Category Archives: wonen

0ok Kortrijk vraagt uitstel voor het invoeren van de nieuwe omgevingsvergunning (2)

Nog in september vorig jaar benadrukte  minister Joke Schauvliege  dat van een uitstel van de langverwachte omgevingsvergunning absoluut geen sprake kon zijn.
De start was voorzien op 23 februari, – punt en amen en uit.
Vanaf dat moment zouden alle dossiers dienaangaande (die de vroegere aanvragen  voor een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning  en milieuvergunning vervangen) digitaal behandeld worden.
Maar onder druk van vooral de VVSG (Vlaamse steden en gemeenten), VOKA, de NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen)  heeft het Vlaams Parlement met spoed op 25 januari een decreet goedgekeurd waarbij gemeenten uitstel konden bekomen tot 1 juni.

Zeker een derde van  de gemeenten (de grootste nog het meest) hadden trouwens aan de VVSG al laten weten dat de datum van 23 februari onrealistisch was.
Geen  idee of Kortrijk daarbij behoorde .  (Er zijn sinds 1 februari wel al vier gemeentelijke omgevingsambtenaren aangewezen.  Maar nog niet door de gemeenteraad.)
Volgende maandag 6 februari zal ons Schepencollege dus toch via een modelbrief aan het Departement Ruimtelijke Ordening om uitstel vragen.
De Vlaamse minister van Omgeving neemt dan akte van deze beslissing.  Joke Schauvliege kan de aanvraag niet weigeren.
Voor elke gemeente zal een mededeling worden gepubliceerd in het Staatsblad waardoor het voor burgers of professionelen die een vergunning willen aanvragen ietsjepietje gemakkelijker wordt om na te gaan welke procedures nu juist moeten worden toegepast  in gene of andere gemeente.

De drie grote leveranciers van de gemeentelijke software gaven nog toevallig op 25 januari aan hun klanten mee dat er geen start met een dossierbehandelingssysteem van Cipal Schaubroeck, Cevi en Remmicon mogelijk zou zijn op 23 februari.
En, – zo zeiden ze nog:
“Wanneer u als lokaal bestuur alsnog op 23 februari wenst te starten met de omgevingsvergunning,  dan kunt u dat doen door uw aanvragen rechtstreeks via het “omgevingsloket” af te handelen dat Vlaanderen in productie zal stellen.  Houd er rekening mee dat zulke keuze veel manueel en extra werk voor uw diensten kan betekenen. ”

Vanwege het uitstel zal het Kortrijkse Schepencollege dus tot 1 juni (?)  de bestaande bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Milieuvergunnningsdecreet  met de uitvoeringsbesluiten blijven toepassen.
Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waar een architect bij is betrokken moeten wel steeds digitaal worden ingediend.  Dit geldt niet voor verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.

P.S.
Op provinciaal en gewestelijk niveau gaat de omgevingsvergunning onverkort van start.  Geen uitstel mogelijk.

 

 

 

 

Ook Kortrijk vraagt uitstel invoering nieuwe omgevingsvergunning (1)

Aanstaande maandag 6 februari beslist het Schepencollege  om uitstel tot 1 juni (ja?)  te vragen voor het invoeren van de omgevingsvergunning.  De toepassing van de nieuwe vergunning (waarbij de stedenbouwkundige en de milieuvergunning worden geïntegreerd) moest ingaan op 23 februari.
In onze KW- editie van 20 januari hadden we het al over deze nieuwe procedures, naar aanleiding van het feit dat  er hier intussen al wel twee nieuwe gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA’s) werden aangewezen.

(Meer nieuws volgt nog.)

Bestendige Deputatie weigert belangrijke verkavelingsvergunning (2)

Even recapituleren.
Op 4 juli 2016 vergunt het schepencollege een verkaveling van de grote bedrijfssite De Bruynooghe’s Koffie – Delaere Construct, gelegen aan en tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai.
De NV Matexi West-Vlaanderen wil daar namelijk een geheel nieuw wooncomplex inplanten met in totaal niet minder dan 75 woonunits.  Garages, enzovoort. (Op grond van een ‘masterplan’ dat al dateert van 2013.)

Omliggende bewoners  protesteren op allerhande  wijze en dienden  een gemeenschappelijk bezwaarschrift in op grond van 7 motieven.
Eén daarvan  is door het schepencollege  deels gegrond verklaard en een ander helemaal.  (Daarover straks  meer.)
Op 24 augustus stellen bewoners aldaar een beroep in bij de Bestendige Deputatie, en die verklaart op 17 november dat  beroep als gegrond.
De vergunning wordt geweigerd.
Alle nodige aanpassingen dienen opnieuw onderworpen aan een openbaar onderzoek en moeten dus deel uitmaken van een nieuwe aanvraag.

Wat zijn nu de bezwaren van de Bestendige Deputatie tegen de vergunning?
–  In de beslissing van stad Kortrijk waren een aantal voorwaarden opgelegd  bij de verkavelingsvergunning.  De Bestendige Deputatie vindt die evenwel weinig specifiek en mogen niet dienen om leemten in de plannen op te vangen.
Die voorwaarden geven ook aanleiding tot een bijkomende beoordeling door een overheidsinstantie. Dit alles is strijdig met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de VCRO).
–  Het project realiseert weinig bijkomende troeven voor de omwonenden.
–  Er moet rekening gehouden met de bestaande bebouwing in de omgeving.
Doordat het te ontwikkelen terrein gelegen is in het midden van een woonblok is een intense verdichting hier niet zo evident.
–  De aanvraag voorziet volledig nieuwe bebouwing maar geen enkele vorm van inkleding naar de omwonenden toe.
–   Er zou nog meer rekening kunnen gehouden met de verschillen in terreinniveau.
–   Er zouden bijkomende maatregelen kunnen genomen om de privacy van de omwonenden beter te waarborgen.
–  In een verweernota stelt de aanvrager van de verkaveling dat het maximale gabarit niet overal zal benut worden.
Maar in de verkavelingsaanvraag   is echter geoordeeld op basis van de maxima en de minima die in de bijhorende voorschriften en het plan bepaald worden.

Tot daar het oordeel van de Bestendige Deputatie.

Wat waren nu de zeven bezwaren van de omwonenden, ingediend ter gelegenheid van het openbaar onderzoek? En hoe is daar bij de vergunning door Stad  toch deels aan tegemoet gekomen?
1.  Het project heeft een  te hoge  densiteit, in strijd met de woningtypetoets van Stad. Ongegrond verklaard door het Schepencollege.
2.  Waardevermindering van de bestaande woningen. Ongegrond.
3. De bebouwing is te hoog en heeft een grote impact op de privacy, de bezonning, het uitzicht. Deels gegrond verklaard, deels ongegrond.
4.  De bouwhoogte in de Minister Liebaertlaan is te hoog, te diep, past niet in de straat en is niet in overeenstemming met het gabarietenplan. Gegrond verklaard!
5. Grote toename van het verkeer en het parkeren.  Ongegrond;
6. Lot 12 ten onrechte bij de verkaveling aangebracht. Ongegrond.
7. Te weinig groenvoorziening.  Ongegrond.

Het Schepencollege heeft dus wel voorwaarden opgelegd in de vergunning.
–  Inzake de afwerking van de Minister Liebaertlaan: een betere aansluiting realiseren binnen het bestaande waardevolle straatbeeld. Een bouwvolume met drie bouwlagen afgewerkt al dan niet met en hellend dak en uitgevoerd in baksteenmetselwerk vormt en beter e invulling in de straatwand.
–  Inzake inkijk bij de aanpalenden; om die te vermijden wordt het bouwvolume op het lot G beperkt tot 4 bouwlagen.

Tot daar.
Nu is het de beurt aan onze lokale gazetten.

Bestendige Deputatie weigert belangrijke toegekende verkavelingsvergunning (1)

Tiens.
Nog niets daarover gelezen in de plaatselijke perse.
Er is nochtans nogal in het verleden al wat te doen geweest (al van in 2013 met dat masterplan) rondom die verkavelingsaanvraag.  Op alle soorten van  media.

Het gaat om een ongehoord woonproject in namelijk een van de belangrijkste, voorname  straten van de binnenstad in Kortrijk. Op de binnenRing.  Huizen van soort bepaalde welstellende burgerij alhier.

Het gaat om de grootscheepse verbouwing van de immense  (8.242 m²) bedrijfssite genaamd De Bruynooghe’s koffie-Delaere Construct, begrensd door bebouwing langs de Minister Liebaertlaan en aan de andere kant  de Vlaanderenkaai.  (Langs het kanaal, vlakbij en tegenover het beroemde open zwembad.)

Matexi West-Vlaanderen NV (uit Kortrijk) wou “het perceel”  aldaar verkavelen in 18 loten voor éénsgezinwoningen en 5  loten voor meergezinswoningen met in totaal niet minder dan 75 woonunits (waaronder 49 appartementen!).
Voorts zou daar een nieuw openbaar domein komen, 12 loten voor autostandplaatsen, 7 loten voor garages  en een gemeenschappelijke tuin.
Vele omwonenden tekenden bezwaar aan.

Op 4 juli 2016 vergunde het Schepencollege niettemin de aanvraag.
Daar is door derden  op 24 augustus beroep ingesteld bij de Deputatie van de provincie en die gedeputeerden hebben  dat beroep warempel gegrond  verklaard op 17 november laatstleden.  Dat is gedurfd.

Méér nieuws volgt nog…

 

 

Woonreglement Kortrijks Begijnhof fundamenteel gewijzigd

Zonder enige inspraak (consultatie) van de huidige bewoners en zelfs zonder enige voorafgaande kennisgeving op de bewonersvergadering heeft de OCMW-raad van 20 oktober het oude bewonersreglement op enkele punten totaal gewijzigd.
(Zowat ieder jaar krijgen bewoners van het begijnhof achteraf te horen wat er in de buurt al  of niet is beslist.)

In het kader van de actie “Kortrijk spreekt”:
Men zou dit toch best zo spoedig mogelijk uitgebreid kenbaar maken (in het Stadsmagazine) en aan eenieder uit de regio (ook buitenland) zodat nieuwe, potentiële kandidaten-huurders  weten hoe het nu zit.

– In het zeer oorspronkelijke reglement dienden kandidaat-huurders 55 jaar te worden in het jaar dat  van de onderschrijving van het contract .  (In de praktijk was hierbij stilzwijgend verondersteld – gehoopt – dat er geen kinderen of pubers zouden komen wonen . Dat was heus de bedoelingZeker geen brommers.)
Nu is er totaal geen sprake meer van een leeftijdsgrens.

– Oorspronkelijk was handel drijven, een beroep of ambacht uitoefenen of een drankslijterij uitbaten absoluut niet toegelaten.
Nu wel.  (Er is nu een “koffiehuis” in het begijnhof.)
Evenwel mits uitdrukkelijke toestemming van de OCMW-raad (dus niet enkel afhankelijk van de voorkeur van de OCMW-voorzitter)  voor zover de voorgestelde activiteiten niet indruisen tegen het beschermd karakter van het begijnhof en de rustige omgeving.
Tevens zal steeds overwogen worden dat het bewonersaspect primeert en dat andere activiteiten slechts selectief zullen worden toegelaten.

– Alle werkzaamheden, inclusief herschilderen, moeten vooraf ter goedkeuring aan de technische dienst van het OCMW voorgelegd.  (Op eigen houtje een zolder isoleren en er een kamer inrichten bijv. kan niet meer.)

– In het oorspronkelijke reglement kon het OCMW het hangen van kant of volle gordijnen opleggen voor alle zichtbare ramen.
Nu is enkel bepaald dat het buitenaanzicht van alle gordijnen steeds wit moet zijn.

– Vroeger stond in het reglement dat de verhuring van woningen uit de eerste gerestaureerde fase gebeurde door het voormalige Kortrijkse kantoor Immo op de Grote Markt, onder voorbehoud van aanvaarding door de eigenaar.  In het nieuwe reglement is niet eens gestipuleerd tot wie men zich moet wenden om in aanmerking te komen  als nieuwe huurder.  Om op de wachtlijst te staan.

Dit moet eens en voor goed uitgeklaard.
(Er is geen voorrang voor  inwoners van groot-Kortrijk.  Een oud en onveranderd reglement.  Enkel de chronologische plaats op de wachtlijst van het OCMW telt.  Maar hoe geraak je daar op?  Via een verhuurkantoor?  Waar?)

P.S.
De huurprijzen voor nieuwe bewoners zijn wel verhoogd.

 

Wat gebeurt er met de kliniek Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat ?

De grote lijnen zijn gekend. Maandenlang bedisseld door een gremium van Leiedal, de stad, de onvermijdelijke Jordi Farrando en het AZ Groeninge. Het participatie-project “Kortrijk spreekt” kwam er niet bij te pas, – zoals altijd als het om belangrijke dingen gaat.
Het gremium is niet in staat gebleken om met innovatieve, fantasierijke plannen voor de dag te komen.
Dat het hoofdgebouw zou worden gesloopt stond in de sterren geschreven.
Maar men heeft die opportuniteit niet durven aangrijpen om met een disruptief plan uit te pakken. Iets waarbij men Kortrijk op de kaart kon zetten. Bijvoorbeeld: uitbreiding van de bestaande vijver, paaldorp, groot recreatief park, sprookjesbos.
Neen.  
De bouwpromotoren krijgen het alweer voor het zeggen.
Er komt een heus bouwprogramma rondom een nieuw plein.  Met residentieel wonen, maar de site zou ook kansen bieden voor hoger onderwijs en kantoorontwikkeling.  (De totale maximale bruto vloeroppervlakte is vastgelegd op ca. 21.300 m².)
Het hele bouwblok wordt autoluw gehouden door het voorzien van gebundeld parkeren aan de rand van het gebied. Het aantal autotoegangen aan de zijde van de Doorniksewijk wordt beperkt.
De bestaande parktuin blijft behouden, maar dat kan moeilijk anders want het parkgebied is grotendeels beschermd als monument.
En nog om ons te troosten behoudt men de bestaande fietsverbinding langs de site, en komt er zelfs een nieuwe bij in het verlengde van de Pater Beckstraat.  Ook komt er een paviljoen aan de kop van het park op de plaats van de illegaal gesloopte villa Nolf.

Zo. Dat weten we dan alweer.
De budgettaire gevolgen van de herontwikkeling worden later in kaart gebracht. U hoort er nog wel van, althans via kortrijkwatcher.

Laatste renovatiepremies handelspanden op Overleie nu uitbetaald

Ja, het waren wel degelijk zgn.  “NU of Nooit” premies.
Stad wenste door middel van een tijdelijke renovatiepremie voor handelspanden op Overleie structurele gebreken (vaak leegstand) te laten aanpakken zodat  die  panden terug aantrekkelijk zouden worden voor ondernemers.
Hiervoor was een budget van 50.000 euro voorzien , gespreid over een periode van drie jaar.  In 2006 was er nog een overschot van 10.420 euro.  Met dit bedrag zijn onlangs nog twee renovatiecontracten uitbetaald, goed voor een som van 7.925 euro. Het resterende bedrag kan niet meer uitgekeerd aangezien de uiterste inschrijvingsdatum is verlopen.
Zo, nu weet u het weer.

Er komen straks vier nieuwe huisjes vrij in het Begijnhof

De woningen met de nummers 37, 38, 39, 40 (plus de kijkwoning vooraan) worden momenteel gerestaureerd en zullen vermoedelijk afgewerkt en verhuurbaar zijn vanaf augustus.
De woningen in kwestie bevinden zich onmiddellijk aan de rechterzijde, als u het Begijnhof binnenkomt via de grote poort.
Ze zijn noordgericht en grenzen achteraan aan de panden op het Sint-Maartenskerkhof. Vandaar dat er enkel ramen zijn aan voorzijde van de woningen.
Alle woningen hebben vooraan een koertje (van 10 tot 14 m²). Enkel de woning nr. 40 telt twee slaapkamers. De zolders zijn geïsoleerd en geschilderd en kunnen dus als extra slaapkamer of als bureau of als bergruimte gebruikt. Enkel de woningen nrs. 37 en 38 hebben een klassieke indeling: leefruimtes en keuken beneden en slaapkamer en badkamer op de verdieping. In de andere woningen bevinden de leefruimtes zich namelijk op de verdieping.

De huurprijzen nu.
Die berekent men aan de hand van de bewoonbare oppervlakte, de bezonning en lichtinval, het uitzicht naar buiten. (Geen van de woningen heeft een tuin.)
Huurprijs nr. 37: 575 euro. Nr. 38: 625 euro. Nr. 39: 620 euro. Nr. 40: 700 euro.
Deze laatste woning is de duurste vanwege de oppervlakte (100 m²), de grootte van de zolder (37 m²) en de koer (14 m²), twee badkamers en twee slaapkamers.
Woningen die lang blijven leegstaan kunnen weliswaar soms in huurprijs met 10 procent verlaagd. (Dit is bijvoorbeeld nu het geval met het nr. 26: van 800 naar 720 euro.) gedaald.)
Kandidaten moeten ouder zijn dan 40 jaar en kinderen zijn niet toegelaten…
Men kan zich inschrijven op de wachtlijst bij het OCMW zelf of bij het immokantoor Dewaele. De wachtlijst telt een dertigtal kandidaten, maar dit is al jaren het geval zodat men er kan van uitgaan dat zij enkel interesse hebben in de reeds bestaande woningen (met tuin).

De huurprijzen van die bestaande woningen zijn sinds april 2013 verhoogd voor de nieuwkomers.
De woning met het nr. 36 is het goedkoopst: 525 euro. Dure (maar grote woningen) zijn: de nrs. 18 (1.750 euro), 27 (1.100 euro), 17 (1.050 euro), 15/16A (1.225 euro). En privé-parking (achteraan, kant Begijnhofpark) kost 37 euro.

Geen straatnaambord voor het Overbekeplein

Volgens schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) kan Stad niet instaan voor een straatnaambord aan het Overbekeplein aangezien dat plein privé-eigendom is.
Hoezo? Privé-eigendom?
Hoe kan het dan dat het autonoom gemeentebedrijf “Stadsontwikkeling Kortrijk” (SOK) in samenwerking met vastgoedspecialisten (CityD-Quares en Ceusters-SCMS) al zeker een jaar bezig is met het bestuderen van de heraanleg van het plein en daarbij zelfs al bepaalde concrete voorstellen naar buiten heeft gebracht? Men wil bijvoorbeeld iets doen aan de te smalle doorgangen van en naar het plein, en de binnengalerij moet weg. Ook is in februari van dit jaar tijdens een babbel met bewoners en omwonenden het voorstel uitgebracht om van de plek een lifestyleplein van te maken. Men zou nog enkel bestemmingszaken toelaten rondom thema’s als decoratie, kunst, verzorging, vrije tijd.

Hoezo? Privé-eigendom?
Nog onlangs (midden vorige maand) heeft Stad beslist om een studieopdracht uit te schrijven voor de heraanleg van het plein en bepaalde ingrepen in de buurt (Grote Kring, Nedervijver, het verlengde van de Lange Brugstraat tot aan Sint-Maartenskerkhof. (Het doel is volgens het schepencollege “nog duidelijk te bepalen”.)
En – niettegenstaande de ondergrondse parking aldaar wel degelijk in handen is van een vereniging van eigenaars – behelst de studieopdracht tevens het waterdicht maken van die parkeergarage.

Er zal gewerkt worden met gesplitste facturen enerzijds naar Stad toe en anderzijds naar de vereniging van eigenaars.
In dit verband kunnen we nu al melden dat het stadsbudget 2015 alreeds voor dit jaar de investeringskost ‘Overbekeplein’ raamt op 300.000 euro. (Voor wegeniswerken alleen al 250.000 euro.)

Bent u ook zo benieuwd om te weten wie uiteindelijk het straatnaambord zal plaatsen en betalen??

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) doet bod op de gebouwen van de CM bij de Veemarkt

De 190 administratieve medewerkers van de Christelijke Mutualiteiten Zuid-West-Vlaanderen (verspreid over Kortrijk en Ieper) zijn al sinds eind 2014 verhuisd naar een nieuwbouw op het Beneluxpark op Hoog-Kortrijk. (Voor bepaalde dienstverlening heeft de CM-Kortrijk twee verdiepingen gehuurd in de Zilvertorens op de Veemarkt.)
De gebouwen van “De Gilde” op de hoek van de Sint-Janslaan en de Wijngaardstraat staan dus al geruime tijd te koop, en daaromtrent deden geruchten de ronde dat Stad Kortrijk interesse vertoonde.

Nu blijkt dat het SOK – samen met een niet nader genoemde andere gegadigde – van de eigenaars van de CM-site het EXCLUSIEVE recht kregen om een bod te doen op de gebouwen. (Eigenaars zijn de CM, de Beweging.Net en het A.C.V.)
De bekende taxaties van de gebouwen zouden variëren van 5.650.000 euro tot zelfs 9 miljoen euro.

De Raad van Bestuur van het SOK (voorzitter VLD-schepen Wout Maddens) heeft in april laatstleden een bod uitgebracht van 4 miljoen, eventueel nog aan te vullen op basis van allerhande nacalculaties. De CM vroeg evenwel om het bod “aan te passen”. In april deed het SOK een finaal bod van 4,2 miljoen euro. Hoewel dit niet strikt noodzakelijk is (het SOK is een autonoom gemeentebedrijf) gaf het schepencollege een paar weken geleden zijn fiat.
Het bod moet pas medio 2016 geëffectueerd. Intussen krijgt het SOK de tijd om de site te vermarkten!

P.S.
Het SOK zit er financieel niet zo best voor.
Het jaarverslag 2014 kent wel een licht positief resultaat van bijna 400.000 euro, maar er is een over te dragen verlies van 3,16 miljoen. En de schulden op ten hoogste één jaar bedragen alreeds 4,62 miljoen. Voorts kreeg het SOK van Stad Kortrijk een tijdelijk overbruggingskrediet dat intussen is opgelopen tot 4,19 miljoen. (Het jaarverslag van het SOK vermeldt een ander bedrag.) Om dat overbruggingskrediet “aan te zuiveren” zal het SOK nu vanwege Stad genieten van een doorgeeflening van 3,5 miljoen met een looptijd van 15 jaar.