Derde aanpassing meerjarenplan (2): aantal subsidies en daarvan enkele nogal rare gevallen

Stad verleent momenteel in totaal 187 subsidies allerhande (vaak verkeerdelijk “toelagen” genoemd, – zie voetnoot in vorig stuk) aan allerlei instanties. In het kader van dit bestek is het vanzelfsprekend onmogelijk of ondoenbaar om daar een volledig overzicht van te geven. We zullen ons hier in deze editie – voor de klucht – beperken tot enkele in ons ogen althans nogal opvallende, eigenaardige, zelfs grappig aandoende gevallen.
Onze keuze is dus zeer subjectief en vooringenomen. Toch denken we dat onze lezers content kunnen zijn om een keer iets te horen over die bedragen. (Moeten ze dan niet zelf opzoeken.)

Ooit, en lang geleden (vorige eeuw nog) hebben ijverige ambtenaren een keer veel tijd besteed aan een uitvoerige studie om na te gaan welke subsidies (en ‘toelagen’) er misschien wel een keer konden geschrapt worden. Daar is om electorale redenen natuurlijk helemaal niks van terecht gekomen.
In de opsomming hierna volgen we de rubrieken, zoals aangegeven in het meerjarenplan 2000-2025 (pag. 33-36).

Algemene financiering (1)
– Vrienden van Begijnhof: ieder jaar 1.500 euro.
(Tussen haakjes: die “vrienden” hebben zichzelf benoemd als dusdanig, en de bewoners van het Begijnhof weten daar niks van want overigens betalen zij tevens wel eens lidgeld aan dat ‘bestuur’.)
Waarom die subsidie net hier en als enige post in deze rubriek wordt vermeld is ons een raadsel.

Algemene diensten (12)
– Designregio krijgt niet minder dan vier soorten ‘toelagen’: voor Unesco, Creativity Week, Unesco Creative Cities Network en Interieur. Totaal dit jaar: 150.000 euro. (En de Designregio is in de rubriek ‘ruimte’ nog een keer vermeld.)
– Kortrijk IN: ieder jaar 5.000 euro. Waarover gaat dat? (Schijnt om een minuscuul groepje burgers te gaan die zichzelf belangrijk achten, nu en dan bijeenkomen om wat te eten en dan soms een voorstel doen aan het stadsbestuur, over ergens iets. Het is een soort “Kortrijk Spreekt” voor bobo’s.)
– Dorpskranten: 30.000 euro (bedrag blijft onveranderd over de jaren heen).
– Fractietoelagen: 6.500 euro (geen commentaar!)

Veiligheidsdiensten (3)
– Natuurlijk: Fluvia en de PZ Vlas. (Bedragen voor een volgende editie.)
– Maar ook voor een vzw: Instituut voor medische dringende hulpverlening (1.000 euro). Al van gehoord?

Dienstverlening en Sociaal Beleid (49)
Hier krioelt het van de vzw’s. Over de grote, bekende organisaties die véél geld krijgen hebben we het later nog.
– DYZO: nu 7.716 euro (Bedrag schommelt nogal. En waarop slaat dit?).
– Mayers of Peace: gewoonlijk 1.000 euro, nu plots slechts 50 euro gebudgetteerd.
– MSOC antenne Kortrijk: bedrag altijd begroot op 18.325 euro maar ietwat neerwaarts gesteld naar 16.825 euro. (Heeft iets met drugs te maken en gelieerd aan Oostende.)
– Quindo: onveranderlijk 75.000 euro. Radio of zoiets met jongeren. (Heel geliefd bij de Vooruit-schepenen.)
– Raad intercultureel samenleven: kan 500 euro krijgen maar in de praktijk NUL, want doet niks.
– Vergoeding begrafenis oud-strijders: 3.800 euro, al jaren en dat blijft maar doorgaan.
– Solidaire kinderopvang: nul euro. Maar voor “Ondernemers Kinderopvang”: 30.00 euro.

Ruimte (50)
Hier zitten hoge bedragen in: voor IMOG, De Poort, Leiedal, Mobiel, 18 kerkfabrieken. Dat is voor later.
– Stadsboerderij Kortrijk: in 2021 één keer 25.000 euro, nu niets meer. Is Doerak geworden zeker?
– Nog een keer Desingnregio vermeld! In 2020 voor ‘Unesco Spek 2.0’ met niet minder dan 30.000 euro. Is er een schepen die dat even kan uitleggen?
– Creatieve makers en retail: kregen in 2020 en 2021 zelfs telkens 38.500 euro. Geen idee waarvoor of waarom.
– Rozentuin: dit jaar 42.719 euro. (Van wie is die tuin eigenlijk?)
– SPEK: in 2020 één keer 208.645 euro. (Wie weet er waarop dit slaat?)
– Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen: 38.853 euro. Dat is nieuw.
– Koesterhuis: 2.000 euro (Wie of wat?)
– Corona-premies: 734.446 euro in 2020 wel te verstaan.
– Beschermde zwaluwnesten: 1.500 euro voorzien. (Er wordt nauwelijks duizend euro opgevraagd.)
– Luiers: 2.000 euro. (Hoogst opgevraagde som was in 2020: voor 2.633 euro.)
– Groenbemesters: dit jaar 6.250 euro ingeschreven en dat wordt ongeveer opgevraagd hoor !
– Start@K: nu 4.050 euro gebudgetteerd. In 2021: 179 euro uitgegeven. (Ik weet echt niet wat dit is.)

Vrije Tijd (72)
Hier vinden we ook enkele hoge budgetten: Lago Kortrijk Weide, Lago Abdij en Lagae-Heule, Be-Part, Budascoop, vzw Doerak. Voor later.
– Vzw Kortrijk Spurs: kreeg 15.000 euro in 2020. Nu niks meer gebudgetteerd. (Elitair groepje sporters zeker?)
– Ook sport: “Relance van het verenigingsleven”! : kreeg 54.298 euro in 2020. (Een noodfonds…)
– Nog twee noodfondsen…: Speel/sportruimte Sint-Amandscollege (15.000 euro), Specifieke huurondersteuning (34.000 euro).
– vzw Legato: kreeg een keer 11.634 euro. (?)
– En hoeveel heeft die Musical 1302 wel gekost aan Stad? In 2021 is 30.000 euro uitbetaald. Voor 2022 is 75.000 euro gebudgetteerd.
– Voor de “Rid Side” is ook geld voorzien: 10.000 euro.
– Straatnaamcommissie: 500 euro.
– Sonic City: 16.000 euro. (?)
– Vier specifieke ‘toelagen’ voor Jeugdverenigingen: basistoelage, infrastructuur, kadervorming, kampen: totaal dit jaar voorzien: 253.000 euro. (Wel ditmaal niets geraamd voor kadervorming en kampen.)
– Individuele sporters: onveranderlijk 2.400 euro voorzien.
– Uitpas sport: 27.000 euro. (Heeft succes!)
Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025: de bokkesprongen inzake de subsidies (1): de totalen

(Zie nog voetnoot onderaan.)

Het oorspronkelijke meerjarenplan (MPL) is na goedkeuring gepubliceerd op 4 december 2019.
We kijken daar altijd het liefste naar om dan héél nieuwsgierig te vergelijken naar wat van die gebudgetteerde bedragen (voornemens) is terechtgekomen bij de vaststelling van de jaarrekeningen. Tevens is het interessant om weten hoe de budgetten bij iedere aanpassing (binnen het jaar, én jaar na jaar) kunnen veranderen.
We kunnen het niet laten
In een volgend stuk zullen we de evolutie van de geraamde bedragen inzake subsidies voor dit aflopend jaar bekijken, maar dan speciaal de meer opvallende wijzigingen of bokkesprongen. En voor zover we dat kunnen achterhalen ook de redenen daarvan.

Maar nu willen we toch eerst even een (meer vervelend) lijstje weergeven van de totale uitgaven van stad inzake werkings- en soms investeringssubsidies aan allerhande instellingen en organisaties. Tja, we doen het eigenlijk eerder voor onszelf, voor het actueel bijhouden van ons archief.
Dus, beste lezer, u mag deze editie en volgende gerust overslaan. Alhoewel. Er zitten bij die subsidies (zeker bij de wijzigingen) wellicht pittige bedragen die u kunnen interesseren. En wees gerust, over de grote investeringen voor diverse openbare werken en megalomane projecten hebben we het later nog wel.
Na het initiële MPL van 2019 is een eerste aanpassing gepubliceerd op 14 december 2020, een tweede op 16 december 2021 en heel recent kregen de raadsleden een derde aanpassing, – te bespreken in de raadscommissie van 6 december en de gemeenteraad van 12 december dit jaar. (Let wel, dit zal geenszins de laatste aanpassing zijn voor deze legislatuur, er kunnen er zelfs nog 5 of zelfs 6 “aangepaste” bijkomen!)

Van de jaren 2020 en 2021 kennen we intussen de jaarrekening, met andere woorden: de daadwerkelijk gedane uitgaven. De fameuze realisatiegraad. Inzake subsidies die hier nu ter sprake komen is die realisatiegraad traditioneel hoog want geen stadsbestuur haalt het in zijn hoofd om over te gaan tot helse schrappingen op dit gebied. De bevoegde schepenen willen natuurlijk om electorale redenen blijven scoren met hun cadeaus aan hun geliefkoosde clientèle.
Toegestane werkingssubsidies kunnen toenemen, gewoon omwille van de inflatie, of stijgende loonkost. Denk aan de politiezone. Anderzijds kunnen subsidies voor verenigingen enigszins verminderen omwille van aanpassingen van reglementen of voorwaarden, of gewoon wegens “onderaanbestedingen” (onvoldoende werking…)

Om de leesbaarheid toch een beetje in stand te houden laten we wat laatste cijfers van de bedragen vallen, – we hebben het over miljoenen. In het oudste MPL werd bijv. voor dit lopende jaar een uitgave geraamd van 33.167.213 euro. We noteren dit als 33,16 M. Oké?
Daar gaan we.

2020
– MPL-0: 32,19 M (initiëel)
– AMPL-1: 33,04 M (aangepast)
JR (jaarrekening): 32,82 M
(Dat laatste bedrag blijft nu natuurlijk gelijk voor de rest van de legislatuur, het is reëel en blijvend uitgegeven.)

2021
– MPJ-0: 32,66 M
– AMPJ-1: 33,37 M
JR: 32,49 M

2022
– MPJ-0: 33,16 M
– AMPJ-1: 33,85 M
– AMPJ-2: 32,65 M
– AMPJ-3: :32, 97 M
(Over dit jaar in een volgende editie enige bokkesprongen.)

U wou nog de prognose kennen voor volgende jaar?
2023
– MPJ-0: 33,72 M
– AMPJ-1: 34,37 M
– AMPJ-2: 34,21 M
– AMPJ-3: 36.55 M

P.S.
We halen soms de termen “subsidies” en “toelagen” door elkaar. (Stad doet dat ook!)
Dat zou niet mogen.
Subsidies hebben het karakter van een aansporing, willen een bepaald gedrag beïnvloeden. De toekenning ervan gaat dan ook gepaard met doelstellingen, richtlijnen, reglementen en slaat op personeel, werking, onderhoud.
Een toelating is een toeslag, een bedrag bovenop een ander en wel voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld. Fluvia krijgt dit jaar een (investerings)subsidie van 3,89 miljoen. Ja. Maar er komt een nieuwe brandweerkazerne. Kortrijk komt dit jaar daaraan tegemoet met een investeringstoelage van 1,1 miljoen. (Vorig jaar 2,23 miljoen.)
Dienstmededeling

De lokale pers heeft veel werk voor de boeg zeg !
De derde aanpassing van het meerjarenplan 2000-2025 is namelijk uit.
Kortrijkwatcher probeert de lokale persjongens (m/v/x) voor te zijn met enige opvallende vaststellingen. Dus, naar we hopen nog VOOR onze Kortrijkse “correspondenten” een voorgekauwde tekst ter publicatie krijgen van de bevoegde schepen en de financiële directeur.
Nou ja, het is ook mogelijk dat zij aan dat document tot aan de volgende gemeenteraad in december geen woord verspillen want – beste lezer van deze alternatieve stadskrant – weet goed dat die ‘journalisten’ waarlijk van mening zijn dat de Kortrijkzanen totaal geen interesse vertonen voor stadsfinanciën.

Geen copyright op die foto’s

Op deze elektronische stadskrant treft je heel zelden een of andere foto aan.
Foto’s moeten immers raak zijn en iets te vertellen hebben.
Op die foto’s van een bijgebouwd horeca-terras op onze Grote Markt (gisteren gepubliceerd) berust absoluut geen auteursrecht.
Ze mogen verveelvoudigd met alle mogelijke middelen, zonder toestemming.
Onze gazetten mogen die dus gerust overnemen in hun regionale katernen. Doen ! Moeten zelfs geen bron vermelden.

P.S.
Ook ons officieel Stadsmagazine kan de foto’s gebruiken, bijvoorbeeld ter illustratie van het gelukkige feit dat er hier in Kortrijk geen terrasbelasting meer bestaat.

Kostprijs om van Kortrijk een KO-CH2030 te maken (5): toch al iets over het projectbudget…

Al weken nu zijn we koortsachtig op zoek naar een antwoord op de vraag wat stad denkt te besteden aan pure ‘projectkosten’ (los van investeringen in culturele infrastructuur) om Kortrijk in 2030 te laten betitelen als een Europese Culturele Hoofdstad.
Via het Meerjarenplan 2020-2025 konden we enkel vinden dat stad 1) aan het platform DURF2030 een jaarlijkse bijdrage schenkt van 40.000 euro en 2) dat er een actieplan 6.6.20 bestaat om Kortrijk “warm te maken” voor het project. Voor dat actieplan vinden we de ene keer een som van bijna 10.000 euro, in een andere bron dan 122.339 euro (voor dit jaar nog) en 85.971 euro (voor volgend jaar).
Intussen is er onlangs en eindelijk een (Duits) gerenommeerd studiebureau van prof. Hanns-Dierich aangeduid om het “bidbook” (projectvoorstel, soort offerte) op te maken ter ondersteuning van onze kandidatuur. Gegund voor een totaalopdracht van 89.540 euro. (Er is daarvoor 24.000 euro gebudgetteerd in dit jaar, 35.000 euro in 2023 en 20.000 euro in 2024.)

Jawel, we vonden intussen – wonder boven wonder – sporen van een mogelijk projectbudget voor onze kandidatuursteling KO-CH2030 !
Voor de jaren 2022, 2023, 2024 achtereenvolgens: 163.00 euro, 255.000 euro, en 240.000 euro.
Totaal: 658. 000 euro.
Hierin steekt een bedrag van 178.000 euro voor communicatie en 480.000 euro voor personeel.
Welnu, van communicatie over het project nog geen spoor gezien. Zelfs niet in HLN en dat wil wat zeggen! En wat dat projectmanagement betreft weten onze trouwe lezers dat de coördinator of gangmaker van DURF2030 ontslag heeft genomen en dat het zgn. team CH2030 het nog altijd moet stellen zonder enig zakelijk en zonder enig programmatisch-inhoudelijk directeur.
Het project verloopt dus niet echt zoals het hoort.

We zullen bij onze kandidatuurstelling bij de EU in ons bidbook zeker uitgebreid moeten vertellen wat stad zoal bezit aan vaste materiële activa, zijnde onze culturele infrastructuur.
Kortrijkzanen beseffen dit niet altijd: deze centrumstad beschikt sinds het verdwijnen van het Vlas- en Broelmuseum niet eens over een museum !
Gelukkig is er nu toch een “kunst- en tentoonstellingssite” in het Begijnhofpark (ABBY) in de maak. Gegund voor 11,9 miljoen.
Wat moeten we nog aan infrastructuur verwachten ter versterking van onze kandidatuurstelling tegen 2030?
Een totaal hernieuwde schouwburg. Het voorontwerp masterplan van WIT-Architecten is klaar. Raming 14,3 miljoen. Verder zou er op de zgn. Buda-tip een “kennis- en belevingscentrum” (met een bibliotheek en congreszaal) moeten komen.
In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 15 november (pag. 21) zegt Axel Ronse, onze N-VA-schepen van cultuur, eigenlijk iets onheilspellend over dat Buda-tip-plan. Het is de bedoeling dat er eind 2024 (in dat jaar moet ons ‘bidbook’ alleszins binnen) een “voorbereidend en afgewerkt dossier” is gemaakt. Maar, zo voegt hij er aan toe: “…zodat het volgend stadsbestuur het effectief kan uitrollen indien dat gewenst is.”
En weet u wat heel dat Buda-plan zou kunnen kosten? Volgens schepen Axel Ronse althans: 30 tot 40 miljoen. Zou de gazet een drukfout hebben begaan? Een nulletje teveel? Dat kan toch niet anders? Immers, weet dat héél ons cultuurbudget voor héél deze legislatuur 38,6 miljoen euro bedraagt…

P.S.
Nog eens nagekeken in het meerjarenplan.
Actie 6.6./6.6.1: “Ontwikkeling kennis- en beleveniscentrum Budatip”.
Investering in materiële vaste activa: 2.467.500 euro.
Investering in immateriële vaste activa: 282.500 euro.Natuurlijk, het zijn sigaren uit eigen doos

Lokale besturen krijgen vanwege hogere overheden meer extra-middelen dan ze graag toegeven of publiek maken. Jawel, we hebben via de fiscus uiteindelijk wel zelf voor die cadeaus (“de sigaren”) betaald maar het mag toch even gezegd worden, want diezelfde overheid had het evengoed niet kunnen doen. Had ons zuur verdiende belastinggeld kunnen potverteren.

Ook onze betrokken schepenen zeggen bij allerhande financiële tegemoetkomingen die zij kunnen uitkeren aan doelgroepen niet graag vanwaar het geld komt, zeker niet als de bevoegde (Vlaamse) minister niet behoort tot de eigen partij.
Schepen Philippe De Coene (van de beweging ‘Vooruit’) bijvoorbeeld vermeldt – in tegenstelling tot vroeger – totaal geen minister meer met naam en toenaam wanneer hij binnen zijn beleidsdomein weer eens wat geld kan rondstrooien of een groots, duur project kan opzetten.

– Zo krijgen onze Kortrijkse zgn. “OCMW-energiecellen” vanwege de Vlaamse overheid extra-middelen om te verhelpen aan de energiecrisis die bepaalde burgers harder treffen dan anderen. Voor onze stad gaat het om 23.210 euro (dit jaar), 99.572 euro (in 2023) en 99.572 euro (in 2024). Totaal: 222.353 euro.
– Kortrijk krijgt voor de e-inclusie van zijn digibeet-inwoners (allemaal digitaal !) van de verfoeide Vlaamse regering nu 321.667 euro, in twee schijven uitbetaald: 257.333,60 euro (80%) en 64.333,40 euro (20%).
En ons bestuur benadrukt graag hoe de personeelskosten (de inflatie) en de energiecrisis vreet aan ons stadsbudget, maar zal aan onze stadsverslaggever Peter Lanssens met zijn stadskrant HLN bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan (in december) vergeten te melden dat we ter compensatie van die mininkomsten 4.967.736 euro van hogerhand zullen krijgen. Te weten: 1.272.390 euro (2023), 1.678.472 (2024) en 2.016.874 euro (2025). (De middelen uit 2022 en 2023 worden uitbetaald in de loop van februari 2023.)
– Stad is ook jammerlijk geconfronteerd met mininkomsten inzake dividenden (Gaselwest). Compensaties? 644.885+647.285+491.002+458.238+247.329 = 2.488.739 euro in de periode 2022-2026.
– Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgen we ook nog steun, maar het kabinet van schepen De Coene heeft het wachtwoord in bezit om dit bedrag te kennen.

Ja, kortrijkwatcher is een ware positivo !


Kostprijs om van Kortrijk een K0-CH2030 te maken: (4): de opmaak van het bidbook is GEGUND !

Gisteren wisten we dat als eenvoudige burger, Kortrijkzaan, nog helemaal niet. Excuus.
Gelukkig bracht een goede ziel (niet de schepen van cultuur!) ons ervan op de hoogte dat het opmaken van een bidbook ter ondersteuning van de kandidatuur om in 2030 van Kortrijk als European Capital of Culture (ECOC) te maken nu toch wel is gegund.
Het schepencollege heeft verdorie zonder dat wij of enig raadslid dat wisten op 24 oktober (op basis van een oordeel van – jawel – de Dienst Vrije Tijd) de opdracht gegund aan het “Consortium PR3 Power of 3Consultancy” uit Essen, met aan het hoofd de befaamde, internationaal bekende prof. Hanns-Dierich Schmidt. (Hanns met dubbele n is géén tikfout.)
Er kwamen drie (op zeven aangeschreven ‘ondernemers’) offertes binnen.
Het Duits adviesbureau won op de traditionele basis van de “prijs-kwaliteitsverhouding”.
Geraamde instelprijs bedroeg tweemaal 40.000 euro, met BTW.
Het verkozen bureau vraagt voor het eerste deel van de opdracht 39.000 euro of 47.190 euro incl. BTW. Voor de mogelijke vervolgopdracht 35.000 euro of 42.350 euro met BTW.
Totaal met BTW: 89.540 euro.
De andere twee kandidaten waren wel opvallend duurder.

P.S.
Rest ons nog altijd de vraag naar de hoogte van het gehele projectbudget KO-CH2030.
We blijven zoeken.


Kosten om van Kortrijk een KO-CH2030 te maken (3): het “bidbook”

In de weekendeditie van dit elekronisch, alternatief stadsmagazine probeerden we al een overzicht te geven van de gelden die ons stadsbestuur veil heeft om van Kortrijk in 2030 een Culturele Hoofstad (CH) van Europa te maken. We speurden daarbij in het Meerjarenplan (MJP) 2000-2005 en de reeds gekende jaarrekeningen van 2000 en 2001.
Eigenlijk was actiepunt 6.6.20 het enige artikel met een heel specifieke uitgave voor het ambitieuze project dat we voortaan gaan aanduiden met de code K0-CH2030. In dat artikel was zowat 9.794 euro voorzien om “de Kortrijkzaan warm te maken” voor het project. Verder voorziet stad een jaarlijkse ‘partnerbijdrage’ voor het zgn. Platform 2030 van 45.000 euro, maar in de praktijk is dat 40.000 euro geworden.
Daarmee moesten we het stellen.
Maar dan bedachten we dat het in deze “transparante stad” wel mogelijk kan zijn dat bepaalde uitgaven gewoon bedisseld worden binnen het schepencollege en aldus niet direct hun weg vinden naar bijv. de gemeenteraad of de publieke opinie. Onze voltallige redactie is dan maar met vereende krachten de besluitenlijsten van dat schepencollege gaan “turven”.
En ja, we vonden een besluit van 29 augustus (dit jaar) met een zéér concrete en belangrijke specifieke uitgave om bij de EU onze kandidatuur in te dienen voor het behalen van de CH-titel: “Projectbegeleiding bidbook – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze”.
Ja, om de titel van Culturele Hoofdstad in de wacht te slepen moet er in 2023-2024 een projectvoorstel worden uitgewerkt. Dat bidbook moet niet alleen een programma voor het feestjaar 2030 bevatten maar dient ook een onderscheidende, vernieuwende én Europees gerichte culturele lange termijnstrategie uit te werken met – niet te vergeten! – een uitermate intens en bewezen draagvlak bij de bevolking.
Ga daar maar eens aanstaan !
Door het recente ontslag van de “gangmaker” Katrien Voet van DURF2030 moeten we opnieuw op zoek naar een coördinator van het project KO-CH2030 terwijl we zelfs nog geeneens een zakelijk leider en een artistiek programmator konden aanwerven. (Al een vacature daarvoor gezien op de website van stad?)
We gaan de opmaak van dat bidboek dus maar best uitbesteden aan een externe persoon of instantie. Met andere woorden: het cultuurbeleid uit handen geven, of anders gezegd: “privatiseren”.

De procedure bestaat uit twee fasen: een preselectie en een selectie.
In de fase van de preselectie wordt de gekozen extern geacht om daadwerkelijk een bidbook op te maken gedurende de periode 2022-2024. Geraamde kostprijs: 33.057,85 euro of 40.000 euro inclusief 21% btw. Als hierna blijkt dat een externe jury ook Kortrijk heeft geselecteerd als mogelijke kandidaat volgt er in de periode 2024-2025 een vervolgopdracht voor nog een keer hetzelfde honorarium.

Bij mijn weten is deze opdracht nog niet echt gegund aan een of ander externe persoon of team. Een zgn. stedelijk kernteam moet de offertes beoordelen. Waaruit dit kernteam bestaat mag Joost weten, aangezien er zoals gezegd nog altijd drie topfuncties voor het project niet eens zijn ingevuld.

Beste lezer, u bent nu waarschijnlijk doodnieuwsgierig om te weten welke ‘ondernemers’ zoal zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Kortrijkwatcher ook, en we hebben de lijst (zeven!) uiteindelijk kunnen vinden.
Tot onze verbazing is ook “Idea Consult” uit Brussel gevraagd, terwijl dit bureau alreeds geruime tijd bezig is met de ondersteuning van de Gentse kandidatuur ! Ter info: op Tinternet kan men in verband met die kandidatuur van Gent een lang werkstuk vinden getiteld: “Eindrapport verkennende bevraging voortraject Gent 2030 kandidaat Europese Culturele Hoofstad”. Als je dit rapport leest zinkt je waarlijk de moed in de schoenen bij vergelijking met de povere stand van zaken in Kortrijk voor het ambitieuze project KO-CH2030. Niet doen dus!…

We vermelden eerst de uitgenodigde buitenlandse ‘ondernemers’:
– Common Ground Common, Leeuwarden. (Leeuwarden heeft de titel ooit eens gehaald als underdog, dankzij de ongehoorde steun en het enthousiasme van de bevolking. Ook ervaring met kandidatuur CH Hannover. Groot team, noemt zich “andersdoeners.)
– Consortium P3 Power of 3 Consultancy, Essen. (Dramaturg prof. Hanns-Dietrich Schmidt heeft veel internationale ervaring met European Capital of Culture- ECOC.)
– Cap. CULT Carina Kurta & Pia Leydolt-Fuchs, Marseille. (Veel ervaring met ECOC.)
En nu de Belgen:
– Hugo De Greef, Gaasbeek. (Cultureel ondernemer. Begeleidde CH Brussel, Brugge.)
– Idea Consult, Brussel.

– Doenker, KBO, Ledeberg. (Geeft of gaf adviezen aan Kortrijkse culturele instellingen als KC Buda, Passerelle, De Kreun.)
– Delphine Hesters, Centrum voor Sociologische Onderzoek, Leuven.

Kosten om van Kortrijk een CH2030 te maken? (2)

In ons vorig stuk over de jaren 2020 en 2021 dus weinig of niks gevonden. Al met al bijna 50.000 euro. We slabakken en hebben daarbij nog een faliekant tekort aan een volwaardig personeelsteam.
Maar nu zitten we blijkbaar toch op een spoor.
Zoeken wel nog naar bevestiging. Zal voor morgen zijn zeker?
We vonden de mogelijke kosten voor het opstellen van het “bidbook” voor het indien van de kandidatuur bij de EU, – dat is wat we de ‘offerte’ zouden noemen bij een aanbesteding. Maar we vinden niet welk bureau er mag mee beginnen…Is er nog geen gegund (gekozen) ?
Wie helpt?

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.