Naar een kartel van CD&V en N-VA ?

In een vorig stuk (ook op vandaag) lazen we hoe schepen Frans Destoop (CD&V-ACW) het aanwendt om via de krant alvast te laten blijken dat hij in onze stad niet veel moet weten van een kartel met de Nieuw-Vlaamse Alliantie. (Dat is de vroegere Volksunie.) 

De kongresbesluiten met de hoofdlijnen van het gemeentelijk kiesprogramma van de N-VA zijn al bekend. Die van de CD&V nog niet.
Maar uit ervaring met het gevoerde beleid van de plaatselijke CD&V kunnen we nu al gerust stellen wat N-VA-raadslid Godelieve Vanhoutte NIET zal mogen verkondigen in haar programma als ze een kartel met de christen-democraten beoogt.

Waar wil onze lokale CD&V dus absoluut niet van weten, terwijl dit wel degelijk programmapunten zijn van de N-VA? (We hebben het nu even niet over de grote doelstelling van de N-VA: een onafhankelijke republiek Vlaanderen.)

Onze burgemeester wil niet dat een gemeenteraadslid voorzitter wordt van de gemeenteraad.
Hij wil ook geen ombudsdienst. Geen vragenuurtje van de burger in de gemeenteraad. Geen algemene toegang tot de notulen van het College en Politiecollege. Geen afschaffing van de retributie op de aansluiting van riolen. Hij wil niet dat gans het sociaal beleid in handen komt van het OCMW (inclusief inburgering, huisvesting, enz., – alles!).
Schepen Leleu wil geen gratis kwartiertje parkeren. En het is zeer twijfelachtig of schepen Destoop (baas van Leiedal en de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer) wel wil verhelpen aan het democratisch deficit van boven- en intergemeentelijke besturen. Waarschijnlijk wil hij ook geen evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Vast Bureau van het OCMW. (Dan moet het Vlaams Blok er ook in?) Ook ziet het er niet naar uit dat schepen Leleu een autovrij (of auto-arm) centrum wil nu men maar net de garage van het Schouwburgplein heeft aangekocht en nog een grote parking wil onder het megawinkelcomplex in de Wijngaardstraat. Vraag is ook of christen-democraten wel een netoverschrijdend leerlingenvervoer willen in het onderwijs.

Dan zijn er nog een aantal heikele punten in het N-VA-programma waarvan men zich kan afvragen wat de plaatselijke CD&V daarvan denkt.
Wil de CD&V wel gelegitimeerde dorps- of wijkraden? Is de CD&V voorstander van volksraadplegingen? (N-VA niet!) Wie wil er meer flitspalen? Camera’s op de carpool-plaatsen? Een “sociaal restaurant”? Nederlandstalige opschriften en benamingen? (Weg met de “Patria”!) De aanleg van een Finse piste? Wie wil ‘s nachts de verlichting van openbare gebouwen doven? Laserstralen verbieden?
En wie is voorstander van ecologisch nationalisme? Het is een van de zotste punten uit het N-VA -programma: er zijn maatregelen nodig tegen niet-streekeigen planten én dieren ! Eigen dikbillen en sanseverias eerst!

Een groot probleem bij de verdeling van de mandaten zal zijn dat de N-VA nog schepenen wil zien voor Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking, en voor studentenaangelegenheden. Ook de OCMW-voorzitter mag schepen worden.

Er is een praktisch puntje uit het partijpolitieke leven alhier waarbij wat belegen N-VA’ers zich wellicht kunnen achter scharen. Bij de nieuwjaarsreceptie met kartelparter CD&V zal men volgend jaar weer allemaal ter kerke en ter communie gaan, en vergaderen in een parochiezaal. Kost niet veel.

Noot.
Op de website van de N-VA is er ook een versie in … het castellano. Nog een gevolg van de Spaanse “bezetting” van de katholieke koningen.

Schepen Frans Destoop lost schot voor de boeg

Op 24 maart van afgelopen jaar raakte hier bekend dat schepen Frans Destoop (ACW) niet meer zal kandideren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Wat daarbij in de pers onvoldoende tot uiting kwam is dat de schepen daar nog iets heeft aan toegevoegd. Hij zou namelijk geen kandidaat meer zijn voor zover hij zich akkoord zou kunnen verklaren met de lijstsamenstelling van de CD&V.
Nu lijkt het erop dat er een vuiltje aan de lucht is. 

We lezen een artikel van zijn hand in “De Standaard” van gisteren 30 januari (pag. 41).
Het stuk is geschreven “op persoonlijke titel” en draagt als kop: “Het kartel als rookgordijn“.
Niet dat hij dat nu een keer expliciet zegt, maar de schepen ontpopt zich in zijn bijdrage uiteindelijk toch als een notoir tegenstander van kartels. Zoals het een christen-democraat past heeft hij het daarbij op illustratief vlak vooral over kartels als SP.A-Spirit en VLD-Vivant.
Maar een beetje exegeet weet dat hij eigenlijk wil diets maken dat een kartel van CD&V en N-VA – bijvoorbeeld te Kortrijk – hem niet echt aanstaat. Iets wat de partijtop blijkbaar wel beoogt.
En Destoop erkent dat “het lokale proces (van de lijstvorming) dit keer (voor de verkiezingen van 8 oktober) strak nationaal wordt aangestuurd“. (Bij de CD&V door Etienne Schouppe en natuurlijk ook onze burgemeester. Vergeet nooit dat Stefaan De Clerck nog in 2003 voorzitter was van de partij.)

Een eventueel kartel van christen-democraten (gildemannen) en gewezen Volksunie ligt te Kortrijk op zichzelf al heel gevoelig. Maar een dergelijke lijstvorming is ook heel incompatibel met de normale gang van zaken binnen de plaatselijke CD&V.

Herlees nog een ons lang verhaal over de historiek van de raadsverkiezingen. Stukken van 18, 21 en 25 april 2005. Daaruit konden we leren dat de samenstelling van de lijst bij de CD&V nog altijd een geval is van hogere wiskunde.
Vooreerst dient er bij deze standenpartij een pariteit gezocht tussen kandidaten van “de Gilde” en van “de Middenstand”. Op de pare of onpare nummers. En staat er een middenstander op de eerste plaats, ja – dan wordt die burgemeester. Tenzij anders is beslist: wie haalt het meeste stemmen? En de mandaten worden verdeeld met een puntensysteem. Een burgemeester is 2 punten waard, een schepen, een OCMW-voorzitter en een Leiedal-voorzitter elk één punt. ACW en Middenstand moeten zien elk evenveel punten te vergaren.
Verder is het bij de CD&V nog traditie dat kandidaten uit het centrum en de deelgemeenten gelijkwaardig deelnemen aan verkiezingen en verdeling van de mandaten.

Dat vrouwen nu evenveel plaatsen op de lijst krijgen als de mannen maakt de zaak niet eenvoudiger. Los daarvan stelt zich bij een kartel met de Nieuw- Vlaamse Alliantie de vraag waar men bijvoorbeeld raadslid Godelieve Vanhoutte (nu N-VA, maar als VU’er in 2000 verkozen op een VLD-kartellijst) zal kazerneren. Krijgt ze een prominente tweede plaats? Mag ze ooit schepen worden?
En mag blauwvoeter Guido Verreth uit Marke – nog wel secretaris van de N-VA voor het arrondissement ! – ook op de lijst? En Hilda Douchy-Comeyne? Goed voor meer dan 700 naamstemmen.
Men zou in “De Gilde” van minder kunnen wakker liggen.

In zijn opiniebijdrage in “De Standaard” stelt schepen Destoop zich nog de vraag of een kartelvorming voor de N-VA misschien voortkomt uit een “overlevingsstrategie” dan wel of het gaat om “een terugkeer naar de christen-democratische stal”. (Stal ! Hij hoopt waarschijnlijk op het laatste, maar mag de N-VA dan nog uitdrukkelijk een onafhankelijke republiek Vlaanderen willen? Een christen-democraat is per definitie royalist. Gezag komt van boven, uit de hemel.)

Van schepen Destoop staat bekend dat hij graag politiek voert op inhoudelijke basis.
Vandaar een andere vraag:
is het programma van de N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen al of niet strijdig met de alhier door de CD&V gevoerde politiek?
Iets voor een volgend stuk.

Cebu is geen parochie !

Men mag hopen dat den Tommy, de burgemeester van Cebu, er niet toe komt om de persoonlijkse website van kandidaat-burgemeester Stefaan De Clerck te lezen.
Daarin wordt Cebu bestempeld als een PAROCHIE op de Filippijnen.
Zie de rubriek “ ‘t kabinetje” (een soort dagboek) van dinsdag 10 januari. www.stefaandeclerck.be . 

Onze lezers weten dat Cebu een moderne metropool is en de hoofdstad van een gelijknamig (groot) eiland van de Filippijnse archipel. Naar schatting Рde scavengers van de sloppenwijken incluis Р̩̩n miljoen inwoners. Cebu heeft een internationale luchthaven en maritieme haven. Een universiteit natuurlijk, diverse musea, eerste klasse vijf sterren hotels (de Marriott!), golfterreinen, allerhande erfgoed, schitterende koraaleilanden in de buurt.
Een intens nachtleven. Karaoke alom. Op vrijdag is er “ladies night”. In de H2O van het Waterfront Hotel kun je tot het ochtendkrieken gaan dansen. In de “Home” ook, dat is op Cebu Plaza.
Cebu City is de “Queen City of the South”!

We zeggen dit allemaal opdat de Kortrijkse delegatie (de nieuwelingen) die op 11 februari naar ginder trekt niet zou verwachten dat men daar in een “parochie” zal terecht komen. Dat ze niet verschieten.
Op het ogenblik dat we dit schrijven is het daar nu 26 graden warm, en het is al nacht.
En er zijn zopas zes ambtenaren van de dienst Financiën vanwege malversaties uit het stadhuis gezet. (Schepen Alain Cnudde: vraag er niet naar!)

Hier is al meerdere malen verteld over de stedenband die Kortrijk heeft met Cebu City.
Over dat heen en weer geloop.
De samenstelling van de delegatie die nu weer naar ginder trekt is nog altijd niet openbaar gemaakt. Ik geloof dat men zich stiekem toch beetje schaamt over dit grotesk gedoe dat men als “ontwikkelingssamenwerking” heeft bestempeld.
Naar het schijnt gaan we de scavengers op de vuilnisbelt leren composteren. Dat is: hun werk en bestaan afpakken. (De Nederlandse gemeente Haarlemmermeer heeft de Cebuanos al leren composteren en er zelfs een “compactor” voor overgebracht.)
Ik ben blij u alvast dit te kunnen mededelen: schepen van milieu Philippe De Coene is toch zo decent dat hij beslist heeft om niet mee te gaan op snoepreis.

Nog even van de gelegenheid gebruik maken om wat te zeggen over ons budget “ontwikkelingssamenwerking”.
Gevonden op internet! “Strategisch plan 2005-2007, stad Kortrijk”.
Voor de gehele periode van drie jaar verwacht men vanwege de Vlaamse overheid een enveloppe van 96.000 euro. Plus nog 45.000 euro, maar ik weet niet waarom. De zgn. co-financiering van de stad zou 74.933 euro bedragen.

De raming voor dit jaar 2006 ziet er zo uit:
De Vlaamse overheid geeft ons 38.250 euro. Daarvan wordt al onmiddellijk 12.000 euro uitgetrokken voor “reis- en verblijfkosten”. Inzake eigen inbreng van de stad gaat het om een totaal aan personeelskosten van ongeveer 79.000 euro.
Wat blijft er eigenlijk nog over voor “projecten”, bijvoorbeeld in Cebu? Dat wordt niet expliciet vermeld in het strategisch plan. Waarschijnlijk verscholen in de rubriek “capaciteitsopbouw” en die geeft een bedrag aan van 10.000 euro.

Jongens toch ! Blijf nu een keer thuis!
Stuur uw afvalplannen op via e-mail. Hou desnoods een video-conferentie. En laat achteraf één gespecialiseerd ambtenaar dan eens gaan kijken wat de Cebuanos ermee hebben gedaan.
Want, vergeet niet: er zitten daar op die city hall in Cebu echte tafelschuimers. Professionele fundraisers die heel de wereld afreizen. (De burgemeester heeft een groot deel van zijn leven in Amerika doorgebracht. Het is een echte wereldburger.)

P.S.
De vereniging Haarlemmermeer-Cebu heeft al van alles gedaan.
Een drinkwaterproject, verbouwingen van poliklinieken, een stageproject voor bloemisten, een schooltje voor sloppenkinderen, opleiding van brandweerlui, een lessenpakket muziek, een websiteproject, en … een afvalproject.
De projecten van 2005 voorzagen voor de school, de stage en het water 21.430 euro. Voor de brandweer niet minder dan 70.000 euro.

Over de uitholling van de gemeenteraad

Wat konden wij (niet de gemeenteraad!) nu weer onlangs vernemen via de gazetten?
Dat er langs de E17 in het bedrijventerrein Deltapark windturbines komen.
Wie heeft dat dan beslist? De “intercommunale” Leiedal.
Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband is al jaren bezig met een verkennende studie over inplantingsmogelijkheden van windmolens in de regio. Leiedal heeft daartoe ook een studiebureau (3E) uit Brussel ingeschakeld. Konden het weer niet zelf aan. En Leiedal zal straks overgaan (of is het al gebeurd?) tot de aanstelling van een projectontwikkelaar. Gemeenteraad weet nergens van.Een tijdje geleden werd in alle stilte besloten om de voorgenomen leasing van ons rioolsysteem (de zgn. cross border lease) niet te laten doorgaan. Wie heeft dat beslist? Niet de gemeenteraad. Wel Leiedal, Dexia, VVSG en wellicht nog andere instanties. Advocatenbureaus. Miljoenen inkomsten gaan aan ons voorbij. En wat al die voorbereidende studies hebben gekost weet Joost misschien, maar zeker geen gemeenteraadslid.

De afbakening van het regionaal stedelijk gebied is er nu door. (Schepen De Coene en volksvertegenwoordiger en toekomstig raadslid Bart Caron stribbelen nog tegen inzake de uitbreiding van de LAR). De gemeenteraad is daar sinds 2000 nauwelijks bij te pas gekomen.

Dat crematorium? Komt er op instigatie van Leiedal en de Conferentie van Burgemeesters (wettelijk bestaat dit bestuursorgaan niet) en waarschijnlijk ook zakenlieden uit de begrafenissector.

Vormen van grensoverschrijdende samenwerking (Interreg en consorten) en de opbouw van een Euro-district ? Verloopt totaal buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad.

Dat megawinkelcomplex Sint-Janspoort in ons stadscentrum? De uitvinding daarvan is (in samenwerking met het SOK en Foruminvest) waarschijnlijk in Cannes gebeurd. Weet er eigenlijk iemand wie hierbij de werkelijke instigator is geweest? Dat plan stond in geen enkel kiesplatform van geen enkele partij.
De webstek van het SOK is sinds een jaar niet meer bijgewerkt. Het laatste jaarverslag dateert van 2003. De samenstelling van het bestuur is verkeerd aangegeven. Het Kortrijkse stadsbestuur gaat er prat op transparant te zijn. www.stadsontwikkelingkortrijk.be

En zo kunnen we doorgaan.
Het beleid is totaal verbrokkeld en alleszins niet gecentraliseerd rond de verkozen gemeenteraad.

Is Kortrijkwatcher weer aan het lammertijnen?
Dan ook de directeur-generaal van het Departement EWBL, de administratie Binnenlandse Aangelegenheden.
Guido Decoster schreef al bijna twee jaar geleden (juni 2004) in het gezaghebbende tijdschrift “Binnenland” dat de Colleges van Burgemeester en Schepenen ervoor moeten zorgen dat zij “in dit bestuurskluwen (sic) de nodige impact (moeten) behouden op het beleid en waken over de samenhang”.
“Wanneer de lokale verantwoordelijkheden greep verliezen op de beleidsbeslissingen, de financiën, het personeelsbeleid of de communicatie met de bevolking, dan verkleint de herkenbaarheid van de verkozen raadsleden.”

Guido! ‘t Is al lang telaat.
Ook in Kortrijk varen allerhande organen
“een eigen koers, los van de gemeente zelf”.
We hadden het al over Leiedal. Voorzitter Frans Destoop en directeur Carl Debaere zijn de ware opperhoofden in stad en streek.
In het “slechtste” geval zijn ze nog enigszins uitvoerder van wat in het informele “Conferentie van Burgemeesters” is overeengekomen. Maar de dossiers zijn door Leiedal voorbereid! (De gemeenteraad krijgt NOOIT een verslag van die Conferentie. Heeft er ook nog nooit aan gedacht om een punt op de agnda van de conferentie te plaatsen.)

In stad speelt het autonome gemeentebedrijf, het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK, – de vroegere Woonregie) ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Dat wil zeggen: het voert uit wat de immosector heeft bedacht.

Het personeelsbeleid? Wordt bedacht door een duister comité van schepen Lieven Lybeer en de vakbonden (het ACV). Raadsleden hebben daar nog nooit een verslag van gezien en vragen er ook niet naar.

Ruimtelijke ordening? Dat is GECORO: de Gemeentelijke Commissie voor RO.
Dossiers en besluitvorming: totaal voorbereid door Leiedal. (Er zijn leden van Gecoro die niet meer weten dat zij daar deel van uitmaken.)

De OCMW-raad en de politieraad van VLAS communiceren geenszins met de gemeenteraad.
Formeel gezien komen budgetten en jaarverslagen van die bestuursorganen wel voor de gemeenteraad maar dit heeft allemaal niks te betekenen.
Hierbij spelen wel persoonlijke verantwoordelijkheden (werkkracht!) een rol. De wetgever heeft het ongetwijfeld niet zo bedoeld. Maar wat als de burgemeester een zodanig overvolle agenda voorschotelt aan de welwillende gemeenteraadsleden zodat die niet eens de tijd hebben om die boeken open te doen?

Er zijn in Kortrijk ook een groeiend aantal gemeentelijke VZW’s. Naar schatting minstens twaalf. (Buda-kunstencentrum is er nog niet bij. Wellicht wordt dit een autonoom gemeentebedrijf?)
De theorie is goed. In al die Algemene Vergaderingen van de VZW’s zijn er telkens 11 mandatarissen die door de gemeenteraad zijn aangeduid. Maar de praktijk wijst uit dat de vertegenwoordigers van de fracties uit de gemeenteraad er hun voeten aan vegen. Die éne uit Bruisende Stad bijv. die het nog waagde om iets te vertellen is buiten gevlogen.

Over het woud (jungle) van instellingen in de welzijnssector zwijgen we nu maar een tijdje.
Zie nog eens naar SOKA op internet. Voor het Kortrijkse zijn er honderden met ons bezig.

Kan daar nog iets aan veranderd worden, aan dit cluster (kluwen) van besturen?
Men kan vrezen van niet.
Wie heft er nu graag zichzelf op?
Een grote fout uit het verleden is dat men heeft nagelaten om
federaties van gemeenten op te richten.

Kandidaat-raadsleden! Weet dat u bij zaken die er echt toe doen hoogstens zult kunnen akte nemen van wat elders is beslist.
Er is ̩̩n troost. Uw kiezers weten dit niet. Laat ze maar in de waan. Democratie heeft voor de machthebbers Рen op de duur voor u ook Рenige rust nodig.

www.stefaandeclerck.be

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen is de persoonlijke website van onze burgemeester nu echt van start gegaan. 

Goed gedaan.
Met een ongezien mooi virtueel kaartje (KAART!) van de stad (projecten) op de homepagina.
Gemaakt door stadsgenoot “creograaf” (en nog een en ander) Lieven Neirinck van ” ‘t Pakt”- genootschap.
(Al een beetje beroemd in het buitenland. Adres: onbewaakte.zone@belgacom.net . )
Het origineel is te bezichtigen op het Overbekeplein.

Burgemeester zal toch even moeten opletten dat hij voor zijn persoonlijke kiescampagne (en website) geen gebruik maakt van publieke stadsgelden. Gebouwen, diensten, kabinet.
We houden u op de hoogte. En als hij iets durft zeggen dat niet waar is of iets dreigt te vergeten dan krijgt hij er hier zoals gebruikelijk van langs.

Het persoonlijke e-mail adres van de burgemeester (als mens, als burger) is: stefaan.de.clerck@pandora.be .
Rechtstreeks interactief bezig zijn op zijn website via een forum is (nog niet?) mogelijk.
Persoonlijk zou ik de kandidaat-burgemeester aanraden om daarmee niet te beginnen. Het is een magneet die alleen maar gekken, beunhazen, stokebrands, blasfemiekelingen en regelrechte zagers en pretbedervers aantrekt.

Kanten en Malle (3): over Aïd El Kebir

Hierbij het uitgetypte proces-verbaal van een afgeluisterd gesprek tussen de klokkenluiders Kanten en Malle van het Belfort.Malle: Ik ga niet meer naar dat Offerfeest van de moslims in het ontmoetingscentrum van Aalbeke. Ik mocht niet binnen in de zaal waar de mannen zaten. Raadslid Cathy Matthieu ook niet.
Kanten: Is dat bij de indianen ook zo?
Malle: ???

Kanten: De burgemeester wil ook niet meer gaan naar Aïd El Kebir zolang mannen en vrouwen bij dat feest gescheiden blijven. En als er niets verandert zal hij zelfs geen verdere steun meer verlenen aan het komende Offerfeest.

Malle: Gespierde taal. Wanneer is dat?
Kanten: Tien dagen na het feest van Aïd El Fitr.
Malle: Hoe weet gij dat?
Kanten: Schaap toch! Van kortrijkwatcher, tiens.
Malle: Gij leest dat?
Kanten: IK leer hem klokken luiden.
Malle: Pak onze laptop, bok! We gaan eens zien wat hij nu weer weet.
Kanten: Ik weet het al. ‘t Zal niet kosher zijn.

Het volgende Offerfeest zal waarschijnlijk doorgaan op 31 december. Tien dagen na het Suikerfeest. Hangt een beetje af van het tijdstip waarop een of andere dageraad is begonnen. Imans en astrologen kunnen daar enorm veel ruzie over maken.

Burgemeester wil dus dat onze moslims tegen die datum een beetje hun wetten en gewoonten (de sharia) alhier gaan veranderen.
“Scheiding van mannen en vrouwen” vindt hij een discriminatie van de vrouw en strijdig met het gelijkheidbeginsel. (Zie “Kortrijks Handelsblad!” van 21 januari, nog wel in de rubriek “Manten en Kalle!”.)
Het is duidelijk dat de burgemeester ook behoort tot de drie soorten “mensen van het boek”, in dit geval de Bijbel. Laatst nog op een begrafenis in Sente moesten in het kerkje aldaar vrouwen links zitten en mannen rechts. (Links is traditioneel sinister, des duivels.) De parochie Sint-Katharina krijgt nochtans van Stad nog altijd ook geldelijke steun. Dit jaar nog 20.300 euro. Afschaffen die handel! Eerst gemengde begrafenissen!

Burgemeester is waarschijnlijk voorstander van godsdienstvrijheid inzake het belijden en praktisch toepassen van geboden en voorschriften.
Vers 33/53 van de Koran is interessant: “en wanneer jullie (vrouwen) hun (mannen) om iets vragen, doe dat dan van achter een afscheiding (hijaab)…”
Met dit vers gebood de Profeet de totale afzondering van zijn vrouwen. Zij mochten hun huizen niet onbedekt verlaten en zij mochten niet zo met mannen spreken dat zij gezien konden worden. Dus alleen van achter een muur, deur of gordijn. (Bestonden doorkijkspiegels toen al?)
Alleen met directe mannelijke (mahram) familieleden (en slaven!) mochten zij onbedekt communiceren.
Dat het hier niet alleen gaat om het gezien worden van vrouwen blijkt uit een hadieth (wij zouden zeggen: overlevering) waarin de Profeet zijn Aisja berispte omdat ze de deur had geopend voor een blinde man. Hij kon haar niet zien, maar zij hem wel, waardoor er eventueel begeerte in haar hart gewekt zou kunnen worden.

De burgemeester maakt met zijn eis tot gemengde Offerfeesten (buiten de moskee dan)misschien wel een kans. Toen de Profeet het gebod tot afzondering van vrouwen lanceerde was Hij al op gezegende leeftijd. Meer nog: naar de letter van het Heilig Boek was zijn voorschrift alleen voor de eigen vrouwen uit het huis bedoeld.

Net zoals moderne christenen nu ook vinden dat vrouwen kunnen priester worden kan heden ten dage in onze steeds evoluerende maatschappij (veranderende samenleving) over gemengde islamitische bals en eetgelagen gepraat worden met verlichte moslims. Doen, burgemeester!

De burgemeester (en ook schepen van milieu en afval Philippe De Coene) kunnen niet zomaar dreigen dat ze voortaan alle steun gaan weigeren bij het Offerfeest. Stad is gehouden tot het maken van een afsprakennota rondom het rituele slachten. Het afleveren van slachtvergunningen en voorzien van accomodatie. Erkenningsaanvragen van tijdelijke slachtplaatsen. Slachtingsaangiften. Waste management. Instaan voor de openbare orde.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur heeft een circulaire plus praktische handleiding over de organisatie van islamitische offerfeesten gestuurd naar alle gemeenten.

Hoelang mogen christenen nog levende kreeften aan de kook brengen? En waarom mogen wij op Goede Vrijdag op de Paasfoor pas vanaf een bepaald uur uit de bol gaan? Vuilnismannen mogen ons niet meer wakker maken, maar de klokken wel?

Is schepen Hilde Demedts nog altijd begaan met het Gelijke Kansenbeleid? En de emancipatie van de Vrouw? Dan kan ze nog vlug dit jaar – nog vòòr het Suikerfeest – een roldoorbrekende sensibiliseringsactie starten bij onze broeders in het geloof, de moslimmannen.

P.S.
Op 8 januari was er ook een offerfeest in het JOC (jeugdontmoetingscentrum) georganiseerd. Alleen voor vrouwen en kinderen. Mag dit nu ook niet meer doorgaan? Mogen de Katholieke Arbeidersvrouwen (K.A.V.) nog afzonderlijk vergaderen? Koffiekransjes ? En de radicale feministen er een eigen besloten café op nahouden?
De organisatie in het JOC lag in handen van “Sjahrazaad”. Kent u nog die vertelster van 1001-nachten?
Haar krachtigste erotische wapen was puur cerebraal. Zij wist het voornemen van haar man om haar te vermoorden af te wenden door puur communicatieve vermogens als vertelster. Een superstratege. Triomf van de rede over het geweld! Westerlingen stellen zich nog altijd voor dat uiterlijke schoonheid lijnrecht staat tegenover kennis. Overigens net zoals imans dat doen. Het is het ergste wat M/V kan overkomen: cerebrale sensualiteit. Absoluut en juist niet te vermijden door apart te feesten.

En nu nog als gewoonlijk een positief voorstel.
Zwartjes mogen wel uitbundig feestvieren in “De Gilde” (Wijngaardstraat).
Moslims dus ook, als het maar mix is. Ze wonen alleszins ook in de buurt.
Meer dan in Aalbeke.

Lof van mijn land (of stad)

Bloemgelezen !
En nog wel van dichter, schrijver, essayist, verteller, redenaar, Staatsprijs Letterkunde en Kortrijkzaan ANDRE DEMEDTS volgende toepasselijke strofen gevonden uit het gedicht “Lof van mijn land”.Verliezen is ons lot en ook verloren gaan,
vraag van mijn hart niet meer dan schuim en asch,
ik schimp soms op mij zelf, die onvoldaan,
gelijk een keerende herfstwind was.
En leedvermaak is schrijnender dan veel verdriet,
als men alleen nog om zich zelven lacht,
om geen dingen meer,
en om de menschen niet.

Alleen maar om dien andere in mij,
die zich aan land noch lucht gewent,
en aldoor aan ‘t vragen blijft,
of er geen ander land bestaat
dat hij veel beter kent…

Hoe komt kortrijkwatcher daar nu zo bij??
Wel, dit jaar is Demedtsjaar!
En schepen van cultuur Stefaan Bral, samen met heel zijn directie, is dit glad vergeten.
Tot nog toe is er door Stad nog niets geprogrammeerd rondom de 100ste verjaardag van de geboorte van onze ereburger. En de schepen weet ook niet of er nog iets van komt.

Durft schepen Bral eigenlijk nog schepen Hilde Demedts onder ogen komen?
Want Hilde is wel degelijk een dochter van schrijver André Demedts.
Twee jaar na haar geboorte werd vader in 1949 directeur van de gewestelijke omroep West-Vlaanderen. Hij bleef dit tot 1971. De familie vestigde zich in 1953 in Kortrijk, in het “witte huis” in de Condédreef.
Samen met de burgemeesters van Wielsbeke en Waregem Рen met de steun van minister-president Yves Leterme Рheeft Stefaan De Clerck ooit nog geprobeerd om bij de dienst Filatelie van de Post een postzegel te voorzien ter gelegenheid van het Andr̩ Demedtsjaar. Blijkbaar niet gelukt omdat het kabinet van minister Anciaux van Cultuur er niet zo achterstond.

André Demedts is geboren in Sin-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Er is daar dan ook een Demedtshuis in de oude pastorij.
De schrijver woonde ook 15 jaar in Waregem want was daar leraar in het H.Hartcollege.
Beide gemeenten organiseren allerhande activiteiten ter gelegenheid van het Demedtsjaar.
U kunt er alles over te weten komen op http://andredemedtsjaar.telenetblog.be .
Eerste huldiging op donderdag 26 januari in de Sint-Bavokerk te Wielsbeke om 20u30. Concert door het Kamerensemble Contrast.

Onze stad heeft nog enkele gelegenheden om zich te herpakken, ter ere van onze ereburger.
Bijvoorbeeld op de Gedichtendag (26 januari), de Jeugdboekenweek (maart), het Vertellersproject (april), de Elfdaagse rond 11 juli, de bibliotheekweek (oktober).

Als schepen Bral niets organiseert stel ik voor dat de burgemeester hem 100 bladzijden doet afschrijven uit een jeugdboek van de schrijver Koen Lisarde (pseudoniem): “Trouw aan hun volk”. Geen boekbespreking, want daar heeft hij in vijf minuten mee gedaan.

Ietwat opvallende items uit het OCMW-budget 2006 (5)

Inderhaast nog een zeer opvallende budgetwijziging voor 2005 memoreren.
Op de valreep en zonder slag of stoot (geen tijd om de boeken open te doen) heeft de gemeenteraad van vorig jaar december nog kunnen constateren dat het exploitatiebudget een opvallende verbetering kent ten overstaan van wat er initiëel werd geraamd. Het negatieve resultaat daalt van 10 naar 7,6 miljoen.
De financiële verbetering is vooral te wijten aan de spectaculaire afbouw van het tekort bij de poetsdienst (vanwege het succes van de dienstencheques) en een daling van het tekort bij de sociale dienst. De cashflow is na inbreng van de gemeentelijke bijdrage ook positief geworden.
Nog in 2005 werd er heel veel onroerend goed verkocht, of was men dat toch van plan: 2,1 miljoen. (Voor de gehele periode 2005-2008 zal het gaan om 3,8 miljoen. In 2006: één miljoen.) 

Waar men ook altijd raar van staat op te kijken is dat er op de 728 personeelsleden (in 2004) nog altijd 456 in dienst zijn bij de vzw Zusters Augustinessen. In de “arbeidsplaats” van het rusthuis Sint-Jozef 146. In de arbeidsplaats “OCMW” zelf 309. Dat is niet enkel de administratie maar ook bijv. de sociale dienst, de dienstencentra, en de ter beschikking gestelde personeelsleden in het AZ Groeninge.

De althans in meer rechtse middens zeer verfoeide gemeentelijke bijdrage stagneert al van vorig jaar en tot en met volgend jaar rond 9,1 miljoen euro. Voor 2008 is men het dan weer met de burgemeester eens geworden dat de toelage opnieuw mag worden zoals vroeger was gepland : 9,6 miljoen.
Dit alles is niet te begrijpen. Want er is nu een objectieve methode om die gemeentelijke bijdrage te berekenen. Men past die dus niet toe? Of is het omgekeerd? Dat de werking (het exploitiebudget) en de investeringen of desinvesteringen (verkopen) worden aangepast aan de verwachte gemeentelijke toelage? Dat mag niet.

Het gerucht loopt dat alle OCMW-personeelsleden een rookalarmsysteem hebben gekregen. Gratis. Die post is niet terug te vinden in het budget.

Alle rusthuizen lijden een exploitatieverlies. Ter Melle bijvoorbeeld iets van – 350.000 euro.
De Nieuwe Lente: – 294.000. Het resultaat in Sint-Jozef was tot vorig jaar nog positief. Dit jaar verwacht men een negatief resultaat van ca. 57.000 euro maar dit zal spectaculair erger worden in 2008. Vooral omwille van de stijgende personeelskosten.

Ook nergen een winst te bespeuren bij de serviceflats Ten Olme (Kortrijk), Elfenberg (Heule), Rietveld (Bissegem).
Idem voor de vijf dienstencentra. De Zonnewijzer is er het ergst aan toe. Resultaat: – 228.000 euro.

De rubriek gezinshulp omvat meer dan u denkt. Dat gaat over kinderopvang, maaltijden, noodoproepsystemen, poetsdienst. Alleen de poetsdienst brengt nu een (lichte) winst op.

Het OCMW heeft veel tentakels. Dat ziet men bijvoorbeeld bij de integratieprojecten. In dt verband wordt samengewerkt met o.m. Kanaal 127, vzw’s als Constructief, Mobiel, Mentor. Buurtdienst Siné, groenopleiding, Werkwinkel.
Pure OCMW-projecten zijn o.m. Werk.Punt en Werkervaringsprogramma’s, de Leerwerkplaats. (Men doet nu ook aan integratie door cultuur. (Met veel subsideis van Vande Lanotte indertijd.)
De discrepantie tussen de werkingskosten en de opbrengsten in deze rubriek is ongelooflijk.

Het HIVA (Hoger Instituut van de Arbeid, – een onderzoeksinstituut van de KUL, volgepropt met ACW’ers) heeft een keer een dure studie mogen maken over de Kortrijkse welzijnssector. DE WELZIJNSINDUSTRIE. Nog altijd geen resultaten gezien. De opdracht bestond er ook in om na te gaan in hoeverre er wellicht enige tabula rasa kan gemaakt worden in de welzijnssector alhier. Misschien is het HIVA er nog niet uit? Of is men danig geschrokken? Over de territoriumstrijd? De overlappingen? Het gebrek aan bezinning over de kerntaken? Het gebrek aan evaluatie?

Bon.
En zo kunnen we doorgaan.
Een nieuwe serie artikelen over het OCMW is alleszins te verwachten als de rekening 2005 is gekend, en het jaarverslag.

Cebuanen ! We komen eraan hoor !

Even de artikelenserie over het OCMW onderbreken voor BREAKING NEWS. 

Het staat nu vast.
Er gaat van 11 tot 22 februari een Kortrijkse delegatie naar Cebu City. Dat is de hoofdstad van het gelijknamige eiland op de Filippijnen. Dat is ver hoor!
Wie alles wil weten over onze stedenband met de metropool Cebu leze nog alhier de stukken van 20/5, 16/5, 13/5, 14/3.

Cebuanen zijn hier al twee keer geweest. Burgemeester Tommy ook, en Cebuanos Bimbo. Geduchte fondsverwervers.
En wij zijn ginder ook al geweest. Met zijn vijven. Geraamde kostprijs toen (zonder hotel): 6.700 euro. Afrekening nooit gezien. Raadsleden hebben nooit verslag gekregen van dat heen en weer geloop. Nog nooit inzage gehad van de “letter of intentions between the cities”, en ook niet van het “memorandum of agreement”. Op de website van onze noordzuidraad praktisch niets te vinden.

Het enige wat we weten is dat we daar iets gaan doen rondom afval, groen, en zelfs participatie van de burger. Ik verlang al om de kranten te lezen van de filippino’s. En de website van Cebu-City. (Geen sprake van Kortrijk tot nog toe.) We gaan ze toch via IMOG geen dure afvalverbrandingsoven aansmeren? Met zo’n schouw die achteraf blijkt een veelvoud te kosten van wat men had gedacht?

Hoeveel kost dat snoepreisje nu weer?
– Verzekeringen: geen bedrag bekend.
– Vervoer naar en van de luchthaven: 400 euro. Men gaat met de taxi !
– Voorbereidende kosten (inentingen, paspoorten): 300 euro.
– Hotelkosten worden geraamd op max. 4.000 euro. Dat wordt dus luxe als we weer met zijn vijven zijn.
– De dagvergoeding (restauratie, vervoer, begeleiding): 2.200 euro.
Totaal: 6.900 euro.
Zitten de vliegtickets daar eigenlijk wel in?

Wie gaat er mee?Dat heeft het College tot op heden nog niet prijs gegeven.
Er is alleszins ruzie geweest hieromtrent. Mag Hilde mee? Of wordt het Philippe ? Of allebei?
Wie krijgt de titel van “adopted son of Cebu“?

Het overgrote deel van ons budget ontwikkelingssamenwerking wordt besteed aan personeel en reisjes.
Ach ja, waarom niet?
East is east en west is west.

P.S.
Denk vooral niet dat Cebu-City achterlijk is. Naar schatting één miljoen inwoners. Er zijn natuurlijk wel sloppenwijken (met scavengers), maar die heb je ook in Parijs.
Samen met raadslid Marc Lemaitre zeg ik: ach, waren we maar bij Marokko gebleven.
Nog iets.
Haarlemmermeer heeft al sinds 1992 een officiële stedenband met Cebu.
Veel info hierover op www.vhc-stedenband.nl . En op de website van Haarlemmermeer zelf ook.
Allerhande nota’s. Discussies, jaarplannen, jaarverslagen. Tot begrotingen toe. (In 2005: 60.000 plus nog een keer 77.000 euro.) En zelfs reisverslagen.
Als je dat allemaal leest vraag je je af wat WIJ daar nog gaan doen.
Kortrijk heeft geeneens de nodige centen voorzien om een noemenswaardig project op stapel te zetten. Ook niet om de projecten van Haarlemmermeer verder te zetten, als dat de bedoeling zou zijn.

Het exploitatiebudget van het OCMW (4): kosten

Vorige keer hadden we het al een beetje over de (werkings)kosten van het OCMW, met daarin meer in het bijzonder de personeelskosten.
Onze lezers zijn waarlijk behept met een onuitstaanbare ongezonde nieuwsgierigheid. Als dat zo doorgaat stop ik met dat geschrijfsel over het OCMW.

Nu wil men per se ook nog weten wat zo’n OCMW-voorzit(s)ter verdient. (Gelukkig nog geen vraag over de secretaris.) Hoe kan IK dat nu weten? Het is de Koning die dit bepaalt! Sire moet zich wel aan enige regels houden. Zo mag de bezoldiging van een OCMW-voorzitter niet gunstiger zijn dan deze van een schepen uit dezelfde gemeente. Een schepen krijgt hier 75 procent van de burgemeesterswedde. Als die van de burgemeester bijvoorbeeld 62.000 euro per jaar zou bedragen dan krijgt een schepen alhier zowat 47.000 euro per jaar of bijna 4.000 euro per maand.
Nu weet u het weer. Maar als een OCMW-voorzit(s)ter als Francesca Verhenne nog andere vergoedingen, wedden of presentiegelden zou ontvangen bij de uitoefening van allerhande mandaten (functies, ambten) dan mag de som van al die “inkomens” nooit groter zijn dan die van anderhalfmaal de vergoeding van een Vlaams Parlementslid.
(We hadden ooit een schepen die tegelijk OCMW-voorzitter was.)

Goed.
Gisteren zagen we dat de totale (geconsolideerde) kosten voor de gewone activiteiten (dus zonder investeringen) ca. 40 miljoen bedragen. En de opbrengsten ca. 31 miljoen. Er is voor 2006 dus een negatief exploitatieresultaat van om en bij de 9 miljoen.
We merkten ook dat de rubriek bezoldigingen een grote hap uitmaakt in het budget: 21,5 miljoen.

Een ander belangrijke rubriek uit de werkingskosten is getiteld “verbruikte goederen en verstrekte diensten“. 12,5 miljoen is er nodig voor de normale werking van het OCMW. Dit is 168 euro per inwoner. (In de Twaalf Grote Steden is het gemiddelde 159 euro. Toch wel iets om een keer over te peinzen.)
Dat bedrag omvat méér dan de verbruikte koffie. Het grootste deel van die kosten slaat op de verstrekte diensten: de specifieke kosten van de sociale dienst. 9 miljoen. De sociale dienst die zorgt bijv. voor leefloon en recht op maatschappelijke integratie, steun in nature en speciën.
In Kortrijk gaat er per inwoner 122 euro naar die specifieke kosten. Bij de “Grote Twaalf” gemiddeld 136 euro.
Als iemand over iemand roddelt dat hij “bij – of aan – het OCMW is ” (den openbaren onderstand!) krijgt hij bijvoorbeeld voorschotten, energietoelagen, een huurwaarborg, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen, budgetbegeleiding. Misschien zelfs een huisje. Of werk. Voor een stuk worden bepaalde van die kosten gerecupereerd bij de cliënten (beneficianten) of hun familie.
Een Dexia-studie berekent dat de recuperatiegraad van de kosten uit de sociale dienst in de grote steden ca. 25 procent bedraagt. Bij ons is dat “slechts” 11 procent.
Een ander element in de kostendekking is de mate waarin de specifieke kosten sociale dienst gesubsidieerd worden door andere overheden. Er zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor dossierkosten vanwege het Ministerie. Een dossier “leefloon” krijgt een toelage van 285 euro per stuk. We ontvangen ook veel steun voor bijv. tewerkstellingsprojecten, voor politieke vluchtelingen.
De gemiddelde subsidiëringsgraad is in grote gemeenten 66 procent.
(Kortrijkwatcher is hieromtrent niet in bezit over de nodige details over Stad om daar ietwat breedvoerig over te doen.)
Mogen we voor die subsidies van elders de rubriek “andere werkingopbrengsten” in ogenschouw nemen? Die bedraagt 13,1 miljoen. Dat zou dan 175 euro per inwoner zijn. (Het komt natuurlijk wel allemaal uit onze zak.)
Het begrip solidariteit is wereldwijd verspreid en algemeen aanvaard. Ook in Afrika. Probleem is dat anderen (bijv. indertijd Steve Stevaert) beslissen wat wij daaronder moeten verstaan en hoe en door wie dit gebeurt. In Kortrijk de secretaris van het OCMW.

De activiteit “sociale dienst” op zichzelf genomen sluit met een negatief resultaat van 4,8 miljoen. Niet veel anders dan vorig jaar. (Maar er is toch een BW geweest?)

Een derde kostencategorie is genoemd: “diensten, diverse leveringen en interne facturatie“. 3 miljoen.
We gaan daar niet op in. (Begrijp daar – eerlijk gezegd – niets van.)

SAMENVATTING EXPLOITATIEBUDGET
Totale opbrengsten (2006): 31,3 miljoen.
Totale kosten: 40,6 miljoen.
Negatief resultaat van het boekjaar: – 9,2 miljoen.
Dit negatief resultaat van het boekjaar verslechtert steeds: volgens de rekening van het boekjaar 2004 ging het om – 4,9 miljoen. Maar toen werd er 6,8 miljoen onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage zodat er toch nog + 1, 9 miljoen kon worden overgedragen naar 2005.
In het budget 2005 was het negatief resultaat – 7,6 miljoen.

Een OCMW moet natuurlijk geen winst maken.
Maar moeten de verliezen zich opstapelen?
Waar kan/moet er bezuinigd worden?
De secretaris Tony Vanheusden (die de echte bewinds- en beleidsman is bij het OCMW) weet dit wel.

Een volgende keer vertellen we wat ons als waarnemer nog erg opvalt bij het doornemen van het OCMW-budget 2006.