Een al te gekke gemeenteraad (2)

Dat de gemeenteraad van 15 november alweer virtueel moest verlopen kwam titelvoerend burgemeester én raadslid van Kortrijk én Minister van Justitie goed uit.
Zo kon Vincent Van Quickenborne zich verschuilen achter zijn PC en kwam hij helemaal niet lichamelijk (met de nodige mimiek) in beeld tijdens de interpellaties over zijn voornemen om in Kortrijk een eerste ‘detentiehuis” in te richten in het voormalig zorgcentrum Lichtendal.
Daar waar men nu verpleegkundigen van de hogeschool Vives opleidt en waar men nog altijd (ook volgend jaar!) “kwetsbare meisjes” van de vzw Bethanie begeleidt en huisvest.

We vinden dat dus volkomen kierewiet.
Dat Quickie, DE instigator van detentiehuizen zich ontslagen voelt om in zijn gemeenteraad ook maar één woord te zeggen over zijn Kortrijks project. Dat hij het zich veroorlooft om bijvoorbeeld niet in te gaan op een pertinente bemerking van raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) dat detentiehuizen volgens experten best bevolkt worden door slechts een 30-tal gedetineerden met een homogene samenstelling. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe vond het op haar beurt overbodig om daar wat dieper op in te gaan. (Wijselijk is dat, gezien haar kennis in deze materie, zo kunnen we wel stellen.)

Onze Ruthie kon op vragen van raadslid Wouter Vermeersch (VB) ook weinig vertellen of diep ingaan, hoewel zij dat zelf zeker anders denkt. Bijvoorbeeld over het uitstel met minstens een half jaar van de plannen. (Reden?) Bijv. geen toelichting over de huurprijs die stad zal aanrekenen voor de huur van Lichtendal door Justitie. Niets over de verkoopprijs van de site Lichtendal die men over 5 jaar zal vragen aan de KULAK.
Onze nieuwe (waarnemend) burgemeester Ruthie zou dus best ietwat oppassen.
Opdat men haar het imago niet zal beginnen aanmeten als dat van een doorsnee politieker die dingen durft te verzwijgen of zaken “bezijden de waarheid” vertelt.
Zelf vindt zij wel degelijk dat het bestuur in geheel de zaak “Lichtendal” heel transparant is en blijft.
Is dat niet om hoorndol van te worden? Het is raadslid Vermeersch die kon achterhalen dat de definitieve keuze voor een detentiehuis op Lichtendal al begin april is gemaakt, terwijl dit pas openbaar is geworden door een persbericht (breaking news) van de CD&V op 15 november. Betrokken partners (KULAK, VIVES, Bethanie, de buurt) stonden perplex. Zij waren al die tijd nooit ingelicht. Intussen zijn “de gesprekken lopende”, aldus onze sussende Ruthie.

VB’er Vermeersch diende nog een voorstel in om heel de kwestie te onderwerpen aan een zgn. digitaal referendum. Tevergeefs natuurlijk. Men vond dat zo’n vraag mensen tegen elkaar zou opzetten. (Referenda doen dit per definitie toch?) Ook de oppositiepartijen CD&V en Groen stemden tegen. (CD&V was nochtans vroeger wel even geneigd om dat voor te leggen als referendum. Soit.)
CD&V’er Jean de Bethune pakte onverhoeds uit met een verrassend ander voorstel. Hij wil dat het College een hoorzitting over de zaak zal houden. Een hoorzitting. Met wie en waar (corona!) kreeg geen toelichting.
En Jean dreigt! Als het College tegen de volgende gemeenteraad daar niet zou op ingaan, dan zal hij zelf wel op eigen houtje het voorstel ter stemming brengen. Iedereen nu al benieuwd zeg!

We slaan een paar kleine kierewiet-tussenkomsten over en gaan over naar agendapunt 7: de vervanging van een bestuurslid bij de gemeentelijke (nog altijd!) vzw Ajko.
Dat is een vereniging die zich hoofzakelijk bezighoudt met jeugdwerking bij jongeren van niet-Europese origine. (In de praktijk vooral moslima.) Aangezien een VB’er niet meer behoort tot de fractie (hij verklaarde zich onafhankelijk) moet hij vervangen worden door een andere VB’er. In een gemeentelijke vzw heeft iedere fractie immers automatisch recht op een vertegenwoordiger. Bon. Wouter Vermeersch stelt zich voor als vervanger.
En hier gebeurt opnieuw iets knettergek. De kandidatuur wordt waarlijk ter stemming gelegd! Enkel raadslid David Wemel (Groen) vindt dit krankjorum. Wat als Vermeersch geen meerderheid haalt? Zal het Vlaams Belang dan niet meer vertegenwoordigd zijn in de vzw Ajko? “Wel, neen,” zegt voorzitter Helga Kints. Bloed-nuchter hoor!
Uitslag? Vermeersch krijgt vier stemmen voor (van zijn fractie), tien stemmen tegen, en de rest zijn onthoudingen. Zaak geklaard! VB’er buiten. Leg dit maar eens uit aan een gewone mens! Dat een gemeenteraad een eigen regel (zeg maar een wet of decreet!) overtreedt.

Over naar punt 19, want we dreigen ons verstand te verliezen.
Dat handelt over de capaciteit van de stedelijke Academie. De capaciteit ervan vastleggen geeft de mogelijkheid om leerlingen te weigeren indien de capaciteit voor een bepaalde opleiding is bereikt. En dit om niet in de problemen te komen op het vlak van omkadering, infrastructuur en personeel. De vastlegging van het kader van de capaciteit (minimum en maximumgrenzen) is in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. maar voor de werkbaarheid vindt ons stadsbestuur dat het aangewezen is om het College daarmee te belasten. Raadslid Jean de Bethune vindt dit allemaal goed en wel, maar zou toch graag hebben dat het College jaarlijks rapporteert over de stand van zaken. Schepen Kelly Detavernier (NV-A) belooft van dit te doen. Dwarse Wouter Vermeersch vindt dat die belofte best moet geformaliseerd in een amendement. Het amendement wordt uiteraard verworpen. Ook door Jean, want hij vindt dat het woord van de schepen volstaat. (Noteer dat volgens de laatste stadsmonitor 37% van de Kortrijkzanen het bestuur niet vertrouwt.)

Oei.
Nog een andere aandoenlijke gekheid waren we bijna vergeten.
Raadslid Vermeersch had uitgevist dat de dividenden van Gaselwest vanaf 2022 jaar na jaar aanzienlijk (met méér dan 1 miljoen) zullen dalen. Op legislatuurbasis spreken we van bijna 5,7 miljoen. Maar vanwege een compensatiefonds van de Vlaamse regering wordt de netto-impact afgerond tot 3,4 miljoen.
Vermeersch wou nu wel eens voor een keertje dan graag weten of het College al enig idee had hoe men die put zal dempen.
Schepen van Financiën Kelly Detavernier legt als een juf gelijk en zonder verpinken ernstig uit aan de kleuterklas dat een budget bestaat uit ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie en investeringen. Jawel! En vertelt dan dat de gemeenteraad op 6 december bij de bespreking van een aangepast meerjarenplan zal kunnen kennis nemen van de getroffen maatregelen om de minontvangsten op te vangen. Zij vergat daarbij eventjes dat de agenda van een gemeenteraad over een meerjarenplan met toelichting lang op voorhand moet medegedeeld aan de Raad.

P.S.
Dat is trouwens intussen gebeurd.
Vooral opvallend is dat bepaalde grote projecten (soms deels) worden geschrapt.
Een al te gekke gemeenteraad (1)

Het gaat over de gemeenteraad van 15 november waarover u in plaatselijke kranten niks kon vernemen, ofwel toch iets over de komst van “deel-bakfietsen”.

Vanwege corona besliste burgemeester Ruth Vandenberghe bij politieverordening van 5 november dat de zitting niet fysiek kon doorgaan. Blijkbaar had men geen locatie gevonden (heeft men wel gezocht?) waar raadsleden konden zetelen met voldoende ‘social distance’.
Wat is daar nu krankjorem aan?
Zeker is dat onze Ruthie op het moment van die beslissing al weet had van het jaarlijkse, traditionele (vierde) “etentje met het Team Burgemeester” in de Xpo. En al wist dat zij daar niet kon op ontbreken. En dat er daar onvermijdelijk nog andere raadsleden-schepenen van het Team zouden opduiken. Dat etentje ging door op zaterdag 13 november, dus twee dagen voor de noodzakelijk virtuele raadszitting van maandag 15 november. Daar zijn niet minder dan 1.600 personen op af gekomen. Een dichtbevolkte, fysieke bijeenkomst rondom vele ronde tafels.
VB-raadslid Wouter Vermeersch wees bij de bekrachtiging van die politieverordening op deze anomalie. Dat titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne namelijk met zijn kiesvereniging een groots publiek festijn organiseert terwijl zijn Team-raadsleden kort daarop verplicht virtueel moet vergaderen. Helga Kints verdedigde als voorzitter van de Raad de politieverordening. Stel u voor dat zij ook aanwezig was op het etentje! Waarnemend burgemeester Ruthie (die er zeker bij was!) en andere leden van het Team hielden wijselijk hun mond. Quickie zelf was “ter virtuele zitting” natuurlijk in geen velden of wegen te bespeuren, alhoewel absoluut niet verontschuldigd.

Bij het begin van de zitting van 15 november kwam het ontslag van schepen Arne Vandendriessche aan bod, samen met zijn vervanging door raadslid Wouter Allijns. Arne kreeg van werkelijk ALLE fractieleiders niets dan lofbetuigingen. Indachtig “van de doden niks dan goed” zeker? Nu ja, hij was ongetwijfeld een hard werkende, verdienstelijke schepen. Maar het blijft toch verwonderlijk (een beetje gek?) dat niemand ook maar eventjes verwees naar een artikel in ‘Knack’ (8 september) waarbij anonieme personen (alleszins kenners van de Kortrijks politiek, misschien zelfs raadsleden) toch een aantal ernstige, negatieve kanten van de ontslagnemende schepen hebben belicht. (Zie nog ons stuk van 15 september.)
Wouter Allijns was fractieleider van het Team en is in die functie nu vervangen door Koen Byttebier. Een ‘oude rat’ laat ons zeggen, zonder ironie. (Dat is Vlaams. In beschaafd A.N. zegt men : “een oude rot in het vak”.) Maar dat gebeuren alleen al is in deze zin nogal tekenend voor de zwakheid – de kwaliteit – van de raadsleden van het Team Burgemeester.
Het zit zo: als men de lijst van de verkozen Team-raadsleden bekijkt, dan is het duidelijk dat enkel en alleen Byttebier in aanmerking kon komen voor die functie. Trouwens, dat is tevens het geval met de onvermijdelijke keuze van Allijns als nieuwe schepen. Er was gewoon geen meer bekwaam alternatief! Het Team kent heus geen “embarras du choix”.
En dit is helemaal géén gekke vaststelling: het zgn. Team Burgemeester valt stilaan in duigen. In slow motion.
Vincent is weg, Arne is weg en straks (in 2024) verdwijnt schepen Wout Maddens en me dunkt ook fractieleider Byttebier. Terwijl Ruthie Vandenberghe er intussen maar niet in slaagt om te imponeren als een gezaghebbende burgemeester, met enige helicopter-visie op het politieke gebeuren in onze centrumstad en regio.

Over de omvorming van het gewezen zorgcentrum Lichtendal tot “detentiehuis” (gevangenis) waren er twee opmerkelijke interpellaties. (Geen van Groen.) Wouter Vermeersch (VB) had een hele serie vragen in petto en wou ook nog dat er een digitaal referendum over dat project zou worden gehouden. Benjamin Vandorpe (CD&V) had geen objecties tegen het concept “detentiehuis” op zichzelf, maar verkoos dan wel liefst een andere locatie daarvoor. En Jean de Bethune (CD&V) kwam onverhoeds met het voorstel op de proppen om een hoorzitting te houden.
De virtueel aanwezige minister van Justitie zweeg in alle talen. Kwam ook niet in beeld.

Oei, dit stuk deint te lang uit.
Zie een volgende editie.

Bedrag van de uitbetaalde coronapremies door stad

Naast de premies van de Vlaamse regering heeft stad nog bijkomende coronapremies in geld of in bonnen uitbetaald en dit voor een totaal bedrag van niet minder dan 741.000 euro.

Evan wat uitsplitsen.

– De ReCapremie van 1.000 contant euro ging naar restaurants en cafés die moesten sluiten en hiervoor al een hinderpremie verkregen. Aantal 310 (27 geweigerd) =310.000 euro.
– De Handelspremie was een waardebon van 500 euro voor andere handelszaken die dicht bleven. Aantl 424 (79 geweigerd) = 212.000 euro.
– De Eventpremie, een bon van 500 euro was voor de eventsector dia alreeds een compensatiepremie kregen. Aantal 33 (29 geweigerd) = 16.500 euro.

Subtotaal voor lockdown 1: 767 premies voor 538.500 euro.

Nu de bijkomende zgn. XXL premies lockdown 2. Allemaal digitale waardebonnen.
– RecaXXL plus TakeAwayXXX-premie (750 bon): 140 (geweigerd) = 105.000 euro.
– ReCaXXL-premie (500 bon): 143 (17 geweigerd) = 71.500 euro.
– TakeAwayXXL (250 bon): 4 (nul geweigerd) = 1.000 euro.
– EventXXL (250 bon): 50 (26 geweigerd) = 25.000 euro.

Subtotaal voor lockdown 2: 337 premies voor 202.500 euro.

Ter info:
De digitale bonnen konden enkel gebruikt bij de erkende Kortrijkse leveranciers.
98,52% daarvan werden effectief besteed voor een waarde van 424.609 euro.
Bij de groot- en detailhandel ging het om 310.699 euro. Bij de horeca om 48.088 euro.

BRON
Het Bulletin van Vraag en Antwoord van deze maand. Het antwoord op een vraag van raadslid Maxim Veys.

P.S.
Stad krijgt ook wel corona-subsidies van hogere overheden hoor!

Onze beide burgemeesters worden vanavond op de rooster gelegd

(Zie nog een aanvulling onderaan.)
Ja, het is vandaag weerom gemeenteraadsdag.
Begint om 19 uur en gaat jammer genoeg niet fysiek door in de raadszaal, maar is digitaal gevoerd en te volgen. Héél jammer is dat want zowel onze titelvoerend burgemeester (Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie) als Ruth Vandenberghe, de waarnemend burgemeester, worden duchtig aan de tand gevoeld. Het wordt alleszins een geanimeerd gesprek rondom een heikel onderwerp: het detentiehuis dat de minister van Justitie alhier als eerste in Vlaanderen of in het hele land wil onderbrengen in het voormalig woonzorgcentrum Lichtendal.

De burgemeesters krijgen hierover twee interpellaties aan hun been. Zij worden gegrild zouden de Engelsen zeggen.
VB-raadslid Wouter Vermeersch heeft negen vragen te stellen. Een pikant punt (zeker ook voor Ruthie) is dat hij meer wil weten over de besluitvorming die aan de keuze voor Lichtendal is voorafgegaan. Werden de betrokken partners zoals de korpschef, de hogeschool VIVES, de KULAK, het begeleidingscentrum Bethanie (en de buren!) wel voldoende geraadpleegd en ingelicht? Voorts is er de penibele kwestie dat letterlijk palend aan die gevangenis voor jonge gedetineerden zogenaamd “kwetsbare meisjes” door de vzw Bethanie zijn ondergebracht. En Vermeersch wil tenslotte dat de keuze voor het al of niet verhuren van Lichtendal als “detentie-gevangenis” onderworpen wordt aan een digitaal referendum.

De oprichting van (15) detentiehuizen is intussen met een half jaar uitgesteld. Geen mens die gelooft dat de COVID-pandemie daarvan de oorzaak is. De minister van Justitie is met zijn aankondigingspolitiek zoals zo vaak te voortvarend geweest.
CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe wil met zijn interpellatie (7 vragen) van dat uitstel nu gebruik maken om te zoeken naar een (andere) beter doordachte keuze voor de inrichting van een definitief detentiehuis. Want over vijf jaar moet men het toch doen. Hij heeft namelijk vernomen dat men na die termijn van vijf jaar de site Lichtendal voor 2 miljoen wil “overdragen” aan de dichtbij gelegen universiteit en hogeschool. Vandorpe merkt darbij ook op dat men de site ooit wilde verkopen voor 4,6 miljoen. En hij heeft nog financiële vragen. Wat zal Justitie (de Regie der Gebouwen) betalen voor het gebruik van Lichtendal? Komt er voor de opzeg van de huur van het gebouw door VIVES een schadeloosstelling?
Vandorpe heeft nog een zéér fundamentele en interessante bedenking. Een kwaliteitsvol detentiehuis mag hoogstens 30 gedetineerden huisvesten en geen 50 of 60 zoals de minister van Justitie beoogt. En de groep van gevangenen moet in ieder detentiehuis homogeen zijn in leeftijd en volgens de aard van het misdrijf dat zij pleegden. Pas zo kunnen ze goed begeleid worden naar een nieuw maatschappelijk leven.

Beste lezer, u kijkt toch? De interpellaties komen aan bod bij het begin van de zitting.

PERTINENTE AANVULLING – EEN “ACTUALISERING”
Je acht het toch niet voor mogelijk?!
Vincent Van Quickenborne, de minister van Justitie, is niet enkel titelvoerend burgemeester. Hij is nog altijd daadwerkelijk zittend raadslid. Hij heeft het ongelooflijke lef gehad om vandaag totaal niet tussen te komen bij de interpellaties over zijn detentiehuis in Kortrijk. Hij zweeg als vermoord en liet zich totaal NIET verontschuldigen.

Sociale woonpolitiek: de taboe-vraag (2)

Naar aanleiding van enkele onschuldige, louter informatieve vragen (hier nog altijd beschouwd als een “interpellatie”) van CD&V-raadslid Carol Leleu in de gemeenteraad van 13 september over de Kortrijkse sociale woonpolitiek kwam haast onvermijdelijk de heikele kwestie van mogelijke fraude bij huurders van sociale woningen te berde.
De vraag dus of onze sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en verhuurkantoren (SVK’s) wel degelijk werk maken van mogelijk buitenlandse eigendomsonderzoeken bij bewoners van sociale woningen in de stad.

En naar aanleiding van die ambetante kwestie is bestuurlijk-politiek bekeken door ons stadsbestuur iets ongewoon, ongebruikelijk geschied.
Stad heeft het namelijk aangedurfd om bij de ‘SHM’ en ‘SVK’ alhier daadwerkelijk te vragen naar de stand van zaken in hun aanpak van buitenlands eigendomsonderzoek. Meer nog: de juridische dienst heeft op 11 oktober de resultaten van deze bevraging bezorgd aan de fractieleiders in onze gemeenteraad. (Staat allemaal niet onze plaatselijke gazetten.)

Volgende woonactoren zijn aangeschreven: SHM Wonen Regio Kortrijk, het Vlaams Woningfonds, SVK De Poort, SHM De Leie en SHM Eigen Haard. Van de laatste twee organisaties is dit keer wel geen respons gekomen.
In een vorige bevraging gaven de woonactoren te kennen dat zij enkel het bezit van eigendommen in België konden controleren via de kruispuntbank. Wel waren alle maatschappijen principieel akkoord om in de toekomst ook op zoek te gaan naar mogelijk buitenlandse eigendommen van sociale huurders “van zodra hierover voldoende duidelijkheid was”. Intussen gaven de maatschappijen aan dat zij dit punt verder bespraken in hun respectievelijke bestuursvergaderingen op basis van informatie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
Maar blijkbaar heeft enkel het Vlaams Woningfonds op 15 september een concrete procedure uitgewerkt en zelfs gecommuniceerd naar hun huurders. (De inhoud daarvan kennen we niet.) De maatschappij zou wel graag hebben dat alle woonactoren dezelfde aanpak en regularisatiemogelijkheden (!) hanteren.
De reactie van SVK De Poort is eerder opvallend ontwijkend. Jawel, fraude moet uiteraard aangepakt maar het bestuur vindt dat woonactoren steeds meer in de rol van controleurs worden geduwd terwijl het nodig is dat zij zich kunnen blijven focussen op hun kerntaak, d.w.z. op het bouwen en inhuren van het sociaal woonpatrimonium.

Stad vroeg ook of de woonactoren bereid zijn om in te stappen in een raamcontract met de VMSW dat vijf speciale onderzoeksbureaus wil selecteren voor controle van buitenlandse eigendommen.
Wonen in Kortrijk antwoordt volmondig ja. Eigen Haard en het Vlaams Woningfonds deden dat vroeger al.
SVK De Poort wil evenwel dit punt nog agenderen op een volgende bestuursvergadering.

En nu de hamvraag !
Zijn er in Kortrijk reeds concrete casussen (of vermoedens) van eigendomsfraude?

Eerder al gaf enkel “Eigen Haard” aan dat er reeds gevallen van eigendomsfraude of vermoedens daarvan zijn gekend in Kortrijk. Maar er zijn nog geen bewezen gevallen vastgesteld. “Wonen Regio Kortrijk” kent twee gevallen van concrete vermoedens en wil wel een onderzoek opstarten.
Bij “De Poort” en het “Vlaams Woningfonds” zijn geen casussen of vermoedens gekend.

Tot daar alles wat u wenst te weten.

Nog wat vragen over sociale woningen in Kortrijk… (1)

De problematiek over sociale woningen is een thema dat om de zoveel tijd opduikt in allerhande gremia.
Vandaag gaat het alweer over de realisatiegraad van het aantal woningen, over fusies van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), over fusies met sociale verhuurkantoren (SVK’s),- en, dat is nogal nieuw – over fraude bij de huurders.
Bon.

Maar hoeveel sociale woningen telt men in onze stad eigenlijk? Een eenvoudige vraag toch?
VB-raadslid Carmen Ryheul heeft daar via het Bulletin van Vragen en Antwoorden in maart naar geïnformeerd. Het antwoord verscheen in mei en luidde: 3.317. Raar! Want nu drie sociale huisvestingsmaatschappijen sinds eind juni zijn gefusioneerd in de SHM “Regio Kortrijk” zegt men dat deze overkoepelende organisatie 2.528 woningen in Kortrijk en deelgemeenten “bundelt”.

Raadslid Ryheul had nog een andere interessante vraag: hoeveel personen staan er op dit moment op onze wachtlijsten voor een sociale woning? Bij “Wonen Regio Kortrijk” niet minder dan 3.229 kandidaten. Bij de toenmalig nog actieve SHM “Eigen Haard”: 392. En bij “De Leie”: 83. (Bij het SVK De Poort niet minder dan 2.476 kandidaten.)

VB-raadslid Ryheul stelt graag ambetante vragen.
Hoeveel niet-Belgen maken – in percentage uitgedrukt – gebruik van een sociale woning? Antwoord: 14% t.o.v. het totaal aantal bezette sociale woningen.
Kortrijk telt 412 niet Belgische huishoudens die een sociale woning bezetten. Daarvan zijn er 79% niet-EU onderdanen.

Een nog méér ambetante vraag: wat is het percentage op de wachtlijst van Belgen versus niet-Belgen?
– Wonen Regio Kortrijk: 63% tegenover 37%
– Eigen Haard: 48% tegenover 52%
– De Leie: 53% tegenover 47%
– (SVK De Poort: 57% tegenover 43%)

Tenslotte de vraag van een miljoen.
Doet men een onderzoek naar naar allochtone (én autochtone!) sociale huurders die nog andere eigendommen bezitten?
Stad vond dat het initiatief hierbij ligt bij de besturen van de SHM’s en de SVK’s en zal navraag doen bij deze woonactoren naar het aantal gevoerde onderzoeken naar dit soort van sociale fraude.

Intussen weten we meer.
Het Kortrijkse VB heeft de woonactoren “Wonen Regio Kortrijk”, het “Vlaams Woningfonds”, “Eigen Haard”, “De Poort” en “De Leie” aangeschreven om te weten of ze bereid zijn onderzoek te doen naar eventuele buitenlandse onroerende eigendommen bij bewoners van sociale woningen. (Dat is mogelijk sinds 15 maart.) En jawel hoor, ze zijn daartoe principieel bereid. (“De Leie” antwoordde evenwel niet.) “Eigen Haard” bevestigt zelfs dat er gevallen bekend zijn van eigendomsfraude, maar er is nog geen enkel dossier met concrete en bewezen vaststellingen. “Er is nog werk aan de winkel,” zegt de SHM. Men overweegt om via de “Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen” een raamovereenkomst te sluiten met in deze materie gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

EN INTUSSEN WETEN WE NOG MEER !
Maar dat is voor een volgende editie. Zaterdag?


Hoe proberen leegstandbelasting te vermijden?

De belasting op leegstand is progressief (met de tijd) en kan dus zeer hoog oplopen. Vandaar de vele bezwaarschriften die binnenlopen bij het schepencollege. Heel soms wordt het bezwaar gegrond verklaard. Als men bijv. kan bewijzen dat er een bepaald minimum voor water/gas/elektriciteit (in combinatie met elkaar) is verbruikt.
Er moet minstens sprake zijn van een “laag verbruik”. Bij “extreem laag” verbruik is er sprake van leegstand. Kortrijk gebruikt hiervoor waarden zoals die in Gent van toepassing zijn. (Merkwaardig is dat die criteria verschillen per gemeente.)
Bij ons is het minimumwaterverbruik waaronder verondersteld mag worden dat de woning leeg staat vastgelegd op 10 m³ per jaar. (Er zijn gemeenten waar men voor water geen criterium gebruikt.)
Voor elektriciteit geldt tot 600 kwh als “extreem laag verbruik”. “Laag verbruik” ligt dan tussen van 600 en 1.200 kwh.
Voor gas is “extreem laag” verbruik minder dan 2.326 kwh. en “laag verbruik” ligt tussen 2.326 en 4.652 kwh.

Veel succes met uw bewijsstukken in de hoorzitting!

Van woonzorgcentrum tot detentiehuis: een HEEL dringende aanvulling (3)

Via een persbericht van het Kortrijkse Vlaams Belang van vandaag vernemen we nu dat een gebouw van het vroegere WZC Lichtendal ook dienstig is als een begeleidingscentrum van de vzw Bethanie, een organisatie die jongeren bijstaat die in een problematische opvoedingssituatie verkeren. Het verblijf in Lichtendal zou meer in het bijzonder gericht zijn op kwetsbare jonge meisjes.
Nader onderzoek leert ons dat de vzw Bethanie een gebouw in Lichtendal al sinds februari van dit jaar tijdelijk betrekt omwille van verbouwingen in het hun hoofdgebouw, gelegen in de Zandstraat 26. Men hoopt daar te kunnen blijven tot men kan terugkeren naar de Zandstraat, naar men veronderstelt tot eind volgend jaar. En dit dus tegelijk met het detentiehuis als buur, rond dezelfde binnentuin! Ongelooflijk. Probeer dat eens aan iemand te vertellen…

Van politiek belang is nu te weten dat een zekere mevrouw Annemie Drieskens lid is van de Raad van Bestuur van de vzw Bethanie. Dat is niemand minder dan de vrouw van CD&V-raadslid Jean de Béthune. Waarom is dit nu politiek van belang? Omdat raadslid Jean de Béthune via zijn vrouw dus heel goed kan weten sinds wanneer er gesprekken (en met wie) zijn aangevat en gevoerd over de omvorming van Lichtendal tot detentiehuis.

Of is de Raad van Bestuur van vzw Bethanie misschien lange tijd in het ongewisse gelaten? En nog andere betrokken partijen? Zou kunnen!
Op 7 september beweerde het stadsbestuur nog dat er geen concrete pistes waren. Een leugen!
VB-fractievoorzitter Wouter Vermeersch heeft dan (als enige?) de culot gehad om briefwisseling van stad over de zaak op te vragen, kunnen inkijken en geconstateerd dat er alleszins sinds 2 april van dit jaar al plannen bestonden om van Lichtendal een detentiehuis te maken. En dit stelde men voor als een enige optie. (Wat met een alternatieve locatie na vijf jaar?)
Het stadsbestuur moet nu wel volledig opening van zaken geven over geheel het besluitvormingsproces.
Nogal wat betrokken moeten zich nu toch zeer bedot voelen.


P.S.
Vermeersch vraagt zich ook af of er voor de inrichting van het detentiehuis geen omgevingsvergunning nodig is.
Het gaat in elk geval om een serieuze bestemmingswijziging.Van woonzorgcentrum tot detentiehuis: enkele vragen (2)

(Indien dit niet is gebeurd, beste lezer, gelieve eerst nog even het vorige stuk te lezen.)

Voor de ‘petite histoire’ zou het wel leuk zijn als we zouden te weten komen wie er als persoon op de lumineuze gedachte kwam om het het woonzorgcentrum Lichtendal in Kortrijk om te toveren tot (een eerste) detentiehuis van Vincent Van Quickenborne, onze Minister van Justitie en nog altijd titelvoerend burgemeester ter stede.
Maar politiek gezien is het van groter belang om inzicht te krijgen in de gehele gang van zaken in de besluitvorming. Raadsleden (en dus ook burgers) hebben daar gewoon recht op in een open democratie. En in Kortrijk gaat het bestuur er met zijn participatiereglement trouwens heel prat op van een transparante stad te zijn.
Vragen te over.

1.
Is de kwestie ooit geagendeerd op het zgn. Vast Bureau, dat is het schepencollege dat zich bekommert om wat we OCMW-materies noemen? Komt de zaak nog op de gemeenteraad? (Stad verhuurt patrimonium?)
Geen twijfel daarover dat er geheime gesprekken (onderhandelingen) zijn gevoerd. Maar waar en met wie? Onmiddellijk betrokken partijen zijn natuurlijk de minister zelf met zijn kabinet, de regie der Gebouwen, stad/OCMW, de hogeschool VIVES en de KULAK. Ook leuk om te achterhalen welke betrokkenen tot op het laatst van toeten of blazen wisten, buiten de achterkamer-onderonsjes werden gehouden. (Tja, in elk geval: de omwonenden.)
2.
Het gebruik van Lichtendal als detentiecentrum zou slechts gelden voor vijf jaar.
– Waarom net vijf jaar, niet meer of niet minder? Wie wilde zich houden aan die termijn?
– Heeft de Minister van Justitie soms al een andere locatie in zicht (in Kortrijk)?
3.
Het WZC Lichtendal is nu nog in gebruik door de hogeschool VIVES, met een huurcontract dat loopt tot juni 2022.
– Wat betaalde VIVES daarvoor? Zal het Ministerie van Justitie (de Regie der Gebouwen) evenveel of méér betalen voor het gebruik als detentiehuis?
– Krijg VIVES een schadevergoeding voor de opzeg van het contract, of daarentegen een alternatieve locatie aangeboden?
4.
KULAK én VIVES waren in eerste instantie niet bijster gelukkig met de intentie om tussen beide onderwijsinstellingen een detentiehuis te zien ontstaan. Beide instellingen dachten aan een oprichting van een “associatiecampus” op de site Lichtendal. Nu hebben zij zich allebei blijkbaar neergelegd bij de beslissing.
– Waarom? Wat werden zij als engagement eventueel beloofd voor de toekomst? (Na die vijf jaar respijt.)
– Lichtendal staat eigenlijk al te koop sinds 2019 voor ca. 4 miljoen. Zowel KULAK als VIVES waren geïnteresseerd. Nu nog? Zou het kunnen dat KULAK de site over vijf jaar zal kopen?
5.
Wat zal dat dienstencentrum kosten aan de Staat? (Dat de Minister de kosten van 15 detentiehuizen raamt op 92 miljoen, daar weten we niets mee.)
– Er is niet enkel de huur, maar ook de inrichting als detentiehuis zal geld kosten, alhoewel de Minister zegt dat de gebouwen instapklaar zijn. (De ramen zijn dichtgetimmerd?)
– Voorziet men nog camera’s, binnen en buiten de site?
6.
Welk bedrag voorziet Stad als ontvangsten op het budget (de begroting) voor volgende vijf jaren?

P.S.
In volgens stuk een dringende aanvulling over de zaak !
Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert