Kaap van 2500 berichten alhier overschreden

Intussen zijn de meeste stadblogs in Vlaanderen  spoorloos verdwenen.
Dit soort van burgerjournalistiek stierf een stille dood.
Ooit kwamen  op onze redactie meermaals studenten  op bezoek om over “kortrijkwatcher” en andere soortgenoten een paper te schrijven.
Vraaggesprek  met bandopnemertje dat dan achteraf niet bleek te werken.  ( Of niet konden bedienen.  Hadden ook nooit schrijfgerief bij.)

Er was zelfs een keer een Gentse prof van com zeker die van alles wou weten.  Ook over het aantal redacteurs.  Over onze helpdesk.  En wie de eindredacteur is.  Of er bij ons een scheiding is tussen redactie en reclame (die van de advertenties).   En staat dat op papier??

Nooit meer iets van gehoord…Van die prof, noch van studenten.
Studeerden zeker zo’n soort vak communicatie?  (Of was het culturele antropologie? )

Onze ZGN gevreesde Kortrijkse plaatselijke pers citeert kortrijkwatcher niet meer.  Het gebeurt wel dat ze weken later ook eens een alhier behandelde item gaan oppikken.  Inspiratie opdeden.  Even belikken. Maar nooit zonder voorafgaande ruggespraak met een of ander lid van het schepencollege.

De durvers !

P.S.
Ons ‘editoriaal’ over kortrijkwatcher van jaren geleden geldt nog steeds, onverkort.  Onze plaatselijke regionale perse gaat er niet op vooruit.  (Over andere regio’s kan ik me niet uitspreken.)

De financiële toestand van Kortrijk volgens het budget van 2017 (2)

Sinds enkele jaren is voor het beheer van de stadsfinanciën het BBC-systeem (Beleids- en Beheerssysteem) ingevoerd.
Daarbij is geponeerd dat een budgettair  evenwichtssysteem is bereikt als voldaan is aan (slechts) twee vereisten.

Het (geraamde) resultaat op kasbasis moet ieder jaar minstens nul zijn of méér.
Het Kortrijkse budget 2017 bereikt deze doestelling met + 11.681.900 euro.

(Het gaat om het verschil tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat  van vorige jaren en de ‘bestemde gelden’.)  Zie tabel in vorige editie.

In onze stad is dat al telkenjare het geval weest.  Zelfs een keer met 50 miljoen (in 2015)!
Maar dat komt enerzijds omdat de realisatiegraad van bepaalde uitgaven vaak laag is (vooral inzake investeringen) zodat de gecumuleerde resultaten van voorheen als ‘per toeval florrissant zijn, en anderzijds omdat men nooit ook maar één euro voorziet voor bestemde gelden (soort reserves voor bepaalde terugkerende gebeurtenissen bijvoorbeeld).

In het laatste jaar van de planningsperiode moet de zgn.  ‘autofinancieringsmarge’ (AFM) minstens nul of meer zijn.
Dit betekent dat in dat jaar het exploitatieoverschot (zonder intrestkost) voldoende moet zijn om de kapitaalkost (leningslast) te dekken.

Voorbeeld (cijfers van 2017).

We bereken eerst het zgn ‘financieel draagvlak’ (A-B): 18.796.532
A. Exploitatie-ontvangsten:  134.981.441
B. Exploitatie-uitgaven ZONDER de netto-kosten van de schulden:  116.184.909 euro
(De intrestkosten bedroegen 3.566.317 tegenover de totale uitgaven van 119.751.226.)
Saldo (A-B) of financieel draagvlak is dus + 18.976.532.

Nu bereken we de periodieke leningsuitgaven (A+B):
A. Netto-aflossingen van de schulden:  15.175.679
B. Nettokosten van de schulden:  3.566.317
Samengeteld (A+B):  18.741.996

Hoeveel bedraagt de autofinancieringsmarge?
Het financieel draagvlak min de leningsuitgaven geeft  +54.526 euro.
De AFM in Kortrijk is in de periode 2014-2017altijd positief en zal dat volgens de nieuwste meerjarenplanning ook zo zijn in 2018-1019.

Er is in Kortrijk dus begrotingswijs (dat zijn ramingen!) voldaan aan de twee criteria voor het financieel evenwicht. 
Een en ander kan wel genuanceerd.
–  We zeiden het al.  De realisatiegraad van de investeringen is vaak bijzonder laag.  (De beloofde 160 miljoen wordt door ons zgn. investeringcollege zeker niet bereikt. )
–  Het budgettaire resultaat in de periode 2014-2017 was al in drie boekjaren lnegatief.  En in 2019 zou dit weer het geval zijn.
–  Van’ bestemde gelden’ geen spoor.
–  Stad doet aan een grote uitverkoop van patrimonium.  (geraamd op 11 miljoen.)
–  Leningen met een termijn die de gemiddelde afschrijvingstermijn overschrijden.  Gevolg: kleinere aflossingen.
–  De intrestvoeten zijn laag.
–  Het exploitatieresultaat wordt gunstig beïnvloed door activiteiten door te schuiven naar zgn. ‘satellieten’ (OCMW, PARKO, SOK) en de schulden aldaar stapelen zich duizelingwekkend  op.

Wat!? Kortrijk wil Hugo Claus “herdenken”?? (2)

Dat zou hij – bij leven – zeker niet gewild hebben ! Ja, hij heeft hier  in de jaren ’30 school gelopen.  In  het Pensionat Saint-Joseph in Aalbeke en in het lager middelbaar van Sint-Amandscollege.  De nonnen en meesters van toen hebben zich dat waarschijnlijk nog lang herinnerd.
Een bijwijlen hilarische neerslag daarvan is te lezen in “Het verdriet van België”.  Dat Stad Kortrijk voorjaar 2018 de schrjjver wil “herdenken” is al even hilarisch.
Ik kan me niet voorstellen dat er één van zijn bekende vrienden zoals Luc Coorevits, Piet Piryns of Erwin Mortier en zijn huidige biograaf Mark Schaevers zullen meewerken of deelnemen aan de voorgenonen ‘hommage’.  En zijn zonen Thomas en Artur?  Guy Verhostadt?  Komt Hilde Van Mieghem vertellen over die grensoverschrijdende tongzoen?
En heeft weduwe Veerle  De Wit  daar wel weet van?

We hebben een  keer zijn Veerle aan de lijn gekregen, in april 1998 toen het paar nog in Zuid-Frankrijk woonde.
Dat kwam zo.
Raadslid Philippe De Coene wou in de gemeenteraad van die maand een voorstel indienen om Claus tot ereburger van stad Kortrijk te bombarderen.  (Dat had hij al te voren kond gemaakt in zijn lijfblad “De Morgen”.)   Er deed toen ook een gerucht de ronde dat er een soort Claus-museum zou komen in Huis Messeyne. “Met snuisterijen”…

We wilden dus weten of Claus van een en ander op de hoogte was.
In eerste instantie  wou Veerle niet dat haar man aan de telefoon kwam.  Maar toen ze hoorde waarover ik het wou hebben schoot ze in een Franse colère en riep ze geschokt de schrijver aan de lijn.
Wat ik toen te horen kreeg zeg !
Claus wist nergens van en stak van wal met een onvergetelijke, minutenlange Clausiaande tirade tegen Kortrijk en de politiekers. Nog nooit zo beschaafd horen schelden.  Horen en zien verging.
En die man wil Kortrijk nu “herdenken”?

P.S.
Naar het schijnt heeft raadslid De Coene achteraf nog een brief naar Claus geschreven over  “de juiste beweegredenen om hem het ereburgerschap te schenken.”
We kennen die brief niet.  Heeft hij mij aldaar een pipo genoemd?
Kan die niet ter sprake komen bij de “herdenking” van volgend jaar?  Met de respons van Claus?  (In de Volkskrant was er toen een zijdelingse reactie.  (Plaatselijke pers wist weer nergens van )

 

Wat! Kortrijk wil Hugo Claus herdenken?? (1)

We vernemen dat Kortrijk in het voorjaar 2018 Hugo Claus wil herdenken.  We weten niet waarom en hoe dit zal gebeuren.
Kennen de organisatoren niet maar die hebben waarschijnlijk geen weet van  het feit dat Claus absoluut geen ereburger van stad wou worden en zeker ook geen soort “museum” alhier wou krijgen.
In een volgende editie vertellen we daar wat meer over.  Hij minachtte onze stad !!
Alstublieft zeg!

 

De financiële toestand van Kortrijk volgens het meest recente budget 2017

(Let wel: alle bedragen hierna zijn ramingen.)

I. EXPLOITATIEBUDGET (om de boel draaiende te houden)

A. Uitgaven:  119.751.226
Bijv. bezoldigingen :  46,0 miljoen
Bijv. toegestane werkingssubsidies:  49,7 miljoen
B. Ontvangsten:  134.981.441
Bijv. belastingen en boetes:  67.833.068  (1,3 MIO méér dan oorspronkelijk gedacht)
Bijv. gekregen werkingssubsidies:  47.261.662
Saldo (B-A):  +15.230.215

II. INVESTERINGSBUDGET
A. Uitgaven:  38.927.323
(Bepaalde budgetten zijn sterk verhoogd: Kortriijk Weide, Botenkopertstraat, schoolomgeving Pottelberg, Overbekeplein. Merk ook op dat die uitgaven nooit volledig worden gerealiseerd.)
B. Ontvangsten: 5.887.835
Bijv. door verkoop van patrimonium.
Saldo (B-A): – 33.39.487 (minteken omdat het om een uitgave gaat)

III. ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
A. Uitgaven: 41.205.147
Bijv. aflossingen van schulden:  22,0 miljoen
Bijv. toegestane leningen:  19,1 miljoen
B. Ontvangsten:  22.878.111
Bijv. op te nemen leningen: 19,& miljoen
Saldo(B-A):  -18.327.031

IV.  Budgettaire resultaat van het boekjaar (I+II+III):  -36.136.303 (weerom negatief)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar:  47.818.204
(Een serie posten van vroeger zijn niet uitgevoerd.)
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V): 11.681.900
(Dit is tegelijk het geraamde resultaat op kasbasis voor 2017 want er zijn weerom geen bestemde gelden voorzien.  

(Wordt vervolgd in een volgend stuk.)

Komt de weblog “Kortrijk links bekeken” nog terug? (2)

Kortrijks momenteel in jaren oudste raadslid Marc Lemaitre startte  naar we ons menen te  herinneren al in 2005 een weblog gewijd aan het Kortrijkse politieke leven.  Wat hij “een eigenzinnig magazine” noemde.  En dat was ook zo want Marc is historisch bekeken van diepe marxistische origine en behoorde toen in Kortrijk tot de socialistische oppositie

Zijn stukken van toen zijn nog altijd het lezen waard.
Hoe hij afgaf op toenmalige schepenen.  Die van Financiën bijvoorbeeld.  Cnudde!   Marc vond het hoogst noodzakelijk en redelijk dat er minstens één belastingsvoet moest verlaagd.  (Onder de huidige tripartite waarbij Marc een tijdje schepen was heeft men er DRIE nieuwe ingevoerd.)
Marc vond het toen ook hoogst “belabberd”  dat er bestuurd werd met ‘voorlopige  twaalfden’, dat wil zeggen zonder begroting.  (Zijn huidige coalitie heeft dat in 2014 maandenlang gepresteerd.  Marc was toen als schepen nergens te bekennen.)

En zo kunnen we  doorgaan.
Toen Phillippe De Coene (SP. A)  onder burgemeester Stefaan (CD.V) tot veler verbazing werd opgenomen als schepen beloofde Marc dat hij met zijn blog of als raadslid geen slachtoffer zou worden van een opgedrongen “omerta”.  Dat viel allemaal  nogal mee. Veel fut zat er niet meer in.  Nu en dan ‘een-eenweetje’ kon nog..

In 2014 werd  Marc schepen in de tripartite. (Die decretaal nu geen meerderheid meer heeft en zijn bestaan louter heeft te danken aan de steun van twee ex-VB’s. Voor Marc  – en zijn partijgenoten – moet dit een gruwel zijn.  Maar hij zwijgt…)
De weblog “Kortrijk links bekeken” verdween geheel van het toneel.
Toen Marc zich  begin 2015 liet vervangen door partijgenoot Axel Weydts (die met het korte lontje) sprak burgemeester Van Quickenborne in de gemeenteraad de hoop uit dat “Kortrijk links bekeken ” zou herrijzen.
We waren  er toen bij.
En zeiden toen al in de wandelgangen:
DAT KOMT ER NIET VAN.  MARC WEET NU TE VEEL.

P.S.
Het verbaast ons nog steeds dat geen mens weet dat net een socialistisch raadslid als Marc het meest bezoldigd aantal mandaten heeft.

Toelagen 2017 na budgetwijziging

Opvallende stijgingen:
– Stedelijke musea:  121.250 – 139.250
– Schouwburg:  176.259 – 186.850
– Culturele instellingen: 346.322 – 435.434 (Wilde Westen krijgt nu 50.700 euro. De Kreun valt weg.)
– Jongerenatelier:  172.000 – 180.000
– vzw Feest in Kortrijk:  403.000 – 453.000 (Schepen Arne zou steeds méér doen met steeds minder.)
– Grote sportmanifestaties:  100.000 – 130.000
– vzw AJKO:  47.906 – 72.000
– Zomerschool AJKO:  4.000 – 8.000
– Ondernemers kinderopvang:  29.600 – 59.600

Niet gestegen, maar interessant om te weten:
–  vzw Toerisme:  373.600
–  Kerkfabrieken:  1.371.584
–  Werkingskosten politiezone VLAS:  14.356.388
–  Brandweerzone Fluvia:  3.354.303
–  KVK:  233.312 (volgt index)
–  Bijdrage OCMW:  12.849.233
–  Toelage vzw Mentor:  90.000  

Gedaald:
–  Kortrijk Congé:  25.000 –  5.000  ( BESTAAT NIET MEER.)
–  Sportplus:  150.000 – 88.420
MAAR GROTE  KOSTEN OM VAN kORTRIJK een van de vele SPORTSTEDEN IN EUROPA TE MAKEN.
–  vzw De Warande:  81.031 – 65.931

Kortrijk: stad van brood en spelen

Kwade tongen én de zeldzame burgers met enig politiek bewustzijn beweren dat Kortrijk is omgeturnd tot een stad van brood en spelen.

We kijken naar cijfers om dit al  of niet te boekstaven.
Het actieplan 09.1 (één van de tien) uit het meerjarenplan van deze tripartite luidt zo : “We realiseren Kortrijk als hippe stad en evenementenstad”
Dat is duidelijk??  Beschouwd al een kerntaaak door dit bestuur.
En we kijken naar de jaarlijkse exploitatiebudgetten, ZONDER mogelijke investeringen.  Zonder lonen van stadsmedewerkers.  Zonder logistieke bijstand. Zonder kosten voor de politie.

2014
Saldo:  – 267.840

2015
Saldo:  -896.838 (!)

2016
513.345 uitgaven
Saldo:  – 423.564

2017
596.231
Saldo:  -566.273

2018
854.381 (Merk de spectaculaire verhoging op)
Saldo:  – 824.423 euro
In dit verkiezingsjaar staat ons een groots evenement te wachten, genaamd “Play”.  Een  speciaal aangeworven stadsmedewerkerster is daar nu al keihard mee bezig.

Men (de pers niet!) zal zich herinnen dat de bevoegde schepen van zeg maar Arne (voorzitter van FIK, Feest In Kortrijk) naar de verkiezingen trok met de belofte dat hij steeds meer ging doen met steeds minder.

P.S.
Weinig Kortrijkzanen beseffen dat ze bij al die evenementen “sigaren uit eigen doos krijgen”.  Ze hebben er ZELF voor betaald via de gemeentebelastingen.  En consumaties van FIK.

 

De centen van KVK en andere voetbalclubs

In de vorige editie kreeg u enkele kerncijfers uit de laatste jaarrekening van onze Koninklijke Kortrijkse Voetbalclub.
Een stuk uit het zakenblad “Trends”  van 27 juli geeft ons de gelegenheid om die cijfers te vergelijken met die van andere clubs, meer speciaal met die van klasse 1A.  We krijgen een aantal rankings te zien.

“Trends” is wel eens geestig.
Het weekblad vraagt zich af wat  de waarde (in euro) van een aantal clubs wel zou kunnen zijn.  En zegt daarbij:  “Een voetbalclub is, zoals alle zaken, zoveel waard wat de zot ervoor geeft.”
De Maleisische miljardair Vincent Tan betaalde voor KV Kortrijk naar verluidt 5 miljoen euro.  Niettemin schat ‘Trends’ de waarde van KVK op 6.677.855 euro en dit op basis van het eigen vermogen en een actualisatie over drie jaar van de cashflow.
KVK komt daarbij op de 8ste plaats na Club Brugge (53,6 mio), Genk (39,6) Anderlecht (32,8), Lokeren (15,1), Gent (21,9), Charleroi (10,3), KV Mechelen (10,2).

In de doorlichting van de profclubs 1A komt Kortrijk op basis van de criteria ‘eigen vermogen’ en ‘bedrijfsresultaat’  ook op de 8ste plaats na Anderlecht, Antwerp, Charleroi, Club Brugge, Eupen, Genk, AA Gent (hier voor Gent wel met cijfers uit 2015).
Dus staat Kortrijk met nochtans povere bedragen toch nog VOOR KV Mechelen, Oostende, Lokeren en zelfs Standard en Zulte-Waregem.
Genk heeft het hoogste eigen vermogen (22,1 mio).  Vgl. met Anderlecht (14,3) en Club Brugge (13,1).  Club Brugge haalde wel het beste bedrijfsresultaat (11,0 mio).

Qua omzet staat Kortrijk op de 10de plaats.
Ranking:
Club Brugge (41,8 mio), Anderlecht (41,2), Standard (22,1), Genk (19,1), Charleroi, (17,0), KV Mechelen (15,5), Oostende (12,3), Lokeren (8,4), Waasland-Beveren (4,5), Kortrijk (4,4).

Dank u  ‘Trends’ (Patrick Claerhout en Luc Huysmans) voor de info !

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert