Wat gaat die waanzin van cameratoezicht in de stad ons kosten? (3)

Ik zal het u een keer zeggen: we gaan het nooit weten.

Ja, voor de vier camera’s op die paal op het Schouwburgplein is 95.275 euro begroot. De politiezone VLAS neemt daarvan 34.993 euro ten laste.
Men moet hierbij wel beseffen dat het enkel gaat om de installatie van die camera’s, plus de glasvezelverbindingen, de monitors, de videorecorder server.
(Straks met het nieuwe politiegebouw mogen we helemaal herbeginnen met de werkzaamheden.)

Weet u wat er zo kluchtig is?
De buitengewone begroting 2004 van de stad voorziet de nodige financiële middelen hiervoor op de post “waterpartijen” (art. 877/732-60). Dat moet dus de Golffontein op het Schouwburgplein zijn.

De kosten van voorstudies (en reisjes) en van de aanbesteding (opmaak bestek) kennen we dus niet.
De (verplichte en continue) bekendmaking aan inwoners en passanten (daders van delicten) van het cameratoezicht kost ook geld : publicaties, signalisatie.
Verder zijn er nog zware personele kosten voor monitoring, bewaring, verwerking. Administratie. Back-office.
Opleiding en training van toezichthouders.
Professionele meekijkruimte en kluis voor de opslag van de gegevens.
Twee- sleutelsysteem. Of heeft men dat niet voorzien? (Eén sleutel in beheer bij de politie zodat alleen met behulp van de politie toegang kan verkregen worden tot de al of niet opgeslagen beelden.)

Dan zijn er nog de kosten voor het onderhoud, herstellingen (vernielingen zijn wel degelijk mogelijk) en de exploitatie.
Er zijn ook nog allerhande nevenkosten denkbaar: bijkomende verlichting, nieuwe toe te voegen snufjes. Misschien zelfs verplaatsing van straatmeubilair en bomen.
Tenslotte nog de kosten van mogelijke evaluaties (maar in Kortrijk zie ik die niet gebeuren).

We gaan het nooit weten wat die waanzin ons jaarlijks zal kosten.
Ik geloof dat ik nu al meer dan duizend bladzijden heb gelezen over het vraagstuk “cameratoezicht op openbare plaatsen”. Welnu, nergens kun je echt adequate gegevens vinden over de kostprijs van bestaande projecten in Europese gemeenten. (Ik vond zelfs nog nauwelijks prijzen van de diverse types van camera’s !)

Weet je wat?
Stadsbesturen zijn tegenover hun burgers gewoon beschaamd over het kostenplaatje.
Bij een wetenschappelijke enqu̻te hierover in Nederlandse gemeenten waren er slechts 28 procent respondenten. En de aangegeven jaarkosten schommelden van 930 euro (!) tot en met Рjawel- 250.000 euro.
Bestuurders weten maar al te goed dat inzake kostprijs niet voldaan is aan de eis van proportionaliteit.

Zou je geloven dat dit voor mij bijna het meest fundamentele bezwaar is tegen camera’s in onze stad? Ik heb u hier al een keer voorgerekend dat alleen al de installatie van heel het spel zodanig veel kost dat men daarmee 1 agent gedurende 6 jaar op straat kan sturen.

Oproep
Laat ons gaan betogen bij de inhuldiging van de paal op het Schouwburgplein.
Daarna allemaal recht op inzage vragen van de beelden. Daarnaast ook nog ons recht opeisen om correctie, afscherming en verwijdering.
Alhoewel. Dat zal moeilijk gaan.
Want in een rechtstaat is het niet mogelijk om bepaalde groepen personen in beeld te brengen als daarbij geselecteerd wordt op grond van kenmerken als ras, religieuze of politieke overtuiging. We zullen dus niet eens in beeld komen. Het mag niet !

P.S.
Het is nu weer eens duidelijk dat gemeenteraadsleden mijn weblog niet lezen.
In de raadscommissie van gisteren kwam de installatie en het reglement van het cameratoezicht ter sprake. In voorbereiding van de gemeenteraad van 14 maart.
(Tussen haakjes: dat reglement trekt nergens op. Vergelijk met dat van Alkmaar.)

De raadsleden hadden geen bemerkingen. Tenzij de vertegenwoordiger van het Vlaams Blok. Die had weer eens zijn dossier niet gelezen en vroeg naar de reikwijdte van het blikveld van de camera’s.
Het Vlaams Blok zou immers graag willen dat heel de stad in het oog wordt gehouden.

We gaan door met de strijd. Zie een volgende kolom.

Cameratoezicht om ons te bespieden: hoe komt men tot zo’n daad van waanzin? (2)

Wie pakweg tien jaar geleden had gezegd dat Kortrijkzanen en passanten in de straten rondom en op het Schouwburgplein zelf (straks ook nog op de Hallensite, in de winkelstraten en in OCMW-gebouwen) ooit door camera’s zouden bespied worden zou voor gek verklaard zijn. Straks is het dus zover gekomen. En bijna niemand die de waanzin daarvan aanklaagt.
De griezeligheid daarvan inziet. In welke maatschappij leven we of willen we eigenlijk leven ?

Heel het Big-brother-gedoe is decennia geleden begonnen in Groot-Brittannië.
De aanleiding voor het plaatsen van camera’s in het Koninkrijk lag bij de terroristische aanslagen in de context van de Ierse kwestie. Dat was wel serieus. Die aanleiding is nu al lang vergeten.
De veiligheidsindustrie zag een gat in de markt. Zeker méér dan 4 miljoen camera’s (volgens “The Independant” één per veertien inwoners) bespieden de Britten vandaag de dag en ze doen dit vrijwel ongecontroleerd. Iedereen hooligan.

De lobby van de veiligheidsindustrie is zowat vijf jaar geleden systematisch begonnen met het bewerken van een aantal Europese landen (gemeenten, politieke partijen) aan onze kant van de Noordzee.
Een aantal gemeenten uit Nederland vooral zijn dan naar Britse steden getrokken om poolshoogte te nemen.
Ambtenaren keren dan gehersenspoeld terug. (Kalme zee, sterrenhotel, toch lekker gegeten in die privé-club, en die madam van het veiligheidsbedrijf was representatief.).
Conclusie: cameratoezicht helpt dus!
Geen gemeente die voor zichzelf durft bekennen dat men een (dure) misslag heeft begaan met het plaatsen van camera’s. De ene gemeente jut dan de andere op. We zien dit nu gebeuren bij onze centrumsteden.

De secretaresse van de politiezone VLAS is een keer naar Newham (bij Londen) getrokken en heeft daarna een welwillend verslag gemaakt over “de preventieve effecten van cameratoezicht op openbare plaatsen”. Zoiets valt dan natuurlijk in goede aarde bij korpschefs die houden van gadgets.
Nu moet u weten dat serieuze onderzoekers (J. Ditton, B.C. Welsh, D.P. Faringhton,
R. Hesseling) de evaluaties – zo die er al zijn! – van de effecten van cameratoezicht als volkomen ondeugdelijk en onbetrouwbaar en onbruikbaar (tegenstrijdig) beschouwen.
Nog erger.
Er kleeft een fundamenteel probleem aan het evalueren van preventieve maatregelen, zoals cameratoezicht. Je moet zien te achterhalen of iets niet is gebeurd. En vervolgens dan nog proberen om een causale verklaring voor deze non-gebeurtenissen te geven.
Te Kortrijk zal men dit nooit kunnen doen, alleen al omwille van het feit dat er niet eens een nulmeting voorhanden is.

U mag er gerust van uitgaan dat er bij VLAS ook nog geen doorwrochte literatuurstudie is gebeurd rondom de problematiek.
In de uiterst schriele Kortrijkse dossiers die ik ken is er zelfs geen sprake van dat bezoek aan Newham. Aan de raadsleden is enkel gemeld dat er een visite was aan Mechelen en Antwerpen. Verslagen hiervan ontbreken. En wat men aldaar geleerd heeft blijft een raadsel. Misschien enkele technische zaken, maar meer kan gewoon niet.

Ik hou me nu al geruime tijd bezig met het vraagstuk “cameratoezicht in publiek domein” en kan u gerust vertellen dat er in geen enkele Belgische gemeente waar camera’s zijn geplaatst ook maar één serieus document (voorbereidende studie, besluitvormingsproces, kostenraming, nulmeting en evaluatie, enz.) bestaat over de problematiek.

Wat Mechelen nu betreft is het zelfs zo dat burgemeester Somers die camera’s als een erfenis uit het verleden (een vorig Schepencollege) beschouwt, en ze eigenlijk wel zou weg willen. Men kan zich afvragen of de Kortrijkse delegatie dit wel heeft gerapporteerd aan ons stadsbestuur.
In de praktijk blijven nu eenmaal opgehangen camera’s tot in de lengte van dagen daar hangen. En integendeel in aantal “organisch” aangroeien en steeds gesofisticeerder en duurder worden.

Nu moet ik iets persoonlijk vertellen.
Twee à drie jaar terug heb ik een keer naar tientallen personen en instanties een persoonlijk dossier doorgemaild over de problematiek. Naar partijbureaus, partijvoorzitters, studiebureaus, burgemeesters en schepenen en raadsleden van gemeenten waarvan ik wist dat men in hun gemeente cameratoezicht overwoog.
Ik heb daarop welgeteld één reactie gekregen, nog wel een vriendelijk briefje van onze Kortrijkse schepen van veiligheid, Hilde Demedts.DANK . I love you. I love you all.

Op een keer stond er op de website van de VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) plompverloren een zogezegd ontwerp van wetsvoorstel over cameratoezicht op openbare plaatsen. Men vroeg om kommentaar. Dat doe je dan. Gevolg: de tekst was nog dezelfde week van het scherm verdwenen. Zonder enig kommentaar.
Dat wil toch iets zeggen. Wat dan? Dat men in de greep is van de waanzin en dat dit nu eenmaal psychologisch moeilijk valt om toe te geven.

Het Kortrijkse dossier, althans zoals raadsleden dat kennen, getuigt van een onvoorstelbare lichtheid.
Iedere ernstige literatuurscan ontbreekt. (Wie alleen al op Google een zoekterm als “cameratoezicht” of “crime prevention”, of CCTV, of “burglary” of “crime displacement”‘ intikt is voor dagen zoet.)

Het besluitvormingsproces in onze stede was abominabel.
Normaal zou dit moeten gebeuren in uitgebreide en goed doorsproken fasen met een deskundige werkgroep (maar in België zijn er geen deskundigen) en met de bevolking.
In de oriëntatiefase overweegt men dan een eventuele plaatsing, maar ook een eventuele schrapping van het project.
In Kortrijk is er nooit zo’n omslagpunt geweest.
De korpschef wou camera’s en daarmee uit. Men zocht gewoon naar onderbouwingen van het “gevoel” dat camera’s nodig zijn.
De vraag wanneer we net NIET tot plaatsing zouden overgaan is nooit aan bod gekomen.
(In een stad als Leeuwarden heeft men na veel beraad wél besloten tot opheffing van het project. Voorstanders van camera’s verzwijgen dit zorgvuldig. Of weten het niet, dankzij de lobbying van veiligheidsbedrijven. Bij ons: Famico!. Amelior!) .
Hoe meer kabels hoe beter. COAX.
(Straks draadloos.)

Een dankbare éénmalige serie van incidenten (het niet goed onderzochte vandalisme aan de Golffontein – we horen daar niets meer van, en de camera’s staan er nog niet) zorgde voor een soort draagvlak (alibi) bij de burgemeester en een aantal raadsleden. De emotie van “nu is het genoeg geweest“.
Naar een draagvlak bij de bevolking is nooit gevraagd. Alle publieke discussie is vermeden.
(Nochtans had het stadsbestuur die volksraadpleging kunnen winnen.)

Tussen haakjes: de besprekingen in de Politieraad en de Gemeenteraad waren van een bedroevend gehalte. Dat kan ook niet anders. Om over dit soort zaken iets zinnigs te vertellen moet men zowat vrijgesteld zijn.

Opvallend is dat de korpschef tegenwoordig de nadruk legt op de repressieve werking (opsporing en vervolging) van cameratoezicht. Hij heeft aangedrongen op camera’s “die identificatie mogelijk maken”. De nummerplaten van wagens aan het stadhuis zal men kunnen lezen ! MEN GAAT DAAR DAN FIER OVER. Dat is de ware lof der zotheid.
Daarmee zegt onze korpschef zonder het te beseffen in feite tegelijk dat de preventieve werking (toezicht, detectie, recherche) van zijn diensten (en van allerhande veiligheidsmaatregelen van de stad) faalt.

In de oriëntatiefase van het project zijn er twee fundamentele eisen te stellen om te beslissen tot cameratoezicht.
De eerste grote vraag is of voldaan wordt aan de eis van subsidiariteit.
Cameratoezicht kan enkel toegepast als minder ingrijpende middelen al beproefd zijn en al of niet hebben gefaald.
Fundamentele vraag hierbij is: kan de beoogde doelstelling (en welke is dat dan? hoeveel zijn het er eigenlijk?) bereikt worden met andere middelen?

Dan is er nog de eis van proportionaliteit.
Hier maakt men een afweging tussen het publieke belang (dat zou moeten beperkt worden tot handhaving van de openbare orde) en het recht op privacy.
En vooral stelt zich hier de vraag of er een redelijke verhouding is tussen doel en middelen.
Die middelen zijn dus onvoorstelbaar indrukwekkend (personeel, verwerking van gegevens) en financieel onvoorstelbaar duur. (Iedere gemeente schrikt daarvan op, achteraf dan. In Leuven gaat men zelfs volslagen in paniek de aanbesteding opnieuw bekijken.)

Van al deze overwegingen hebben raadsleden zeker nog geen enkel ernstig dossier in handen gekregen. (Wat is dat: een nulmeting?)

Nu valt er me plots iets te binnen.
In het lokaal veiligheidsplan 2002-2004 is met geen woord sprake van cameratoezicht op het publieke domein. Men wou enkel een aanvraag doen tot subsidiëring van drie camera’s om snelheidsovertredingen te registreren op Kortrijkse invalswegen. Dat is al.

Cameratoezicht in de stad: de waanzin slaat toe (1)

In de eerstkomende gemeenteraad van maandag 14 maart zullen onze verkozenen in onze naam definitief instemmen met de invoering van cameratoezicht op het openbaar domein in het centrum van de stad (later nog elders ook) en de daarbijhorende reglementering goedkeuren.

In de gemeenteraad van juli 2004 hebben een aantal (weinig) raadsleden eigenlijk al hun goedkeuring verleend aan een offerte-aanvraag voor het leveren en plaatsen van de nodige apparatuur voor het camera-project op het Schouwburgplein. Voor een bedrag van 95.275 euro. (Hoe men aan dit bedrag komt weet geen mens. Zeker geen ambtenaar. En deskundigen verschillen ook enorm van mening. Men slaat gewoon een slaatje.)

Er was toen één moedige neen-stem, van Piet Missiaen (nu “Spirit”). En één onthouding van Cathy Matthieu (Groen).
De aanwezigen van de VLD-fractie hebben “ja” gestemd, alhoewel er binnen de partij hierover ook discussie bestaat.
De SP.A was bij monde van Marc Lemaitre althans ingevolge de onveiligheids-waan van de dag bij de kleine man ook vóór, alhoewel de jongeren van deze partij (“Animo”) absoluut tegenstander zijn van het project. Schepen De Coene zwijgt als vermoord. Soms kan hij dat wel.
Kortom: van de 41 mensen-politici waren er 26 raadsleden die ja stemden, 1 nee stem, en 1 onthouding. In de notulen van juli vorig jaar kunt u zien wie strategisch of structureel afwezig was. www.kortrijke.be.

Binnen het verlichte deel van de CD&V zijn er eigenlijk ook wel aarzelingen te bespeuren.
De fractieleider Filip Santy (toekomstig schepen) zei in de Raad van juli dat het enthousiasme binnen zijn partij niet bijster groot is. Maar hij vreesde dat er op dit moment geen ander alternatief is om het probleem (van het vandalisme aan de fontein) aan te pakken. Daarbij “hoopt hij op andere tijden”.

De burgemeester op zijn beurt kan het niet nalaten om te benadrukken dat cameratoezicht een complementair middel is, en dat het niet de bedoeling is om “een jacht te organiseren”. Hij denkt dat camera’s een hulpmiddel zijn dat “met mate” kan gebruikt worden.
Met mate! Ze werken of ze werken niet hé? Men kijkt of men kijkt niet? (Toezichthouders vallen wel eens in slaap, dat wel. Of ze zijn ziek. Maar er zijn nu ook al systemen die ze wakker maken bij ongedurige beelden. En: is er ook klank voorzien? Of komt dat nog?)

Schepen Guy Leleu heeft in de Raad van juli 2004 fel benadrukt dat het niet de bedoeling is om later nog camera’s bij te plaatsen.
Dat is nog maar de vraag !
Om te beginnen is nu al voorzien dat het te plaatsen (verouderd) videosysteem 16 camera’s moet aankunnen.

De korpschef van de politiezone VLAS (naar mijn gevoel DE grote instigator van het project)
wil nu ook al camera’s in het winkel- en wandelgebied. (Hij zou misschien wat meer digitaal kunnen uitgaan op het terrein.)
Raadslid en Vlaams parlementariër Carl Decaluwé wil er nog aan het station.

Het hek is van de dam.
In de memorie van toelichting is ook sprake van aansluiting van het camera-toezicht in de tunnel van de Doorniksepoort. En daarnaast is de parking van de Veemarkt en de Hallensite ook “een aandachtspunt”. Dat betekent dat er daar ook camera’s zullen komen, zonder toestemming van de gemeenteraad.

Raadslid Filip Santy (toekomstig schepen) zei dat er geen alternatief is??
Dat is er natuurlijk wel.
Ten eerste zijn er alreeds door de stad heelwat maatregelen getroffen om allerhande overlast en onveiligheid in de kiem te smoren. Hondenbrigade, fietspatrouilles, pak- en andere madams (naam vergeten), buurtwerkers, FOX’en, preventiewerkers, politiewinkel, alarmknoppen, BIN, gerichte patrouilles in de buurt van de Reynaertstraat en de Vlasmarkt, paaltjes, speciale recherche, convenanten met de café-bazen, anonieme gepantserde politiewagens. Kogelvrije vesten.
Dit alles zonder sociale controle. Iedereen voor zijn kijkkast.

ZIJN WE MET ZIJN ALLEN EEN BEETJE GEK AAN HET WORDEN ?

Wil men dan met het plaatsen van camera’s misschien per se bewijzen dat al die maatregelen tot niets dienen?
(De camera’s binnen of buiten handelszaken – geplaceerd zonder toestemming van een of andere privacy-commissie – laten we nu buiten beschouwing.)

TEN TWEEDE is de kostprijs van heel de installatie en de exploitatie ( daar wordt NOOIT IETS niet over gerept) ervan zodanig hoog dat men daarmee minstens zes beginnende agenten gedurende één jaar aan het werk kan zetten. Of anders gezegd: 1 agent kan zich gedurende 6 jaar onledig houden met eventuele problemen in het centrum. Dus en ten overvloede: alléén al voor de onderschatte prijs van de installatie.

Ik heb dat een keer berekend.
Voor de te laag ingeschatte kostprijs van de installatie van die paal op het Schouwburgplein (de ene keer is ze 6 meter hoog, een andere keer 9 meter) kan men één agent gedurende 3.528 uur op straat sturen.
Reken daar dan ook nog bij dat de monitoring en de verwerking van het systeem op zichzelf al veel personeel vergt. Personeel dat niet op straat kan komen.

We komen op heel de kwestie nog terug.
Ik heb zelden zo’n ondoordacht dossier gezien.
En het toppunt hierbij is dat ook de twijfelaars bij het project zich laten meeslepen door de waanzin van de dag. (De voorstanders op hun beurt door het lobby-werk van de veiligheidsindustrie.)

P.S. (1)
Wat als Kuurne en Lendelede ook camera’s op hun openbaar domein willen?
Want de politiezone VLAS betaalt mee voor onze camera’s op het Schouwburgplein.
P.S. (2)
De politiezone VLAS heeft nog geen frankeermachine.

Alweer een ZWARE gemeenteraad…En met belastingen ook nog.

De agenda van de gemeenteraad van maandag 14 maart aanstaande is er alweer.

Weet u welk agendapunt er ook alweer ontbreekt?
De begroting 2005 en het jaarplan van de vzw Bruisende Stad. Alle andere stedelijke vzw’s (Sportplus, de Musea, de Warande, het JOC, de Schouwburg, enz.) hebben die documenten al vorig jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.
En nog altijd niemand die daar vragen over stelt. Hoe kan dat nu?

De memorie van toelichting bij deze Raad (dit is een soort samenvatting van de te bespreken agendapunten) alleen al weegt 300 gram. Een aandachtige lectuur met bijhorende mentale reflectie en raadpleging van de eigen persoonlijke dossiers plus bestuur en achterban en kiezer kan een gemiddeld raadslid wel een halve dag tot hele dag kosten. Drie dagen kan ook hoor, en er is nog nauwelijks tien dagen te gaan.
Naar schatting zal de stapel van de bijhorende dossiers in het stadhuis zelf 80 cm bedragen. Zowat de hoogte van een bureautafel. (Het kan ook meer zijn want ben nog niet gaan kijken.)

Over bepaalde agendapunten van de komende gemeenteraad is alhier al een en ander gemeld.
Bijvoorbeeld over de afbakening van het regionaal stedelijk gebied (stuk van 25/1), over “Citizen First” (15/1 en 17/1), over duiventillen (27/1), over het EQUAL-project ( 17/2).

Over andere agendapunten die op 14 maart aan bod komen, zullen we het zeker nog hebben.
Bijvoorbeeld over het cameratoezicht op het Schouwburgplein, het doortrekkersterrein voor zigeuners, ontwikkelingssamenwerking.

Het wordt een drukke week, alleszins hier op de weblog.

U komt toch kijken naar de gemeenteraad?
Lezer, demp nu een keer zelf de kloof tussen burger en politiek !
Zal u er alweer niet bij zijn?
Want het gaat op 14 maart (vanaf 18 uur) ook over allerhande werken in de Kennedylaan, de Volksberg (Bellegem), de Meensesteenweg, de Trompestraat, de Moorseelsestraat, de Doorniksewijk.
Plus nog het ex-gemeentehuis van Aalbeke, de kleuterschool “Blauwe Poort”, tennisvelden op Wembley, sportcentra van Marke en Lange Munte en onderhoudswerken aan de pastorij Sint-Amandus van Bellegem.

Klap op de vuurpijl:
er komen weer belastingen op onbewoonbare en leegstaande woningen en gebouwen. 150 euro per strekkende meter gevellengte. Na drie aanslagen met 50 procent verhoogd ! (Het Stadsontwikkelingsbedrijf ofte Woonregie is ervan vrijgesteld.)

See you !

Een Flash met goed nieuws

Dit bericht bereikte ons vandaag ca. 15 uur.

De Vlaamse regering heeft werkingssubsidies goedgekeurd voor negen festivals voor podiumkunsten voor een totaalbedrag van 2,37 miljoen euro en dit voor het seizoen 2004-2005.
De vzw Humorologie is erbij.

Er zijn ook werkingssubsidies goedgekeurd voor een bedrag van 9,21 miljoen voor 14 kunstencentra.
Limelight is erbij.
Met de toegekende bedragen worden de verleende voorschotten geregulariseerd en zijn de uiteindelijke subsidiebedragen voor 2004-2005 bepaald.

INTERREG III B North Sea Region VISP Transnational Networking WP4 (2)

Waarover gaat dat Europese project VISP dus? (Zie nog vorige stukken.)
Kortrijk-Stad en OCMW krijgen van Europa 853.450 euro.
Maar in ruil daarvoor gooien we er zelf 978.450 euro tegenaan. (De stad zelf 789.700 euro.)
De vuistregel bij de zogenaamde co-financiering voor dit project Europa/locale partner is hier 48/51 procent.

Wat gaat men nu doen met die 1.831.900 euro ? Het gaat hier om méér dan 70 miljoen BEF.
(Kan ook 1.814.900 euro zijn, afhankelijk van welk dossier men leest.)

Véél.
Vooreerst personeel en experten aanwerven. En studies maken. Maar dat wisten we al.
Ook heelwat investeren, tenminste toch in de Venning.
Straks een lijstje daarvan.

Maar naast die kosten voor personeel en investeringen zijn er nog andere.
* Algemene kosten (kantoorbenodigdheden, overhead): 90.000 euro.
* Promotie en publicaties: 5.000 euro.
* Interne audit (?): 4.400 euro.
* Reis- en verblijfkosten, workshops, studiebezoeken: 59.000 euro.

Totaal van die kosten: 158.400 euro.
(Personeelskosten – exclusief die van stadsambtenaren – schat ik minimaal op 500.000 euro.)
Laat ons zeggen dat er uit het globale budget minstens 600.000 euro naar “begeleiders” gaat.

Nog even opmerken dat bepaalde gedane kosten van vóór 30 september 2003 niet in aanmerking komen voor Europese subsidiëring. (Welke dat zijn en om hoeveel geld het gaat zal geen mens of politicus nog willen of kunnen achterhalen.)

Vooreerst zijn er de locale acties van de stad zelf. (Alhoewel die soms overlappend zijn met bijvoorbeeld die van het OCMW.)

Vetex
Hieromtrent komen er alweer studieopdrachten voor 15.000 euro.
Het poortgebouw wordt een multifunctioneel wijkcentrum, gecombineerd met jeugdlokalen (de Chiro), en lokalen voor theater, sport en culturele manifestaties. De omgeving wordt openbaar domein. Prijskaart: 535.000 euro.
De directeurstuin wordt een openbaar park. 90.000 euro.

Venning
Er komt een multifunctionele groene zone bij van 2 ha. Met vlindertuin. 140.000 euro.
Sociale woningen worden gerenoveerd, door langdurig werklozen in opleiding bij de vzw Clarus.
Kosten gedragen door de huisvestingsmaatschappij, maar “Clarus” (U ook nog nooit van gehoord?) krijgt een begeleider voor 153.000 euro.

Sociale tewerkstelling
Opleidingsprogramma’s worden gegeven door de christendemocratische verenigingen Kanaal 127, Mentor, enz. De projectonwikkelaar krijgt 153.000 euro.

Binnenstad
Hoewel het VISP uitdrukkelijk mikt op randgebieden van grootsteden wordt er hier wel degelijk aan “Syntra West” gedacht met zijn ondernemerscentrum in de Leiestraat.
De investering voor de video-conferentieruimte (in het VISP-kader) bedraagt 50.000 euro.
Daarnaast mag de Kulak nog een studie maken over Levenlang Leren (LLL). 65.000 euro. (Waarschijnlijk gaat het hier over de zgn. Technologische Universiteit.)
Ook worden externe consultants geraadpleegd voor de studie (50.000 euro) van een concept voor de nieuwe bibliotheek. (Die bib was een kiesbelofte voor deze legislatuur.)

Wat gaat het OCMW doen?
Zich overal mee bemoeien. “Burgerparticipatie” organiseren. Zorgen dat de christendemocratische verenigingen “Mentor” en “De Poort” werk op tafel krijgen. Een deel van de koek krijgen. Daarvoor wordt tweemaal een 1/4de medewerker aangesteld, samen goed voor 82.000 euro.
Het OCMW zal ook meewerken aan een audit.

Het Kanaal 127 wordt natuurlijk ook werk aan de winkel bezorgd.
Die C.V.B.A. is in het project vertegenwoordigd door de vzw GENOS. (Nog nooit van gehoord. Is dus zeker pluralistisch.)
Kanaal 127 zal hoofdzakelijk instaan voor de organisatie van vernieuwende sociale tewerkstellingsprogramma’s, opleidingsprogramma’s, toegankelijkheid van ICT, LLL, competentiecentrum, enz . Hiervoor wordt een projectontwikkelaar aangesteld voor 135.000 euro, te spreiden over 3,5 jaar.

De partners van het VISP-project zijn verplicht om maandelijks activiteitenrapporten (vorderingen, financies) voor te leggen aan de hoofdpartner Molndal (Zweden).
Die hoofdpartner maakt dat dan over aan een of ander Europees Interreg-secretariaat dat niemand weet liggen. Indien niet in orde, dan geen geld jongens en meisjes.
Beetje opletten. Overhead-kosten !

Zouden er al rapporten zijn overgemaakt? (Het project is gestart op 30 september 2003.)
Die financiële rapporteringen vanuit Kortrijk zullen ongetwijfeld de moeite waard zijn.

Mijn jarenlange ervaring met onze stadsfinanciën is dat zeker in de sociale en culturele sector de geldstromen volkomen onduidelijk en ondoorzichtig zijn.
En hier komen beide sectoren samen!
De VISP-boekhouder-revisor uit Zweden zal ongetwijfeld wel een keer moeten op visite komen. Dat wordt dan een echt toneelstuk: “De revisor”. Het fictieve stuk ooit gezien in de Schouwburg ?

INTERREG III B North Sea Region VISP Transnational Networking WP4 (1)

In vorige stukjes (1/3 en 28/2) van deze stadsblog berichtten we al over het feit dat Kortrijk, samen met nog zes andere partners uit landen aan de Noordzee, betrokken is bij het Europese project “Vitalizing city-centres through Integrated Spatial Planning“.
In dit kader is onze stad (samen met het OCMW en Kanaal 127) specifiek bezig met het werkpakket nummerke 4 dat gaat over “netwerking”.
Onmogelijk voor de burger om achter zo’n programma te vermoeden dat het hier bijvoorbeeld ook gaat om de omvorming van het poortgebouw van de Vetex tot een multifunctioneel wijkgebouw en een onderzoek naar het concept voor een bibliotheek van de 21ste eeuw.
Over die actieprogramma’s later meer.

Eerst even iets over het hier gehanteerde begrip “netwerking”.
Men verstaat daaronder wat volgt.
1°
“Virtuele netwerking via de portal tussen universiteiten, KMO’s en incubatie-centra, bibliotheken, centra voor volwassenvorming, actoren in de sociale economie, actoren in de toeristische en culturele sector”.
Als men onder de voornoemde “portal” de website www.vispnet.org verstaat valt het in elk geval op dat er daar nog niet aan netwerking wordt gedaan.
De uitgewerkte programma’s van de onderscheiden partners staan er niet eens op. Laat staan de maandelijkse activiteitenrapporten. (Het project is definitief goedgekeurd in december 2003, en de startbijeenkomst was in februari vorig jaar.)
Bij onze eigenste item Kortrijkse WP4 op VISPNET was ik gisteren de 145 bezoekers. Vandaag wellicht de 147ste, want ik kijk tweemaal per dag naar de vorderingen.) Websites van andere stedelijke partners uit de landen van de Noordzee vermelden soms (nooit) gewoon niets over hun VISP-project.
De Kortrijkse website wel! Met wat gedateerde informatie. En véél, véél minder dan u hier kunt lezen. Het is een beetje zoeken ook.

2°
Personeelsuitwisselingen tussen de partners.”
Men kan tot op heden enkel maar vermoeden dat dit vooral slaat op de vele ambtelijke reisjes tussen de partnersteden. Het Kortrijkse aandeel voorziet hiervoor 35.000 euro. En voor workshops en studiebezoeken in Kortrijk 24.000 euro.

3°
“Business plan ontwikkelen voor het uitbreiden van economische relaties tussen de partners.”
Nog geen spoor van gezien.
Ten andere: waarover zouden onze economische relaties met Drammen, Enschede, Matlock, Mölndal, Storström, het district Harburg (Hamburg) dan wel kunnen gaan?

4°
“Als verantwoordelijke partner zal Kortrijk hiervoor een tijdelijke werknemer in dienst nemen”.
Eén medewerker?? Tijdelijk?
Bij de organisatie van projecten betaald door hogere overheden is de stad er altijd als de kippen bij om personeel aan te werven. (Eenmaal het project is beëindigd – voor VISP is dit op 30.06.2007 – worden die dan opgevist voor het oplossen van alweer een nieuw probleem.)
Zonder de reguliere ambtenaren die zich sinds jaar en dag om het project bekommeren zijn er alhier nog volgende medewerkers voorzien:
* Voor een opleidingsprogramma voor langdurig werklozen bij de renovatie van sociale woningen van de Venning: 1 full-time begeleider voor 3,5 jaar (153.000 euro).
* Voor het uitwerken van nieuwe initiatieven inzake sociale tewerkstelling, levenslang leren, ICT, enz. : idem (135.000 euro) .
* Voor het uitwerken van een concept voor de nieuwe bibliotheek: externe consultants (50.000 euro).
* Voor de acties van Kanaal 127: een contact coördinator.
* Voor de organisatie van de burgerparticipatie in de wijk Venning-Veemarkt (taak van het OCMW): tweemaal 1/4 time medewerker (82.000 euro).

Zo.
We weten nu wat men dient te verstaan onder het begrip ” netwerking”.

Maar wat is het algemeen doel van het VISP-programma?
Ziehier de letterlijke tekst.
“Het algemeen doel van het project is een nieuwe trans-nationale planningsstrategie en werkwijze te ontwikkelen voor de creatie van fysisch (sic), sociaal en economisch attractieve en competetieve en milieuvriendelijke leefomgevingen in de rand van grootsteden in de Noordzee-regio door het combineren van sociale, economische en fysische revitalisering in het ruimtelijke beleid en door te bouwen op Levenslang Leren, toegenomen burgerparticipatie, netwerking en complementariteit”.
In het Engels klinkt het al even mooi en zelfs nog een beetje anders.
Zie: www.interregnorthsea.org/project-details.asp? (Enz.)

Het is duidelijk dat de stad en het OCMW door haar deelname aan het VISP-programma er is in geslaagd om reeds bestaande projecten voor een deel te laten financieren door Europa.
Tegelijk worden een aantal traditioneel bevriende organisaties (stakeholders) van de christen-democratie mee in het deugddoende financiële bad genomen:
de bvba Clarus, de vzw Constructief, Goedkope Woning, Kanaal 127, de vzw Mentor, de vzw Werkpunt-De Poort, Syntra West.

In een volgend nummer wat meer over de concrete plannen en de financiering ervan. Intrinsiek zijn we niet tegen hoor.

Hoog tijd voor een video-conferentieruimte voor het stadsbestuur

Vooral in het kader van allerhande Europese subsidieprojecten wordt er door diverse topambtenaren onvoorstelbaar veel rondgereisd naar andere Europese steden rond de Noordzee. Bijna tot aan de noordpoolcirkel.
Met Kortrijk als een echte “hub”. (Net alsof een fax er niet meer toe doet.)

We gaven hier voorheen al het voorbeeld van het project “Citizen First”. U weet wel: dat project dat vele Kortrijkzanen “gratis” lessen over Internet bezorgt. En dan was er nog de rondreizende E-governement Academy. Allemaal rondreizende circussen.
Nu is men ook al sinds november 2002 (jawel) bezig met een project genaamd VISP. Dat wil zeggen “Vitalizing city-centers through Integrated Spatial Planning“.
In die historisch memorabele, totaal overladen gemeenteraad van december 2004 (de notulen beslaan meer dan 400 bladzijden) heeft het project zonder de minste opmerking van enig gemeenteraadslid nu wel concreet vorm gekregen.
Het totale budget voor Kortrijk-stad én OCMW bedraagt 978.450 euro, en men verwacht een Europese subsidie van 853.450 euro.

De reguliere pers spreekt er ook niet van, terwijl de voorgenomen acties wel degelijk een grote en broodnodige impact zullen hebben in de stad. (Venning! Vetex! Nieuwe bibliotheek! Sociale economie! Levenslang leren!)
Maar daarover later meer.

Ditmaal willen we voor één keer een constructief voorstel doen.
Hou nu toch eens op met al die reisjes !

In het kader van VISP bijvoorbeeld waren er in het verleden al intense verplaatsingen naar Hamburg, Matlock (Engeland), enz. Laatst nog naar Drammen (Noorwegen). De notulen van het Schepencollege vermelden dan vaak geen reis- en verblijfkosten.
In de begrotingen vind je daar ook geen concreet spoor van terug. (Men kan zich afvragen wie al die voorafgaande kosten zal betalen. In de VISP-overeenkomst staat dat bepaalde kosten van vóór 30 september 2003 slechts met toestemming van het Monitoring Committee zullen worden gecompenseerd. En het OCMW bijvoorbeeld is al bezig met de zaak van in 2002.)

Ook omgekeerd komen onze partners van het project (waaronder nog steden als Mölndal, Enschede, Storström, en de universiteit van Sheffield) wel een keer naar het Kortrijkse afgezakt voor een of andere workshop, of voor een Steering Committee).
Dat is ongetwijfeld allemaal strelend voor veel ijdelheden.

Voor dit jaar alleen al voorziet het Kortrijkse VISP-budget voor 35.000 euro reis- en verblijfkosten, en voor het inrichten van workshops en studiebezoeken in onze stad zelf 24.000 euro.
Met dat geld zou men al min of meer een
video-conferentieruimte kunnen inrichten.

Het toppunt is dat datzelfde VISP-project al zo’n room-installatie voorziet. Budget: 50.000 euro.
In eerste intantie vroeg men aan Europa hiervoor 127.000 euro, maar dit werd verworpen.
Immers, hoe meer video’s (en ICT), hoe minder reiskes.
Aangezien de video-conferentieruimte hoogstwaarschijnlijk toch in het Ondernemerscentrum in de Leiestraat zal komen kan “Syntra West” er nog wat geld tegenaan gooien. En klaar is Kees.
Laat ons daar nu een keer mee beginnen.
Dan kan er nog altijd één iemand van Kortrijk de visu en voor het laatst in Zweden gaan controleren of de installatie wel werkt.