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer”.

IK ZOU DEZE SERIE OVER DE KEUZE VAN DE EREBURGERS WILLEN BESLUITEN MET EEN POSITIEF VOORSTEL.
Zoals de keuze van de ereburgers van de stad nu is gebeurd gaat het om een politieke daad.
Als we een keer wisten wie de consultatieve commissie NIET heeft voorgedragen of aan wie zij totaal niet heeft gedacht zou dit pas heel duidelijk worden.
Vooreerst is de keuze ideologisch getint. Kandidaten als Mia Doornaert en Guido Van Gheluwe zijn zeker geen linkse makkers.
Ten tweede gaat het om een partijpolitieke daad. In dit verkiezingsjaar wil onze burgemeester via zijn kandidaten genieten van “reflected glory” en doet hij aan “personal branding”. Dat ook Pierre Mauroy ereburger wordt is daar een pertinente illustratie van.

Hoe moet het dan in de toekomst?
1. Het aantal ereburgers moet beperkt worden. Bijvoorbeeld één per legislatuur. Twaalf benoemingen in één bestuursperiode devalueert de titel verschrikkelijk.

2. Kortrijkse adviesraden of minstens vijf raadsleden mogen nu al kandidaten ereburgers voordragen. Maar niemand die dit wist. Misschien moeten we overwegen of niet ELKE Kortrijkzaan zou kunnen de gelegenheid krijgen om kandidaten naar voor te schuiven.
En dan kan hierover bij ELKE Kortrijkzaan een stemming worden gehouden.

3. De kandidaat (meervoud) met de meeste stemmen wint dan. Niet zoveel kandidaten zullen de eretitel weren, wetende dat de keuze gedragen wordt door de bevolking en niet door een consultatieve commissie of een Burgemeester en Schepencollege waar ze wellicht niet van houden.)