Financieel evenwicht budget 2019 verbetert! Maar zo kunnen we het ook…

Morgen maandag 14 oktober komt er in de gemeenteraad een eerste budgetwijziging 2019 ter sprake.
Sinds een aantal jaren worden de (verplichte) financiële evenwichten bij gemeenten geëvalueerd aan de hand twee criteria.

1. Het jaarlijkse “toestandsevenwicht” wordt beoordeeld op basis van “het resultaat op kasbasis”. Dat moet elk jaar jaar positief zijn. Dat cijfer (bedrag) duidt aan in welke mate de stad kan voldoen aan zijn korte termijn verplichtingen.
Het gaat om het saldo van de exploitatie-uitgaven en ontvangsten plus het saldo van de investeringen plus dat van andere uitgaven (zoals aflossingen van leningen). Dat geeft dan het budgettaire resultaat van het boekjaar zelf. In Kortrijk is dat nogal eens negatief uitgevallen maar dan wordt dat goed gemaakt door hierbij het gecumuleerd resultaat van vorige boekjaren op te tellen.
Bij de opstelling van het initiële budget 2019 kwamen we aldus aan een “resultaat op kasbasis van + 9,88 miljoen euro.
Met de budgetwijziging 2019 verhoogt dit bedrag waarlijk tot 21,83 mio.

2. Een tweede criterium om het financieel evenwicht van een gemeente te beoordelen is “de autofinancieringsmarge” (AFM). Die zegt iets over het structureel evenwicht op lange termijn en moet minstens aan het eind van de planningsperiode groter zijn dan nul.
De AFM duidt aan in welke mate de gemeente de bestaande leningslasten (aflossingen én interesten) kan dragen. Een positieve AFM schept zelfs ruimte voor nieuwe investeringsuitgaven, ofwel via leningen, ofwel zelfs via rechtstreekse eigen financiering.
Voor de berekening ervan neemt men eerst het verschil tussen de exploitatie-uitgaven en ontvangsten (zonder de interesten). Dat is “het financieel draagvlak”. Daarvan trekt men de leningslasten (aflossingen en interesten) af.
Bij het oorspronkelijke budget 2019 bedroeg het AFM 1,26 mio en dat klimt nu met de eerste budgetwijziging naar 2,86 mio.

GOED ZO.
MAAR JA, ZO KUNNEN WE HET OOK !

Wat betreft de verhoging van de AFM valt voornamelijk op te merken dat het investeringsbudget daalt van 27,4 mio naar slechts 17,6 mio.
Dat wordt dan met het gepaste jargon zo uitgelegd: “door een betere inschatting van het transactiemoment wordt aan de uitgavenkant 10,9 mio doorgeschoven naar volgende jaren”. (Ook de verwachte inkomsten van ongeveer 1 mio schuift men door.)
In gewone mensentaal zou men moeten zeggen dat het bestuur weer eens minder goed of niet tijdig heeft gefunctioneerd dan men zich eerder had voorgenomen.
Want wat is een transactiemoment?
Dat is het moment waarop een economische stroom, en gebeurtenis of andere omstandigheid plaatsvindt. Dat is dus NIET het moment waarop een inning van ontvangst of een betaling van een uitgave gebeurt. Het is het moment waarop de prestatie is geleverd. In de praktijk doorgaans het ogenblik waarop de factuur ontvangen wordt of de uitgaande factuur wordt opgemaakt.
Op de bespreking van de budgetwijziging van morgen 14 oktober zou men best eens systematisch nagaan voor welke werken of leveringen of diensten de transactiemomenten zijn uitgesteld. En waarom. En welke subsidies men hierdoor eventueel heeft gemist.

En waaraan is het betere resultaat op kasbasis te wijten?
Jawel, de exploitatie-uitgaven stijgen met 1,97 mio.
Maar de ontvangsten stijgen met veel méér: + 3,38 mio.
Opvallende stijgers zijn de fiscaliteit (+ 1,657 K, vooral APB), de werkingssubsidies (bijv. Gemeentefonds + 543 K).
Voorts waren er in het oorspronkelijke budget voor 25,5 mio leningen ingeschreven, en nu wordt dit bedrag teruggebracht tot slechts 15 mio. Hierdoor is er natuurlijk een daling van de verschuldigd aflossingen en interesten.

JA, ZO KUNNEN WIJ HET OOK !Restauratiepremies voor ‘t Fort’ en ‘Oud Cortryck’ nu volledig uitbetaald

Voor de restauratie van de school Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen aan ‘t Plein (in de volksmond nog altijd ‘ Fort genoemd) bedraagt de effectief toegestane premie 1.867.397,26 euro. Het aandeel van de Vlaamse Overheid hierin bedraagt 65%, van de gemeente 15% en van de premienemer zelf 20%.
Stad draagt concreet 261.286,22 euro bij.
Dit wordt zo berekend:
1.867.397,26 x 1,06 (BTW) x 1,10 (algemene kosten) x 0,15 (percentage premie).
Het nog te betalen saldo is nu uitgekeerd aan de vzw Damast (voorheen DPSA) op naam van Tabor vzw uit Gent.

Herberg ‘Oud Cortryck’ nu, in de Wijngaardstraat.
De premie werd vastgesteld bij M.B. op 329.923,82 euro.
Aandeel Vlaamse Overheid 32,5%, gemeente 7,5% en premienemer 60%.
Aandeel van onze stad: 32.934 euro.
Berekeningswijze: 329.923,82x 1,21 (BTW) x 1,10 (algemene kosten) x 0,075 (ons aandeel).
Ook hier is het saldo nog te betalen uitgekeerd aan de NV Leonverimmo uit Anzegem.

ZO.
Dat weet u nu ook alweer. Bedankt voor het kijken.

Vreemde brief van hoplr

Inwoners van centrum Kortrijk kregen onlangs een raar drukwerk in de bus met de vraag om lid te worden van een “sociaal buurtnetwerk” genaamd ‘hoplr’.
Waarvoor die letters staan wordt niet uitgelegd.
Er is geen verantwoordelijke persoon of organisatie vermeld. Geen post- of e-mailadres te bespeuren.
Wie zich met een code (voor iedereen dan dezelfde?) aanmeldt bij www.hoplr.com kan deze website voor van alles gebruiken:
– om je buren beter te lezen kennen
– om een ladder of boormachine te lenen
– om een oproep over een weggelopen huisdier te plaatsen
– om een goede loodgieter of betrouwbare babysit te vinden
– om mee de inrichting van een nieuw speelpleintje te bepalen
– om verkeersproblemen of wegenwerken in de straat te bespreken
– om een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen…

Op de brief is nog een miniatuurkaartje gedrukt van Kortrijk Centrum met slechts één vermelding van één zaak als een soort geografisch te oriënteringspunt: Zeeman Kortrijk, Grote markt.
Vreemd toch?

Het kan nog stiller worden in Kortrijk


Woord vooraf
Onderstaand stuk heeft niet het minste verband met de volstrekt onnozele, idiote oproep én actie van drie schepenen om in stad Kortrijk na 22 uur stilte te bewaren.
Laten we even hun namen heel beleefd vanwege die stupiditeit achterwege laten.
Hierna willen we het eerder hebben om een ernstige, zorgwekkende voorgenomen beleidsdaad omtrent ordehandhaving. Onze journalistieke taak, nietwaar?

Op 23 september liet onze burgemeester via de geschreven pers aan de Kortrijkanen (dus ook aan de raadsleden) weten dat de binnenstad inmiddels geleidelijk wordt bezaaid met nu 185 bewakingscamera’s. In de woonwijken (wat zijn dat??) komen er later camera’s met nummerplaatherkenning. Wees gerust, die zgn. ANPR-toestellen (waarvan de politie er al wat in bezit heeft) zullen later heel dienstig zijn voor gezichtsherkenning.

In de audio-visuele pers (WTV) voegde burgervader Vincent Van Quikcenborne er evenwel nog iets onrustwekkend aan toe. Hij stelt ook de installatie van camera’s in het vooruitzicht die in staat zijn om geluid op te nemen. Hij had daarvoor een bijzonder belachelijke, potsierlijke – maar tegelijk pertinent leugenachtige – motivatie voor in petto. Zal de Kortrijkse rally (“de 6 uren”) nog wel kunnen doorgaan?
Immers. Volgens Q zouden die camera’s dienen om “verkeerscowboys” te betrappen, namelijk chauffeurs die veel te snel optrekken en daarmee enorm veel lawaai maken. Een motivatie die toch om te gieren is? Burgemeester Vincent weet toch beter zeg! Dit soort camera’s dient om via geluidsdetectie bijv. kleine (ook echtelijke…) ruzietjes op te sporen, een gevecht, een opstootje, of om de kreten van betogers af te luisteren. Men kan er ook gesprekken van individuen (geliefden bijv.) mee opnemen…

P.S.
Het wordt tijd dat er in de gemeenteraad weer eens een debat komt over dat alsmaar groeiende en zéér kostelijke cameraplan.
– Waar en hoe worden die beslissingen genomen? En telkens met dezelfde firma?
– Over de tegenstrijdigheid om steeds meer cameratoezicht te houden in openbare ruimte en anderzijds de roep om”meer blauw op straat” en meer patrouilles.
– En wat denkt de SP.A-coalitiegenoot in de tripartite van die camera-hysterie? (Schepen Philippe De Coene was altijd van oordeel dat het plaatsen van camera’s per locatie moet bekeken worden en hun nut dienen te hebben. En van N-VA-schepen Awel Ronse weten we al sinds een jaar dat hij voorstander is van camera’s met geluidsherkenning.)
– CD@V en ook Groen zien meer heil in preventief beleid: straathoekwerkers, wijkagenten, SAVE-netwerken.
– Het VB wil alles tegelijk: meer camera’s én meer agenten.


Koffiehuis in beggijnhof wordt nu ook eethuis

De bekende koffiequeen Dorine Clement huurt sinds september 2016 heel het prachtige huis van de Grootjuffrouw in het Kortrijkse beggijnhof (nr.31). De huur sloeg op een periode van 9 jaar, dus tot eind augustus 2026. Steeg wel in prijs per periode van drie jaar.
Haar bvba Marcella wordt nu (15 oktober) evenwel overgenomen door Joeri Verraes en Kimberly Demeyere uit Heule, allebei werkzaam in horeca-sectoren.
Dorine houdt er dus mee op (ze blijft wel mobiele koffiequeen) en de nieuwe exploitanten maken er nu ook een eethuis van: “Huyze Begga”. (Open op woensdag tot en met zondag vanaf 10 tot 18u30.)
Het excellent appartement op de bovenverdieping komt vrij en staat normaliter voor iedereen in afspraak weliswaar met het OCMW te huur.
De flat is toegankelijk via het terras achter het pand.
Aangezien de nieuwe exploitanten het appartement niet zullen gebruiken daalt de huurprijs daar beneden per maand met 1/3de: van 1.200 naar 800 euro (geïndexeerd: 839,75 euro). Men kan daar min of meer uit afleiden hoeveel de huurprijs van het appartement zal bedragen: minstens 400 euro, waarschijnlijk opgetrokken tot 500 euro.

P.S. (1)
Beggijnhof met tweemaal g’s, zie poort.
Het kan dus. Spelling.
PS. (2)
Steeds meer commerce in het begijnhof toegelaten? Ander probleem.


Wobben (2)

Wat is een bestuursdocument?
Het moet niet noodzakelijk een papier zijn. Andere dragers van informatie zijn mogelijk: elektronische (e-mails, cd-roms), geluidsdocumenten, of visuele drager (film, foto, dvd).
Alle documenten in het bezit van een overheidsinstantie zijn opvraagbaar, dus niet enkel de documenten die tot een eindbeslissing hebben geleid. Het moet zelfs niet gaan om eigen documenten die de overheid heeft geproduceerd. Ook documenten van derden in het bezit van de overheid komen in aanmerking.
Het moet wel gaan om bestaande documenten. Een aanvrager kan een instantie bijvoorbeeld niet vragen om gegevens te verzamelen uit dossiers om daaruit een nieuw document op te maken.
Verzoek om openbaarmaking
Kan per e-mail, fax of brief gebeuren. Wel altijd naam en postadres opgeven. Men kan zich ook persoonlijk aanbieden, waarbij dan zal ,gevraagd worden om een aanvraagformulier in te vullen. Bij telefonische aanvraag zal men u verzoeken om het schriftelijk te doen.
Bij de aanvraag vermelden of u enkel inzage wil, of uitleg, of een afschrift.
Inzage of uitleg krijgen is altijd gratis. Een afschrift in principe ook, maar men kan een redelijk kostprijs vragen.
Moet men een belang kunnen aantonen?
Neen.
Maar wél als de aanvraag slaat op informatie van persoonlijk aard. Bijv. een beoordelingsdossier van een ambtenaar.
Wanneer krijgt u antwoord?
Twintig kalenderdagen nadat uw aanvraag is ingeschreven in een register. Soms tot 40 dagen verlengd als er veel opzoekingswerk mee gemoeid is of als men tijd nodig heeft om te onderzoeken of er geen uitzonderingsgronden van tel zijn. (Een verzoek kan afgewezen worden.)
En wie neemt de beslissing?
De hoogst geplaatste ambtenaar of persoon, of een bevoegd leidinggevend personeelslid. Voor de lokale overheden: zie art. II.29 van het bestuursdecreet. Voor de gemeenten is dit de algemeen directeur (vroeger secretaris genoemd) en voor de provincie de griffier.
Beroep is mogelijk
Uw aanvraag kan geweigerd worden of slechts gedeeltelijk ingewilligd.
De overheid moet vermelden bij wie of waar beroep mogelijk is en dat beroep moet binnen de 30 dagen gebeuren.

Wobben (1)

Een ongebruikelijk woord alhier te lande. Dat komt omdat men (burgers, pers, politici) het weinig of niet doen.
De term betekent een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur om toegang te krijgen tot bestuursdocumenten van een overheidsinstantie.
In volgende edities van deze krant gaan we daar wat nader op in. Met de stille hoop dat Kortrijkzanen en zeker journalisten daar werk zullen van maken in deze zogezegd transparante stad.

Wat is een bestuursdocument?
Hoe doen we een verzoek tot openbaarmaking?
Zijn er uitzonderingsgronden?
Wie neemt de beslissing?
Enz.


Veranderingen op het vlak van openbaarheid van bestuur (2)

Informatie ‘in het bezit van de overheidsinstantie’
Sinds het nieuwe bestuursdecreet van 2019 is er nu sprake van informatie “die in het bezit is van een overheidsinstantie” i.p.v. “waarover een overheidsinstantie beschikt”. Want de term “beschikken” wordt soms ten onrechte zo geïnterpreteerd dat informatie als bestuursdocument moet beschouwd zodra een overheid die informatie ergens kan bekomen of kan opvragen.
Wel is het zo dat dat alle informatie juridisch in het bezit is van een overheidsinstantie , ook al is die tijdelijk in het bezit van een derde.

Ontvankelijkheid van de aanvraag
De aanvrager moet zijn naam en postadres opgeven. Een emailadres volstaat niet langer.
Er zijn specifieke uitzonderingsbepalingen voor “oude” bestuursdocumenten en voor toegang met wetenschappelijke doeleinden.
(Te lang om hierop in te gaan. We zeggen enkel dat tot 20 jaar na opmaak van het bestuursdocument alle mogelijke uitzonderingsgronden gelden.)

Termijn voor behandeling openbaarheidsonderzoek
De termijn waarbinnen beslist en uitgevoerd moet worden bedraagt voortaan 20 kalenderdagen maar kan mist motivering verlengbaar zin tot 40 dagen.

Afbakening van openbaarheid en hergebruik
Een overheidsinstantie die een openbaarheidsonderzoek inwilligt dient de burger er op te wijzen dat dit geen toestemming inhoudt om die informtie ook te gaan hergebruiken.

Procedure inzake verbetering van bestuursdocumenten
De behandelingstermijn is nu 20 kalenderdagen.

Beroepsprocedure
De aanvrager moet een afschrift van zijn oorspronkelijk openbaarheidsonderzoek en de weigeringsbeslissing meesturen.

P.S.
Op bepaalde praktische zaken komen we later nog op terug.
Veranderingen op het vlak van openbaarheid van bestuur (1)

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe bestuursdecreet in werking ( hier op de redactie van kortrijkwatcher ook vergeten !) en dat bracht ook enkele veranderingen met zich mee inzake openbaarheid van bestuur.
Burgers hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Dat weten we. Als een burger dat vraagt is de overheid verplicht om inzage te geven in een bestuursdocument (gratis), uitleg te geven over dat document (gratis), een afschrift te geven van en bestuursdocument (eventueel tegen betaling). Dat laatste is voor de redactie van kortrijkwatcher door de Kortrijkse administratie al een keer geweigerd.

In een volgend stuk hebben we het over:
– Informatie in het bezit van de overheidsinstantie;
– Ontvankelijkheid van de aanvraag;
– Termijn voor de behandeling openbaarheidsverzoek;
– Afbakening van openbaarheid en hergebruik;
– Procedure inzake verbetering van bestuursdocumenten;
– Beroepsprocedure.

Ongezien juridisch grensoverschrijdend gedrag in de Kortrijkse gemeenteraad (2)

Raadslid Moniek Gheysens (van het Team) deed dus het voorstel om zelf (helemaal zelf dus, met enige vriendelijke literaire bijstand) zwart-wit portretten te maken van allerhande diverse soorten Kortrijkzanen, om die daarna – levensgroot gemaakt- op ons kosten te laten aanbrengen (op te hangen, aan te plakken) op allerlei plaatsen in de stad. (Zie nog ons stuk van 4 september.)
Dat voorstel is zonder stemming, maar bij consensus – applaus op bijna alle banken – op 9 september aanvaard in de Raad van onze centrumstad.
Zowel Groen als CD&V vonden het plan “creatief”. En de schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) was danig onder de indruk van het project en vond het een mooi initiatief.
Niemand kwam op het idee (de gewone vaststelling) om het voorstel als totaal strijdig te bestempelen met art. 27 van het decreet over het lokaal bestuur.
Duidelijk een geval van belangenvermenging. En zo absurd, zo onwaarschijnlijk grotesk: het voorstel werd dan nog door de belanghebbende, de betrokkene zelf voorgedragen! Ongezien in een gemeenteraad, waarschijnlijk nergens in het land.
We vragen ons werkelijk af hoe het mogelijk is dat de voorzitter van de gemeenteraad dit agendapunt kon toelaten en waarom de algemeen directeur niet stante pede is opgetreden. (Art. 2 in hoofdstuk 2 van de deontologische code voor mandatarissen wil dat de gehele raad moet waken over belangenvermenging.)

De fractieleider van de CD&V Hannelore Vanhoenacker, vroeg zich wel even tussendoor af wat dit project zou kunnen kosten. Indiener Moniek Gheysens wist het niet. Haar inbreng zou “bijna niks” kosten, want “creatief zijn vraagt geen geld”. Voor het vergroten van de foto’s heeft zij wel een raming opgevraagd bij de firma Fotorama van Wevelgem maar kende blijkbaar nog altijd geen bedrag. Raar. (Met 100 euro per foto redt men het zeker niet, en dan moeten de foto’s nog aangeplakt of opgehangen – nvdr.) Voor dit jaar nog wou ze twee foto’s maken en verder dacht ze het gehele project te laten lopen tot het jaar 2030!
Schepen Axel Ronse meldde nog dat de administratie het budget zou bekijken in samenspraak met raadslid Gheysens. Dit laatste mag ook niet volgens art.4 (hoofdstuk 2) van de deontologische code.
Er is nog iets dat niet mag, maar het is niet ter sprake gekomen. Het project zou mede tot stand komen in samenwerking met de dichteres Lut De Block. Gheysens verdedigt hiermee dus de belangen van nog een ander persoon. Kan niet volgens art. 2 van de deontologische code.

We kijken dus gretig uit naar een Collegebesluit waarbij een gemeentelijke overheidsopdracht letterlijk wordt toegewezen aan een zittend gemeenteraadslid van de stad zelf.
Wat zal de toezichthoudende overheid daarvan zeggen?


P.S.
Het begrip ‘belangenvermenging’ gaat niet altijd over centen!
Het hoeft niet noodzakelijk om een financieel belang te gaan, maar kan ook moreel van aard te zijn. Bijv. winnen aan prestige. Zichzelf profileren. Anderen buiten spel zetten.
Ach…

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert