Een gemeenteraad van 5 kilogram

De papieren die de raadsleden thuis in de beruchte witte linnen zak toegestuurd kregen voor de Raad van 12-13 december wegen ca. 5 kg. Daar behoren dus niet de documenten (de dossiers) bij die nog ter inzage liggen in het stadhuis.
Gemeenzaam spreekt men in dergelijk geval van een ZWARE gemeenteraad.

Eigenlijk zou de stapel nog véél meer moeten wegen.
Het jaaractieplan voor 2006 is er nog niet bij. Het is immers nog niet klaar en de raadsleden zullen dit belangrijke bestuursdocument pas te zien krijgen en moeten bespreken op de raadszitting zelf.
(Dit is onwettelijk. Dossiers voor een gemeenteraad moeten minstens 7 dagen te voren openbaar gemaakt worden.)
Noot van de redactie: wellicht door toedoen van kortrijkwatcher is het document intussen op 7 december via email wel verspreid.

Verder is het zo dat het zgn. “verslag van bestuur” van het jaar 2004 niet meer in boekvorm verschijnt. Zo’n jaarverslag telt al gauw 600 bladzijden. Nu kregen de raadsleden een ingekorte versie op papier (42 blz.). Dat het lijvige document nu puur digitaal wordt opgemaakt is een goede zaak. Evenwel. De digitale versie kan opgevraagd bij de dienst Communicatie en die is eigenlijk ook nog niet echt klaar voor versturing per email. De CD-rom moet ook nog gemaakt.

Het is een schande.
Wat is er nu weer een schande?
Het College solt met de Raad.
De agenda omvat 77 punten. Zonder de eventuele bijkomende punten van de raadsleden zelf.
In vroeger tijden – en na lang zagen – had de “verenigde oppositie” (die nu niet meer bestaat) het voor elkaar gekregen dat alleen al de bespreking van de stadsbegrotingen werd gespreid over twee dagen.
De eerste avond gaf de burgemeester hierbij een lange speech over het gevoerde beleid en dat van het komende jaar. Daarna was het de beurt aan de fractieleiders die elk toch gemiddeld een half uur bezig waren. De tweede avond werden de diverse begrotingen dan in detail besproken.
(Gewezen burgemeester Manu de Bethune sloot toen telkens opnieuw de debatten af met de bemerking dat hij weer niets positiefs had gehoord. Dat waren nog eens tijden!)
Een journalist als Gerrit Luts wijdde daar in “Het Nieuwsblad” hele pagina’s aan.
Later (of vroeger) in de maand december kwam dan de “gewone” raadszitting.

Onze burgemeester is er nu al een paar jaar in geslaagd om twee raadszittingen in één te houden. De “gewone” doorsnee maandelijkse Raad én die gewijd aan begrotingen en belastingen en retributies.
Ja, er zijn daar twee avonden voor uitgetrokken. Maar! Onze verkozenen zijn door de stapel aan papieren die ze in een week tijd moeten verwerken zodanig van slag dat ze uiteindelijk nog weinig punten echt hebben doorgrond en daardoor al in één avond zijn uitgepraat. Vorig jaar bijvoorbeeld was heel het boeltje afgehandeld in 5 uur en 25 minuten. Het werd niet eens middernacht.

Waarover zullen onze verkozenen het maandag aanstaande (en waarschijnlijk niet op dinsdag) zoal hebben?
Eerst komt de bespreking van het jaaractieplan 2006. Dat document krijgen ze dus pas de dag zelf te zien.
Dan is het “verslag van bestuur en de toestand der stadszaken” voor het jaar 2004 aan de orde.
De Raad moet daar akte van nemen, terwijl nog niemand het volledige jaarverslag heeft kunnen inkijken. En daar staat nogal wat in dat Kortrijkzanen geweldig interesseert. Dingen waarover ook nu nog een hartig woordje kan gewisseld. Bijvoorbeeld de evolutie van allerhande belastingen over de jaren heen. Een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke beslissingen uit dat jaar. Personeelsaspecten. Juridische zaken. Uitgevoerde werken. Tussenkomsten van brandweer en politie. Enzovoort. Nu hebben we daar allemaal nog geen weet van. De raadsleden worden verzocht akte te nemen van een document dat ze niet kennen.

Punt 1.3 gaat over de stadsbegroting 2006 en het financieel beleidsplan tot 2009. De begroting is voor het eigen dienstjaar weer niet in evenwicht. (Later meer daarover.) Hier ontbreekt overigens ook weer een belangrijk document: het kommentaar van de begrotingscommissie.
Dan komen de belastingen. APB en OV. En de overige gemeentebelastingen. Ik tel er nog 22. Met het reglement van Parko over de vergunningen voor laad- en losperiodes en voor straatparkeren 23 of 24.
Daarna spreken we af welke retributies we volgend jaar zullen betalen. Bijvoorbeeld voor kinderopvang. Voor fluohesjes.
Verder geven we het College de bevoegdheid om zonder de Raad hierbij te kennen te beslissen
over de aanneming van werken, leveringen en diensten beneden het bedrag van 150.000 euro.
We bespreken ook de begroting van Parko.
En die van het OCMW (nu “budget” genoemd). Dat gaat ook over tientallen miljoenen. Er zijn ook onvoorstelbare budgetwijzigingen bij het OCMW voor dit jaar.
We stellen vast hoeveel we aan de politiezone VLAS willen besteden. Om dat met kennis van zaken te doen dient men de begroting van de zone in te kijken.
We bepalen het mandaat van onze afgevaardigden bij allerhande “intercommunales”.
Statutenwijziging van Gaselwest.
We bekijken stappenplannen voor het lokaal sociaal beleid en de beleidsnota over de kinderopvang.
Project Sint-Denijsestraat (tuinuitbreiding).
De realisatie van het Deltapark, een overeenkomst met Leiedal.
Premies inbraakbeveiliging.
Het reglement voor de gebruikers van de parkeerterreinen van de hallensite.
De begrotingen van dertien gemeentelijke vzw’s. Dertien! (De vzw Kortrijk 1302 is er nog niet bij.)
Het sectoraal akkoord 2005-2007 en het statuut van het stadspersoneel. (Vergt op zichzelf al een dag studie.)
De stadswachten krijgen een bijkomend contingent.
We gaan iets doen aan de sociale economie.
Enzovoort, enzovoort.
We willen nu ook nog verlichting voor het beeld van schepen Bral :”Minneke” in Bissegem. 5.429 euro.
De verplaatsing van cowboy Henk van schepen De Coene zal 20.000 euro kosten.

Alleen voor het doorbladeren van de toegestuurde raadsdocumenten wordt het vandaag weer middernacht.

Sigaren uit uw eigen doos (3)

De programmabrochures van Limelight en Utopia omtrent de evenementen georganiseerd rondom de bakermat van Buda Kunstencentrum zijn verschenen.
En er is heuglijk nieuws.
Zelfs al behoort u niet tot het “Schoon en Hoog Volk” dat meer speciaal per brief is uitgenodigd op donderdag 8 december, toch kunt als gemiddeld Kortrijks belastingbetaler ook gratis naar de afscheidsreceptie van Limelight.
U moet u wel een plaatsje reserveren. Tel. 056/22 10 01. DOEN !
(Faxen kan ook nog zeg.)

We vernemen nu ook dat “Dans In Kortrijk” onder de titel R.I.P.R.I.P.H.O.E.R.A een eigen afscheidsparty belegt.
Maar niet op donderdag 8. Wel op zaterdag 17 december. Ook gratis mits reservering. Maar de locatie is nog niet bekend. Het wordt wel laat: de start is om 23u30.
Voor wie het allemaal een beetje teveel wordt nog even wat uitleg.
Of de Buda VZW van Kurt van Belleghem na al of niet is opgedoekt is onduidelijk.
Er is alleszins een nieuwe vzw Buda bis Kunstencentrum geleid door Kurt Devos. Een fusie van Limelight (kunstencentrum), Dans In Kortrijk (danswerkplaats) en Beeldenstorm (dat festivals zou organiseren). Later komt daar nog Happy New Ears (muziekcentrum) bij.

Heel die herschikking is hier op deze stadsblog al meerdere malen van kommentaar voorzien.
Zie archief juli (29,27,7), juni (20), mei (20,5,2), februari (20), januari (28,20,13).Ter gelegenheid van de festiviteiten zijn er voor de maand december twee of drie programmabrochures op de markt. Het hangt er van af hoe je het bekijkt.
De brochure “Utopia” vermeldt de activiteiten van de overkoepelende vzw Buda Kunstencentrum en Beeldenstorm. Allerhande performances en films verspreid over meerder dagen.
De andere brochure heeft het meer over Limelight.

Ter gelegenheid van de festiviteiten zijn er voor de maand december twee of drie programmabrochures op de markt. Het hangt er van af hoe je het bekijkt. vermeldt de activiteiten van de overkoepelende vzw Buda Kunstencentrum en Beeldenstorm. Allerhande performances en films verspreid over meerder dagen.De andere brochure heeft het meer over Limelight.Donderdag 8 december wordt een drukke dag.
U moet al om 17 uur aanwezig in de Tacktoren op een toonmoment (een work in progress) in het kader van het project Spanish Train. Gratis mits reservering. Dat is van Utopia.
Gelukkig is de duur nog onbekend.
Want Beeldenstorm begint al om 18u30 in de Tacktoren met allerhande video-installaties, fotografie en dvd b/w stereo. Ook gratis en ZONDER reservering.
Er is ook Utopia-film die dag: “Citizen Kane” om 20u15 in de Pentascoop.

In de maandelijkse brochure van Limelight vindt men dan ook nog dat er op donderdag 8 december in Limelight zelf een feestmoment is: “Speech! Speech! Speech!”. Vanaf 20u15.
Wat daar juist zal gebeuren weten enkel de genodigden en de lezers van kortrijkwatcher.
Maar zoals gezegd: u mag toch gaan mits reservering.
Mis vooral de receptie niet. Kan geweldig uitdeinen.
Ambetanteriken zich onthouden.
Het is een feestmoment.

Gelieve geen enkele vraag te stellen over het bestuur (samenstelling, leden), de gebruikte kantoren, de ateliers, de medewerkers, het beleidsplan, het actieplan, de vereffening van de deelnemende vroegere vzw’s, de schulden van Limelight, de subsidies en toelagen, de inbreng van privé-parners (PPS), de kosten van het personeel en de staf, de rekening 2005, de begroting 2006, het meerjarenplan, de acquisitie van deelnemende artiesten, de ware kosten van de verbouwing van de Pentascoop. Dat zijn allemaal uw zaken niet. Hoogstens vraagt u een keer wat de bestemming is van het dakappartement op de Pentascoop. Want u zou daar ook willen wonen.

Voor een goed overzicht van de evementen op donderdag 8 december een tabelletje.

17 uur: toonmoment van Spanisch Train in de Tacktoren (Utopia)
18u30: videodinges van meerdere artiesten in de Tacktoren (Beeldenstorm)
(Hier niet te missen: “City in Motion” – gaat over Kortrijk als stad in verandering.)
19 uur: opening – met toespaak – van deze video-installaties in de Tacktoren (Beeldenstorm)
(Niet te vinden in de gepubliceerde programma’s.)
20u15: film “Citizen Kane” in Kinepolis (Utopia)
20u15: “Speech!Speech!Speech!” in Limelight met diverse sprekers(Limelight)
(Voor de concrete invulling: zie kortrijkwatcher van gisteren of eergisteren.)
21u15: receptie in Limelight.