Kortrijkse editie van Het Laatste Nieuws nu openlijk midscheeps geraakt (2)

We hebben de clou van de aanval van Groen fractieleider David Wemel op HLN van Peter Lanssens (lps) nog niet verteld.
Wemel eindigt zijn tirade met het volgende drastische voornemen: “Er wordt geen persbericht meer verstuurd naar HLN; de krant wordt geschrapt van de verzendlijst.”
Me dunkt is dit niet enkel een uniek feit in de annalen van de Kortrijkse (politieke) geschiedenis, maar is dit elders in het land in andere gemeenten nog weinig of helemaal niet gebeurd.
Méér nog: naar het schijnt heeft de plaatselijke CD&V dit jaar hetzelfde besluit genomen. En het Kortrijkse VB is van plan om uitsluitend nog via de sociale media te communiceren.
Ja zeg!
Dit moet de hoofd- of eindredactie van HLN in Kobbegem toch enige zorgen baren? Heeft de redactionele regiochef aldaar al wel weet van dit gebeuren? Dat kan toch bijna niet anders? Is de eindverantwoordelijke voor de editie “Leiestreek” nog altijd Philippe Moerman? In contact met de belaagde P.L.? Zijn er beroepshalve enige conclusies??

De klacht van Wemel (en ‘off the record’ ook van andere – meer schichtige- raadsleden) is natuurlijk gegrond. “Hoor en wederhoor” is een grondregel die men al aanleert in de kleuterklas van de journalistiek. In de Kortrijkse “embedded press” wordt die code eenzijdig – of zelfs niet – toegepast. Als een schepen of burgemeester een of ander statement maakt, dan is geen journalist alhier (het gaat niet enkel om Lanssens!) hevig geneigd om even te rade te gaan bij iemand van de oppositie.
(Of bij kortrijkwatcher!…Vroeger wel.)

HERSENSCHEET

Weet u?
Deze BEROEPSETHISCHE verwerpelijke houding kan ook een heel triviale reden of oorzaak hebben.

We durven het bijna niet zeggen. Het is nu eenmaal onze “hersenscheet”.
Onze journalisten hebben nauwelijks weet van enig dossier. Het gevolg is dat zij 1) noch aan de bewindvoerders, 2) noch aan de oppositie een feitelijke, pertinente vraag kunnen stellen. Ja, zo erg is dat gesteld!
Met de beste wil van de wereld: zij zijn gewoon niet in staat om ons correct te informeren. Dat men dat nu een keer beseft, Kortrijkzanen. (Maar hoe?)

Zij kunnen de waarachtigheid van de informatie die ze van de meerderheid krijgen geeneens checken en daardoor ook niet de nodige onafhankelijk gegevens vergaren en aan ons verstrekken.
(Zie hoe slaafs ze het nieuwe meerjarenbudget 2020-2025 hebben voorgesteld aan de Kortrijkzanen. Een en al lof en peis en vrede. Iedere schepen is de beste van Vlaanderen, met het hoogste budget aller tijden en in heel het land. Sport! Cultuur! Wegen! Fietsbeleid! Handel! Armoedeplan! En wat nog? Veiligheid! Bossen! Maar geen belastingverhoging hoor!)

Laten we dus niet al te meedogenloos hard zijn voor onze plaatselijke scribenten. Anderzijds is het toch goed voor de mentale gezondheid van de print dat onze politiekers steeds minder kruiperig, onderdanig en vleierig omgaan met onze persjongens.

Kortrijkse editie van Het Laatste Nieuws nu openlijk midscheeps geraakt (1)

Het werd en was echt tijd.
Onze eigenste elektronische krant zanikt al minstens tien jaar over het tekort aan professionaliteit, het gebrek aan deontologisch bewustzijn, de onkunde, de hemeltergende subjectiviteit bij onze lokale Kortrijkse scribenten. Hierbij doelen we dan in het bijzonder op de abominabele Kortrijkse politieke verslaggeving, maar die andere berichtgeving over koetjes en kalfjes en zo getuigt intussen voornamelijk van een stuitende onbenulligheid. Nog slecht geschreven ook.

Maar we staan nu toch – sinds 6 december – voor een unieke gebeurtenis in het samenspel (nu ja…) tussen de plaatselijke politiekers en onze plaatselijke persjongens (het zijn bijna allemaal mannen).
Op die dag ging David Wemel – de fractieleider van vier Kortrijkse groene raadsleden – op facebook rechtstreeks en flagrant in de aanval tegen Peter Lanssens , de alhier bekende correspondent van de regionale editie van ‘Het Laatste Nieuws’, genaamd “Leiestreek”.
Groen had blijkbaar een bericht verspreid over een voorstel tot aanschaf van een ander soort bladblazers en dat was, zoals zo vaak, voor Peter Lanssens een goede aanleiding om de bevoegde schepen van de stadscoalitie (voornamelijk Bert Herrewijn van de SP.A) uitvoerig aan het woord te laten.
David Wemel is dus toch geen zacht gekookt eitje…
Hij schoot in een franse koleire en schreef op FB van 6 december wat in de geschiedenis nog geen enkel raadslid PUBLIEK heeft aangedurfd.
“Als je in Kortrijk een interpellatie doet in de gemeenteraad, of een persbericht verstuurd, dan is dit wat Het Laatste Nieuws uit Kortrijk er mee doet. Ze laten de bevoegde schepen een PROMOpraatje doen en nemen zelfs niet de moeite om contact op te nemen met de indieners van het voorstel of de auteurs van het bericht.”
En David raast verder: “Dit is geen journalistiek. Dit is propaganda, Peter Lanssens. Helaas al jaren aan de gang. Als je objectief nieuws wil, koop dan een andere krant.”

De reacties op FB bleven niet uit, – intussen al minstens veertig gezien.
Peter Lanssens probeerde zich nog te redden met wat gekissebis naast de kwestie, maar kreegt al gauw lik op stuk. Niemand minder dan Steven Lecluyse (voormalig N-VA-medewerker binnen de tripartite!) schrijft: “Sad but true.”
Anderen laten weten dat men de Kortrijkse editie van HLN kan beschouwen als de Stadskrant of de Pravda van de heersende tripartite. (“Alle officiële berichten verschijnen eerst op HLN en pas (veel) later op de website van Stad.”)
Iemand vraagt nog aan Lanssens om dringend de keuze te maken of hij enerzijds wil solliciteren als woordvoerder van de stadscoalitie of anderzijds journalist wil blijven, maar dan neutraal werken en durven kritisch naar de zaken te kijken.

(Wordt vervolgd.)
Het wordt geen blij weerzien tussen David Wemel en Peter Lanssens

Vanavond alweer gemeenteraad.
Traditioneel is Peter Lanssens te zien in de zgn. perstribune om verslag uit te brengen voor “De Leiestreek”, de regionale editie van ‘Het Laatste Nieuws’.
David Wemel, fractieleider van Groen, zal natuurlijk ook aanwezig zijn, maar we vermoeden niet dat beide heren elkaar hartelijk zullen begroeten.
David Wemel heeft namelijk een paar dagen geleden op facebook een flagrante, midscheepse aanval gericht op de wijze waarop Peter Lanssens aan politieke verslaggeving doet over Kortrijk. Namelijk geheel niet neutraal, niet onbevooroordeeld, maar wel volkomen getrouw aan wat de stadscoalitie doet of zegt. Als vanuit de oppositie een persbericht wordt gelanceerd, of een tussenkomst in de gemeenteraad wordt aangekondigd, laat Lanssens telkens opnieuw (zelfs uitsluitend) stante pede een schepen aan het woord voor een tegenbericht of commentaar. (Het omgekeerde gebeurt nooit.)
Onze lezers weten dit al lang, sinds we het hebben over onze lokale “embedded press”.
De Groene fractie heeft dan ook beslist om Het Laatste Nieuws te schrappen voor alle berichtgeving van de partij. Heel moedig om dit publiek te uiten. (De CD&V negeert die krant ook, maar in alle stilte.)
Kortrijkwatcher komt nog terug op dit onwaarschijnlijk gebeuren in de journalistiek.

Stadhuis nog niet geheel papierloos

Alles en allemaal digitaal! Het is al jaren één van de obsessies van onze burgemeester.
Evenwel heeft het College met de firma Canon (Sint-Martens-Latem) weer een contract afgesloten, en wel voor 5 jaar, waarbij is afgesproken dat er per maand 211.000 zwart-wit kopieën zullen gemaakt en 39.000 in kleur.
Minimaal!
‘Canon’ zorgt voor onderhoud van de ‘copiers’ (kopieermachines zeker?) én in de gevraagde kostprijs is ook een bedrag inbegrepen voor de printing.
We beschikken evenwel niet over de nodige gegevens om de juiste kosten van al dat drukwerk te berekenen. Wie betaalt bijv. het papier? En gaat om laserprint?
Weten ook de evolutie niet van het aantal gemaakte kopieën in vergelijking met de vorige (5) jaren.

N.B.
– In een kopiecenter kost een zwart-wit op A4-papierformaat bijv. 0,035 per blad. Dit maakt 7.385 euro per maand. Kleur aan 0,20 : 7.800 per maand. (Laserprint kost meer.)
– Over het drukwerk dat is uitbesteed hebben we het nu even niet.Onze gemeenteraadwatcher kreeg het op de heupen tijdens de zitting van gisteren

Drie zaken brachten onze gemeenteraadwatcher gisteren bij het volgen van de gemeenteraad wel even buiten vele staten. Vooral tijdens de bespreking van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

– De grove scheldpartijen vanwege de burgemeester en vooral schepen Axel Ronse (N-VA), geslingerd naar de kop van VB-fractieleider Wouter Vermeersch. Al decennia niet meer meegemaakt!
– Die tot vervelens toe herhaalde mantra dat we beste stad van Vlaanderen zijn of zeker gaan worden. We zijn ofwel de eerste of zelfs de enige stad in Vlaanderen die iets doet. Ditmaal één lang zegebulletin over het cultuurbudget. (Lees vandaag maar eens “De Standaard” over wat er op cultureel vlak in Gent en Leuven staat te gebeuren. Ook in het kader van de doelstelling ‘culturele hoofdstad van Europa’ te worden.)
– En dan is er nog schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) die maar blijft beweren dat de realisatiegraad van de investeringen in de voorbije bestuursperiode is toegenomen. Wat een gotspe zeg!

We zouden er best nog een nachtje over slapen zeker?Hoe zullen we de fenomenaal hoge investeringen financieren? (2)

Hierbij volgen we de argumenten van de burgemeester en de financieel directeur, nu met cijfergegevens en ook wat aanvullende opmerkingen.

Financieel draagvlak is goed
De financieel directeur heeft het hier over het exploitatiesaldo. De ontvangsten zijn telkenjare groter dan de uitgaven. De ontvangsten gaan van 213,18 M (in 2024) naar 231,57 M (in 2025). Het BATIG saldo is telkens hoger dan 20.000 euro. Nochtans is het budgettair resultaat VAN HET BOEKJAAR in de periode 2020-2025 slechtst één jaar (2023) positief. Het resultaat op kasbasis (nu genoemd: gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar) houdt men op +/- 4 M. Maar voor 2020 gaat het om 38 M omdat men er de uitkomst van 2019 bij betrekt, hoewel er nog geen jaarrekening is gekend.

Leningen
Zijn evenwel niet ter sprake gekomen in de raadscommissie.
In de betrokken periode zal men voor 175,1 M leningen ophalen. (3,6 M dient voor doorgeefleningen, dus dat moeten we nog terugkrijgen.)
De aflossingen bedragen 134,4 M.
En daarover wordt ook altijd zedig gezwegen: de financiële schulden lopen op van 207,2 M naar 248,3 M.

Verkoop van patrimonium (zowel van stad als OCMW)
Dat beïnvloedt tevens de positieve autofinancieringsmarge.
Men verwacht in 2020 al de verkoop van Doorniksestraat 166, Goed te Boevekerke, Amsterdams Poortje, Lange Brugstraat 1-3, Spoorweglaan (?).
Voor de gehele bestuursperiode voorziet men aan verkopen 40 M. Ja? (We geven later nog wel eens het lijstje, en dat is nogal lang.)

Retributies
Worden geïndexeerd of verhoogd naar analogie van wat in andere steden wordt aangerekend. Enkele verhoogde tarieven: afhalen bedrijfsafval, huisvuilzakken, DIFTAR, verhuren van zalen, uurtarieven stadspersoneel.
Kijk nu eens. Ontvangsten uit afgifte van administratieve stukken stijgen van 510.000 euro naar 670.000 euro. De verblijfsbelasting (logies) : van 425.000 naar 525.000 euro.

Belastingontvangsten
De aanslagvoeten veranderen dus niet. De aanvullende personenbelasting (APB): 7,9 %. Opcentiemen onroerende voorheffing (OV): 1.102 basispunten.
Niettemin stijgen de ontvangsten van de APB van 25,65 M naar 27,02 M (groeivoet van 2 procent vanaf 2022). OV gaat van 35,99 M naar 41,72 M.(Groeivoet van 3 procent in de eerstvolgende twee jaar.) Waar is de tijd dat de oppositie (SP en Groen) voorstelde om tarieven te verlagen om de spontane stijging te compenseren??

Sterke basiscijfers
De financieel directeur wees daarbij naar de mooie cijfers van de jaarrekening 2018 en het budget 2019.
Ja zeg, zo kunnen wij het ook.
In 2019 daalden de investeringen na budgetwijziging van 38,9 M naar 28,0 M. En de op te nemen leningen dus van 34,9 M naar 25,0 M. Niet te verwonderen dat bijv. het resultaat op kasbasis dan stijgt van 9,8 M naar 21,8 M.
In 2018 idem. De investeringen daalden van 49,2 M naar 26,1 M. Op te nemen leningen: van 53,6 m naar 30,8 M. En de exploitatie-ontvangsten stegen van 137,8 M naar 141,2 M. Terwijl de uitgaven daalden van 122,4 M naar 120,3 M.

Afvloeien personeel
De burgemeester wees daar op. We hebben dat eigenlijk nooit goed kunnen volgen. Maar volgens de krant liet stad in de vorige bestuursperiode 70 tot 80 medewerkers afvloeien. Wat we wel weten is dat de personeelsuitgaven voortdurend stegen. En volgend jaar stijgt het aantal voltijdse equivalenten met 46: van 1.476 naar 1.522.


Hoe zullen we die fenomenaal hoge investeringsuitgaven financieren? (1)

Voor de periode 2020-2025 voorziet het meerjarenplan voor 219.171.191 euro investeringen. Netto (min de ontvangsten) wordt dit 215.026.857 euro.
Laten we er wel even op wijzen dat er in dit onwaarschijnlijk hoge bedrag ook rekening gehouden wordt met de financiële toestand van OCMW en de (AGB’s) Parko en SOK.
En we verwijzen voorafgaand nogmaals op enige heersende scepcis, ook onder de populisten. Zullen die gebudgetteerde (=geraamde) investeringen wel daadwerkelijk gerealiseerd worden? In de vorige bestuursperiode gebeurden jaarlijks talloze budgetwijzigingen (met ‘bijgestelde’ oftewel verlaagde investeringen) en zijn de meerjarenplannen zelfs tienmaal aangepast. Tienmaal !

Tja.
Hoe denkt men die hoge investeringen te kunnen bekostigen?
In een raadscommissie, gewijd aan het nieuwe meerjarenplan, is daar toch enigszins op ingegaan. (Gezagsgetrouw en onwetend als ze zijn reppen onze persjongens daar met geen woord over.)
– Onze financiële directeur Johan Dejonckheere (vroeger zei men: stadsontvanger) vond dat een en ander zeker kon worden opgevangen door de opeenvolgende gunstige exploitatie-uitgaven. Het ‘financieel draagvlak’ ziet er goed uit. Ook de verkoop van stads- en OCMW-eigendommen kunnen een steentje bijdragen. Voorts zijn allerhande retributies geïndexeerd of verhoogd naar analogie van wat andere centrumsteden aanrekenen. En we starten met een sterke basis: zowel de jaarrekening 2018 en de budgetwijziging 2019 vertonen mooie cijfers.
– Onze burgemeester (dat is nog altijd Van Quickenborne) sloot zich aan bij dit laatste. Hij verwees hierbij ook naar het niet vervangen van vertrekkend personeel.
Ook hield hij staande dat het stijgend aantal (en ook meer welvarende) bewoners de belastingontvangsten spontaan doen stijgen.
En aan de kranten liet hij duidelijk weten dat de versnelde ‘vernieuwing’ van de stad zou gebeuren zonder belastingverhoging.
Hij heeft daarbij vanaf het eerste jaar heel prompt drie geheel nieuwe gemeentebelastingen ingevoerd en later nog twee bestaande verhoogd. (Stond nooit in de pers.) We zwijgen intussen nog over de meer recente parkeerbelastingen.
De uitdrukking “zonder belastingverhoging” is pure volksverlakkerij.

In een volgend stuk gaan we wat nader in op de wijze waarop de tripartite denkt de hoge investeringen te kunnen bekostigen. Met het nodige cijfermateriaal.
Straks alweer gemeenteraadsdag! Voor iedereen toegankelijk. (Ja zeker, er zijn nog altijd Kortrijkzanen die dat niet weten. Je kunt de raadsleden ook live in de weer zien op de website van stad.)
De investeringen volgens het meerjarenplan: een nachtmerrie voor de droge cijferaars

Het stond triomfantelijk aangekondigd in alle kranten: de investeringen voor de periode 2020-2025 zouden (volgens een raming!) 291,1 miljoen bedragen. Volledig uitgedrukt: 291.171.291 euro. (WTV heeft daar 300 miljoen van gemaakt…) Vergeleken met de vorige bestuursperiode ging het toen, volgens het College althans, om 217,5 miljoen. (Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) maakt daar gemakshalve 218 miljoen van.) Een verschil van 73,6 miljoen oftewel 33,8 procent. (In het meerjarenplan staat op pag.16: 25,3 procent.)
Aan de hand van die bedragen oppert burgemeester Van Quickenborne van de groots mogelijke populistische tripartite ooit in de ‘De Krant van West-Vlaanderen’: “Wij worden de nachtmerrie van de populisten”.

Zeg, kan het gaan ja?
How dare you??
Vanwaar men het cijfer 218 miljoen investeringen in de vorige legislatuur haalt is ons immers een compleet raadsel.
We hebben nog eens de daadwerkelijk gerealiseerde investeringsuitgaven van stad bekeken, de nuchtere cijfers volgens de jaarrekeningen.
Voor de periode 2014-2019 komen we aan een bedrag van 166,82 miljoen euro.

Ziehier, voor wie nu nog verder wil lezen.
– 2014: 45.236.829 euro. Dit lijkt veel maar het is een geflatteerd bedrag want daar zit de deelname aan een kapitaalsverhoging van Gaselwest in verscholen, zijnde niet minder dan 23,45 miljoen. Zonder dat bedrag gaat het om een investeringsuitgave van 27,72 miljoen voor dat eerste jaar van de vorige legislatuur.
– 2015: 17.561.061 euro
– 2016: 18.596.389 euro
– 2017: 31.237.351 euro (een hopeloze inhaalbeweging)
– 2018: 26.161.987 euro
– 2019: hoogstens 28.035.303 euro.
We zeggen hierbij “hoogstens” want voor dat jaar is nog altijd geen rekening gekend en slaat het cijfer op een raming (het budget).

We tellen samen en komen dus aan 166.828.920 euro gerealiseerde investeringen.
Dat is van een totaal andere orde van grootte dan wat Kelly en de burgemeester beweren. En we zijn hierbij nog coulant ook. We rekenen er de kapitaalsverhoging van Gaselwest bij en het geraamde budget van 2019.
De schepen van Financiën moet op een volgende gemeenteraad toch eens uitleggen hoe zij aan die 218 miljoen euro komt.
Meteen kan zij ook eens toelichten wat de realisatiegraad was van de investeringen toen, jaar na jaar. Dat is de verhouding tussen wat was begroot en wat daadwerkelijk is uitgegeven.

P.S. (1)
Voor de cijferaars onder ons die de ware feiten willen kennen.
We hebben ook berekend wat de netto-investeringsuitgaven zijn geweest, d.w.z. de uitgaven min de ontvangsten. 108.635.437 euro zeg!
P.S. (2)
We weten nu al dat de pers in de volgende jaren niet en nooit zal reppen over de werkelijke realisatiegraad, tenzij die een keer goed zou uitvallen. En geen populist in het College die gelooft dat men in deze bestuursperiode ooit daadwerkelijk 291 miljoen zal spenderen aan investeringsuitgaven.

Het nieuwe meerjarenplan: opnieuw een zegebulletin van de tripartite

En de pers doet weer schaapachtig mee, zonder een of ander document zelf te doorploegen.
Onze persjongens zijn overigens niet eens in staat om een pertinente vraag te stellen bij zo’n gezellige persconferentie op het dakterras van het stadhuis. Ooh , wat zijn we toch toffe gasten onder elkaar. En slim. En dat vinden we van onszelf ook hoor!
Over die aangekondigde investeringen – ook in het verleden! -bijvoorbeeld weten ze niks.
Die investeringen – zoals ook bij de start van de vorige bestuursperiode triomfantelijk verkondigd – zullen opnieuw fel gaan stijgen. Van 218 miljoen naar 291 miljoen. Ja zeg. (WTV maakte er maar gelijk 300 miljoen van…)

Geef onze cijferaar in de redactie van kortrijkwatcher nog wat tijd te gunnen om de dikke boeken met cijfers te raadplegen. Ja?

Gouverneur grijpt in en we mogen het niet weten ! (3)

De plaatselijke edities van de gazetten HLN (met Peter Lanssens) en HN (met Kris Vanhee) vertikten het tot gisteren dan toch (vandaag wel iets in HN) de Kortrijkse burgers in te lichten over het niet onbelangrijke feit dat de gouverneur van West-Vlaanderen (ook een Kortrijkzaan) al op 14 november een gemeenteraadsbesluit van 14 oktober heeft vernietigd. (De journalistieke deontologie bij onze persjongens is inzake politieke berichtgeving over onze tripartite al jaren geheel onbestaande.)
Met dit agendapunt (2) wilden burgemeester Vincent Van Quickenborne samen met coalitiegenote Tine Soens (SP.A) zichzelf laten aanstellen tot leden van de bestuurlijke commissies & (“krachtige besturen”) en 6 (“gemeente in de wereld”) bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Fractieleider Wouter Vermeersch protesteerde hiertegen (hij werd hierbij niet gevolgd door andere leden uit de oppositie!) en diende klacht in bij de gouverneur omdat de raadsleden niet eens de kans kregen om te kandideren voor deze functies.
Gouverneur Carl Decaluwé vond dit niet kunnen omdat volgens het Decreet Lokale Besturen het enkel aan de gemeenteraad toekomt om met een geheime stemming kandidaten voor te stellen voor vertegenwoordiging in verenigingen. “De beslissing van de gemeenteraad werd genomen met miskenning van de wet” en is dus vernietigd.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de Raad van State, maar men kan vermoeden dat de burgemeester alle verdere commotie rond deze zaak zal willen vermijden en wel een lepe truc zal weten te vinden om zijn ‘mannetjes’ of ‘vrouwkes’ uit de Raad voor te dragen.
Als onvoorstelbare lefgozer zou hij het zelfs aandurven om opnieuw uit te pakken met zijn eigen kandidatuur en die van Tine Soens…
(Intussen even vermelden dat beide namen op de website van de VVSG tot op vandaag nog altijd prijken als leden van de twee bestuurlijke commissies.)

P.S.
HN heeft het over een “schorsing” van een “benoeming” van de kandidaten.
Die termen zijn onjuist. Het gaat om de “vernietiging” van een “bekrachtiging”.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert