Goed en slecht nieuws uit Rollegem (1)

Eerst het slechte nieuws.
De realisatie van jeugdlokalen op de tramstatie (Tombroek/Beekweg) zal nog even op zich laten wachten. De totale uitvoeringskosten waren geraamd op 108.851 euro (zonder erelonen) en de aanbesteding van de laagste inschrijver lag 53.265 euro hoger !
De architect wijt de hoge kostprijs nu plots aan “de complexe opbouw van de constructie”.
Het College van 14 juni heeft besloten om een heraanbesteding uit te schrijven.
Men zal ook wat wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp. Er komt een volumevermindering, een aanpassing van de materiaalkeuze en en nog wat kleinere aanpassingen.
De nieuwe raming wordt dan 90.000 euro.

Ook is bedacht dat men nu twee aanbestedingen tegelijk zal uitschrijven.
In de eerstvolgende gemeenteraad van juli komt er ook nog een ontwerpdossier op de agenda voor de realisatie van een jeugdaccomodatie “Papeye” te Aalbeke. Nabij het voetbalveld.
Hoop is dat de schaalvergroting van deze beide dossiers interessantere prijzen zal opleveren.

De studieopdrachten voor de bouw van de jeugdlokalen (in feite gaat het om lokalen voor de Chiro) in Rollegem en Aalbeke PLUS in de omgeving van de Kleine Ieperstraat dateren al van november 2002 (gemeenteraad) en juni 2002 (College).
De burgemeester zei bij die gelegenheid in de gemeenteraad dat we vooruitgaan.

Het uitstel van bepaalde projecten kost de stad telkens opnieuw geld, vanwege de stijgende prijzen in de bouwsector.
Voor de lokalen in Aalbeke en Rollegem voorziet de begroting nu tweemaal een bedrag van 120.000 euro.
Indertijd werden de kosten voor de studieopdracht geraamd op maximaal 67.000 euro (exclusief BTW). Erelonen zouden forfaitair bepaald worden per locatie. 8500 euro exclusief BTW.

Het goede nieuws uit Rollegem volgt later.

Hoe het komt dat het stadspersoneel nu warm water drinkt

Achteraf bekeken kan het stadspersoneel maar wat blij zijn dat er met de pas twee weken geleden geïnstalleerde nieuwe drankfonteinen warm water kan geconsumeerd worden.
Hoe is men daar zo toe gekomen?
Het is een lang verhaal, een verhaal over een typisch Kortrijkse procedure van aanbesteding van een overheidsopdracht die men eerder verwacht in regimes waar waarlijk tropische temperaturen heersen.

Vroeger waren er in de bureaus en werkplaatsen van de stad ook al waterbedelingstoestellen bestaande uit een gehuurd toestel waarop bidons konden geplaats worden. (Dat moest wel, in het kader van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming.) Die bidons werden besteld bij de verhuurfirma’s van de toestellen , met name NV Culligan (Roeselare) en Miko-Bruynooghe (Kortrijk).
Net als in de Sahel werd het kostbare water per vrachtwagen aangereden tegen de prijs van 0,33 euro per liter. (Een gewone burger geeft zowat 0,00175 euro uit per liter.)
De ambtenaren konden tappen naar keuze: gekoeld water of water op kamertemperatuur.

Het huursysteem had wel enige nadelen. De huurprijs van de toestellen was relatief hoog: 7,49 euro per maand, ook op die werkplaatsen waar nu een keer niemand dorst had. En ja, op sommige dagen liet men zich verrassen door het plotse warme weer waardoor men zonder drinkwater viel. Bestelbon nog niet ingevuld voor nieuwe bidons.

Zowat in april 2004 begon het College in te zien dat de kosten voor huur en waterverbruik hoog opliepen. 17.000 euro op jaarbasis. Ook begon het op te vallen dat de huurcontracten met de beide firma’s jaarlijks konden opgezegd.

De gemeenteraad van 10 mei 2004 (dat is een jaar geleden) werd dus gevraagd om in te stemmen met de aankoop van 48 nieuwe gekoelde drinkfonteinen voor de prijs van 39.300 euro.
(Hoe de stadsadminstratie zonder enige hulp van buitenaf – firma’s uit de sector dus – zo’n technisch bestek met een prijsraming kan opmaken is voor mij nog altijd een raadsel.)

Intussen hoopte men op subsidies van OVAM : 48 maal 500 euro = 24.000 euro.
(Kan er iemand uitleggen waarom uitgerekend de afvalmaatschappij subsidies verleent aan de stad voor drinkwaterfonteinen? Welke afval wordt hiermee voorkomen?)
Ook de Vlaamse Watermaatschappij zou een duit in de fontein gooien: 8.480 euro.

Aangezien het stadsbestuur wellicht al een beetje vermoeden had van een kandidaat leverancier werd als wijze van gunnen gekozen voor een “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”. Men kiest dan zelf enkel mogelijke kandidaten uit en de offertes worden niet openbaar behandeld.

Kink in de kabel
Almeteens liet OVAM weten dat er bij zo’n (on)doorzichtige wijze van gunnen absoluut geen drinkgeld van die kant kon verwacht worden. De offertes moesten geopend worden in het openbaar. Dat wil zeggen dat er voor de aankoop van de drinkfonteinen wel degelijk een zgn. algemene offerte moest worden uitgeschreven.

Op 9 juli 2004 (dat is een jaar geleden) werd daarom opnieuw aan de gemeenteraad gevraagd om de aankoop van drinkfonteinen nu een keer op fatsoenlijke, openbare wijze te organiseren.
Deze voor het College toch vernederende tocht naar af werd door de raadsleden geen enkele honende bemerking waard geacht.

Maanden gaan voorbij. Een jaar.
(Men kan hierbij veronderstellen dat de bestaande huurcontracten met bijgaande hoge kostprijs bij de twee gecontracteerde firma’s al die tijd niet werden opgezegd.)

Lente en zomer 2005 nadert.
Op 5 april 2005 kan het College eindelijk constateren dat de nieuwe algemene offerte zijn traditionele gang heeft doorsparteld en is geslaagd. Drie firma’s (waaronder de twee bestaande) hebben aan de wedstrijd deelgenomen. Winnaar is de bekende NV Culligan uit Roeselare. Het inschrijvingsbedrag van deze firma lag immers 8.664 euro onder de raming van het stadsbestuur. De kostprijs wordt nu 30.636 euro. (Over de offerte van de andere twee deelnemers zijn geen gegevens beschikbaar.)

Maar Cullighan is op nog een uitstekend idee gekomen. Een meerwerk. De fonteinen zullen worden uitgerust met een actieve koolstoffilter: 3.136 euro. Dat hebt u thuis niet !
Zo’n koolstoffilter kost dus 65 euro per stuk. Moet ook regelmatig vervangen worden. Verwijdert geen anorganische mineralen!
Totaal van de levering van de apparatuur wordt hiermee (zonder water!): 33.772 euro.

Gelet op de goede ervaringen met de firma wordt meteen ook een onderhoudscontract afgesloten. De fonteinen krijgen tweemaal per jaar een beurt en dat kost 4.936 euro (indexeerbaar). Is de vervanging van de filters hierin begrepen? Oorspronkelijk was wel voorzien dat het onderhoud van de toestellen in eigen beheer zou kunnen gebeuren. En het stadsbestuur dacht dat zoiets 50 euro per jaar en per toestel zou kosten, te weten 2.400 euro.

En hoe staat het nu met de verhoopte subsidies?

Eerst even een slok water nemen.
De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) belooft nu geen 24.000 euro meer. Het bedrag is begin dit jaar neerwaarts afgerond tot 16.800 euro.
Het stadsbestuur blijft evenwel van mening dat het “restbedrag” voor rekening komt van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Zogenaamde “buitengewone ontvangsten” worden hiermee geraamd op een totaal van 27.911 euro.
Ja?
27.911 euro min 16.800 euro geeft 11.111 euro. Raar restbedrag. De watermaatschappij voorzag toch een tegemoetkoming van slechts 8.480 euro?

Ik neem nog een slok water en kijk even naar de laatste begrotingswijziging op dit punt.
Art. 131/744-51 raamt de kosten voor de drinkwaterfonteinen op 39.301 euro. En de verwachte toelage is 32.480 euro.
Dat is nu toch even slikken en verslikken.

Maar u weet nu in elk geval hoe het komt dat de stadsambtenaren dezer dagen warm water drinken.
Aangezien het water nu niet meer per vrachtwagen aangevoerd wordt maar de toestellen zijn aangesloten op het waterleidingsnet kan er ook nog wel een keer bruin water gedronken worden.
P.S.
Verwacht wordt dat het stadspersoneel 26.600 liter leidingswater per jaar zal opdrinken. Dat is ongeveer 31 liter per voltijds equivalent. Let wel: de politie is hier buiten beschouwing gelaten.

Een vorm van virtuele decumulatie bij raadslid Carl Decaluwé

Op dinsdag 14 juni ll. verscheen in de krant “De Tijd” een uitvoerig stuk onder de kop: “Energiedebat toch niet terug naar stenen tijdperk”. Co-auteur: Kortrijks raadslid (van het ACW) en Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé.
In de ondertiteling bij het stuk wordt hij gebombardeerd tot woordvoerder “energie” voor de CD&V.

Kortrijkwatcher was van deze bevordering helemaal niet op de hoogte.
Waarom was dat even schrikken?
Omdat net de dag tevoren er in de Kortrijkse gemeenteraad een bespreking was gewijd aan het jaarverslag van Gaselwest en FIGGA. En raadslid Decaluwé heeft daar weer eens niet aan mee gedaan. In de gemeenteraad ging het die maandagavond vóór het verschijnen van het artikel van zijn hand dus wel degelijk over “energie”. Zelfs de liberalisering van de markt kwam nog eens ter sprake en de Elia-heffing. Raadslid Decaluwé zat bij de behandeling van dit punt maar weer eens luidop te mopperen, maar vertikte het om het woord te vragen aan de voorzitter.

Carl Decaluw̩ is Рmet al zijn politiek talent en kennis Рhet meest intrigerende raadslid van heel de gemeenteraad.
Zijn interventies zijn op de éne hand te tellen van een timmerman.
En toch proclameert hij zichzelf ook nog als specialist inzake media, telecommunicatie, woonbeleid, ruimtelijke ordening, kansarmoedepolitiek, mobiliteit.

Het moet gezegd: op al deze terreinen kan men hem als Vlaams volkvertegenwoordiger zeker niet als een luiwammes bestempelen. (Zie het overzicht van zijn parlementaire werkzaamheden op de website van het Vlaams Parlement.)
Daarom juist is het zo verwonderlijk dat hij zijn interventies in de Kortrijkse gemeenteraad beperkt tot enig gemopper en korzelige uithalen. Soms gaat hij nog net niet op de vuist, onze driftkikker.

Intrigerend.
Want er gaat geen gemeenteraad voorbij of hij zou vanuit zijn kennis van de materie een constructieve bijdrage kunnen leveren in het debat. Agendapunten als de stationsomgeving, de Zypte, de perikelen bij een huisvestingsmaatschappij, bodemsanering, bouwpremies, het project Sint-Denijsestraat, OCMW-verslagen, ICT-contracten (enz., enz.) zijn voor het raadslid enkel aanleidingen om her en der naar de oppositie op de achterbanken wat schimpscheuten af te vuren. In het beste geval beperkt hij zich tot wat meewarig hoofdschudden.
Hij is bijvoorbeeld al een keer ondervoorzitter geweest bij de intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Heeft over dit onderwerp nog nooit een woord gezegd. Bekent zich als het van pas komt noch als voorstander, noch als tegenstander van het vliegveld.

Hoe komt dat nu toch?
Hoe komt het dat hij zijn taak als volksvertegenwoordiger ter harte neemt en tegelijk afziet van enige werkzaamheden in de Kortrijkse gemeenteraad ? Vanwaar die virtuele, mentale decumulatie?

Decaluwé is al van in de jaren ’80 achter de schermen actief in de Kortrijkse politiek. In 1984 bijvoorbeeld was hij al BTK-leider alhier. 24 jaar jong. Poulain van ACW’er Olivier.
Waarschijnlijk heeft hij teveel weet van de meer schimmige zaken uit de Kortrijkse (partij)politiek. Want Carl Decaluwé mag zich dan al de allure van een nijdig ventje aanmeten, als het er op aan komt getuigt hij niet altijd van veel courage. Hij weet nu stilaan terdege waar hij zijn handen en krullen kan aan verbranden.

Overigens valt voor hem met publieke optredens in de Kortrijkse gemeenteraad weinig eer te halen.
Decaluwé zoekt zijn electoraal heil elders en op een breder vlak. Op WTV bijvoorbeeld, alwaar hij nog altijd als mede-oprichter en voormalig bestuurder van enige status (voorrang) geniet. Door als het maar even kan over heel het Vlaamse land persberichten te verspreiden. Voor dit jaar alleen al tel ik er 37 !

Raadslid Decaluwé beseft ook als geen ander hoe weinig belangrijk de gemeenteraad is in de Kortrijkse en regionale politieke beslissingsprocessen. De ware belangrijke besluitvorming gebeurt algeheel buiten de Raad.

En daar heeft hij wel degelijk zijn netwerk uitgebouwd en al zijn inbreng gehad.
Waarom zou hij zich dan nog druk maken in het toneelspel van de gemeenteraad?
Waarover zou hij nog een vraag of een voorstel kunnen indienen?
In de oppositie zou raadslid Carl Decaluwé een schitterende rol vervullen.

De nieuwe bieb

Het stadsbestuur stelde begin 2004 een werkgroep aan die een nieuw inhoudelijk concept moet voorbereiden voor een nieuwe bibliotheek. (De bouw van een nieuwe bieb was een verkiezingsbelofte die nog in deze bestuursperiode zou verwezenlijkt worden, net als een nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.)
“Een ambitieus plan waar iedereen zoveel als mogelijk bij moet betrokken worden”. Er is al een keer hierover een debatavond geweest, in oktober 2004.

De werkgroep dient zich onverwijld het laatste nummer 24 (18 juni) van het weekblad “Vrij Nederland” aan te schaffen. (In onze universtiteitstad is er in het centrum daarvan één winkeltje waar men dat weekblad nog kan verkrijgen.)

Ik citeer even wat uit de inleiding bij het thema-nummer van VN (pag. 44).
Het gonst van de multimediale verwachtingen en nieuwe ambities in bibliotheekland. “Op weg naar goud”, de toekomstvisie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, rekent resoluut af met het beeld van de bieb als een bewaarhuis voor boeken. De bibliotheek is, moeten we geloven, een ruimte voor verbeelding en verwondering. Ze kan bijdragen aan niet minder dan sociale cohesie en democratische vormgeving.
(…)
Intussen dopen criticasters hun pennen in vitriool.
Bernlef schrijft in “Raster” (…)
Wel doet het hem intens verdriet dat de bibliotheek zich zo schaamteloos uitlevert aan de terreur van de uitleencijfers.
“Waarom verdedigt u de spraakmakende minderheid niet”? vraagt hij zich af. “Uw aanschafbeleid onderscheidt zich in niets van dat van een boekhandel.”
In Gerrit Komrij vindt hij een medestander. “In plaats van mensen te verheffen, draagt de bibliotheek bij aan de ondergang van de cultuur,” weeklaagt hij. “Subsidies koppelen aan uitleningen is hezelfde als toneelgezelschappen beoordelen naar het aantal bezoekers.”

En zo gaat dat maar door.

Een hitteam van geheime inspecteurs van VN bezocht 27 openbare Nederlandse bibliotheken.
De winnaar is…Met vijf sterren komen Amstelveen en Maastricht als de topbiebs van Nederland uit de bus.
Amstelveen won in 2004 (mét Dublin en Wenen) al een Landmark Libraries Award.
In Maastricht verschijnt elke maand een flyer vol lezingen, debatten, concerten en voorleesuurtjes. Er worden regelmatig filmcursussen en computerworkshops gegeven.

De bibliothecarissen van de bibliobus (bieb op wielen) van Groningen zagen zich genoodzaakt om een cursus te volgen om beter met agressie om te kunnen gaan.
Maarten ’t Hart vertelt dat hij als puber liefst nog een weekje de bibliothecaresse had willen lenen.

Anecdote
Ooit nog meegemaakt dat de bibliothecaris van de stadsbibliotheek – toen nog in de Berg der Barmhartigheid – in de erkende boekhandel “Zonnewende” (Leiestraat) één gestrekte meter boeken van de plank kocht. Of de gehele plank lang. Zonder op enige titel of auteur te letten. Dat waren nog eens tijden.
En aangezien Fred Germonprez zaliger ook in het aankoopcomité zat had men al zijn werken ongeveer in drie exemplaren.
Zedeloze boeken werden wel niet aangekocht. Putman Willem mocht nog net want die was ook van Kortrijk.

Schepen Bral is veranderd qua schrijfstijl

In laatstleden gemeenteraad van 13 juni vroeg raadslid Piet Missiaen (Spirit) aan de schepen van cultuur om de werking van het “Het Penhuis” te integreren in die van de nieuwe vzw “Buda kunsteneiland”.

Het was waarschijnlijk voor het eerst dat de schepen iets over dit Penhuis hoorde.
Maar zijn schriftelijk antwoord kon er stilistisch zeker mee door.

Wie had gedacht dat de schepen alinea’s zou opstarten met overgangszinnen als:
* “Het antwoord is twee-ledig: zowel naar … als naar …toe.”
* “Maar laat me toe eerst te wijzen op…”
* “Om nu heel concreet in te spelen op uw vraag…”
* “Ik kan u meegeven dat…”
* “Finaal wil ik afsluiten met…”

Voorwaar, dit soort overgangen verraadt dat de schepen met vrucht een schrijfcursus heeft gevolgd.
De nieuwe schrijfstijl heeft zijn gedrag daarmee evenwel niet veranderd, noch zijn spreekstijl.
Bral blijft in dit opzicht lijden aan een ontdubbeling van zijn persoonlijkheidstructuur.
Zéér gevaarlijk, ook voor mensen die hem familiaal of beroepsmatig of politiek omringen.

Nog in de laatste gemeenteraad diende hij te antwoorden op de vraag van Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) waarom de begroting 2005 van Bruisende Stad nog altijd niet is voorgelegd aan de gemeenteraad.
Daarop is zelfs geen antwoord gekomen! (Onze lezers weten van vroeger al waarom.)

Schepen Bral heeft nu beloofd om zowel de begroting 2005 als de rekening 2004 aan de volgende gemeenteraad van juli te presenteren. We zijn dan net halverwege het jaar.

De grote vraag is welk begrotingsdocument hij zal voorleggen.
De Algemene Vergadering heeft die alreeds goedgekeurd (nou ja, goedgekeurd? – men zit daar wat te knikkebollen en mekaar lof toe te zingen) op 23 november van vorig jaar.
Maar !
Morgen donderdag 16 juni buigt de Raad van Bestuur van Bruisende Stad zich over een begrotingswijziging voor het jaar … 2005.
En het College zal die (nieuwe) begroting pas te zien krijgen op 21 juni. Voor de kommaneukers onder ons: dat betekent dat de raadsleden in juli nog geen weet zullen hebben van de notulen hierover. Er moet dan nog tevoren een spoedbijeenkomst georganiseerd worden van de Algemene Vergadering Bruisende Stad. Om die nieuwe versie van de begroting goed te keuren.

HET IS ALLEMAAL ZODANIG ONNOZEL, TOT OP HET MOMENT DAT WE BESEFFEN HOEVEEL WIJ – KORTRIJKZANEN – BETALEN VOOR DE FESTIVITEITEN DIE BRAL GRAAG VOOR ONS EN TOT ONS VERMAAK EN OP ONS KOSTEN EN TOT ZIJN EIGEN ELECTORALE GLORIE ORGANISEERT.

Raadslid Vandenbulcke nam nog de gelegenheid te baat om de heibel rondom de vergoeding voor terrasuitbreidingen aan te kaarten. (Zie vorige stukken.)
Dat was niet naar de zin van de burgemeester, want déze Stefaan tenminste weet heel goed hoe heikel dit punt is. Hoe Bral met zijn optreden en zijn zogezegd (verwarrend) reglement terzake volkomen buiten de wet treedt.

Op dat ogenblik was schepen Bral weer in zijn gewone doen. Een lefgozer en demagoog en populist zoals men er zelden ziet. (Alhoewel, schepen De Coene kent er ook iets van.)
Opnieuw heeft hij het gepresteerd om juist prat te gaan op het feit dat hij de zogenaamde vergoeding voor terrassen (in feite een retributie) bij late betalers eigenhandig en cash gaat ophalen.
En zonder verpinken voegt hij er dan nog aan toe dat hij bij een specifiek geval juist met die centen de cliëntèle van een welbepaald café heeft getrakteerd.

Ge moet toch maar durven.
Wie nu meent dat er bij dit soort verhalen – het gaat om een waar juridisch schandaal – een zeker tumult losbarst in de gemeenteraad heeft nog nooit zo’n Raad meegemaakt.
Een klacht bij de toezichthoudende overheid komt er dus niet, zeker niet vanuit de Raad.

Even tussendoor.
Indien SP.A-schepen Philippe De Coene nog in de oppositie was geweest stond er al lang een verhaal over het reilen en zeilen van schepen Bral op de nationale pagina’s van “De Morgen”.
Daar zou hij als gewezen medewerker van die krant wel voor gezorgd hebben. (Zoals hij daar nu zijn eigen publiciteit ter harte neemt.)

Schepen Bral deinst er ook niet voor terug om in de openbare zitting tot twee of drie keer toe mijn naam te vernoemen. Dat mag niet. De burgemeester moet in zo’n geval onmiddellijk overgaan tot een besloten zitting.

Maar de voorzitter liet begaan.
(Gewezen burgemeester Manu de Bethune zou dit niet hebben geduld.)
In de mate dat de burgemeester in het openbaar zijn misplaatste collegialiteit met allerhande optredens van Bral blijft betuigen zal dit hem electoraal windeieren opleveren.

P.S.
De arrogantie van het Schepencollege en de meerderheid heeft in de laatste gemeenteraad een heus toppunt bereikt. Alles wat de oppositie zegt wordt weggehoond. Een vraag, een voorstel, een gewone kanttekening, het wordt allemaal als “negatief” bestempeld.
Toen vanuit de oppositie bijvoorbeeld werd voorgesteld om onze Kortrijkse “band” met Tasjkent te verbreken kon schepen Frans Destoop (ACW) het weeral niet nalaten om “zonder stemverheffing” (zo zegt hij dat dan) te verkondigen dat het voorstel gewoon een vorm van pesterij was.
In Oezbekistan zijn niemand weet hoeveel doden gevallen. Blijkbaar nog geen leden van de internationale ACV-vakbond. En onze vriend, de burgemeester van Tasjkent, is een volkomen vazal van de volkomen corrupte en criminele oud-kommunistische president.

Het is echt soms triestig hoor, wat er voorvalt in de gemeenteraad.
En het staat allemaal niet in de gazetten.

Tussenkomsten op de open gemeenteraad van juli

Ons bericht over de open gemeenteraad van juli op de zócalo (Grote Markt) is nog niet helemaal koud en de voorstellen en vragen van raadsleden stromen al toe.
We belichten even de meest opvallende.

CD&V
Maria Danneels graaft een structurele put in het zand voorstellend de gemeentefinanciën.
Christine Depuydt zorgt voor medische begeleiding van de schepen van Financiën. (Graag zijn naam a.u.b.)
Antoon Sansen memoreert nog even burgemeester Dejaegere.
Filip Santy vertelt een persoonlijke anecdote waarbij ik niet kan nalaten die nu reeds te verklappen. (Toen hij een keer in Amsterdam op de Dam terechtkwam vroeg hij aan een voorbijganger of dit nu wel de derde straat rechts was.) Het antwoord verklap ik wel niet.
Marcel Waegemans bouwt een zandkasteel voorstellend AZ Groeninge.

VLD
Hans Masselis voegt er nog een puntje aan toe, bij de agenda: hij stelt voor om een café te openen in het belfort. Naam: Belfortbis.
Jan Kempinaire verjaagt enkele duiven.
Pierre Lano rolt opnieuw de blauwe loper uit.

SP.A
Eddy Van Lancker belooft plechtig in het kader van een globaal plan van nooit meer te staken.
Hilde Overbergh bevestigt het bericht dat ze lijsttrekker wordt bij de komende raadsverkiezingen.

Vlaams Blok
De drie raadsleden (Roger Bouteca, Wilfried Depauw, Koenraad Verschaete) nemen zich nu voor om gedurende de rest van de bestuursperiode geen enkel dossier in te kijken. Ook al is het in ’t Vlaams.

Groen
Cathérine Matthieu geeft nu in het openbaar drie kussen aan Piet Missiaen en maakt van de gelegenheid gebruik om hem discreet uit te nodigen in het mobiele bos van schepen De Coene.

Onafhankelijk
Godelieve Vanhoutte (staat op de Kortrijkse website nog altijd als dusdanig aangeschreven)
brengt haar boudoir mee en maakt transfotografische zelfportretten.

We blijven u op de hoogte houden.
Het wordt duidelijk een gemeenteraad van doeners.

Voor het eerst: een open gemeenteraad

Kortrijkwatcher heeft wel degelijk oog voor een hiërarchie in de berichtgeving.
Vandaar deze primeur.

Volgende maand komt er een totaal open gemeenteraad op de Grote Markt.
In de zandbak. (Net als in Mexico op de zócala.)

Meer nieuws volgt. Agendapunten en alles. Memorie ! Datum van de openluchtvergadering nog te bespreken. Hangt af van de vraag of ereburger Hugo Claus wel kan aanwezig zijn. (We vragen het aan Veerle.)
Ter attentie van de gemeenteraadsleden: de dossiers zullen ter inzage liggen in de kelder van’t Salonske. Fotokopies evenwel enkel gratis te verkrijgen in café West-Vlaanderen.

Er staat al veel op, op die agenda. Het wordt een zware (plus 4 kilogram) gemeenteraad.
Alle schepenen zijn al ingeschreven. Plus de toekomstige.

Om wegloperij bij de raadsleden te voorkomen zijn alle terrassen dicht.
Voor raadslid Patrick Jolie (CD&V) is speciaal in de Magnum een eethoek voorzien met een stapel boterhammen.
Hij kan daar ook zijn laptop gebruiken en die draadloos opladen.
Carl Decaluwé (CD&V) heeft al beloofd zijn tussenkomst te beperken tot één gerichte vuistslag op het derde oog van Quickie. (De camera’s op het Schouwburgplein zijn al ingesteld en de toezichthoudende agenten geselecteerd uit het reserve-contingent langslapers.)
Dinska Bronska zal nogmaals de vernieuwe versie van het OCMW-jaarverslag 2004 toelichten.
Raadslid Jef Vandenberghe (CD&V) brengt klaarheid inzake de winsten van FIGGA en legt dan de boeken neer.
Piet Missiaen geeft tweemaal spirituele toelichting bij een motie ter voorkoming van de aids-problematiek in Noord-Afrika.
Marc Lemaitre (van PRO SP.A) volhardt in de omerta.
Dirk Bossuyt (VLD) voert een eenakter op.
Schepen Frans Destoop geeft nu al te kennen dat hij zijn stem niet zal verheffen als hij op zijn ziel wordt getrapt.

Dus allen daarheen. (Walter Maes – het grootste verdriet van Kortrijk – kan niet komen.)

Kortrijkenaars kunnen een plaatsje op de gradins reserveren ten huize van Stefaan Bral. Als hij thuis is. Voor kortingen: zie de website van “kortrijk bruist”. Tickets in het zwart zijn te verkrijgen bij Peter Baljuw en Dries De La Montagne.

Even opletten. Tijdens de pauze is de besloten zitting niet toegankelijk voor gemeenteraadsleden. Het volk beslist over benoemingen van een directeur welzijn, het inspannen van een rechtszaak betreffende casus Bral en tuchtstraf voor roker de Bethune.

P.S.
Niet tevreden?
Geld terug.

Bruisende Stad in cijfers

Zoals beloofd gaan we eerst nog wat “foeteren”.
(Zie nog even de stukken van 11/6, 8/6, 3/6, 7/2, 13/1 als u helemaal op de hoogte wil blijven.)

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag zaterdag 11 juni zegt schepen Stefaan Bral nog dat de vzw Bruisende Stad werkt met een budget van 750.000 euro. Misschien heeft hij het cijfer ietwat afgerond om het journalisten wat gemakkelijk te maken, maar in de mij bekende begroting 2005 van de vzw heeft men het over 719.250 euro aan inkomsten en 717.015 eur aan uitgaven.
Nu, dat verschil is niet erg.

Voorts vertelt schepen Bral aan de gazetten dat de stad zorgt voor een toelage van 500.000 euro. Dat is al geen afronding meer.
In de stadsbegroting 2005 vind ik 379.335 euro aan toelagen voor Bruisende Stad.
Maar nog merkwaardiger is dat de begroting 2005 van Bruisende Stad zelf een stadstoelage vermeldt van 289.335 euro. Dat klopt dus helemaal niet. Evenwel. Plots leest men dan een beetje verder dat Bruisende Stad een extra toelage verwacht vanuit het cultuurbeleidsplan van 25.000 euro. En onder de rubriek PTK (Promotie en Toerisme Kortrijk) ziet men nog een extra stadstoelage opduiken van 50.000 euro. Het totaal van de stadstoelage wordt hier dan 364.335 euro.

Ben ik hier nu nog wel aan het gewone doordeweekse “foeteren” bezig?
Een schepen die beweert dat hij 500.000 euro krijgt van de stad, terwijl zijn eigenste begroting en die van de stad geheel andere bedragen vermeldt?
Zijn eindconclusie in de gazet was dat Bruisende Stad uiteindelijk nog zelf 125.000 euro moet zien te verwerven. Op basis van de mij bekende cijfers kom ik zelfs aan meer ! Zie verder.

Schepen Bral zegt nog dat de sponsors 125.000 euro “ophoesten”. In zijn eigen begroting zie ik een bedrag van 115.000 euro. Nu dat scheelt niet veel. Maar we hopen dat schepen Bral in de praktijk wel aan dat bedrag komt. Nog in maart was de toestand op dit gebied niet al te rooskleurig. Er zijn enkele grote sponsors weggevallen, bijvoorbeeld Xpo. En ik zie in de balans 2004 dat er voor de jaren 2002-2003 ook nog “oninbare” sponsoring was.

Aan de acquisitie van die sponsoring zijn ook “kosten” verbonden. Vorig jaar kreeg de inzamelaar 10 procent op de buit en die wervingskosten werden geraamd op 10.000 euro. Er zou in werkelijkheid slechts een forfait van 6.000 euro uitbetaald zijn.
Voor dit jaar krijgt de schooier gemiddeld 7,7 procent op de ingezamelde gelden. Hoe meer hij bijeenscharrelt hoe hoger het procent. Van 100 tot 135.000 bijvoorbeeld: 10 procent. Boven de 160.000 euro ? 15 procent !
Wie is die acquisiteur van sponsorgelden eigenlijk? Een firma, of een ambtenaar? Of beide samen? Welk raadslid zorgt voor een oplossing van deze zéér cruciale en ultra-gevaarlijke vraag?

We hebben gedaan met foeteren en snellen nu waarlijk schepen Bral ter hulp.
In zijn versie moet de vzw op eigen houtje 125.000 euro zien te bemachtigen om rond te komen. Hoe komt hij daarbij?
Het budget is 750.000 euro. De stad en de sponsers dragen daartoe 625.000 euro bij. Tekort: 125.000 euro. Ja.

Maar nu mijn versie, gebaseerd op de begrotingsdocumenten van Bruisende Stad zelf.
Budget: 719.250 euro. Bijdragen van stad en sponsors: 479.335 euro.
Het “tekort” dat de vzw moet zien aan te vullen is dus: 239.915 euro !

Stefaan !
Ik ben geen negativo !
U hebt het nog lastiger dan u zelf wist.

EN IN EEN OF ANDER STUK ALHIER BEN IK AL EEN KEER AAN DE ZIJDE VAN SCHEPEN
BRAL GAAN STAAN DOOR ER OP TE WJZEN DAT DE ECHTE BELASTING OP TERRASSEN IN 2004 VOLGENS DE STADSREKENING NIETS HEEFT OPGEBRACHT.
In het jargon: nul centiemen vastgestelde rechten.

We kijken nu even naar de balansen van de vzw Bral.
De te verwerken winst van het boekjaar 2003 bedroeg 24.174 euro.
En die van het boekjaar 2004 meer: 41.592 euro.
Maar voor dat jaar waren er ook weer “schulden op ten hoogste één jaar”: 92.009 euro.
(De handelsvorderingen bedroegen 87.614 euro.)

Het jaar 2003 was het eerste volledige werkjaar van de vzw.
Het eigen vermogen bedroeg toen 31.134 euro. In 2004 is dit gestegen naar 72.727 euro.

Ik heb altijd veel last met de cijfers van Bruisende Stad.
Soms begrijp ik er niet veel van en denk zelfs dat het gaat om een beetje virtuele driedubbele boekhouding.

Eén voorbeeld slechts van een totaal ondoorzichtige post.
Volgens de jaarrekening 2004 heeft het project “Ad!dicted to Kortrijk” een winst opgeleverd van 10.847 euro. Inkomsten 67.602 euro. Uitgaven: 56.755 euro.

Wat moet je daar eigenlijk allemaal van geloven?
In de laatste Algemene vergadering wist men niet eens te zeggen hoeveel boeken er werden verkocht, – of weggegeven. (Men voorzag een oplage van 6.500 exemplaren.)
Het “city branding” project werd volgens de notulen van het College begroot op 159.725 euro, zonder BTW. De Stad zou 31.750 euro bijleggen en men verwachtte nog veel inkomsten via advertentieverwerving, verkoop boek, subsidies van het Vlaamse Gewest, sponsoring (o.a. 50.000 euro van Barco).

Het is aan de gemeenteraad om dit alles en nog veel meer een keer uit te pluizen.
Dit is niet enkel een taak van de oppositie. Het gaat hier om deugdelijk bestuur. Ook de meerderheid dient zijn schepenen te controleren.
Schepen Bral moet nu maar eens gaan beseffen dat mensen zullen “stoppen met foeteren en leren samenwerken aan het nieuwe Kortrijk in wording” als het beleid volkomen transparant wordt gevoerd en als hij zich persoonlijk dan wat anders gaat gedragen, en zich als schepen houdt aan de wetten van het land.
Zo simpel is dat.

Schepen Bral is een ware lefgozer

Een politicus kan best over een dosis lef beschikken. Evenwel niet over een overdosis.
En dit is nu juist een kant in de persoonlijkheidsstructuur van schepen van Cultuur en Evenementen Stefaan Bral waar wij Kortrijkenaars ons best zorgen kunnen over maken.

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 11 juni ( pag. 37) bedreigt hij alweer de Kortrijkse horeca.
Ieder verstandig politicus weet dat er bepaalde bevolkingscategorieën zijn waar men als mandataris uiterst zorgvuldig moet mee omspringen: pompiers, taxichauffeurs, boeren bijvoorbeeld. En neringdoeners, café-bazen. Die zijn het beroepshalve ook gewoon om mensen buiten te smijten. Zonder escorte van de politie.

En toch durft schepen Bral alweer onze plaatselijke kasteleins schofferen door ermee te dreigen dat hij met zijn eigenste vzw Bruisende Stad volgend jaar op de Grote Markt zelf zal uitpakken met terrassen en tapinstallaties. In eigen beheer ! Dat wordt dan een schone casus voor de Raad voor Mededinging. (In feite staat er daar nu al zo’n tent in het kader van de evenementen rondom “Kortrijk Strandt”.)
Dit alles naar aanleiding van het feit dat de horeca volstrekt onwillig is om de zogenoemde “vergoedingen” te betalen voor de uitbreiding van terrassen tijdens evenementen die Bruisende Stad organiseert.
Zie overigens nog onze vorige stukken hieromtrent.

Journalisten mogen zich niet laten om de tuin leiden door schepen Bral en kunnen dan een beetje meer de essentie van de commotie in het oog houden.
Om te beginnen is de vzw Bruisende Stad geen gewone “vereniging”. Het is een gemeentelijke vzw, net als bijvoorbeeld Sportplus, de Musea, het JOC, enz. Schepen Bral wil dit nog altijd niet geweten hebben en weigert tot op heden om bijvoorbeeld de begroting 2005 van de vzw voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de komende gemeenteraad van overmorgen maandag 13 juni wordt hij hierover eindelijk geïnterpelleerd. Burgemeester-voorzitter van de Raad zal zijn schepen lefgozer goed moeten in toom houden. (Net als Manu de Bethune indertijd.)
En de raadsleden mogen zich ook niet laten bedotten. Schepen Bral zal als argument inroepen dat hij zijn begroting niet kon indienen omdat er begin dit jaar – nu los van Bruisende Stad – nog een nieuwe vzw zou opgericht worden die zou instaan voor Promotie en Toerisme Kortrijk (PTK). We zijn halfweg het jaar en dat is nog niet gebeurd.

Overigens is dit niet de echte reden van het uitstel. In werkelijkheid is er tussen Bral en rest van het College (meer speciaal de burgemeester) een langdurige rel geweest omtrent de bezetting van het openbaar domein door Bruisende Stad en de “vergoeding” die Bral daarvoor naar zijn vzw kanaliseert. Die rel is op een bepaald moment zo erg geweest dat schepen Bral zich een keer met opzet niet in het College heeft vertoond.

Die vergoedingen die Bral zomaar via een factuur opeist bij de horeca zijn wel degelijk belastingen of retributies. En die moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Volgens de gazet verwacht Bral vanwege de horeca “een inbreng” van 15.000 euro. Vanwaar haalt hij dit bedrag? In de mij bekende begroting 2005 is voor “verkoop ruimte Kortrijk Bruist” 10.000 euro aan inkomsten voorzien. Verwacht hij daarnaast ook nog sponsoring? Vermoedelijk wel, want in de begroting 2005 is er nog een artikel “structurele sponsoring evenementen ” met een bedrag van nog eens 10.000 euro.
Maar misschien baseert schepen Bral zich op de resultatenrekening van 2003. Die vermeldt onder de post “sponsoring horeca” inderdaad 15.080 uro. (De resultatenrekening 2004 geeft geen specifieke inkomsten meer aan vanwege de horeca, maar er is een algemeen bedrag aan sponsoring geweest van 113. 657 euro. )

Nu ja.
De kritiek op het financieel beleid van Bruisende Stad kan veel breder en vooral dieper gevoerd. De kern van de zaak wordt in de pers althans niet bereikt. En schepen Bral is zich zelfs niet bewust van the heart of the matter.
Het gaat om veel meer dan die aangevochten terrasvergoedingen.
Om te beginnen moet de vzw eindelijk eens beginnen met accurate cijfergegevens te verstrekken. Dat is een absolute vereiste om de innigste wens van schepen Bral in vervulling te brengen: “stoppen met foeteren” en “leren samenwerken“.

Ik ben lid van de Algemene Vergadering van Bruisende Stad. De besprekingen van rekeningen en begrotingen zijn een hutsepot. Op 25 mei laatstleden werden twee verschillende resultaatrekeningen voorgelegd. De ene was “juist” en de andere dan waarschijnlijk niet.
De uitleg over balans en rekening heeft niemand begrepen, en er is niemand in de Vergadering die dit durft zeggen. De begroting 2005 in mijn bezit dateert van 23 november vorig jaar, maar is intussen waarschijnlijk al wel fel gewijzigd.
In elk geval, cijfers die Bral opgeeft in “Het Laatste Nieuws” van vandaag kloppen niet met de mij bekende gegevens.
Belangrijker nog is dat ik bepaalde bedragen zou durven in twijfel trekken.

Over dit alles meer in een volgende kolom. We beloven van eerst nog wat te “foeteren” om dan wat ernstiger te worden.

www.designregio-kortrijk.be

Het is niet gelukt.
De website van Kortrijk Design zou vandaag 10 juni van start gaan.
Dus vlug gekeken, want ik wil altijd graag weten hoe men dit soort zaken financiert en hoe de budgetten voor de verscheidene doelstellingen of projecten over de twee jaren zijn verdeeld.
Niet gelukt.
De website vertoont een frontpagina en zegt uitdrukkelijk online te zijn op vandaag. Maar er is geen beweging in te krijgen.

Vorige woensdag zijn de twee nieuwe designmeesters (architecten) Marc Dubois en mevrouw Dominique Pieters afgezakt naar brasserie ’t Eiland om in het kader van de Buda-gesprekken hun project toe te lichten.
Marc Dubois is een beetje een spraakwaterval. En bekijkt het project toch wel vanuit een sterk commerciële invalshoek. Hij was trouwens vroeger een medewerker van “Interieur”.
Waarom kan Kortrijk een designstad worden? En Oostende dan weer niet? Haha! Omdat Oostende geen bedrijven noch scholen heeft. Vande Lanotte zal het graag horen.

Minister van Economie Fientje Moerman verleende aan de “Designregio Kortrijk” een subsidie van 150.000 euro. Op de website zullen we straks hopelijk ook vernemen wat de inbreng is van de vijf partners: de stad, de Stichting Interieur, de Kamer van Koophandel-Voka, de Hogeschool PIH , en Leiedal. En hoeveel de designmeesters krijgen voor hun opdracht mag ook geweten worden. Corporate governance !
Misschien mikt men ook op Europese subsidies, want de designmeesters zoeken contact met andere Europese steden. Welke documenten (specifieke plannen, visies) hiervoor naar die andere steden zijn verstuurd, daar kon mevrouw Pieters nog niet echt een antwoord op geven.
Het is allemaal nog zeer embryonaal.

Doelstellingen van het project zijn:
1. Aantrekken van topdesigners om hiermee dan ook de ondernemerswereld en het onderwijs te sensibiliseren voor design en productontwikkeling.
2. Organiseren van lezingen, workshops, tentoonstellingen.
3. Een netwerk opbouwen van Europese designsteden. (Ik ben benieuwd wat Milaan daar zo over denkt.)
4. Tegen eind 2006 een soort stand van zaken opmaken.

De twee spoorloos verdwenen vroegere designmeesters (Rommens en Delaere) waren verondersteld om dat allemaal te doen. De vraag wat de resultaten zijn van hun werk en hoe men daar zal op voortbouwen werd vorige woensdag zeer krakkemikkig beantwoord.

Lode De Geyter van PIH zat ook in het panel. Duidelijk een man van de daad. Is samen met coördinator Hans Soenen drijvende kracht achter de “Week van het Ontwerpen”. Dat initiatief ziet er echt aanlokkelijk uit, en werd met een minimum aan financiële middelen op poten gezet.
Openingsevenement op vrijdag 24 juni om 18u30 aan de Sint-Maartenskerk.

Ik kon moeilijk akkoord gaan met de definitie die De Geyter vorige woensdag gaf aan de term “genie”. Dat is volgens hem iemand met 1001 plannen, net als de burgemeester. Een genie heeft me dunkt maar één (levens)plan en dat wordt dan helemaal tot in de diepste gronden uitgewerkt.

Onze schepen van cultuur Stefaan Bral was er vorige woensdag weer niet. En Lode De Geyter hoopt juist nog op subsidies van de vzw Bruisende Stad.
Nog iets. Niemand bracht het project “Ad!dict(ed to) Kortrijk” ter sprake. Dat was een “city branding” project.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert