Een buitengewoon aardig schijfje

In de recent verschenen “Stadskrant” (januari 2006) steekt een aardig schijfje.
Je leest er per directie op wat die kost. Ook nog omgerekend per inwoner.
Let wel: die bedragen komen voort uit de “gewone” begroting 2006 en slaan niet op de “buitengewone” (de investeringen).
Op het bestaan van die berekeningen hebben we hier al meermaals gewezen en zijn daarbij voor ons doen buitengewoon vriendelijk geweest. (Zie bijvoorbeeld het stuk “Iets voor cijfermaniakken” van 11 december 2005.)
Dus nogmaals proficiat voor de financiële dienst.Er is één “directie” vergeten.
Op het schijfje staan de kosten van de kabinenetten van het College (Burgemeester en acht schepenen) niet vermeld. Dit jaar gaat het om een bedrag van 1,8 miljoen. Vorig jaar was dat nog 1,2 miljoen euro.

Dat we op het schijfje ook niets lezen over de uitgaven voor de kerkfabrieken heeft zo zijn reden.
Voor de eredienst is er namelijk geen aparte directie.
Kosten en opbrengsten (voor zover die er zijn) zitten verscholen bij de directie “facility” van schepen Jean de Bethune.
De werkingskosten (gewone toelagen) bedragen dit jaar 1,18 miljoen. Vorig jaar 1,11 miljoen. Specifieke personeelskosten voor de parochies mag je ramen op ca. 100.000 euro. Scheiding van Kerk en Staat !
Dit soort zaken zijn overigens wél te vinden op de Kortrijkse website.

Maar de kerkfabrieken krijgen ook buitengewone toelagen. 126.300 euro.
En er zijn “doorgeefleningen” voor 541.728 euro.
Dit soort “buitengewone” uitgaven kun je pas kennen als je in het bezit bent van de begroting, met het deel “programma van de werken” bijvoorbeeld.
Laat ons zeggen dat de kerfabrieken ons nu per inwoner (ongedoopte baby’s inbegrepen) toch zeker 18 euro kosten. (Vergelijk eens met onze netto-lasten per inwoner voor het stadsonderwijs.)

Nu de dienst Financiën zo goed bezig is lanceren we bij deze een constructief voorstel.
Laat ons in de eerstkomende Stadskrant een schijfje stoppen met een overzicht van de belastingontvangsten voor de periode 2000-2006.
Opgesplitst in 1) aanvullende personenbelasting, 2) opcentiemen op de onroerende voorheffing, 3) eigenlijke gemeentebelastingen, 4) retributies.
De gegevens staan al te lezen in kortrijkwatcher.
Op voorhand alweer een dikke proficiat.
P.S.
Een grafiekje mag ook. Zal in dit geval van ontvangsten wellicht sprekender zijn. Je moet die bokkesprongen van de curve eens zien. Dat is geen tendens meer, dat is een breuk.

Kanten en Malle (2): raster- zoekt centrummanager

Het jaar is pas begonnen en Kanten en Malle komen alweer niet meer bij.
Er is sinds kort met het geld van het Stedenfonds in stad een “rastermanager” aangesteld.
Eén van zijn taken bestaat erin om werk te zoeken. Zie de wet van Parkinson uit de wereld van de bureaucratie: het orgaan schept de functie, en niet omgekeerd.
Die rastermanager is nu in naam van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) aan het zoeken naar een centrummanager.

Wat is de taak van die centrummanager? Een beetje dezelfde als die van de rastermanager. En van het SOK.
In de moderne wiskunde (verzamelingen) spreekt men van een klaverbladdiagram.
Ziehier de doorsnede van de drie elkaar overlappende cirkels:

Hij (de centrummanager) moet het economisch functioneren en de leefkwaliteit van de binnenstad bevorderen.
Dit doet hij door communicatie, samenwerking en overleg tussen handelaars en stadsdiensten te stimuleren in het kader van activiteiten en projecten. Hij trekt ook nieuwe winkelzaken en investeerders aan, organiseert promotionele activiteiten, pakt leegstand aan en start werkgroepen op rond thema’s als mobiliteit, infrastructuur, evenementen, cultuur, feestelijkheden en toerisme.
(Schepen Bral zal content zijn.)

Dit alles staat letterlijk te lezen op de webstek van stad Kortrijk.
Zoek dit niet op bij “vacatures” !
Daar staat al jaren niets meer op te lezen, terwijl de aanwervingsstop al lang is opgeheven.
Er zijn nog “titels” waar al geruime tijd niets meer is op te vinden:
veiligheid en preventie,
stadsplanning en ontwikkeling,
leefmilieu.

Maar, zo zegt de webmaster van stad Kortrijk (eigenlijk is er nog altijd geen):
“Dit betekent dat er voor die onderwerpen geen nieuwsberichten gepubliceerd zijn.”
Ja zeg! Is ‘t waar?

Kandidaturen moeten binnen tegen 20 januari. Bij Trui Tydgat van het SOK, Overbekeplein 11 te Kortrijk.
Daar (056/20 64 96) kunt u terecht met uw billijke vraag wat voor diploma-vereisten er wel gevraagd zijn. En of er al een kandidaat gekend is.

Kanten en Malle (1): ergens akte van nemen

Alweer op algemene aanvraag (!) zal hier voortaan bij tijd en wijle onder deze titel aandacht gewijd worden aan humoristisch Kortrijk. Want er wordt op grote schaal geklaagd over de humorloosheid in (niet van) kortrijkwatcher. 

De titel is gestolen (!) uit het “Kortrijks Handelsblad!
Daar (!) is er een rubriek getiteld “Manten en Kalle!“, en die is heel leutig (!). Laatst (!) nog konden we bijvoorbeeld (!) schaterlachend vernemen dat de broer van schepen Bral (!) zijn cadeaus had (was!) vergeten mee te brengen op zijn familiaal (!) kerstbezoek in Bissegem. Maar achteraf (!) bleek (!) dat dit (!) vanwege die (!) broer een alibi (…!) was om nog … een keer met zijn (!) kinderen (!) op bezoek te komen en daarbij (!) schepen (!) Bral op te zadelen met babysitting.
Goeie mop!

Vorige maand december 2005 konden wij slechts één practical joke noteren.
De gemeenteraad van 12.12.05 heeft bij de bespreking van de begroting 2006 akte genomen van een document dat niet eens bestond.
Het zogenaamd “verslag van bestuur en van de stadszaken” voor het jaar 2004.
Zo’n jaarlijks verslag beslaat normaliter zowat 600 bladzijden. De raadsleden kregen een soort “samenvatting” van ca. 40 bladzijden.
Goed bekeken was dit geen samenvatting (zo’n dor feitelijk verslag van bestuur kan gewoon niet worden samengevat) maar eerder een propagandadocument vanwege het College. Zie eens wat we allemaal gedaan hebben!

Overigens bestond het echte verslag toen niet eens. Men was bij de akteneming van het verslag nog bezig met de opstelling ervan.
Nu is er een CD-rom gemaakt.
Maar ook die is nog absoluut onvolledig.
De humoristen onder ons vermoeden nu al welke hoofdstukken totaal ontbreken.
Die waarvoor de schepen van facility (Jean de Bethune) voor verantwoordelijk is: eredienst, wagenpark, aankoopdienst, uitgevoerde werken, administratieve werking van de dienst patrimonium.
En die van de schepen van cultuur, Stefaan Bral: cultuurwinkel, evenementen (= jaarverslag van de vzw Bruisende Stad), Kortrijkse musea.

Nu. WIJ lachen daarmee.
Maar de provinciegouverneur (toezichthoudende overheid) zeker niet.
Bij de bespreking van een begroting is het verslag van bestuur van twee jaar tevoor namelijk een absoluut wettelijk verplicht document. Daarzonder kan geen begrotingsdebat doorgaan.

Moet je nu toch niet lachen?
Dan kan ik meteen deze pas opgestarte rubriek “Kanten en Malle” weer opdoeken.

Over de miljoenen van het Stedenfonds

Men hangt dat niet aan de grote klok, maar stad krijgt van hogere overheden (dat is van ons) onnoemelijk veel geld.
Zo bijvoorbeeld via het zgn. Stedenfonds. (Nog iets anders dan het Gemeentefonds. Daar krijgen we nu in 2006 22,4 miljoen van. EURO. Driehonderdduizend euro meer dan in 2005.)Die toelagen van het Stedenfonds zullen naar verwachting voor de gehele voorziene periode 2003 tot en met 2007 welgeteld 10.023.635 euro bedragen. (Het is altijd goed om dit soort cijfers in gedachten nog even in BEF om te zetten: 404 miljoen franken.)
De afspraak met de Vlaamse overheid was dat we op jaarbasis in principe van 1,8 miljoen euro zouden genieten, maar dat is intussen wat meer geworden.
Het totaal van de budgetten voor de voorbije jaren 20o3-2005 bedraagt 5,4 miljoen.
Dit jaar (2006) krijgen we 2,3 miljoen en in 2007 is nog 2,1 miljoen verwacht. Totaal dus zowat 10 miljoen euro.

Wat doen we eigenlijk met al dat geld?
U zal verschieten.
In twee vorige stukken (titel: “tussen drive en overdrive“) hadden we het er over dat er hier een visitatiecommissie is geweest die dat ook wou weten. De teneur van het rapport was dat er duidelijk schwung zit in de projecten maar dat er een gevaar dreigt van overschwung.

Maar met dat rapport is er iets eigenaardigs aan de gang.
Nergens – maar dan ook nergens – valt er te lezen in hoeverre de bestaande voorziene jaarlijkse budgetten per project daadwerkelijk zijn besteed. Of wellicht een keer zijn overschreden.
Zeer raar is ook dat hierover ook in het “voortgangsrapport” (dat de stad zelf heeft gemaakt in maart 2005) met geen cijfer wordt gerept.

Het is een onwaarschijnlijke omissie.
Als er één criterium is om de voortgang van de projecten te beoordelen is het toch wel de vraag in welke mate de geraamde budgetten zijn gerealiseerd.
Een waarnemende leek (watcher) kan dit op basis van de bestaande dcumenten ook praktisch niet achterhalen.

Hoeveel heeft het project Sint-Denijsestraat tot op heden gekost? Het meldpunt? De buurtwerking? Enzovoort.
Weet er dat wel iemand? Wordt dat (per project) systematisch bijgehouden? Men mag hopen van wel, maar waarom worden die cijfers dan niet vrijgegeven? (In de gemeenteraad van aanstaande maandag 9 januari 2006 zou men dat wel een keer mogen doen, want daar wordt het verslag van de visitatiecommissie besproken.)

En weet u wat er ook nergens duidelijk te lezen valt?
Wat de partners (OCMW en politie) die ook zijdelings van dat Stedenfonds genieten dan wel daadwerkelijk doen in het kader van al die projecten.

Hierna volgt per project een overzicht van de theoretische budgetten van het Stedenfonds. Al of niet besteed of nog te besteden.
Het is weer saaie kost, maar zoals vaak bij kortrijkwatcher enkel bedoeld voor de lokale BV’s die dit jaar zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten bij hun kiespropaganda toch een beetje weten waarover ze het hebben. Niet zeggen dat er ergens geld voor nodig is als dat er al is. Geen plannen maken die er al zijn!De doelstelling 1.1 beoogt het ontwikkelen van een methodiek (samen met het OCMW en de politie) voor een wijkgerichte aanpak om op korte termijn een wijk op te tillen tot het gemiddelde niveau van Kortrijk, hoofdzakelijk via fysieke ingrepen.
Een heel mondvol.
Hiervoor is tot op heden (dat wil zeggen sinds 2003 tot en met vorig jaar) 54.000 euro voor gebudgeteerd. Met dit bedrag is een draaiboek gemaakt van de aanpak van het project Sint-Denijsestraat dat kan dienstig zijn voor andere projecten. Er is ook een aanzet gemaakt voor een “Kaart van Kortrijk” met allerhande indicatoren over de leefbaarheid van de wijken.
Voor 2006 en 2007 is voor deze doelstelling telkens nog 32.000 euro voorzien.

Een heel mondvol.Hiervoor is tot op heden (dat wil zeggen sinds 2003 tot en met vorig jaar) 54.000 euro voor gebudgeteerd. Met dit bedrag is een draaiboek gemaakt van de aanpak van het project Sint-Denijsestraat dat kan dienstig zijn voor andere projecten. Er is ook een aanzet gemaakt voor een “Kaart van Kortrijk” met allerhande indicatoren over de leefbaarheid van de wijken.Voor 2006 en 2007 is voor deze doelstelling telkens nog 32.000 euro voorzien.De doelstelling 1.2 voorzag de toepassing van de methodiek op twee uitgekozen wijken, de Sint-Denijsestraat en nog een andere.
De keuze van een tweede wijk komt er niet. Men heeft al handen vol werk met de omgeving Sint-Denijsestraat en er is intussen een nieuw plan opgerezen: de aanstelling van een “rastermanager”. Het project Sint-Denijsestraat kost het meeste geld. In het totaal is er hiervoor 3,2 miljoen euro voorzien. In de voorbije jaren 2003-2005 was hiervoor al 1,6 miljoen geraamd. Iedereen weet dat dit project onvoldoende opschiet. In de taal van het vooruitgangsrapport staat: “de geformuleerde doelstelling werd blijkbaar te ambitieus opgesteld“.

Met de doelstelling 1.3 wil men buurt- en opbouwwerk organiseren.
Totale kostprijs: 1,2 miljoen. De voorbije drie jaren was er hiervoor al 733.000 euro voorzien.
Er is (was) een actieplan voor vier buurtwerken: Venning (speelacommodatie) , Veemarkt (gevelrenovatie), Lange Munte (buurthuis), en Overleie (composteringspaviljoen).
De buurtwerkers kregen ook een vorming.

Doelstelling 2.1. beoogt het oplossen van incidentele klachten en anderzijds het detecteren, oplossen en voorkomen van structurele problemen.
In mensentaal: eerst en vooral de organisatie van een meldpunt.
Een ongelooflijk budget: 2,8 miljoen. Ieder jaar bijna 600.000 euro.
Maar eigenlijk gaat het toch om wat meer dan alleen dat meldpunt. Men voerde ook acties om structurele problemen te voorkomen. Over graffiti, duivenoverlast, wijkcompostering, wildparkeren, fietsgebruik, zone 30, “bloemen aan de macht”.
(In verband met het voorkomen van problemen even een persoonlijke noot. Ik woon al decennia in Kortrijk-centrum. NOG NOOIT van mijn leven mijn wijkagent gezien. Laat staan ermee gebabbeld.)

Doelstelling 2.2. bouwt een gebiedswerking uit rond vijf functies: dienstverlening, informatie, advies en ontmoeting, gemeenschap en beleid.
Totaal kostenplaatje: 2 miljoen. Voor 2006 en 2007 is er nog 1,1 miljoen tegoed.
Het is tot op heden het minst geslaagde project.
Men gaat erover akkoord dat iedere deelgemeente een “gebied” vormt, maar over Kortrijk-centrum raakt men het niet eens. Per deelgemeente heeft men dan maar de cultuurfunctionaris als “gebiedscoördinator” aangesteld en fungeert het ontmoetingscentrum als aanspreekpunt.

De nieuwe doelstelling 2.3 wil een krachtiger stadsbeleid via de aanstelling van een “rastermanager”.
Een nieuwe hype uit de bestuurskunde.
Totaal budget: 450.000 euro, pas aangeboord in 2005 met 75.000 euro en oplopend tot 200.000 euro in 2007.
De visitatiecommissie heeft een poging gedaan om de deelopdrachten van zo’n rastermanager te omschrijven.
Hij (het is een man) moet op zoek gaan naar projecten in de stad ! (Er zijn er nog niet genoeg.)
Hij moet nieuwe methodieken en communicatiemiddelen introduceren.
Hij moet een sturende rol spelen bij strategische communicatie.

Tot daar.
Nu kunt u met kennis van zaken uw (toekomstige) mandataris aanspreken.
Voor dit jaar 2006 is er 2,3 miljoen ter beschikking. En nog 2,1 miljoen in 2007.
Allez, Kortrijk !