Waarom kan er nu plots wel een belastingverlaging ?

Die vraag is nergens gesteld en door het Schepencollege naar buiten uit tenminste ook nooit bij een of andere beschouwing meegenomen.
Er was nochtans reden toe.
Immers, de burgemeester heeft altijd Рen meerdere malen Рmet nadruk gezegd dat er pas een belastingverlaging zou (kunnen) komen als daadwerkelijk zou blijken dat de eventuele m̩̩rkosten van de politiehervorming in de zone VLAS door de federale overheid gecompenseerd worden.
Is dit dan gebeurd? Waren of zijn er geen meerkosten?
Niemand die het weet. De burgemeester rept er niet meer over.
We kunnen enkel constateren dat de dotatie aan de politiezone van ca. 11,6 miljoen in de loop van de jaren niet sneller is gestegen dan de inflatie. (De stadspolitie kostte vroeger trouwens verhoudingsgewijs ongeveer evenveel.)
Toen de gemeenteraad van 13 december 2004 het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) van 8,5 naar 7,9 procent terugbracht kwam de burgemeester met geen woord terug op zijn vroeger gestelde noodzakelijke voorwaarde om over te gaan tot een belastingvermindering.

Misschien zijn daar wel redenen voor.
Misschien heeft het Schepencollege eindelijk ingezien dat de fenomenale in 2002 doorgevoerde verhoging van de aanslagvoeten van zowel de onroerende voorheffing (OV) als de APB buiten alle proporties was. (Kortrijk werd hiermee de absolute kampioen van de centrumsteden.)
Tussen 2001 en 2004 stegen de totale fiscale ontvangsten met zowat 27 procent.

Misschien heeft men plots ook opgemerkt dat er nog altijd voor méér dan 3 miljoen ongebruikte trekkingsrechten beschikbaar waren. (Ze moeten dit jaar opgesoupeerd anders is men ze kwijt.)

Het is ten andere ook zo dat de hogere overheden met steeds meer geld over de brug komen.
Zo brengen het Gemeente- en Stedenfonds de stad dit jaar 978.557 euro méér op dan vorig jaar.
En van de Eliaheffing verwacht men nu bijna 2 miljoen.

Overigens mag niet worden vergeten dat het stadsbestuur twee geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd. Van de belasting op publiciteit verwacht men 950.000 euro. En van de belasting op niet-bebouwde gronden 250.000 euro.

Met andere woorden: de mininkomsten veroorzaakt door de tariefverlaging van de APB zijn of zullen ruimschoots gecompenseerd worden.
Die minontvangsten APB doen zich pas voor in 2006 en zouden dan ongeveer 1,7 miljoen euro bedragen.
Niet dat dit nu perse moet, maar de stad heeft zich met de belastingvermindering absoluut geen pijn gedaan.